Anda di halaman 1dari 17

PENGAJIAN ISLAM

MPW1143
PENDIDIKAN
Disediakan oleh:
SHAZRUL AZHAN BIN ABDULLAH DPP091054
NORSHAHFUDDIN BIN ZOLLCAPLI DPP091053
ABDUL AZIZ BIN ABDUL RASHEED DPP091046
ZULHUSNI BIN M.HUSAIN DPP091044
NOORSHAKILA BT.ABDUL RAHIM DPP091026
NUR KHALILAH BT.AZAD KHAN DPP091019
PENGENALAN…….
PENGENALAN
-Pendidikan adalah satu latihan ‘aqliah, jasmaniah
dan
rohaniah dengan matlamat untuk melahirkan
manusia,lelaki dan perempuan yang memiliki
kebudayan
tinggi dan sanggup melaksanakan tugas dan
tanggungjawab mereka sebagai insan yang baik dan
warganegara yang berguna.
DEFINISI PENDIDIKAN…………
 Pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu unsur sosial, suatu proses yang
diciptakan oleh masyarakat untuk memudahkan kehidupan sosial.

 BAHASA
-Education(Latin) = Pendidikan.
- Al-Tarbiyyah(Arab) = Mendidik atau mengasuh.

 ISTILAH:
*Plato : iaitu satu latihan jasmani bagi mencapai kecantikan dan kesempunaan
 
*Jonh Dewey : merupakan proses untuk membentuk kecenderungan asasi yang
berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama
manusia .
 
*Al-Jamali : proses membentuk tabiat dan sikap seseorang dalam pelbagai
aspek kehidupan sama ada rohani, jasmani , akal, akhlak mahupun sosial
supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah S.W.T.

*Khurshid Ahmad :satu latihan aqliyyah, jasmani rohaniah bagi melahirkan


manusia yang berkebudayaan tinggi yang sanggup melaksanakan
tanggungjawab sebagai insan yang baik dan berguna.
FALSAFAH DAN KONSEP PENDIDIKAN
ISLAM
 Falsafah Pendidikan.

-Menilai ,menyelaras dan menganalisis segala


permasalahan yang berhubung dengan kehidupan
manusia.

-Membuat penjelasan, penyusunan, penilaian dan


pengubahsuaian operasi pendidikan.

-Membuat fikiran yang sempurna, sesuai dengan


semulajadi, operasi, motif dan peranan pendidikan.
FALSAFAH DAN KONSEP PENDIDIKAN
ISLAM

 Konsep Pendidikan
-Konsep pendidikan Islam melibatkan perbincangan mengenai
dua aspek,iaitu aspek teras Islam dan aspek hubungan ilmu
teras Islam dengan teliti kehidupan.

Aspek teras Islam


-Menekankan fahaman akidah kepada Allah S.W.T fahaman
syariat dan didikan akhlak.

Aspek hubungan ilmu teras Islam


-Realiti kehidupan pula memberi pelbagai cara dan kaedah
berkaitan hubungan dengan pergolakan kehidupan manusia.
PENDIDIKAN DIDALAM ISLAM

 Satu proses latihan aqliyyah, jasmaniah,


rohaniah dan Ijtima’iyyah serta akhlak
manusia
yang berdasarkan sumber-sumber al-Quran
dan
as-Sunnah untuk melahirkan insan yang
sempurna dan bertakwa.
INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PENGAJIAN
 Institusi Pendidikan di Zaman Awal Islam

# Institusi Pendidikan Formal


Istana
*Tempat mengadakan perbincangan,cth, Istana Khalifah Muawiyah

Kuttab (Pondok)
*Menyediakan pelajaran asas kepada anak-anak.

Bayt al-’Ilm (Gedung ilmu)


*Pusat penterjemahan,pustakawan,penyalinan dan penyediaan bahan-bahan rujukan.

Madrasah (sekolah)
*Pusat pendidikan daripad peringkat rendah hinga menengah

Perpusatakaan
*Megumpul,menyimpan,meminjam dan menterjemahhkan buku,Cth, perpustakaan Bayt al-
Hikmah.

Universiti
*Pusat pengajian yang lebih tinggi,Cth, Universiti Al-Azhar
INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PENGAJIAN
# Institusi Pendidikan Tidak Formal
Dar al-Arqam
-Tempat belajar yang diambil daripada nama sahabat Nabi
iaitu al-Arqam bin Abi al-Arqam.

Masjid
-Selain tempat untuk beribadat, masjid juga dijadikan sebagai
pusat pendidikan.
-Contoh: Masjid Quba dan Masjid Nabawi.

As-Suffah (surau)
-Dibina kerana masjid tidak mampu menanggung bilangan
pelajar yang terlalu ramai.
-Contoh: Rasulullah telah mengantar 40 orang sahabat untuk
menjadi guru di kawasan luar Madinah dengan menggunakan
as-suffah sebagai pusat pendidikan.
 
INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PENGAJIAN
  Institusi Pendidikan di Alam Melayu.

# Institusi Pendidikan Formal.


Sistem Pengajian Pondok
-Paling berpengaruh di dalam masyarakat Melayu.
-Mula berkembang sejak abad ke 18 Masihi sehingga 20 Masihi di
Kelantan,Terengganu, Kedah dan Perlis.
-Contoh: Pondok Pak Ya (Kedah), Pondok Tok Kenali (Kelantan), Pondok Haji
Wan Latif (Terengganu).

Sistem Pengajian Madrasah


-Institusi pendidikan lebih sistematik yang berasaskan sistem persekolahan.
Contoh:Madrasah al-Masriyyah (Bukit Mertajam), Madrasah, Muhammadiyah
Melayu (Kelantan) ,Ma’ahad Mahmud (Kedah).

# Institusi Pendidikan Tidak Formal


Rumah, Surau dan Masjid.
-Rumah, surau dan masjid dijadikan tempat untuk mengaji al-Quran,
ibadat, tauhid dan akhlak.
INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PENGAJIAN
 Institusi Pengajian Tinggi.

Masjid.
-Walaupun masjid turut berfungsi sebagai institusi pengajian tinggi, ia tidak melibatkan
semua masjid. Antara yang terlibat ialah masjid-masjid besar.

Institusi al-Nizamiyyah.
-Pengasas ialah Nizam al-Muluk, iaitu Perdana Menteri kepada Sultan Alp Arslan dan Sultan
Malik Shah (pemerintah Saljuk).
-Dibuka secara rasmi pada tahun 459H.
-Menyediakan tiga fakulti utama iaitu Fakulti Syariah, Fakulti Usuluddin dan Fakulti Sains
Kemanusiaan.
-Antara pensyarah-pensyarahnya ialah Abu Ishak al-Shirazi (profesor undang-undang). Imam
Abu Hamid al-Ghazali (professor dalam bidang Usuluddin) dan Baha’ al-Din bin Shaddah
(profesor dalam bidang Sejarah)

Institusi al-Mustansiriyyah
-Dibina pada tahun 625H .
-Inisatif penubuhannya dilakukan oleh Khalifah al-Mustansir al-Zahir iaitu khalifah kerajaan
Abbasiyyah yang ke 36.
-Ditubuhkan untuk mewujudkan masyarakat berbilang mazhab di Baghdad pada masa itu.
-Menawarkankan peluang pengajian dalam bidang ‘Ulum Adabiyyah, ’Ulum Riyadiyyah,’Ulum
‘Aqliyyah, ‘Ulum Tab’iyyah dan ‘Ulum Diniyyah.
-Tokoh-tokoh yang pernah berkhidmat ialah Muhyi al-Din Abu ‘Abd Allah bin Fadlan al-
Baghdadi, Rashid al-Din ‘Umar bin Muhammad al-Farghani, Muhyi al-Din Yusuf bin al-Faraj
‘Abd al-Rahman al-Jawzi, Siraj al-Din bin al-Sharmashahi al-Maliki dan Muhammad bin
Ya’qub al-Dayanah.`
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
Tanggungjawab menjayakan sektor pendidikan tidak hanya terletak di bahu
individu sahaja.Malahan,tanggungjawab ini turut di pegang oleh
keluarga,masyarakat,ilmuan atau ulama dan juga negara.

Individu(pelajar).
-Setiap individu yang bergelar pelajar,hendaklah tidak mensia-siakan peluang
yang diberikan kepada
mereka dengan belajar bersungguh-sungguh hingga ke tahap tertinggi.

Keluarga.
-Memberi didikan awal kepada anak-anak
-mengajar asas-asas ilmu seperti asas-asas membaca,menulis dan mengira
kepada anak-anak.
-menghantar anak-anak mereka ke sekolah apabila sampai umur untuk
persekolahan.
-menyediakan dana untuk pengajian tinggi anak-anak
-mengawasi pelajaran anak-anak
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Para Ilmuan/Ulama.
-berperanan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan yang mereka ada untuk
pembangunan anggota
masyarakatnya.
-menggalakkan berlakunya perbincangan ilmiah .
-mencurahkan ilmu tanpa mengharapkan sebarang balasan atau ganjaran
daripada anak didik mereka.

Kerajaan.
-menyediakan peluang pendidikan.
-Menubuhkan lebih banyak institusi-institusi pengajian tinggi(IPT).
-memastikan tiada keciciran berlaku di dalam pendidikan di kalangan
masyarakat.
-Penyediaan dana dan pembiayan pendidikan untuk golongan-golongan miskin .

Masyarakat.
-memberikan sokongan moral dan material kepada anggotanya yang terlibat
dalam dunia
pendidikan,khususnya pelajar.
ADAB PERHUBUNGAN GURU , MURID DAN
IBU BAPA
A)Menghormati pihak lain.
-Murid , guru dan ibu bapa haruslah menghormati antara satu
sama lain.

B)Menjalin Hubungan Baik.


-Murid perlu menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dan guru.
-Guru juga harus menjalin hubungan baik dengan murid dan ibu bapa.
-Hubungan baik ini penting bagi mewujudkan sangka baik antara
ketiga-tiga .

C)Mempunyai Rasa Belas Kasihan.


-Guru hendaklah mempunyai rasa belas kasihan kepada muridnya.

D)Bertanya dengan Hormat.


-.Murid juga tidak sewajarnya bertanya sesuatu semata-mata untuk
menguji pengetahuan gurunya.Bagi pihak guru pula,Setiap
persoalan yang di kemukakan oleh murid perlu di jawab dengan
baik.
PERANAN PENDIDIKAN DALAM
PEMBINAAN BUDAYA

1)Menanamkan kepercayaan kepada Allah S.W.T dan Rasul


serta menanam sikap bahawa semua kegiatan manusia
hendaklah mematuhi jalan Allah S.W.T.
-Harus memberikan penekanan tentang cara hidup islam dalam
tingkah laku serta sifat Rasululah s.a.w dan para sahabat
Baginda.
-Pembinaan sikap yang baik mengikut akhlak Rasulullah.

2)Menekankan nilai-nilai syariah di dalam pendidikan.


-Membetulkan sikap tubuh badan.,
-Membezakan antara yang halal dan haram.
-Menanamkan nilai-nilai- penahanan diri dala penggunaan
barangan.
-Keadilan ekonomi.
-Pengagihan semula hasil pendapatan Negara.
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI
MALAYSIA

 Pendidikan islam di peringkat sekolah rendah


Perlaksanaan kurikulum baru sekolah rendah(KBSR) dalam pendidikan
islam menggariskan tujuannya untuk membentuk murid-murid
berkebolehan membaca al-Quran,terdidik dengan didikan akhlak al-
Quran,cintakan Allah S.W.T dan rasulnya,mempunyai sifat dan akhlak
yang terpuji,menunaikan solat,tahu menilai yang mana baik dan amalan
yang tidak baik dan seterusnya menjadi pelajar yang melaksanakan
perintah Allah dan meninggalkan larangannya.

 Pendidikan islam di peringkat sekolah menengah


Mata pelajaran Pendidikan Islam mula diajar secara formal di sekolah
menengah pada tahun 1962.Kukurikulum pendidikan islam dibentuk
berasaskan keperluan dan matlamat untuk memberi pengetahun
mengenai agama islam kepada pelajar.Pelbagai usaha yang dibuat oleh
pihak Kementerian Pendidikan Malaysia agar mutu pengajaran dan
pembelajaran pendidikan islam di sekolah lebih berkesan iaitu dengan
memperkenalkan Kukurikulum bersepadau sekolah menengah yang
menekan aspek pembelajaran dan penghayatan amalan islam di
samping kefahaman ajaran islam keseluruhannya serta
menggabungjalingkan dengan mata pelajran lain seperti
sains,geografi,sejarah,matematik dan bahasa melayu.
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI
MALAYSIA
 Pendidikan islam di peringkat Institusi Pengajian Tinggi .
 
Pendidikan Islam yang di tawarkan di IPT hanya di ditawarkan oleh
beberapa IPT tertentu sahaja,seprti Universiti Kebangsaan
Malaysia(UKM),Universiti Malaya (UM),Universiti Sains Malaysia (USM),
Universiti Teknologi Malysia (UTM),Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
(UIAM) dan Kolej Islam Antarabangsa(KUIM).

Secara kesuruhannya ,Pendidikan Islam yang ditawarkan di IPT masih


dianggap sebagai satu matapelajaran semata-mata dan terpisah dengan
ilmu sains dan kemasyarakatan kecuali bagi universiti yang menawarkan
penkhususan Pengajian Islam di peringkat Ijazah Sarjan Muda,Sarjana dan
Doktor Falsafah sahaja seperti di Universiti Malya (UM), Universiti
Kebangsaan Malaysia(UKM), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
(UIAM).
 
Dari segi kurikulum Pendidikan Islam masa kini masih lagi memberi
penumpuan kepada penyampaian ilmu semata-mata dan kurang
memfokuskan kepada pembinaan potensi insan untuk mengamalkan dan
menghayatinya dalam kehidupan seharian kecuali bagi universiti yang
menawarkan bidng pengajian Islam .Hal ini mengakibatkan masyarakat
kita masih terus berhadapan dengan krisis keruntuhan akhlak moral sama
ada remaja ataupun dewasa.
TAMAT……………….