Anda di halaman 1dari 23

Pengenalan Matlamat

Inisiatif dalam PPPM Gelombang 1

2
3

Memartabatkan Bahasa Malaysia

Mengurangkan kegagalan Bahasa Malaysia murid di SJK

Merealisasikan visi dan misi PPPM (2013-2025) serta meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Malaysia dalam UPSR

PPPM (2013-2025)) menyatakan tentang pelaksanaan Kelas Pemulihan BM untuk murid tahun 4 hingga tahun 6 yang mengalami masalah dalam Bahasa Malaysia.

Selaras dengan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI).
Program membasmi masalah membaca, menulis dan mengira (3M) ini turut menjadi fokus utama dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010.

termaktub dalam Laporan Razak pada tahun 1957 dan Laporan Rahman Talib tahun 1961

MURID LINUS Tidak Menguasai Literasi Saringan 2 Tahun 3


Murid Tahap Penguasaan (TP) 1 dan TP 2 dalam KSSR

Tidak Melepasi Praujian ProTim

a) Kelas Linus (Murid tidak menguasai kemahiran Literasi Tahun 3) b) KSSR Bahasa Malaysia (Murid Tahun 3 yang berada pada Tahap Penguasaan (TP) 1 dan 2)

Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia di luar jadual waktu

c) ProTim (Praujian- murid yang belum menguasai kemahiran Bahasa Malaysia)

Pencapaian 100% murid dalam kemahiran berbahasa Bahasa Malaysia pada tahun 2015 Tahun Pencapaian 2014 2015 4 5 94% 100%

*Tidak termasuk murid berkeperluan khas

Murid menguasai kemahiran literasi dan kemahiran berbahasa Bahasa Malaysia

1.

2.

Memastikan 100% murid normal Tahun 3 2013 menguasai kemahiran Bahasa Malaysia pada tahun 2015

Memastikan semua murid menguasai kemahiran berbahasa Bahasa Malaysia

4. Memartabatkan BM di SJK sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan di bawah dasar MBMMBI

Objektif
3. Memastikan standard Bahasa Malaysia dapat diselaraskan di semua sekolah

1. Membentuk jawatankuasa kerja Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia (KPBM) Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat negeri. 2 Mengadakan mesyuarat KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama PPD.

3. Menerangkan prosedur pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada PPD . 4. Menjadikan pencapaian KPBM sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Pengarah Pendidikan Negeri.

5. Memastikan semua guru besar / pentadbir memahami prosedur PKPBM Tahun 4 hingga Tahun 6.
6. Mengumpul, menyemak dan membuat analisis data berkaitan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6.

7. Membuat unjuran bilangan murid yang belum menguasai kemahiran Bahasa Malaysia di peringkat JPN. 8. Memastikan sekolah melaksanakan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 di luar jadual waktu persekolahan. 9. Memantau pelaksanaan secara berkala. KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6

10. Mengadakan dialog prestasi KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 dengan pegawai pelajaran daerah. 11. Melaporkan secara berkala pencapaian KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada KPM.

1. Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat daerah.
2. Mengadakan mesyuarat pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama guru besar. 3. Menerangkan prosedur pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada guru besar dan ketua panitia Bahasa Malaysia. 4. Memantau dan membimbing secara berterusan pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6. 5. Mengadakan dialog prestasi berkaitan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 dengan guru besar.

6. Menjadikan pencapaian KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) PPD. 7. Membuat unjuran bilangan murid yang belum menguasai kemahiran Bahasa Malaysia pada peringkat daerah. 8. Memastikan sekolah melaksanakan KPBM dengan berkesan. 9. Memastikan sekolah melaksanakan KPBM dijalankan di luar jadual waktu persekolahan. 10. Melaporkan secara berkala pencapaian KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada JPN.

1. Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat sekolah. 2. Memastikan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 dijalankan mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM. 3. Mengadakan mesyuarat pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama guru di sekolah.

4. Menerangkan prosedur pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada guru di sekolah.
5. Menjadikan pencapaian KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) guru besar.

6. Memastikan data murid KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 dikemukakan ke Pejabat Pelajaran Daerah pada waktu yang ditetapkan.

7. Memantau pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 secara berterusan.


8. Mencerap pengajaran dan pembelajaran (PdP) guru di KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 secara berkala. 9. Mengenal pasti murid yang terlibat dalam KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 dengan melaksanakan ujian/saringan.

10. Melantik guru untuk mengajar KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6.

11. Memastikan tempat pelaksanaan yang sesuai dan kondusif bagi KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah. 12. Menyediakan jadual KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 di luar jadual waktu persekolahan. 13. Mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa murid yang terlibat dalam KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6. 14. Memastikan murid menghadiri KPBM sepenuhnya. 15. Menyebar luas pelaksanaan KPBM kepada ibu bapa dan komuniti. 16. Memastikan pelaksanaan/pelaporan /pencapaian KPBM menjadi agenda mesyuarat profesionalisme di sekolah.

1. Merancang dan melaksanakan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. 2. Menyedia rancangan pengajaran Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia.

3. Menjadikan pencapaian Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia murid Tahun 4 hingga Tahun sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) guru. 4. Memastikan dan merekodkan kehadiran murid ke Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia sepenuhnya.

5. Memastikan data murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 dihantar kepada guru besar pada waktu yang ditetapkan. 6. Melaporkan pencapaian murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada guru besar secara berterusan. 7. Menyediakan pelan alternatif untuk murid yang tidak mencapai sasaran. 8. Menyediakan bahan sokongan yang bersesuaian dengan keperluan murid.

1. Menjadi ahli jawatankuasa KPBM 2. Menjalankan PdP KPBM di luar waktu PdP 3. Memberi khidmat bimbingan kepada guru KPBM 4. Menyedia rancangan pengajaran KPBM

1.
2.

Menyokong dan memberi kerjasama dalam pelaksanaan KPBM yang dijalankan di sekolah
Memastikan anak jagaan hadir dan mengikuti KPBM yang dijalankan di sekolah.

1. Menyokong pelaksanaan KPBM murid Tahun 4 hingga Tahun 6 di peringkat sekolah sama ada dari segi kewangan dan sokongan moral. 2. Menyebarluaskan pelaksanaan KPBM murid Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada semua ibu bapa. 3. Menjadi perantara antara pihak sekolah dengan ibu bapa murid KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 yang terlibat. 4. Memastikan setiap murid pemulihan yang terpilih mengikuti kelas pemulihan yang dirancang.

Menyokong pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia murid Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat sekolah sama ada kewangan atau pun sokongan moral.