Anda di halaman 1dari 18

TAMADUN ISLAM DAN

TAMADUN ASIA
TENGGARA (TITAS)
ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN
ISLAM DAN TAMADUN BARAT-
HEGEMONI BARAT DAN
GLOBALISASI

OLEH:
1.MOHD FAIZIL BIN ABDUL MANAF
2.MUSTHAFA SALEEM BIN SABRI
KELAS : PISMP PEMULIHAN (BM)
SEM 1 AMBILAN JANUARI 09
PENSYARAH : UTZ. MUHAMMAD
AKHIR BIN WAHAB
Isu-isu Kontemporari Tamadun Islam dan
Tamadun Barat
Pengenalan : Globalisasi adalah satu
transformasi yang telah melanda dunia
iaitu era dunia tanpa sempadan.Proses
globalisasi mula berkembang melalui
penciptaan dan pencapaian terkini
dalam sejarah peradaban manusia.
*Isu-isu kontemporari terbahagikan
kepada dua:
-Politik
-Media
• Isu-isu kontemporari : Politik
 Perkembangan politik oleh Barat telah lama
berlaku,bermula dengan penjajahan negara-
negara kecil dan yang baru membangun.Ini
memberi impak secara langsung dalam
politik,struktur ekonomi dan nilai sosio-budaya
negara-negara terbabit.Pada akhir penjajahan
mereka menggunakan pendekatan baru untuk
terus mendominasi politik dunia melalui
pendekatan globalisasi.
 Bagi negara Islam pula,kebanyakkannya telah
mendapat kemerdekaan daripada mana-mana
pengaruh.Sungguhpun begitu,pengaruh dan
dominasi barat tidak hilang,contohnya dalam
konteks kebebasan dan hak untuk membuat
keputusan terutama dalam hal politik dan
keselamatan antarabangsa.
 Terdapat banyak isu-isu yang berkaitan
antara tamadun Barat dan tamadun
Islam yang menunjukkan ketidakadilan
yang berlaku antara dua tamadun
ini,bagaimana umat Islam ditindak dan
sebagainya.
 Selain itu,juga terdapat pengaruh barat
dalam badan dunia seperti PBB.Melalui
pengaruh barat dalam badan dunia ini
kita dapat mengetahui banyak negara
Islam yang teraniaya dan dikenakan
pelbagai tindakan seperti sekatan
ekonomi,perang,pencabulan hak asasi
serta penguasaan mereka dalam hal
• Isu-isu kontemporari : Media
 Media massa memainkan peranan yang
penting dalam penyebaran maklumat dan
informasi khususnya dalam konteks
pembangunan tamadunsesebuah bangsa.
 Kesan revolusi teknologimaklumat dan
komunikasi memberi kesan yang besar
terhadap cara hidup masyarakat
dunia.Pihak Barat telah berjaya
mendominasi penyebaran maklumat dan
berita antarabangsa melalui kemajuan
dan perkembangan teknologi mereka.
 Agensi berita Barat mempunyai pengaruh
yang besar dan mereka bebas untuk
mengolah sesuatu berita dan maklumat
tentang sesuatu peristiwa mengikut kaca
mata mereka.
 Pihak Barat juga menggunakan media
mereka untuk melemparkan pelbagai
tuduhan palsu pada negara-negara
Islam bertujuan untuk
mengekalkan,menjamin dan memenuhi
segala kepentingan mereka.
 Pertubuhan-pertubuhan Islam yang
aktif dalam bidang dakwah juga
menjadi mangsa media Barat.Mereka
sering dikaitkan dengan kegiatan
terorisme dan subversif yang
menggugat keamanan dunia.Oleh
sebab itu,kegiatan mereka diharamkan
Hegemoni barat dan
Globalisasi
Globalisasi
• Istilah global dan globalisasi merujuk kepada idea
tentang dunia tanpa sempadan seolah-olahnya ia
menjadi satu walaupun penduduk berada pada
tempat yang berlainan atau jauh.
• Menurut Anthony Giddens, globalisasi boleh
didefinisikan sebagai “hubungan sosial serata
dunia secara intensif yang mana tindakan pihak
tempatan ditentukan oleh peristiwa yang berlaku
berbatu-batu jauhnya dan juga perkara
disebaliknya” (Giddens,A.2000)
• Menurut Martin Albrow pula, “Globalisasi sebagai
proses penduduk dunia diperbadankan di bawah
satu masyarakat dunia, masyarakat global”.
Dari segi Ekonomi

ASEAN menubuhkan
Proses dan perkembangan
(AFTA) Asen Free Trade
globalisasi dipengaruhi
Globalisasi membawa Agreement bagi
dengan proses yang
perubahan ekonomi menghadapi cabaran
dinamakan
negara-negara luar. globalisasi semasa
pengantarabangsaan
berlakunya krisis ekonom
Ekonomi.

Globalisasi memberikan
kesan yang mendalam
kepada negara maju
dan sedang membangun
Dari segi Bahasa

Bahasa Inggeris
merupakan bahasa
global pada masa Peranannya dianggap
kini.Globalisasi bahasa penting dalam
boleh dikatakan sebagai perhubungan antarabangsa
kedominan satu bahasa sebagai “bahasa ibunda”
yang dinamakan globalisasi
sebagai bahasa global.
Dari segi Teknologi Maklumat

Hasil daripada Teknologi


Maklumat terkini ianya
memberi peluang kepada
AS menyebarkan kepentingan,
budaya dan nilai-nilainya
ke serata dunia termasuklah
jalinan hubungan antara
kerajaan dengan rakyatnya.
Dari segi Media

Media dalam era globalisasi bukan


sahaja bertindak sebagai agen
berita,maklumat,pendidikan,
hiburan atau propaganda tetapi
jauh daripada itu ia berperanan
untuk menerapkan dan membentuk
keperluan sesuatu produk terhadap
orang khalayak ramai
Hegemoni Barat
• Definisi Hegemoni:
– Hegemoni berasal daripada perkatan
Yunani, hegemon, yang bermaksud
ketua (Mclean,1,1996.The Concise
Oxford Dictionary of Politics, Oxford:
University Press, p. 218). Mengikut
Kamus Dewan (2002 (edisi ketiga): 448),
hegemoni ialah ‘pengaruh atau
dominasi sesebuah negara atas negara-
negara lain’.
• Hegemoni boleh difahami sebagai
pencengkaman atau dominasi
sesuatu pihak ke atas pihak lain yang
secara relatif lebih lemah dari segi
ekonomi, politik dan sosial.
• Hegemoni bahasa inggeris yang pertama
berlaku sewaktu penjajahan Britain di
Malaya.
• Bahasa Inggeris menjadi bahasa utama
dalam bidang-bidang yang penting seperti
pendidikan, pentadbiran dan
perdagangan.
• Selepas kemerdekaan,Bahasa melayu
telah berkembang dengan pesat.Namun
berlaku pula hegemoni bahasa inggeris
yang kedua mulai awal tahun 90-
an.Bahasa inggeris merupakan bahasa
yang menjadi wahana penyebaran
Hegemoni Budaya Amerika
Syarikat
• As merupakan kuasa ketenteraan
yang terkuat di dunia. dari segi
ekonomi AS adalah dua kali ganda
saiz pesaing keduanya di samping AS
terus menikmati kadar inflasi yang
rendah, kadar pengangguran yang
kecil dan pertumbuhan yang
bertenaga.
• Faktor tersebut membantu budaya
AS dapat disebar ke serata dunia.
• Dari segi diplomatik pula, sesuatu
konflik atau permasalahan tidak akan
berjaya tanpa penglibatan AS.
Apabila As memasuki Bosnia,
peperangan dihentikan dan apabila
AS campurtangan di Timur Tengah,
keadaan menjadi lebih baik. AS juga
menentukan Keputusan Perluasan
NATO dan menentukan negara-
negara anggota barunya.

Anda mungkin juga menyukai