Anda di halaman 1dari 9

CIRI-CIRI

PEMBENTUKAN
KURIKULUM

Fatin Liyana
Nurfaznira
Nursuhailah
KESEPADUAN
• Konsep
– Semua mata pelajaran disepadukan dan
dikaitkan di antara satu sama lain dengan
menyerapkan unsur-unsur nilai murni
dalam setiap mata pelajaran.
Unsur-unsur yang penting bagi menjayakan
pendekatan bersepadu dalam kurikulum
adalah seperti berikut:-

• Pengetahuan dan kemahiran


– Setiap disiplin diselaraskan dengan Falsafah
Pendidikan Negara dan matlamat pendidikan
negara.
– Kandungan kurikulum dapat
memperkembangkan pelbagai kemahiran
seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar ,
kemahiran psikomotor dan kemahiran sosial
yang telah pun mula diperoleh sebelum
memasuki alam persekolahan.
– Kandungan kurikulum dikaitkan dengan
kehidupan seharian
• Nilai murni
– Bersifat sarwajagat serta selaras dengan
agama, budaya dan norma masyarakat.
– Berteraskan kerohanian, kemanusiaan
dan kewarganegaraan.
– Contoh:-
• Baik hati
• Berdikari
• Hemah tinggi
• Hormat
• Kasih sayang
• Bahasa
– Untuk meningkatkan penggunaan
bahasa pengantar dalam semua mata
pelajaran, tumpuan hendaklah diberikan
dalam penggunaan aspek-aspek bahasa
yang betul.
– Bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan, penekanan pelu diberikan
kepada ketepatan berkomunikasi dalam
pelbagai bidang dan situasi dan
menggunakan Bahasa Melayu secara
kreatif.
– Penggunaan bahasa lain seperti bahasa
Inggeris sebagai sumber bagi menimba
ilmu terus diperkembangkan.
PENGGABUNGJALINAN
• Konsep
– Satu proses penyampaian beberapa
kemahiran seperti membaca, menulis,
menghurai, mengira, mewarna dan
sebagainya di dalam sesuatu pelajaran.
• Rasional
– Berbagai-bagai kemahiran dalam
sesuatu pelajaran dapat disampaikan
secara harmoni dan bersepadu.
– Murid-murid boleh menguasai
kemahiran secara bersepadu seperti
yang dialami dalam kehidupan seharian
mereka.
– Melahirkan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang menarik dan
bermakna serta menimbulkan suasana
proses pengajaran dan pembelajaran
lebih berkesan.
• Penggabungjalinan kemahiran-
kemahiran di antara Pendidikan
Jasmani dengan Sains.
• Cara-cara menggunakan
penggabungjalinan

Kemahiran utama Kemahiran


sampingan
1. Mengenal pasti kemahiran yang berkaitan.

2. Diberi penekanan 2. Telah dikuasai pada


terlebih dahulu dalam satu masa dahulu.
P&P.

3. Digunakan di 3. Digunakan di semua


peringkat peringkat
perkembangan. perkembangan.

4. Dirancang berdasarkan objektif pelajaran,


kebolehan dan pencapaian murid.