Anda di halaman 1dari 27

Penggubal Modul :

Dr. Fatimah binti Mohd. Dahalan (IPGKT) Dr. Ramli bin Saadon (IPGKBM) Dr. Chiang Ee Fong (IPGKIK) Dr. Ismail bin Said (IPGKP) Pn. Norhani Bebe binti Alta Miah (IPGKI) Pn. Masriyah binti Misni (IPGKT) Pn. Siti Rukiah binti Jaafar (IPGM)

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

Identiti nasional Kemahiran memimpin Kemahiran dwibahasa Etika dan kerohanian Pengetahuan. Kemahiran berfikir

Edward de Bono (1976) - Kemahiran berfikir ini membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi tertentu. Dewey (1910) menegaskan : Pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi keraguan atau masalah tertimbul. Pemikiran merupakan aktiviti psikologikal dalam sesuatu proses yang dialami untuk digunakan menyelesaikan masalah dalam situasi yang dihadapi. Menurut pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akal yang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Tenaga ini diperolehi melalui tafakur.

Pemikiran yang berlaku apabila seseorang menerima maklumat baru dan maklumat tersebut tersimpan dalam memori dan disusun semula serta dikaitkan antara satu dengan lain. Seterusnya maklumat ini diperluaskan untuk mencapai satu tujuan atau mendapatkan kemungkinan jawapan kepada situasi yang mengelirukan. Pelbagai tujuan boleh dicapai melalui pemikiran aras tinggi. menentukan kepercayaan, menentukan apa yang perlu dilakukan, menghasilkan satu idea baru, satu projek baru atau ekspresi kesenian, membuat jangkaan serta

Mencirikan. Membandingkan dan membezakan. mengumpulkan dan mengelaskan. Membuat urutan. Menyusun mengikut keutamaan. Menganalisis. Mengesan kecondongan. Menilai. Membuat kesimpulan.

Menjana idea. Membuat inferens. Menghubungkaitkan. Meramal. Membuat hipotesis. Mensintensis. Mengimlak. Menganalogi. Membuat gambaran mental. Mereka cipta.

Kelebihan Manusia Kerana Dikurniakan Akal Yang Boleh Berfikir. Dengan Menggunakan Akal Yang Bijak , Manusia Dapat Membuat Proses Penaakulan, Membentuk Konsep Dan Memahami Fenomena. Banyak Ayat Al-quran Dan Al-hadith Yang Mengajak / Mengajar Manusia Untuk Berfikir. Dengan Berfikir Secara Tersusun, Manusia Dapat Mengurus Kehidupan Dengan Lebih Baik Dan Berani Menghadapi Cabaran Yang Mendatang Kerana Mampu Membuat Keputusan Dan Menyelesaikan Masalah.

Membuat keputusan

Pemikiran Kritis

KBKK

Pemikiran Kreatif

Menyelesaikan masalah

KBAT perlu diasimilasikan dengan kurikulum sedia ada. Murid yang mahir melakukan operasi pemikiran seperti membanding, menganalisis dan membuat inferens berupaya meningkatkan kefahaman dan mengukuhkan pembelajaran. Jika aspek KBAT dikuasai dengan baik, ia akan menjadi satu alat yang berguna untuk membantu murid belajar. Seterusnya dapat meningkatkan prestasi pencapaian dan memperbaik kelemahan diri.

Onosko & Newmann (1994), mentakrifkan KBAT sebagai penggunaan potensi minda untuk menangani cabaran baru. KBAT memerlukan seseorang memahami, menterjemah, menganalisis dan memanipulasikan maklumat. Murid harus mengalami proses berfikir secara heuristik (pembelajaran/penemuan sendiri secara terbimbing) dalam mempelajari KBAT. Untuk mengajar KBAT, guru perlu menyesuaikan pendekatan dan strategi yang hendak diguna pakai semasa pembelajaran dan pembelajaran.

KBAT menggalakkan murid berfikir dalam mencari jawapan kepada sesuatu masalah yang terkandung dalam mata pelajaran Sejarah. Proses berfikir memainkan peranan penting dalam menjana proses pemikiran murid dengan cara perbincangan, penyoalan dan penyelesaian masalah. Membantu murid berfikir secara eksplisit bagi melahirkan idea-idea bernas mengikut jenis soalan.

Pengajaran KBAT meningkatkan pencapaian akademik. Pengajaran KBAT membantu dalam perkembangan intelektual. Kemahiran ini sangat diperlukan untuk hidup di dunia yang pesat berubah dan berorientasikan teknologi.

Pelajar pada keseluruhannya tidak memiliki KBAT yang mantap. Tahap IQ yang tinggi tidak semestinya

Soalan Terbuka (Open-ended questions). Teknik Penyoalan. Perbincangan. Metakognitif. Pengurusan Grafik. Kaedah Penyelesaian Masalah.

Anderson telah menambah baik Taksonomi Bloom dengan menggunakan kata kerja dan meletakkan aras menilai dan mencipta sebagai pemikiran aras tinggi.

Mencipta Memekarkan Pemikiran Menilai


ARAS TINGGI

Menganalisis
Mengaplikasi

Memahami
Mengingati

KBAT membenarkan murid berfikir secara:


lebih mendalam. lebih konsisten.

lebih produktif.
lebih berkesan.

Aspek yg penting untuk belajar berfikir adalah keupayaan memindahkan kemahiran yang sudah dipelajari kepada situasi yang lain. Kemahiran berfikir adalah penting dalam proses meninggikan lagi keupayaan belajar kerana melaluinya pelajar dapat mengawal, menentukan arah dan mengukur kemajuan pelajaran. Mereka juga dapat menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dengan lebih produktif. Pelajar dapat menggunakan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang terurus dlm kehidupan. Perkembangan ilmu iaitu tahap kemahiran berfikir kini kian maju. Aspek penting dalam mengembangkan pembelajaran murid : Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap.

Langkah 1 Penentuan isi mata pelajaran dan kemahiran berfikir yang hendakldiajar Langkah 2 Penggunaan bahan rangsangan seperti soalan-soalan yang menggalakkan pelajar berfikir dengan mendalam, penyediaan alat berfikir, latihan dan aktiviti untuk isi mata pelajaran dan kemahiran berfikir

Langkah 3 Refleksi dan metakognitif


Langkah 4 Pengukuhan isi mata pelajaran dan kemahiran berfikir

Langkah 5 Aplikasi kemahiran berfikir dalam situasi harian

Teaching Thinking Through Subject Matter


History Higher Order Thinking Skills process in History: i. Defining the problem ii. Identify central issues iii. Compare similarities and differences iv. Determine which information is relevant v. Recognize bias, emotional factors, propaganda and ideologies vi. Solving problems vii. Identify reasonable alternatives viii. Test conclusions

Pengajaran dan pembelajaran melibatkan proses;

Mendapatkan pengetahuan/kefahaman tentang isi kandungan. Menghuraikan bagaimana pengetahuan isi kandungan dapat dikembangkan / ditingkatkan kepada kemahiran aras tinggi agar kesemua domain kognitif, afektif dan kemahiran dikuasai murid. Menguasai pelbagai kemahiran : TKP, KB, KBF. Mengutamakan asas kemahiran pemikiran Sejarah.

1. Memahami kronologi. 2. Meneroka bukti. 3. Membuat Interpretasi. 4. Membuat Imaginasi. 5. Membuat Rasionalisasi.

Asas kemahiran pemikiran Sejarah perlu dijelmakannya di dalam aktiviti PdP dan penyoalan menggunakan pendekatan kemahiran berfikir aras tinggi seperti mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta dengan mana aspek pengetahuan dan kefahaman telah pun benar-benar dikuasai pelajar supaya mampu mendorong daya berfikir ARAS TINGGI pelajar.

"Jika kita mengharapkan murid untuk melibatkan diri dalam proses pemikiran yang lebih kreatif dan merangsangkan, kita sebagai guru mesti menggalakkan murid bertanya soalan aras yang lebih tinggi." ( Soalan Bukan Rutin)
( Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of

Texas)

Merealisasikan Wawasan 2020 & hasrat mencapai negara maju. Memupuk & mewujudkan pemikiran yang baik: pendekatan pengajaran. Kemahiran berfikir itu sendiri boleh diajar secara sedar. Pengajaran disepadukan dgn suasana utk berfikir. Kemahiran berfikir diajar bersama kandungan mata pelajaran. Memperkembangkan daya intelek. Mengelakkan kesilapan berfikir:Terburu-buru, sempit & celaru.

Mendefinisikan masalah. Mengesan isu utama. Membanding beza persamaan dan perbezaan. Menentukan maklumat yang relevan/sesuai/ berkenaan. Mengetahui bias, faktor emosi, propaganda dan idealogi. Menyelesaikan masalah. Mengesan alternatif yang sesuai. Menguji keputusan.

PENYOALAN YANG BERKESAN ADALAH SATU ASET YANG PENTING BAGI SETIAP GURU. SAMA SEPERTI SEORANG MEKANIK YANG BAIK MEMILIH ALAT YANG TEPAT DAN SESUAI UNTUK KERJA DAN MENGGUNAKANNYA DENGAN BETUL. SEORANG GURU YANG BAIK MENGGUNAKAN SOALAN YANG SESUAI DENGAN TAHAP MURID DAN TEKNIK PENYOALAN YANG BAIK DAN BERKESAN.
( Willian G Camp, Virginia Polytechnic Institute