Anda di halaman 1dari 21

KURSUS SAINS SUKAN TAHAP I

KOMUNIKASI BERKESAN

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI
IMEJ KENDIRI
MOTIVASI

1
KOMUNIKASI BERKESAN

Objektif:

 Jurulatih dapat menerangkan asas-


asas dalam proses berkomunikasi

 Jurulatih boleh menerangkan dengan


jelas enam kemahiran berkomunikasi
penting dalam kejurulatihan sukan
2
Konsep Komunikasi
 Proses manusia - sensitiviti dan responsif
manusia
 Kemahiran - jika dengan NIAT
 Berterusan - peka dengan strategi
baru, berkesan atau
tidak berkesan
Tiga Dimensi Dalam
Proses Berkomunikasi

 Hantar Mesej Terima Mesej


 Lisan Bukan Lisan
 Kandungan Emosi

4
Proses Berkomunikasi Dalam
Sukan
 IDEA - Sesuatu bahan, fakta, pemikiran yang
hendak jurulatih disampaikan kepada
atlet
 MESEJ - Jurulatih terjemahkan idea kepada
mesej yang sesuai disampaikan kepada
atlet
 SALURAN - lisan atau bukan lisan
 PENERIMAAN - atlet tunjuk isyarat mesej jurulatih
diterima
 TAFSIRAN - atlet terjemahkan maksud mesej
jurulatih
 REAKSI - respons atlet terhadap mesej jurulatih
5
PROSES BERKOMUNIKASI

(3)
PENY AM PAI PENER IMA MESEJ
SAL UR AN PENYA MPAIAN MESEJ
(1) (2) • LISAN (4) (5) (6)

IDEA MESEJ • BU KAN LISAN PE NERI MAA N TAF SIRA N RESP ONS

HALANGAN / GANGGUAN
???????????????

6
Sebab Komunikasi Kurang
Berkesan
 Bahan komunikasi tidak sesuai
 Saluran komunikasi lemah
 Tidak menerima mesej kerana tidak
memberi tumpuan
 Tidak faham mesej yang diterima
 Salah tafsir maksud mesej
 Mesej dihantar tidak konsisten

7
8
Enam Kemahiran Komunikasi
Untuk Jurulatih Sukan
1. BINA KREDIBILITI
2. BERKOMUNIKASI DENGAN PENDEKATAN POS
3. HANTAR MESEJ YANG MAKLUMATNYA RELEV
4. BERKOMUNIKASI DENGAN KONSISTEN
5. PELAJARI TEKNIK MENDENGAR
6. PERTINGKATKAN KEMAHIRAN BUKAN LISAN

9
1. Bina Kredibiliti
 berikan kerjasama
 berpengetahuan tentang sukan anda
 bersikap adil, boleh dipercayai,
konsisten
 tunjukkan kemesraan dan rasa empati
 dinamik, terbuka dan sepontan
 positif

10
2. Berkomunikasi dengan
pendekatan positif
 penekanan kepada pujian, peneguhan
dan ganjaran
 bantu atlet menghargai diri
 gunakan saluran lisan dan bukan lisan
 bersikap ingin menerima, memahami
dan saling menghormati

11
3. Hantar mesej yang
maklumatnya relevan
 berikan arahan-arahan yang jelas dan
khusus
 elakkan daripada sentiasa menghakimi
atau menilai atlet
 berikan maklumbalas bagi
memperbaiki kesilapan

12
4. Berkomunikasi dengan
konsisten
 sentiasa mengawal emosi semasa
latihan dan pertandingan
 minta atlet menghormati rakan
sepasukan
 jurulatih tunjukkan kecergasan fizikal
 bina daya keyakinan dan harga diri
atlet
 kotakan janji
13
5. Pelajari Teknik Mendengar
 berikan penumpuan pendengaran
sepenuhnya
 letakkan diri dalam posisi sesuai untuk
mendengar
 kesan maksud mesej atlet semasa
mendengar
 elakkan daripada mengganggu
penyampaian atlet
 hormati hak atlet untuk berkongsi pendapat
 jauhi respons secara emosi

14
6. Pertingkatkan Kemahiran
Komunikasi Bukan Lisan
 ciri-ciri fizikal, perawakan (posture)
 gerak badan
 daya sentuhan
 kualiti suara
 kedudukan badan

15
Bidang Komunikasi Bukan Lisan

 KINESICS
 PROXEMICS
 PARALANGUAGE
Kinesics
Berkomunikasi dengan menggunakan
Bahasa Badan (body language)

 Penonjolan Fizikal
 Postur
 Gerak Isyarat
 Sentuhan
 Wajah atau Memek Muka
 Gerak Mata

17
Proxemics
Cara berkomunikasi dengan menggunakan:

 ruang atau jarak anda dengan orang lain

 susunan perabut atau objek-objek lain


dalam interak

18
Paralanguage
Berkomunikasi dengan menggunakan
komponen vokal atau suara

 Pitchsuara (tinggi, rendah)


 Gema suara (resonance)
 Irama (rhythm)
 Tempo

19
Laporan Pakar Komunikasi
Dalam proses komunikasi :
 Lisan = 7%
 Bukan Lisan = 93%
Kiu-kiu Bukan Lisan seperti:
 Memek muka
 Gerak badan
 Nada suara

20
La, Dah Habis !! ????

Ad a So alan ?

21