Anda di halaman 1dari 34

OLEH : HASAN AL-BANNA MOHAMED

OBJEKTIF
1. Memahami konsep kajian sosiologi dengan lebih

jelas. 2. Mengetahui hubungkait antara masyarakat dan organisasi. 3. Mempunyai pengetahuan berhubung dengan organisasi secara umum. 4. Memahami konsep organisasi mengikut pendekatan sosiologi.

PENGENALAN
Pemahaman yang mendalam terhadap konsep organisasi

dan masyarakat dapat membantu dalam membuat perubahan dan perancangan sesebuah organisasi selaras dengan kehendak masyarakat. Organisasi adalah dikendalikan oleh manusia yang terdiri dari kalangan masyarakat yang berperanan (pemilik, pelanggan, pembekal sumber dan tenaga kerja, persaing, pembuat dasar dan sebagainya). Justeru, pembentukan organisasi perlu selaras dengan kehendak masyarakat (dengan memahami kehendak masyarakat itu sendiri) serta persekitaran yang mendorong atau menghalang perkembangan organisasi berkenaan.

KAJIAN SOSIOLOGI
Sosiologi merujuk kepada suatu

bidang ilmu pengetahuan.


Lazimnya,

sosiologi MASYARAKAT.

sering

dikaitkan

dengan

Thompson dan Hickey (2002) = kajian saintifik dan

sistematik dalam bidang tingkah laku manusia, kumpulan sosial dan masyarakat.

Berger (1963) berpendapat bahawa sosiologi bukannya amalan tetapi adalah suatu proses untuk

memahami. Ini memerlukan pengkaji sosiologi perlu melihat sesuatu aktiviti hariannya dalam keadaan sedikit berbeza dari orang lain. Justeru, bidang sosiologi adalah untuk membantu supaya lebih memahami keadaan dunia yang dihuni dan tempat tinggal melalui pembentukan imiginasi sosiologi dan belajar berfikir secara sosiologi.

Giddens (1993)
Kajian mengenai kehidupan sosial kumpulan-kumpulan dan masyarakat.

manusia,

Kajian sosiologi membolehkan manusia memahami bagaimana pengaruh-pengaruh sosial

telah mencorakkan kehidupan mereka.

Waters (1994) : Perkara yang dikaji dalam bidang sosiologi adalah jelas iaitu fenomena sosial yang berfokuskan hubungan serta interaksi di antara manusia. Vander zander (1996) : Sosiologi sebagai kajian berhubung dengan interaksi sosial dan masyarakat. Jary dan Jary (1995) suatu bidang kajian yang secara saintifik mengkaji masyarakat dari pelbagai sudut termasuk melihat peranan masyarakat, bentuk organisasi sosial, perkembangan kebudayaan serta jenis-jenisnya.

C. Wright Mills : Memperkenalkan konsep imaginasi sosiologikal dalam memahami bidang sosiologikal. Mills (1959) : Berpendapat bahawa imaginasi sosiologikal membolehkan kita memahami sejarah dan biografi serta melihat hubungan antara kedua-duanya dalam masyarakat. Konsep imaginasi sosiologikal mengenegahkan elemen

yang berkaitan dengan kebolehan diri kita untuk meletakkan diri dalam konteks struktur sosial. Ini bermakna seseorang itu akan menggunakan keadaan dirinya untuk memahami dirinya dan juga persekitaran kehidupannya.

Mills (1959)
Berpendapat

imiginasi sosiologikal adalah keupayaan seseorang dalam melihat kehidupannya dan kehidupan persekitarannya berada dalam struktur sosial tertentu. Melalui pengaruh sosial, personaliti seseorang akan ditentukan oleh peranan dan struktur sosial. Justeru, timbul pandangan bahawa penyelesaian masalah-masalah sosial boleh diatasi dengan mengubah peranan dan struktur sosial yang ada dan bukannya mengubah seseorang individu.

Kesimpulan
Suatu bidang yang sistematik dan saintifik dalam mengkaji tentang manusia dan interaksi sosial mereka dalam masyarakat dari pelbagai sudut yang berbeza.
Hasil

interaksi ini, fenomena sosial akan mewujudkan keadaan di mana sesuatu perkara itu dapat diubah, dikekalkan, ditinggalkan, mundur atau berkembang.

Tujuan Mempelajari Sosiologi


(a) Bagi memahami situasi sosial Dalam kajian sosiologi banyak membincangkan mengenai kehidupan sosial manusia, masyarakat dan organisasi. Ini dapat membantu individu memahami erti kehidupan bermasyarakat dan hubungan serta peranannya dalam organisasi.
(b) Penggubalan polisi Dalam sesebuah negara penggubalan polisi dan sesuatu peraturan adalah untuk kepentingan rakyat dan masyarakat. Oleh itu, kefahaman terhadap masyarakat dan kehendak persekitarannya dapat membantu dalam penggubalan polisi yang sesuai dengan kehendak masyarakat.

(c) Menilai keberkesanan sesuatu polisi Sesuatu polisi yang dibentuk oleh kerajaan sama ada menghasilkan kejayaan, perlu penambahbaikan atau gagal akan dapat dikenal pasti melalui penyelidikan sosiologi. Justeru, kajian sosiologi boleh dilakukan untuk mengenal pasti hasil sesuatu dasar yang diperkenalkan.

(d) Kesedaran sosial Apabila masyarakat memahami keadaan sosial di persekitaran mereka melalui kajian sosiologi, ini akan membantu mewujudkan kesedaran sosial. Maka pengetahuan sosiologi dapat membantu pihak yang tertekan untuk menyuarakan permasalahan mereka. Ia sekaligus membantu mewujudkan keadilan sosial.

(e) Kesedaran mengenai perbezaan budaya


Kumpulan-kumpulan yang berbeza dalam masyarakat

akan lebih memahami antara satu sama lain melalui pemahaman terhadap kehidupan sosial masingmasing.

Ini dapat membantu membentuk suasana harmoni di

kalangan masyarakat yang berbilang bangsa sekali gus menghapuskan sikap prejudis terhadap bangsa lain.

(f) Panduan reformasi sosial Berdasarkan penyelidikan dan pengetahuan sosiologi yang dimiliki, seseorang yang berminat dengan kegiatan-kegiatan khidmat masyarakat atau aktivis sosial boleh melakukan aktiviti berkenaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

(g) Panduan dalam menyelesaikan masalah sosial Kajian-kajian sosiologi boleh dijalankan dalam menangani masalah-masalah sosial yang wujud akibat dari pemodenan dan sebagainya.

(h) Mekanisma Perundingan dalam Organisasi


Ahli-ahli sosiologi juga boleh membantu organisasi

sama ada milik kerajaan atau perkembangan organisasi berkenaan.


Misalnya,

swasta

bagi

sosiologi boleh penggubalan polisi kerajaan.

membantu

dalam

Manakala

bagi sektor swasta, mereka boleh membantu melaksanakan fungsi agen pemasaran, pengurusan, penyelidikan serta pembangunan.

KAJIAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI


Masyarakat sebagai satu kumpulan orang yang mempunyai persamaan dalam banyak perkara dan mempunyai perhubungan yang rapat antara satu

sama lain dalam sempadan wilayah tertentu.


Nadel (1953) = satu kumpulan manusia yang

terikat dalam sesuatu kesatuan, iaitu bertindak secara berintegrasi dan tetap, bersifat agak kekal dan stabil.

Kajian terhadap organisasi


Organisasi telah lahir dalam pelbagai saiz dan pengaruh. Perkembangan organisasi semakin bercambah melalui

kewujudan firma-firma swasta serta agensi-agensi kerajaan yang menawarkan pelbagai fungsi perkhidmatan dan peranan organisasi kepada orang ramai. Negara bergantung kepada keberkesanan peranan sesebuah organisasi dalam pembangunan negara sama ada ekonomi, politik atau sosial. Jentera kerajaan juga bergantung kepada agensi-agensi kerajaan yang dibentuk bagi menguruskan aktiviti pentadbiran negara.

Peter Drucker (1986)


Menyifatkan masyarakat masyarakat organisasi.

moden

adalah

Manusia organisasi (the organizational man) merupakan satu kumpulan manusia yang paling dominan dalam masyarakat moden serta mempunyai pengaruh politik dan ekonomi serta strata sosial.

Kehidupan manusia secara berkumpulan ini

telah wujud berkurun-kurun lamanya, namun kajian secara mendalam terhadap organisasi semakin menyerlah sejak abad ke-20 ini.
Hal

ini demikian kerana masyarakat semakin peka bahawa organisasi itu wujud disebabkan oleh keperluan dan kehendak manusia itu sendiri.

PENGERTIAN ORGANISASI (UMUM)


ORGANISASI

pelbagai persektif bergantung kepada kepentingan, dimensi, kriteria dan skop kajian.

Pembentukan sesebuah organisasi sering

dianggap untuk mencapai MATLAMAT tertentu.

Etzioni (1970) : organisasi adalah unit sosial (manusia) yang dibina atau dirancang semula bagi mencapai matlamat tertentu. Homans (1950): organisasi seolah-olah sebuah syarikat yang besar dan rasmi sama ada dimiliki oleh kerajaan atau pihak persendirian dalam masyarakat moden iaitu kecenderungan untuk wujud dalam kelompok manusia. Ia berasaskan kepada masyarakat moden. Robbins (1993) : organisasi sebagai koordinasi unit sosial mengandungi dua atau lebih individu yang berfungsi secara berterusan berdasarkan asas untuk mencapai matlamat.

Ciri-Ciri Organisasi
(a) Perhubungan sosial Manusia dikatakan berinteraksi dalam suasana yang terancang dan organisasi tidak wujud secara spontan. Jika wujud organisasi secara yang tidak terancang tetapi dalam saiz yang kecil, misalnya kumpulan untuk buat tugasan.
(b) Matlamat (i) Mempunyai matlamat yang jelas dan menjurus. (ii) Pelbagai.

(c) Formalisasi Dalam sesebuah organisasi terdapat aturan-aturan untuk mengawal aktiviti organisasi dan anggota yang terdapat dalamnya. Pelbagai peraturan yang wujud dalam organisasi bagi setiap aktiviti formal. Setiap peraturan atau etika kerja yang dibentuk dalam organisasi adalah untuk memastikan keberkesanan dan kecekapan dalam urus tadbir organisasi. (d) Sempadan Dalam organisasi wujud sempadan antara ahli dengan bukan ahli organisasi. Misalnya orang luar organisasi tidak dibenarkan masuk ke dalam organisasi tersebut. Namun, faktor persekitaran juga memberi kesan kepada sempadan berkenaan. Persekitaran sosial dalam organisasi pula seperti komunikasi, perlakuan dan etika yang melalui undang-undang.

PENGERTIAN ORGANISASI (SOSIOLOGIKAL)

PENGERTIAN ORGANISASI (SOSIOLOGIKAL)


Dalam perkembangan organisasi, kemunculan bidang sosiologi telah memisahkannya dengan zaman tradisi / kegelapan. Revolusi perindustrian menjadi pencetus perubahan cara kehidupan manusia serta merubah corak masyarakat amnya.

Kemunculan tokoh-tokoh yang menerajui bidang sosiologi banyak memperkatakan tentang organisasi dari aspek sosiologi.

Misalnya, penulisan Weber menumpukan hal-hal organisasi seperti autoriti dan interaksi.

Merton pula mengemukakan bahan-bahan empirikal

untuk bahan-bahan kajian organisasi (iaitu apabila membuat kajian boleh buat ujian terhadap data tersebut) menggunakan kaedah saintifik.

Pada awal kemunculan pengkajian dalam bidang sosiologi tumpuan kepada industri dan syarikat.

Dari perspektif sosiologi


meneliti

keberkesanan proses pencapaian melalui usaha secara bersama (kolektif ),

matlamat

mengkaji bagaimana integrasi kolektif wujud dan menilai

aspek penyusunan dalam organisasi (contoh hirarki).


mencari corak perlakuan yang umum bagi semua bentuk

organisasi seperti corak perlakuan sosial.


mengkaji pelbagai bentuk kumpulan sosial di mana

mereka membuat kenyataan umum sebelum buat kerja mengikut jadual.

Kajian sosiologi organisasi


Penting memandangkan organisasi adalah

satu bentuk kumpulan sosial.


Terdapat beberapa klasifikasi kumpulan

sosial, kumpulan, organisasi/institusi dan masyarakat di mana membantu manusia memahami dunia sosial.

Organisasi
Ia mewakili satu bentuk penyusunan sosial yang

berbeza dari kumpulan sosial yang lain contoh aspek pengurusan sosial yang sistematik. mempunyai pengaruh yang kuat sama ada secara aman seperti melalui akhabar atau televisyen dan dalam situasi yang konflik. Organisasi mampu membentuk individu melalui personaliti dan emosi (contoh, media atau organisasi kawalan sosial).

Penting

dalam membantu memahami situasi sosial.

individu

Sosiologi banyak membincangkan tentang

kehidupan sosial masyarakatnya.

manusia

dan

Ini akan membantu individu memahami

erti kehidupan bermasyarakat yang sebenar.

Ad-Dimity