Anda di halaman 1dari 73

PERATURAN 110 PEGAWAI

ANTARABANGSA

JAWATAN BILANGAN SEBELUM


PERTANDINGAN

DELEGAT PENGURUSAN 2 3 TAHUN


DELEGAT TEKNIKAL 2 3 TAHUN
DELEGAT PERUBATAN 1 2 TAHUN
KAWALAN DADAH 1 2 TAHUN
ITO / ICROs / ATO 1 Ketua & 9 lagi 1 TAHUN
HAKIM JALANKAKI 3 Ketua & 9 lagi 1 TAHUN
PENGUKUR LUMBA
LEBUHRAYA ANTARABANGSA
PELEPAS ANTARABANGSA
HAKIM FOTO PENAMAT 1 1 TAHUN
JURI RAYUAN 3&1 Setiausaha 1 TAHUN
ITOs JURI RAYUAN

PENGAWAS
REFERI WAKIL TEKNIKAL
TV
PENGURUS
KEJOHANAN PENGARAH PERTANDINGAN VIDEO

PENGURUS JURUHEBAH
TEKNIK
PAPAN SKOR
REFERI BILIK
PANGGILAN UPACARA

PUSAT MAKLUMAT PERKHIDMATAN


PERTANDINGAN PERUBATAN
PENGURUS MEMPROSESAN
MASA ELEKTRONIK PERSEMBAHAN MAKLUMAT
ACARA

JARINGAN PERTANDINGAN
Peraturan 114 Wakil Kawalan Dadah
• Berhubung dengan Jawatankuasa
Pengelola bagi memastikan
kemudahan yang sesuai disediakan
bagi menjalankan kawalan dadah
• Bertanggungjawab terhadap semua
perkara berhubung dengan kawalan
dadah
PERATURAN 115 PEGAWAI TEKNIKAL
ANTARABANGSA ( ITO)
• Delegat Teknikal akan lantik seorang Ketua ITO, daripada ITO
terlantik sekiranya ketua tidak dilantik lagi;
• Ketua ITO akan tetapkan seorang ITO bagi setiap acara dalam
program. ITO hendaklah memakai lapik kain yang jelas pada
lengan atau lencana;
• ITO hendaklah memberikan segala bentuk bantuan kepada Referi
acara itu;
• Mestilah hadir disepanjang masa acara sedang dijalankan;
• Memastikan pengendalian pertandingan mengikut peraturan
teknikal IAAF, peraturan teknikal dan keputusan yang diputuskan
oleh Delegat Teknikal;
• Sekiranya timbul sesuatu masalah, akan membawa perkara
tersebut dengan segera kepada perhatian Referi acara tersebut
dan beri nasihat;
• Andainya nasihat tidak diterima; sekiranya perkara itu langgar
peraturan Teknikal IAAF, peraturan pertandingan atau keputusan
Delegat Teknikal, ITO akan buat keputusan;
• Andainya perkara tersebut tidak dapat diselesaikan, perkara itu
akan dirujuk kepada delegat teknikal IAAF;
• Pada akhir acara padang, beliau dikehendaki menandatangani
kad-kad keputusan.
Peraturan 115 ITOs dan ICROs
ITOs – International Technical Officials
ICROs – International Cross Country,
Road Running and Mountain
Running Officials
• Memberi segala sokongan yang diperlukan oleh pihak
pengelola
• Mestilah hadir disepanjang masa acara sedang
dijalankan;
• Memastikan pengendalian pertandingan mengikut
peraturan teknikal IAAF, peraturan teknikal dan
keputusan yang diputuskan oleh Delegat Teknikal;
PERATURAN 116 HAKIM-HAKIM LUMBA
JALANKAKI
ANTARABANGSA
• Sebuah Panel Hakim-hakim Lumba Jalankaki
Antarabangsa hendaklah dibentuk oleh Jawatankuasa
Lumba Jalankaki IAAF berpandukan kriteria yang
diluluskan oleh Majlis IAAF
• Hakim-hakim Jalankaki yang dilantik bagi semua
kejohanan antarabangsa bawah Peraturan 1(a)
HENDAKLAH TERDIRI DARIPADA ANGGOTA PANEL
HAKIM-HAKIM LUMBA JALANKAKI ANTARABANGSA
• Hakim-hakim Jalankaki yang dilantik bagi semua
kejohanan antarabangsa bawah peraturan 1(b) hingga
1(d) HENDAKLAH TERDIRI DARIPADA ANGGOTA
PANEL HAKIM-HAKIM LUMBA JALANKAKI
ANTARABANGSA ATAU PANEL HAKIM-HAKIM
LUMBA JALANKAKI KAWASAN
PERATURAN 117 PENGUKUR LUMBA
JALANRAYA
ANTARABANGSA
• Bagi semua pertandingan di bawah peraturan 1(a)
– (h), seorang Pengukur Lumba Jalanraya
Antarabangsa perlu dilantik bagi mengesahkan
jarak yang digunakan bagi acara jalanraya
kesemuanya atau separuhnya di luar stadium
• Ahli dilantik sepatutnya ahli Panel Pengukur
Jalanraya IAAF/AIMS peringkat Anatarabangsa
• Perlu diukur sebelum pertandingan
• Perlu ukur dan sahkan bahawa iannya ikut
Peraturan bagi Lumba Jalanraya IAAF
• Bekerjasama dengan J/K Pengelola dalam
menyediakan jalan dan saksikan peserta ikut
jalan yang sama yang telah diukur dan dililuskan.
• Mengeluarkan sijil berkenaan kepada Delegat
Teknikal
PERATURAN 118 PELEPAS
ANTARABANGSA HAKIM
FOTO PENAMAT
ANTARABANGSA
• Dalam semua pertandingan mengikut Peraturan 1 (a)
dan (b), seorang Pelepas Antarabangsa dan seorang
Hakim Foto Penamat Antarabangsa, yang dilantik
sama ada oleh IAAF atau Persatuan Setempat yang
berkaitan
• Pelepas Antarabangsa hendaklah memulakan
perlumbaan ( dan jalankan tugas–tugas lain ) yang
diserahkan kepadanya oleh Delegat Teknikal
• Hakim Foto Penamat Antarabangsa hendaklah
menyelia semua keperluan foto penamat.
Peraturan 119 JURI RAYUAN

o Dalam semua pertandingan yang dijalankan mengikut


Peraturan 1(a) (b) DAN (c), sebuah panel Juri Rayuan, yang
lazimnya mengandungi 3, 5 atau 7 orang ahli hendaklah
dilantik
o Salah seorang daripada ahli tersebut akan menjadi
pengerusinya, dan seorang setiausaha jika dan difikirkan
sesuai, setiausaha boleh dilantik daripada kalangan bukan
ahli panel
o Tugas utama juri rayuan ialah menyelesaikan bantahan-
bantahan mengikut Peraturan 146 dan hal-hal lain yang
timbul sepanjang kejohanan yang dirujukkan kepadanya
bagi mendapatkan keputusan. Keputusannya adalah
muktamad. Walau bagaimanapun keputusan itu akan
ditimbangkan semula sekiranya terdapat bukti baru
dipersembahkan
o Keputusan yang membabitkan markah, yang tidak
terkandung dalam peraturan, hendaklah dilaporkan oleh
pengerusi Juri kepada Setiausaha Agung IAAF
Peraturan 146 BANTAHAN & RAYUAN
 BANTAHAN MENGENAI STATUS SESEORANG ATHLIT YANG
MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM SESUATU KEJOHANAN,
HENDAKLAH DIKEMUKAKAN SEBELUM BERMULANYA
KEJOHANAN TERSEBUT KEPADA WAKIL TEKNIKAL. JIKA
WAKIL TEKNIKAL MEMBUAT KEPUTUSAN MAKA MEREKA
YANG BERKENAAN BERHAK MEMBUAT RAYUAN KEPADA
JURI.
 BANTAHAN TERHADAP KEPUTUSAN ATAU PERLAKSANAAN
SESUATU ACARA DIBUAT DALAM TEMPOH MASA 30 MINIT
SELEPAS PENGUMUMAN RASMI KEPUTUSAN.
 DALAM ACARA PADANG, SEKIRANYA SESEORANG ATLET
MEMBUAT BANTAHAN SECARA LISAN DENGAN SERTA-
MERTA TERHADAP PERCUBAANNYA YANG DIFAULKAN,
REFERI ACARA BERKENAAN HENDAKLAH MENGGUNAKAN
BUDI BICARANYA PERINTAHKAN PERCUBAAN ITU DIUKUR
DAN DICATATKAN.
 DALAM ACARA BALAPAN, REFERI BALAPAN BOLEH
DENGAN BUDI BICARANYA BENARKAN SESEORANG ATLET
BERTANDING DALAM BANTAHAN JIKA ATLET ITU MEMBUAT
BANTAHAN SECARA LISAN TERHADAP SALAH MULA YANG
DITERIMANYA. SEKIRANYA SALAH MULA YANG DIKESAN
OLEH ALAT MENGESAN SALAH MULA, BANTAHAN
TERSEBUT TIDAK BOLEH DITERIMA.
 RAYUAN YANG DIKEMUKAKAN KEPADA JURI RAYUAN,
PERLU DIBUAT DALAM TEMPOH MASA 30 MINIT SELEPAS
DIUMUMKAN KEPUTUSAN RASMI REFERI, DALAM BENTUK
BERTULIS DENGAN DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI YANG
BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP ATLET DAN DISERTAKAN
WANG PERTARUHAN US$100 ATAU SETARA.
 JURI RAYUAN AKAN MENDAPATKAN KETERANGAN DARI
SEMUA PIHAK YANG BERKENAAN, TERMASUK REFERI DAN
HAKIM. JIKA JURI RAYUAN WAS-WAS, BUKTI LAIN YANG
DAPAT DIPEROLEHI BOLEH DIPERTIMBANGKAN. JIKA BUKTI
TERSEBUT, TERMASUK BUKTI VIDEO, MASIH TIDAK DAPAT
BANTU, MAKA KEPUTUSAN REFERI HENDAKLAH DIPAKAI.

NOTA: TANPA PANEL JURI RAYUAN ATAU DELEGAT TEKNIKAL,


KEPUTUSAN REFERI ADALAH MUKTAMAD.

BACK
PENGARAH PERTANDINGAN

Pengurus
PENGURUS KEJOHANAN Persembahan Acara

PENGAWAS
PENGURUS TEKNIK
ACARA LUAR STADIUM
JURUHEBAH
REFERI

REFERI BILIK PANGGILAN PELEPAS

FOTO BALAPAN ACARA CAMPURAN ACARA PADANG


KETUA HAKIM REFERI REFERI REFERI

KETUA PENGADIL KETUA HAKIM KETUA HAKIM KETUA HAKIM

KETUA PENJAGA
MASA LOMPATAN LONTARAN
PERATURAN 120 PEGAWAI-PEGAWAI
KEJOHANAN
JAWATANKUASA PENGELOLA AKAN MELANTIK
SEMUA PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN TERTAKLUK
KEPADA PERATURAN NEGARA AHLI KEJOHANAN ITU
DIADAKAN. UNTUK PERTANDINGAN MENGIKUT
PERATURAN 1(a), (b) atau (c), TERTAKLUK KEPADA
PERATURAN DAN PROSEDUR ORGANISASI
ANTARABANGSA BERKENAAN. SENARAI BERIKUT
YANG DISEDIAKAN DI BAWAH TERDIRI DARIPADA
PEGAWAI-PEGAWAI YANG DIFIKIRKAN PERLU BAGI
SESUATU KEJOHANAN ANTARABANGSA. PIHAK
PENGELOLA BOLEH UBAHSESUAIKANNYA MENGIKUT
KEADAAN YANG DIPERLUKAN.

PEGAWAI PENGURUSAN
1 PENGARAH PERTANDINGAN
1 PENGURUS KEJOHANAN
1 PENGURUS TEKNIK
1 PENGURUS PERSEMBAHAN ACARA
PEGAWAI PERTANDINGAN
1 (ATAU LEBIH) REFERI BALAPAN.
1 (ATAU LEBIH) REFERI PADANG.
1 (ATAU LEBIH) REFERI ACARA CAMPURAN.
1 (ATAU LEBIH) REFERI ACARA LUAR STADIUM.
1 REFERI BAGI BILIK PANGGILAN
1 KETUA DAN HAKIM-HAKIM BALAPAN YANG MENCUKUPI.
1 KETUA DAN HAKIM-HAKIM PADANG YANG MENCUKUPI
BAGI SETIAP ACARA.
1 KETUA DAN 5 ORANG HAKIM LUMBA JALANKAKI DI
DALAM STADIUM.
1 KETUA DAN 8 HAKIM LUMBA JALANKAKI DI LUAR
STADIUM.
LAIN PEGAWAI LUMBA JALANKAKI – PENCATAT,
PENCATAT PEMBATALAN
1 KETUA DAN PENGADIL YANG MENCUKUPI.
1 KETUA DAN PENJAGA MASA YANG MENCUKUPI.
1 PENYELARAS LEPAS SERTA PELEPAS DAN PEMANGGIL
BALIK YANG MENCUKUPI.
1 (ATAU LEBIH) PENOLONG PELEPAS.
1 KETUA DAN PENCATAT PUSINGAN YANG
MENCUKUPI.
1 (ATAU LEBIH) SETIAUSAHA PERTANDINGAN.
1 (ATAU LEBIH) PENGAWAS.
1 (ATAU LEBIH) PENJAGA PENYUKAT ANGIN.
1 KETUA DAN PENOLONG HAKIM FOTO PENAMAT
YANG MENCUKUPI.
1 (ATAU LEBIH) HAKIM PENGUKUR ELEKTRONIK.
1 KETUA DAN BILANGAN HAKIM BILIK PANGGILAN
YANG MENCUKUPI.
PEGAWAI TAMBAHAN
1 (ATAU LEBIH) JURUHEBAH.
1 (ATAU LEBIH) AHLI STATISTIK.
1 PESURUHJAYA PENGIKLANAN.
1 JURU UKUR RASMI.
1 (ATAU LEBIH) PEGAWAI DOKTOR.
PENYELIA BAGI PESERTA, PEGAWAI DAN MEDIA.
Nota:
o REFERI DAN KETUA HAKIM PERLU MEMAKAI
LAPIK KAIN YANG JELAS PADA LENGAN ATAU
MEMAKAI LENCANA
o JIKA PERLU PEMBANTU KEPADA MEREKA
PERLU DILANTIK
o PASTIKAN ARENA BEBAS DARIPADA RAMAI
PEGAWAI
o BILA ADA ACARA WANITA, SEORANG
DOKTOR WANITA DILANTIK
PERATURAN 121 PENGARAH
PERTANDINGAN

o Akan merancangkan organisasi teknikal


sesuatu pertandingan dengan kerjasama
Delegat Teknikal
o Memastikan rancangan berjaya dan
menyelesaikan sebarang masalah teknikal
bersama dengan Delegat Teknikal
o Akan mengarahkan tindakan dan interaksi
antara peserta di dalam sesuatu acara
o Melalui sistem komunikasi akan berhubung
dengan semua pegawai-pegawai kejohanan
PERATURAN 122 PENGURUS
KEJOHANAN
• Berkuasa atas kelolaan kejohanan dan
bertanggungjawab menentukan kelicinan
perjalanan kejohanan
• Menentukan bahawa semua pegawai telah
laporkan diri dan jika perlu cari ganti
• Berkuasa memecat dari tugas pegawai yang
tidak mematuhi peraturan
• Bekerjasama dengan Pengawas yang
dilantik memastikan hanya orang yang
berkenaan sahaja dibenarkan berada di
arena pertandingan
• Untuk kejohanan yang melebihi 4 jam atau
melebihi satu hari, disyorkan bilangan
Penolong Pengurus yang mencukupi dilantik
untuk membantunya
PERATURAN 123 PENGURUS TEKNIK

o Bertanggungjawab menentukan
balapan, landasan lari, bulatan,
lengkungan dan kawasan lompatan
bagi semua acara padang disediakan
mengikut peraturan IAAF
o Menentukan semua perkakasan dan
alatan disediakan mengikut
spesifikasi seperti dalam peraturan
IAAF
PERATURAN 124 PENGURUS
PERSEMBAHAN ACARA

o Merancang bersama Pengarah


Pertandingan penyusunan acara
persembahan untuk sesuatu kejohanan
dengan kerjasama Wakil Teknik dan
Organisasi, di mana perlu
o Memastikan rancangan dilaksanakan,
menyelesaikan sebarang masalah
bersama dengan Pengarah Pertandingan
dan Wakil berkenaan
o Berinteraksi secara langsung di antara
pasukan persembahan acara
menggunakan alat komunikasi
PERATURAN 125 REFERI-REFERI

o Referi berasingan dilantik bagi acara-acara:


Bilik Panggilan; Balapan; Padang; Acara Bercampur;
Acara Lari dan Lumba Jalankaki yang dijalankan di
Luar Stadium
o Referi bagi acara balapan dan acara di luar stadium
tidak mempunyai kuasa atas perkara di bawah
pengawasan Ketua Hakim Lumba Jalankaki
o Referi akan bertanggungjawab menentukan semua
Peraturan dipatuhi dan membuat keputusan dalam
perkara teknikal yang wujud (termasuk di Bilik
Panggilan) di mana ianya tidak dinyatakan dalam buku
peraturan IAAF
o Bagi kes disiplin, kuasa Referi Bilik Panggilan bermula
dari Bilik Panggilan Pertama sehingga ke kawasan
pertandingan
o Referi Balapan dan Acara Luar Stadium berkuasa
menentukan kedudukan peserta di akhir perlumbaan
(hanya jika hakim-hakim tidak dapat memutuskannya
dan terdapat pertelingkahan keputusan)
o Referi Balapan yang berkenaan berkuasa membuat
keputusan terhadap perkara mula jika beliau tidak
setuju dengan keputusan Pasukan Mula kecuali
perkara berkaitan dengan salah mula yang dikesan
oleh alat pengesan salah mula
o Referi balapan yang ditugaskan bagi menyelia
permulaan dikenali sebagai Referi Mula
o Tidak berperanan sebagai Hakim atau Pengadil
o Referi berkenaan akan memeriksa dan mengesahkan
semua keputusan akhir dan menangani semua
perkara yang dipertikaikan
o Sekiranya tiada Hakim Ukur Elektronik, akan
menyelia semua ukuran rekod – acara padang
o Memutuskan sebarang bantahan lisan
o Memberi amaran dengan gunakan kad
kuning atau penyingkiran dengan kad
merah
o Berkuasa mengisytiharkan sesuatu acara
dimansuhkan dan ditandingkan semula.
o Selepas tamatnya setiap acara, perlu
tandatangani kad keputusan dan hantarnya
kepada Setiausaha Pertandingan
o Referi acara campuran akan berkuasa atas
perlaksanaan acara individu dalam
pertandingan acara campuran
Peringatan
• Peserta yang lari di luar lorongnya tidak seharusnya
disingkirkan.
• Seseorang peserta akan dibatalkan jika referi berpuas
hati peserta tersebut telah:
 Mendapat keuntungan.
 Bukan dipaksa atau ditolak keluar balapan
oleh peserta lain
 Telah menghalang peserta lain
 Meninggalkan lorongnya sebelum garis
lengkung yang ditentukan.
Ini bukan alasan yang memadai untuk penyingkiran
automatik
• Peserta memijak selangkah di atas garisan lorong
dalaman di lengkungan.
• Peserta itu memijak di bahagian luar garisan
lorongnya.
• Peserta berlari di luar lorong di bahagian lurus tanpa
menghalang peserta yang lain.
PERATURAN 126 HAKIM-HAKIM

o Ketua Hakim acara balapan dan Ketua Hakim


bagi setiap acara padang akan menyelaraskan
tugas Hakim-hakim dalam acara mereka
o Jika tugas belum ditentukan oleh Pihak
Pengelola, Ketua Hakim akan menentukan
tugas para hakim
o Hakim Balapan akan bertugas di sebelah
bahagian dalam balapan yang sama (Jarak 5
meter dari lorong pertama selari dengan garisan
penamat) akan menentukan kedudukan peserta
o Jika para hakim tidak dapat menentukan
kedudukan, perkara ini dirujuk kepada Referi
BACK
SIAPAKAH PEMENANG KEDUA?
PASTIKAN TORSO MEREKA?
KAD HAKIM PENAMAT.
LAPORAN HAKIM
Acara: ………… Saringan/ S. Akhir/Akhir ……….
No. Acara:…………….. Lelaki / Wanita

KEDUDUKAN No. PESERTA

1
2

……..…… ………………...
Tarikh Tandatangan Hakim
( )
BACK
o Hakim acara padang akan menghakim,
merekod dan mengukur setiap percubaan
yang sah
o Sekurang-kurangnya dua orang Hakim
perlu menyimpan rekod semua percubaan
yang sah dan menyemak pencatatan
mereka pada akhir setiap pusingan.
o Seorang Hakim akan ditugaskan untuk
menaikkan bendera putih atau bendera
merah untuk menunjukkan percubaan
yang sah atau tidak.
PERATURAN 127 PENGADIL BALAPAN &
ACARA LUMBA JALANKAKI

o Pengadil adalah pembantu kepada Referi


tanpa mempunyai kuasa untuk membuat
keputusan akhir
o Pengadil akan dipastikan kedudukannya oleh
Referi supaya mudah untuk memerhatikan
pertandingan dengan teliti
o Sekiranya terdapat kes-kes
perlanggaran peraturan berlaku, pengadil
hendaklah dengan segera mengemukakan
laporan bertulis kepada Referi
o Sebarang pelanggaran peraturan hendaklah
ditunjukkan dengan mengangkat bendera
kuning
PENGADIL: LARI BERPAGAR 110M LELAKI & 100M WANITA
PENGADIL: 400M

BACK
o Bilangan Pengadil yang mencukupi
hendaklah dilantik bagi menyelia
kawasan pertukaran baton dalam lari
berganti-ganti
o Apabila seseorang Pengadil
mendapati peserta telah melanggar
peraturan, beliau hendaklah dengan
serta merta menandakan tempat
kesalahan tersebut
Panduan menjalankan tugas (apa yang
perlu diperhatikan & dalam apa acara)
• Peserta merempuh/menolak keluar dari balapan
bagi acara jarak sederhana: 800m dan lebih
• Peserta meninggalkan lorong-lorong dalam acara-
acara 800m. 4x200m , 4x400m
• Peserta lari di luar lorong khasnya di selekoh
dalam acara 200m, 400m, 800m, 4x100m,
4x400m
• Peserta melompat pagar dan lompatan air dalam
acara 100m lompat pagar, 110m lompat pagar,
2000m & 3000m lari berhalangan
• Zon pertukaran baton dalam acara lari
berganti-ganti
PERATURAN 128 PENJAGA MASA & HAKIM
FOTO PENAMAT

o Jika menggunakan catatan jam tangan, bilangan


Penjaga Masa yang mencukupi hendaklah
dilantik. Penjaga Masa ini akan bertindak sebagai
sokongan sekiranya alat foto penamat automatik
sepenuhnya digunakan.
o Seorang daripada mereka akan menjadi Ketua
Penjaga Masa. Beliau akan mengagihkan tugas
kepada setiap Penjaga Masa.
o Penjaga Masa akan menjalankan tugas mengikut
Peraturan 165
o Apabila alat foto penamat automatik sepenuh
digunakan, seorang Ketua Hakim Foto Penamat
dan sekurang-kurangnya 2 orang Penolong Hakim
Foto Penamat hendaklah dilantik.
Perkara Am.
• Penjaga Masa akan ditempatkan sebaris
dengan garisan penamat, 5 miter di luar
balapan. Tempat duduk bertangga
disediakan untuk memudahkan mereka
melihat dengan jelas.
• Mereka ditempatkan bertentangan hakim
penamat.
• Ketua penjaga masa diwajibkan mengambil
masa bagi kedudukan pertama.
• Alat pencatatan masa automatik harus
digunakan untuk acara sehingga dan
termasuk 400m.
KAD PENJAGA MASA

LAPORAN PENJAGA MASA


Acara: ………… Saringan/ S. Akhir/Akhir ……….
No. Acara:…………….. Lelaki / Wanita

KEDUDUKAN

JAM MASA

1/2/3

……..…… ………………...
Tarikh Tandatangan Penjaga Masa
( )
PERATURAN 129 PENYELARAS LEPAS,
PELEPAS & PELEPAS
PANGGIL BALIK
Penyelaras Lepas menpunyai kawalan terhadap tugas-tugas
berikut:
 mengagihkan tugas kepada hakim-hakim dalam pasukan
mula. Dalam Pertandingan di bawah 1(a) & (b), Wakil
Teknik menentukan acara yang akan diserahkan kepada
Pelepas–pelepas Antarabangsa
 menyelia tugas-tugas yang dijalankan oleh setiap ahli
dalam pasukan mula
 memberitahu Pelepas bahawa semua sudah sedia untuk
dimulakan prosedur (misalnya Penjaga Masa, Hakim, jika
perlu Ketua Hakim Foto Penamat dan Pegawai Penyukat
Angin bersedia) selepas terima arahan daripada Pengarah
Pertandingan
 bertindak sebagai orang perantaraan bagi Hakim mula
dengan staf teknikal dari syarikat alatan masa
 Menyimpan semua dokumen terhasil semasa prosedur
mula termasuk dokumen menunjukkan masa reaksi
dan/atau imej gelombang mula jika ada
 Memastikan peraturan 130.5 dipatuhi
PERATURAN 129 PENYELARAS LEPAS, PELEPAS
& PELEPAS PANGGIL BALIK

o Pelepas akan mempunyai kawalan


sepenuhnya terhadap peserta-peserta yang
sedang dalam keadaan sedia. Apabila
peralatan kawalan salah mula digunakan,
Pelepas dan/atau seorang Pelepas Panggil
Balik yang dilantik kenalah memakai fon
kepala supaya dapat mendengar dengan
teliti sebarang isyarat akustik yang
dikeluarkan sekiranya berlaku salah mula
o Sebelum permulaan hendak dimulakan,
menentukan Penjaga-penjaga Masa,
Hakim-hakim, Ketua Hakim Foto Penamat
dan Pegawai Penjaga Alat Penyukat Angin
sudah bersedia
o Seorang atau lebih Pelepas Panggil Balik
hendaklah disediakan bagi membantu
Pelepas.
o Pelepas hendaklah berdiri di tempat yang
beliau boleh lihat sepenuhnya semua pelumba
sebelum dilepaskan
o Pelepas akan menetapkan tugas dan tempat
yang khusus bagi setiap Pelepas Panggil
Balik, yang mempunyai kuasa memanggil
semula perlumbaan sekiranya didapati berlaku
salah mula.
o Selepas satu pelepasan yang dipanggil balik
atau terbatal, Pelepas Panggil Balik hendaklah
melaporkan penelitiannya kepada Pelepas
yang akan memutuskan siapa yang akan
diberi amaran atau penyingkiran.
SEPASUKAN PELEPAS TERDIRI
DARIPADA
 Seorang pelepas
 Satu atau dua pemanggil balik
( 2 utk acara 200m sehingga dan 400m termasuk
4x100m, 4x400m & 1 utk acara yang lain)
 Dua atau lebih penolong pelepas

Nota:
• Alat pengesan salah mula mesti digunakan
 Bila digunakan, ia hendaklah dipasang ke
pelepas
 Hendaklah memanggil balik apabila terdengar
bunyi salah mula
 Hendaklah menyemak masa tindakan peserta
sebelum memberi amaran atau penyingkiran
POSISI PELEPAS –UTK 100M
CHIEF MARKSMAN

Notes
The diagram is not to scale
(c) Start Recallers X and Y arealternative
positionfor the startcaller.
(d) M1 and M2 –Marksmen walk up from
assembly line behind athletics,check
them,and move off to position shown.
(e) X – Athletics on their mark.
POSISI PELEPAS- UTK 200M
Posisi Pelepas –utk 400m
PERATURAN 130 PENOLONG PELEPAS

TUGAS PENOLONG PELEPAS


o Menerima peserta daripada Hakim Bilik
Panggilan
o Merupakan kawalan terakhir pakaian &
nombor
o Penyerahan nombor tepi untuk foto penamat
o Menempatkan peserta di garisan lebih kurang
3 meter belakang garisan permulaan
o Memastikan peserta ditempatkan dalam
saringan & lorong yang betul
o Menyediakan baton untuk acara lari berganti-
ganti
o Seorang penolong pelepas akan merekodkan
amaran atau penyingkiran salah mula peserta
dan serahkannya kepada Referi Balapan
PERATURAN 130 PENOLONG PELEPAS

o Bila berlaku salah mula, menunjukkan kad kuning


terhadap peserta yang melakukannya dan
seterusnya menunjukkannya kepada semua atlet
untuk memaklumkan sesiapa yang melakukan
salah mula lagi akan dibatalkan
o Sekiranya salah masih berlaku, peserta yang
bertanggungjawab akan dibatalkan dan satu kad
merah ditunjukkan terhadap atlet tersebut
o Bagi acara bercampur, atlet yang melakukan dua
salah mula, akan dibatalkan; satu kad merah akan
ditunjukkan
PERATURAN 131 PENCATAT PUSINGAN

TUGAS PENCATAT PUSINGAN


o Menyimpan rekod pusingan setiap peserta
bagi acara yang melebihi 1500m
o Setiap pencatat pusingan dibenarkan
mengawasi hanya 4 orang peserta (6 orang
bagi acara lumba jalankaki)
o Akan memberitahu tiap peserta bilangan
pusingan yang patut disempurnakan
o Akan membunyikan loceng atau alat
seumpamanya untuk menandakan pusingan
terakhir akan bermula
PERATURAN 132 SETIAUSAHA
PERTANDINGAN

TUGAS SETIAUSAHA PERTANDINGAN


o Hendaklah mengumpul semua
keputusan lengkap bagi setiap
acara
o Hendaklah menyampaikan
keputusan ini kepada
juruhebah, merekodkannya dan
mengemukakan kad-kad
keputusan kepada pengarah
pertandingan
o Jika sistem keputusan
berkomputer dilaksanakan,
memastikan semua keputusan
dimasukkan ke dalam sistem
PERATURAN 133 PENGAWAS

Berkuasa penuh mengawasi arena


dan tidak membenarkan sesiapa
yang tidak berkenaan kecuali para
pegawai bertugas dan peserta
yang bertanding atau orang yang
dibenarkan dengan akreditasi
untuk masuk dan berada di dalam
arena.
PERATURAN 134 JURUHEBAH

TUGAS JURUHEBAH
o Umumkan nama dan nombor peserta –
peserta yang mengambil bahagian
o Memberi penerangan yang mustahak
seperti susunan di saringan, lorong-
lorong atau giliran yang telah diundi dan
masa perantaraan
o Umumkan keputusan (kedudukan,
masa, tinggi dan jarak) bagi setiap
acara selepas menerima maklumat
daripada Setiausaha Pertandingan
PERATURAN 135 JURU UKUR RASMI

o Hendaklah memeriksa semua tanda dan alat


terpasang dan memberikan sijil-sijil berkenaan
kepada Pengurus Teknik sebelum kejohanan.
o Beliau hendaklah diberikan akses
sepenuhnya terhadap pelan-pelan dan
gambarajah stadium bagi tujuan pengesahan.
o Hendaklah mengemukakan semua dokumen
yang mengesahkan ketepatan ukuran
balapan, tanda-tanda di balapan, instalasi
pertandingan padang mengikut format yang
diluluskan.
PERATURAN 136 PENJAGA ALAT
PENYUKAT ANGIN

o Hendaklah menentukan alat penyukat angin


diletakkan mengikut
Peraturan 163.9 & 184.5
o Hendaklah memastikan halaju angin
mengikut arah larian bagi acara-acara yang
berkenaan
o Merekodkan halaju angin dan
menandatangani keputusan yang diperolehi
o Menyerahkan keputusan kepada Setiausaha
Pertandingan
PERATURAN 137 HAKIM UKUR
ELEKTRONIK
o Hendaklah dilantik sekiranya alat pengukur jarak
elektronik digunakan. (E.D.M)
o Hendaklah berbincang dengan staf teknik yang
terlibat dan memahirkan dirinya dengan alat E.D.M.
o Hendaklah menyelia penempatan alat E.D.M.
o Memastikan alat E.D.M. berfungsi dengan betul
o Hendaklah sebelum dan selepas acara menguji
ukuran itu dengan menggunakan satu set pita ukur
keluli yang telah ditentsahkan ukurannya
(Calibrated)
o Hendaklah melaporkan kepada referi padang bagi
mengesahkan bahawa alat E.D.M itu berupaya
mengukur dengan tepat.
o Semasa pertandingan akan bertanggungjawab
terhadap semua operasi alat E.D.M. Itu
PERATURAN 138 HAKIM-HAKIM BILIK
PANGGILAN
o Ketua Hakim Bilik Panggilan akan menguruskan
perantaraan di antara kawasan memanaskan badan
dan kawasan pertandingan untuk memastikan supaya
atlet selepas diperiksa dalam Bilik Panggilan hadir dan
bersedia di kawasan pertandingan
o Menentukan semua peserta memakai pakaian seragam
negara/kelab masing-masing yang disahkan oleh
badan kebangsaan/kelab mereka
o Menentukan bib nombor dipakai dengan betul dan
mengikut senarai mula
o Memastikan kasut, bilangan dan ukuran pepaku,
pengiklanan pada pakaian dan beg peserta mematuhi
aturan dan peraturan IAAF
o Memastikan barang-barang yang tidak dibenarkan tidak
dibawa masuk ke dalam arena
o Hakim–hakim hendaklah merujuk sebarang isu–isu
yang tidak dapat diselesaikan atau perkara berbangkit
kepada Referi Bilik Panggilan
PUSAT KAWALAN ATLIT
APAKAH ITU?
o Ia adalah satu komplex untuk pegawai yang
bertanggungjawab atas pemeriksaan atlit dan
peralatan mereka supaya dapat memastikan
mereka telah bersedia dan menepati masa untuk
masuk ke arena seperti dijadualkan untuk
pertandingan
o Bilik panggilan merupakan nadi pusat kawalan
atlit
o Tempat yang paling sesuai untuk dijadikan bilik
panggilan adalah di antara kawasan “warm-up”
dengan stadium utama
o Ia harus terasing supaya satu kawalan yang
sempurna dapat diwujudkan untuk memeriksa atlit
o Cukup besar untuk memastikan pengaliran udara
segar dan memudahkan pergerakan atlit
RINTIHAN PEGAWAI BILIK PANGGILAN
ADALAH BENAR !!!!!!

BERTUGAS DI BILIK PANGGILAN


 Adalah satu tugas yang panjang masanya
dan susah.
 Menjauhi anda daripada stadium .
 Ia memerlukan
KESABARAN,
BERTIMBANG RASA
KECEKAPAN.
JANGAN LUPA BAHAWA PERTANDINGAN
BERMULA DARI BILIK PANGGILAN
…………. BUKANNYA DI STADIUM.
SENTIASA BERSEDIA DAN MENGIKUTI
JADUAL BILIK PANGGILAN YANG KHUSUS
ITU
JANGAN LUPA!!!!
HORMATI PARA ATHLIT SEMASA MEREKA
BERADA DI BILIK PANGGILAN.
INI ADALAH KERANA MEREKA BERADA DALAM
KEADAAN PENUH KONSENTRASI MENGHADAPI
PERLUMBAAN MEREKA.
OLEH ITU KITA PERLU BERTINDAK
 CEKAP
 CEPAT
 ELAKKAN PERBUALAN YANG TIDAK DIINGINI
(Jangan minta autograf)
 MENGURANGKAN MASA PARA ATHLIT BERADA
DI DALAM BILIK PANGGILAN
JANGAN KITA LUPAKAN BAHAWA KEJAYAAN
SESUATU KEJOHANAN BANYAK BERGANTUNG
KEPADA TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN DI
BILIK PANGGILAN.
RENUNGLAH APAKAH AKAN TERJADI
 JIKA PARA ATHLIT MASIH BELUM BERSEDIA.
 JIKA ANDA TIDAK MENGESAHKAN ATHLIT YANG
MASIH BELUM MELAPORKAN DIRI.
 JIKA MEREKA TIDAK MEMAKAI NOMBOR TEPI.
 JIKA MEREKA TIDAK DITEMPATKAN DI SARINGAN
ATAU KUMPULAN YANG BETUL.
 JIKA ……………
 JIKA …………………..
MENGIKUT PERATURAN 138 & 143.2
TUGAS HAKIM BILIK PANGGILAN IALAH
MEMERIKSA-MENYELIA-MENGESAN-MELINDUNGI-
MENYITA
 PAKAIAN
SERAGAM : HARUS YANG RASMI
SENDIRIAN: TANPA PENGIKLANAN YANG
DIBENARKAN.
 PENGIKLANAN DI BEG & PAKAIAN:
MELINDUNGI ATAU MENYITA
 WALKMEN & RADIO :
TIDAK DIBENARKAN – MENYITA
 PERALATAN PERSENDIRIAN:
TIDAK DIBENARKAN – MENYITA
 PEPAKU:
BILANGAN & DIMENSI – PENGGANTIAN
 NOMBOR:
PASTIKAN BETUL DAN DISEMAT PADA
TEMPAT
YANG BETUL, TIDAK DILIPAT ATAU
DISEMPITKAN.
 NOMBOR TEPI:
BILIK PANGGILAN IALAH TEMPAT YANG
SESUAI
UNTUK DIEDARKANNYA KEPADA PARA
ATLIT.
TUGAS ANDA ADALAH LEBIH SENANG JIKA
ANDA MENYEDIAKAN
BEG PLASTIK UNTUK MENGUMPULKAN
BARANG YANG DISITA DARI ATLIT.

 PITA PELEKAT
UNTUK MELINDUNGI PENGIKLANAN YANG
TIDAK DIBENARKAN DI BEG
 NOMBOR SIMPANAN
JIKA SEORANG ATLIT HILANG NOMBORNYA
 PIN PENYEMAT BAJU
UNTUK MENYEMAT NOMBOR DI BAJU ATLIT
JADUAL BILIK PANGGILAN
ACARA: 100M SARINGAN PADA 10.00 PAGI
Berapa lamanya dibenarkan atlet berada di arena 10 minit
sebelum mulanya acara mereka?
Para Atlet berada di arena 9.50
Berapa lamanya dari Bilik Panggilan ke arena / 5 minit
tempat permulaan?
Para Athlit tinggalkan bilik panggilan 9.45
Kawalan di Bilik Panggilan selesai 9.45
Berapa lamanya dari pusat kawalan atlet ke Bilik 15 minit
Panggilan ?
Athlit masuk ke Bilik Panggilan 9.30
Berapa lamanya untuk memanggil atlet dari 10 minit
kawasan “warm-up”?
Masa mula panggilan 9.20 – 9.30
APAKAH MAKSUDNYA?

UNTUK MEMULAKAN SESUATU ACARA PADA


10.00 PAGI, KITA PERLU BERMULA PADA 9.20
PAGI LAGI..

INI ADALAH 40 MINIT SEBELUM ACARA ITU


BERMULA!!!!!
PELAN CADANGAN BAGI BILIK PANGGILAN
KAWASAN “WARMING-UP”

PAMERAN PANGGILAN

ALIRAN ATHLIT ALIRAN ATHLIT

KAWASAN HIMPUNAN SELEPAS


KAWALAN ATHLIT

KE STADIUM UTAMA
ALIRAN ATHLIT
PENGENALAN MEMERIKSA KAD PENGENALAN ATAU DOCUMEN
ATHLIT SEDEMIKIAN-MENGESAHKAN PENYERTAAN

PAKAIAN MEMERIKSA & MENYELIA PAKAIAN RASMI &


PERSENDIRIAN ATHLIT
SERAGAM

PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN 1 PEGAWAI = 1 ATHLIT

PEMERIKSAAN MEMERIKSA & MENYELIA DENGAN TELITI SETIAP


BEG.
PEMERIKSAAN

KELUAR KAWAL DENGAN TELITI NOMBOR & KASUT

KAWASAN KAWALAN TERAKHIR- HIMPUNAN ATHLIT


HIMPUNAN ATHLIT MENGIKUT SARINGAN ATAU KUMPULAN UNTUK
PEREDARAN NOMBOR TEPI.

ATHLIT SETIAP SARINGAN ATAU KUMPULAN AKAN DIBAWA KE


GARISAN PERMULAAN ATAU ARENA PERTANDINGAN
link
KE STADIUM UTAMA