Anda di halaman 1dari 25

GEOG RAFI

TINGK ATA N 1
Pem eli haraan dan
pemu li haraan tu mbuh-
tumbuhan semul a j adi dan
hid up an l iar
KE PE NTIN GA N
 Ekosistem
 Habitat flora dan fauna
 Pencegahan hakisan tanih
 Kawasan tadahan hujan
KE PEN TINGA
N
 Pelancongan
 Sumber perhutanan
 Tempat perlindungan hidupan liar
 Sumber perubatan
 Pembiakan hidupan laut
Habi tat flor a dan
fauna
Pe ncegah hakisa n
ta nah
Kawasan ta dahan
Ka wasa n Pe la ncongan
Sumb er
perhuta nan
Tempat perl indungan
hi dupan li ar
Su mber p erubatan
Pe mbia kan hidupan
laut
Langkah-l angkah
pemel iharaan dan
pem uliharaan tum buh-
tum buh an semula jadi
dan h idupan liar
Negara
Kumpul an 2 : Penanaman Sem ul a
dan
Ladang H ut an
Kumpul an 3: Raw atan Si vilkul tur dan

Penyel idi kan


Kumpul an 4: Kawal an P embal akan
Haram
dan Pertubuhan
Al am S ekit ar
Kumpul an 5: Undang- undang
Perl indungan
Fl ora dan
Pemul iharaan Bekas
Lombong
Kumpul an 6: Ladang Jati dan K itar
Semul a Kertas
Langkah-l ang kah yang
di hurai kan mestil ah menj awab
soa lan beri kut:
 Apa?
 Siapa?
 Mengapa?
 Bila?
 Di mana?
 Bagaimana?
RANCANGAN MENGAJAR
GEOGRAFI TINGKATAN 1

Tema 3.0 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan


Hidupan
Liar.
1. Tema Pelajaran / Topik
Tajuk 3..5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
Malaysia.

Melalui pengalaman pembelajaran, pelajar dapat:


2. Objektif Pembelajaran
3.Memahami kepentingan dan langkah-langkah
pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar.
Di akhir pengajaran pelajar dapat:
Aras 1
Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
Menyenaraikan langkah-langkah pemeliharaan dan
pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi daan
hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan.
3. Hasil Pembelajaran Aras 2
Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-
langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
Aras3
Mencadangkan langkah-langkah lain pemeliharaan dan
pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar.
1.Adakah perancangan yang melibatkan pengintegrasian
TMK telah dibina dengan baik?
2.Adakah pembentangan ppt. serta penerangan lisan
telah digunakan dengan berkesan untuk memudahkan
pemahaman para pelajar?
3.Adakah guru/murid merasa puas hati dengan
pengajaran dan pembelajaran berbantukan
pengintegrasian TMK?
4.Adakah kesimpulan pelajaran dapat benar-benar
4. Penilaian menjelaskan konsep isi kandungan topik yang dipelajari?
5.Adakah pelajar merasakan lebih mudah untuk
menyiapkan tugasan yang lengkap dengan menggunakan
data-data dari internet, mempersembahkan kepada rakan
.
6.Meningkatkan kemahiran TMK mereka?
5. Peruntukan Masa 80 minit

Tingkatan 1 ( Bermasalah Pembelajaran )


6. Ciri-Ciri Kelas
Murid telah mempelajari kepentingan tumbuh-tumbuhan
d)Tingkatan semula jadi dan kesan kegiatan manusia terhadap
e)Pengetahuan Sedia Ada tumbuh-tumbuhan semula jadi.

Meliputi isi kandungan pelajaran, pedagogi serta


7. Liputan Kurikulum penilaian
Seperti yang dikehendaki dalam Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah (KBSM).
1.Atlas
8. Persediaan Guru Bukan 2.Buku teks
TMK 3.Buku rujukan
TMK digunakan dalam bentuk kumpulan P & P koperatif:

3.Melayari internet untuk memperoleh maklumat berkaitan


langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
9. Penerapan TMK 4.Menggunakan MS Power Point untuk membuat tugasan
yang berkaitan tajuk.
5.Menggunakan MS Word untuk menaip tugasan
menggunakan templat yang disediakan.
6.Menghantar tugasan melalui e-mail.

1.Menempah bilik komputer dan projector LCD


2.Memastikan sistem rangkaian dan internet berfungsi
(sekurang-kurangnya 6 PC)
10. Persediaan TMK 3.Perisian MS Power Point dan templat tugasan dalam
MS Word.
4.URL berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
1.Soal-jawab berkaitan tajuk
2.Menyaksikan MS Power Point.
3.Akses internet dan penghasilan tugasan menggunakan
11. Aktiviti Pelajaran templat MS Power Point.
5.Melaporkan hasil perbincangan.
5. Penilaian rakan sebaya dan guru.
6. Melengkapkan templat MS Word yang telah disediakan.
12. Aktiviti Guru 13. Aktiviti Pelajar

1. Menjawab soalan guru .

4. Menyaksikan klip video sambil mencari jawapan 2. Murid


belajar dengan bantuan BBM dalam
slaid MS PowerPoint untuk memahami isi
pelajaran,
3. Menjawab soalan pengukuhan secara lisan.
4.. Perbincangan dalam kumpulan kecil dan
1.Mengemukakan soalan berkaitan dengan tajuk pelajaran sebagai menyelesaikan tugasan mengikut kumpulan.
set induksi. Kumpulan 1 : Hutan Simpan dan Taman Negara
2.Pengajaran menggunakan persembahan BBM dalam MS Kumpulan 2 : Penanaman Semula dan Ladang
PowerPoint Hutan
3.Meminta murid melaksanakan tugasan kumpulan dalam MS Power Kumpulan 3: Rawatan Sivilkultur dan Penyelidikan
Point. Kumpulan 4: Kawalan Pembalakan Haram dan
4.Meminta murid melengkapkan tugasan individu yang terdapat Pertubuhan Alam Sekitar
dalam MS Word. Kumpulan 5:Undang-undang Perlindungan Flora dan
Pemuliharaan Bekas Lombong
Kumpulan 6: Ladang Jati dan Kitar
Semula Kertas
5. Membentangkan hasil perbincangan
menggunakan MS Power Point.
6. Soal jawab dengan rakan sebaya
7. Melengkapkan templat MS Word yang
disediakan oleh guru .
Satu templat MS Word yang mengandungi latihan dan
14. Keperluan Khusus URL
http://www.forestry.gov.my/tubuh.html
http://www.sabah.gov.my/bkd/jabatan_hidupan_liar.htm
http://www.wildlife.gov.my/webpage_bm/menuutama.htm
http://www.frim.gov.my/bm/index.htm
http://www.geographia.com/malaysia/nationalparks.htm

15. Laman Web


Hutan Simpan, Taman Negara, Penanaman Semula, Ladang
Hutan, Rawatan Sivilkultur, Pertubuhan Alam Sekitar,
16. Literasi

Keluasan hutan simpan, bilangan taman negara, bilangan lessen


pembalakan
17. Numerasi

1. Buku Teks Geografi Tingkatan 1


18. Bahan Rujukan TMK dan 2. Buku Rujukan
bukan TMK 3. Atlas

1.Mencintai Negara Malaysia – Bersyukur kerana negara kita kaya


dengan pelbagai sepsis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
2.Bekerjasama dan saling membantu ketika menyiapkan tugasan dan
penggunaan TMK.
19. Penerapan Nilai Murni

1.Kemahiran kreatif dalam membina dan menyediakan data


menggunakan pengurusan grafik berkaitan.
20. Kemahiran Berfikir 2.Kemahiran menyenarai dan menghurai.
3.Bersoaljawab dan sumbangsaran.
GEO GRAFI
TIN GK ATAN 1
(PENDIDIKAN KHAS- Bermasalah Pembelajaran
SMK SUNGAI BESAR, SELANGOR)

DISEDIAKAN OLEH :
KAMA BIN SHAFFEEI
(Guru Geografi 2009 )