Anda di halaman 1dari 58

Jenis Perkhidmatan Bimbingan Jenis Kaunseling Etika Kaunselor Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing

Konsep Bimbingan
Memberi Panduan Atau Nasihat Kepada Seseorang Supaya Berusaha Diri Untuk Mengembangkan Abiliti Diri Secara Maksimum Sejajar Dengan Minat Diri.

CROW & CROW

Bimbingan, di bawah konteks pendidikan merujuk kepada bantuan atau pertolongan yang diberikan dengan betul kepada pelajar

D. W. LEFEVER

Bimbingan adalah proses pendidikan berlanjutan, dan sistematik. Ia membantu perkembangan abiliti individu dengan daya usaha diri serta penyesuaian diri dalam masyarakat agar mencapai kesejahteraan hidup.

Shertzer & Stone

Proses membantu seseorang individu memahami diri supaya dapat menentukan aras aspirasi realistik yang mengembangkan abilitinya pada tahap maksimum.

McDaniel & Shaftel

Pola perkhidmatan yang merangkumi orientasi, maklumat pendidikan dan kerjaya inventori individu, kaunseling, penempatan dan aktiviti susulan,

G.S Belkin

Bimbingan merangkumi aspek-aspek orientasi, inventori, maklumat pendidikan dan kerjaya dan ia adalah salaing berkait dengan konsep kaunseling.

Alice Crow

Bimbingan merupakan bantuan yang diberi kepada seseorang individu bagi menentukan matlamat jangka masa pendek dan jangka masa panjang, merancang cara-cara bertindak serta memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam aspek-aspek yang perlu.

Kod Etika Guru Kaunseling Sekolah

Menjaga t/lakunya sebagai kaunselor dan integriti profesion kaunseling Sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan, kecekapan dan kemahirannya Melaksanakan tugasnya dng jujur selaras dng tugasnya

Rasional Bimbingan
1.

Setiap individu berbeza dalam pelbagai aspek

Moral

Minat

Emosi Sosial Rohani Kognitif

Fizikal
Intelek Jasmani Tingkah Laku Bakat

Pengalaman

Keupayaan belajar setiap murid dalam kelas berbeza Kaedah seluruh kelas mengabaikan murid lemah. Mereka gagal menguasai kemahiran asas tertentu. Pelajar introvert hilang minat, bermotivasi rendah, biasa menimbulkan masalah disiplin

Perbezaan Individu dalam kelas

Masalah Pembelajaran

Masalah Disiplin Bimbingan

Perkembangan menyeluruh (intelek, rohani, emosi dan Jasmani)

Prinsip Bimbingan
1. 2.

3. 4.

Tugas pendidikan berpanjangan Proses pengetahuan menyeluruh mengikut individu Mencegah daripada membaiki Setiap individu diberi peluang yang sama untuk perkhidmatan

5.

6.

7. 8.

Kerjasama antara kaunselor dengan pelajar, pihak sekolah, rakan sejawat dan ibu bapa sering wujud. Pengurusan ikut tatacara dan prosedur. Pengurusan mengikut etika. Perkhidmatan diuruskan secara berkesendirian antara kaunselor dan pelajar. Segala perkara yang dibincang dirahsiakan.

9.

10.

11.

12. 13.

Perkhidmatan diuruskan oleh kaunselor bertauliah / guru bimbingan terlatih. Tindakan susulan dirancang selepas proses perkhidmatan. Pembimbing bersifat sabar dan berfikiran terbuka. Pembimbing senang ditemui. Kepercayaan bahawa setiap individu adalah berbeza dan dapat berubah secara positif mengikuti abilitinya.

Matlamat Bimbingan
Memupuk kebolehan menyelesaikan masalah diri sendiri serta dapat menggunakan potensi dan pelbagai sumber yang sedia ada untuk mencapai prestasi yang lebih baik dalam kehidupan

Objektif Bimbingan
1.

2.

3. 4.

Pelajar menbentuk nilai, sikap dan tingkahlaku yang sesuai. Pelajar berkembang ikut potensi mereka secara optimum. Pelajar membentuk konsep kendiri positif. Pelajar dapat meningkatkan prestasinya dalam bidang akademik.

5.

6.

Pelajar memahami diri, menyesuaikan diri mengikut kebolehannya, merancang masa depan dengan berkesan. Pelajar menghadapi masalah dengan tabah hati dan keyakinan.

Pendekatan Bimbingan
Pendekatan pencegahan
Tanggungjawab bersama antara guru bimbingan, guru biasa, pentadbir, ibu bapa, rakan sebaya dan ahli-ahli komuniti untuk
mencegah atau menyekat kemungkinan

berlakunya aktiviti tidak diingini (penyalahgunaan dadah, AIDS, kelakuan tidak bermoral)

Pendekatan perkembangan
Kepercayaan bahawa manusia mempunyai kebolehan dan kesanggupan untuk memperkembangkan diri. Aktiviti berbentuk motivasi dirancang dan dilaksana supaya indivdu tersebut dapat membentuk personaliti dan konsep kendiri yang positif.

Pendekatan Krisis
Pendekatan yang diperlukan untuk menyelesaikan kes-kes kritikal mengenai masalah pembelajaran masalah disipin masalah peribadi masalah kecerdasan mental masalah mental.

i. ii. iii. iv. v.

Pendekatan pemulihan
Membantu pelajar lemah mengatasi masalah akademik melalui nasihat tentang kaedah pembelajaran yang berkesan; atau menguruskan bimbingan kelompok untuk membincangkan langkah penyelesaian melalui aktiviti sumbangsaran sebelum kes itu dibawa kepada guru pemulihan.

Jenis perkhidmatan Bimbingan

individu

kelompok Inventori dan rekod

Kongferensi keluarga

Bimbingan individu
Proses hubungan dan komunikasi antara seseorang individu dengan seorang pembimbing yang membantu individu berkenaan membina pemahaman diri, dan seterusnya membuat pemilihan daripada alternatif yang disarankan, dengan harapan individu itu akan berubah tingkah laku.

kaunselor

klien

Matlamat bimbingan individu


"membebaskan ego daripada pelbagai sekatan, mengembalikan abiliti yang telah hilang akibat tekanan pada peringkat awal." Freud (1959)

"mengekal dan mengembangkan identiti yang berjaya melalui tindakan yang tanggungjawab."
Glasser (1979)

"menolong klien mengenal dan menerima kelakuan yang diterima orang serta mempunyai fikiran dan tindakan rasional." Albert Ellis (1960)

Jenis bimbingan individu


1.

Bimbingan krisis
(kes membunuh diri, keraguan, pencederaan, penyalahguaan dadah)

2.

Bimbingan pembekal kemudahan


(menempatkan pekerjaan, masalah akademik, penyesuaian hidup)

3.

Bimbingan pencegahan
(pendidikan seks, pengawasan diri dan kerjaya, kesedaran daripada jenayah)

4.

Bimbingan perkembangan
( konsep diri, hubungan dengan orang lain)

Peranan guru bimbingan


Meminta klien menerangkan
keadaan semasa diri kehendak semasa dan masa depan

situasi dan sensasi

emosi secara eksplinsit

Kemahiran pengendalian bimbingan individu


1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Membina perhubungan Memberi perhatian dan mendengar Pengendalian kesenyapan Kemahiran menyoal Dorongan minimum Parafrasa dan refleksi Menggunakan konfrontasi Membuat rumusan dam interpretasi

Peringkat asas bimbingan individu


Membina hubungan Tindakan susulan

Penerokaan

Mengenal pasti punca masalah

Rumusan

Mencari alternatif

Bimbingan kelompok
Proses mencari alternatif untuk membantu sekumpulan individu yang menghadapi masalah serupa (akedemik/sosial). Pemerhatian dan soal selidik diperlukan dalam peringkat pembentukan kumpulan dan sesi sumbangsaran

kaunselor

klien

Matlamat bimbingan kelompok


1.

2. 3.

4.

Membantu pertumbuhan pelajar dalam bidang akademik. Mewujudkan interaksi individu yang sihat. Mewujudkan progran pencegahan yang dapat mengurangkan krisis dalam diri dan krisis antara individu. Mengurangkan masalah disiplin serta mewujudkan suasana yang lebih kondusif di sekolah

Jenis bimbingan kelompok


1.

2.

3.

4.

Modifikasi tingkah laku melalui ubahsuaian dalaman Modifikasi tingkah laku melalui ubahsuaian luaran Modifikasi tingkah laku melalui proses pembiasaan Sesi pemulihan

Peranan guru bimbingan


Meminta klien
Mencapai persefahaman Mencari alternatif

Membincangka n isu masalah

Membina hubungan rapat

Kemahiran pengendalian bimbingan kelompok


1.

2. 3. 4.

Kemahiran pemerhatian dan soal selidik Penyediaan senarai semak Kemahiran pemudahcaraan Kemahiran Sumbangsaran

Peringkat asas bimbingan kelompok


Menbentuk kumpulan & objektif bimbingan
Tindakan susulan

Orientasi & pendedahan diri Konflik & konfrontasi


Kesepaduan Keputusan, peraturan & penamatan

Pengeluaran, kejayaan & penyelesaian masalah

Perbezaan bimbingan individu & kelompok


Individu
komunikasi terhad antara kaunselor dengan individu.

Kelompok
komunikasi antara kaunselor dengan individu / komunikasi sesama ahli kumpulan. Pertolongan daripada kaunselor atau peserta lain.

Pertolongan hanya daripada kaunselor.

Fungsi kaunselor tidak ubah

Fungsi kaunselor sebagai ketua kumpulan mungkin diambilalih

Mudah membina Lebih sukar bagi suasana yang selesa dan kaunselor membina percaya suasana selesa dan percaya Klien hanya menumpukan perhatian kepada masalah sendiri Peserta dapat memerhatikan proses penyelesaian dan pengendalian masalah orang lain.

Kaunselor memberi perhatian yang sepenuh kepada kliennya Tidak wujud identiti kelompok , bersatu padu dan semangat kerjasama antara peserta.

Perhatian kaunselor dibahagikan kepada ramai peserta Wujud identiti kelompok, bersatu padu dan semangat kerjasama antara peserta.

Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing

Siapakah guru bimbingan?

Guru bimbingan merupakan guru yang terlatih dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling secara khusus.

Guru bimbingan perlu memberi perhatian kepada 4 aspek

Perancangan

Pengelolaan

Hala arah

Pengawalan

Peranan guru biasa sebagai pembimbing


1
Menolong pelajar membuat penyesuaian dalam peribadi, sosial, emosi, akademik, perkembangan mental dan akhlak.

Menolong pelajar dalam pelajaran mereka.

Menolong pelajar menyediakan perancangan persekolahan sesuai dengan kebolehan, minat dan perkembangan masing-masing.

Peranan guru biasa sebagai pembimbing


4
Memberi kesedaran kepada pelajar di peringkat awal lagi tentang kepentingan pelajaran.

Menolong pelajar dalam proses menyelesaikan masalah pembelajaran.

6
Menolong pelajar membuat keputusan yang rasional.

Peranan guru biasa sebagai pembimbing


7
Menolong pelajar membentuk tabiat kerja yang baik, menghargai kerja dan membina sifat-sifat personaliti yang sempurna.

Bekerjasama dengan ibu bapa dalam mengawasi perkembangan pelajar.

9
Mengisikan Kad 001 dan Kad 002.

Peranan guru biasa sebagai pembimbing


10
Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling dalam mengendalikan program Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

Merujuk kepada guru Bimbingan dan Kaunseling tentang pelajar yang memerlukan pertolongan profesional.

11

Perbezaan ciri-ciri antara guru biasa dan guru bimbingan


Guru biasa

Guru bimbingan

Mata pelajaran diberi keutamaan.

Personaliti dititikberatkan

Perbezaan ciri-ciri antara guru biasa dan guru bimbingan


Guru biasa

Guru bimbingan

Keputusan ujian menentukan aras potensi pencapaian dalam mata pelajaran. Gred merupakan fungsi penilaian bagi pembelajaran mata pelajaran sahaja.

Keputusan ujian menunjukkan keperluan peribadi dan pelbagai halangan untuk membuat penyesuaian diri. Gred menunjukkan pelbagai jenis pencapaian selain pencapaian mata pelajaran, misalnya pencapaian sosial, psikologi, estetik dan lain-lain.

Perbezaan ciri-ciri antara guru biasa dan guru bimbingan


Guru biasa

Guru bimbingan

Hanya pelajar yang dapat mempelajari mata pelajaran akan berjaya ke tahap yang tinggi.

Pelbagai cara untuk mencapai kejayaan bagi pelbagai kecerdasan amatlah penting.

Perbezaan ciri-ciri antara guru biasa dan guru bimbingan


Guru biasa

Guru bimbingan

Tidak banyak temu bual secara peribadi dilakukan dengan pelajar kecuali tentang masalah akademik.

Beberapa temu bual secara individu bagi pelbagai kecerdasan amatlah penting.

Perbezaan ciri-ciri antara guru biasa dan guru bimbingan


Guru biasa

Guru bimbingan

Jarang merujuk kepada kaunselor atau guru lain tentang kemajuan pelajar.

Masalah pelajar sering dibincang bersama kaunselor dengan guru lain.

Perbezaan ciri-ciri antara guru biasa dan guru bimbingan


Guru biasa

Guru bimbingan

Tidak banyak lawatan ke rumah dilakukan dan jarang mengadakan pertemuan dengan ibu bapa di sekolah.

Melakukan lawatan ke rumah dan menjemput ibu bapa untuk menghadiri perjumpaan di sekolah.

Perbezaan ciri-ciri antara guru biasa dan guru bimbingan


Guru biasa

Guru bimbingan

Kurang sensitif terhadap emosi pelajar.

Sentiasa sensitif terhadap emosi keseluruhan pelajar di bilik darjah dan emosi pelajar secara individu.

Tugas-tugas utama bagi seorang guru biasa yang memainkan peranan sebagai kaunselor:

Mengumpul maklumat pelajar yang terlibat

Mengenal pasti pelajar yang bermasalah

Membuat rujukan kepada kaunselor atau pihak tertentu.

Mengenal pasti faktorfaktor penghalang dalam pelaksanaan peranan kaunselor.

Faktor-faktor Masalah Pelajar

Faktor Faktor - faktor Faktor Faktor Faktor Kurang Masalah Psikologi Peribadi Mental Fizikal Kecerdasan Pembelajaran

Cara-cara Mengesan Masalah Pembelajaran


Pemerhatian Profil

Ujian kertas dan pensel

Latihan harian

Soal jawab / kuiz

Teknik-teknik mengumpulkan maklumat


Jenis teknik ujian untuk mengumpulkan maklumat pelajar
Ujian pencapaian akademik Ujian kecerdasan Ujian kecenderungan bakat Ujian minat Ujian personaliti Ujian saringan Ujian diagnostik Ujian aptitud khas

Teknik-teknik mengumpulkan maklumat


Jenis teknik bukan ujian untuk mengumpulkan maklumat pelajar
Kajian dokumen Soal selidik Teknik pemerhatian Rekod anekdot Sosiometri dan sosiogram Kad himpunan 001 dan 002 Senarai semak

Sosiometri dan Sosiogram


A Ali Butu Chen Daud Ee Fan B C D E F

Sosiometri dan Sosiogram


Butu Ali

Chen

Fan
Ee Daud

Pelajar yang paling popular dipilih ialah pelajar Chen, kerana semua pelajar yang lain memilihnya. Kumpulan rakan sebaya (dikenali pasti daripada pemilihan dua hala) ialah pelajar-pelajar Butu, Chen dan Daud. Pelajar yang tidak dipilih ialah pelajar Ee. Ini bermakna tiada pelajar lain yang ingin berkawan dengannya.

Teknik-teknik mengumpulkan maklumat


Jenis teknik bukan ujian untuk mengumpulkan maklumat pelajar
Kajian dokumen Soal selidik Teknik pemerhatian Rekod anekdot Sosiometri dan sosiogram Kad himpunan 001 dan 002 Senarai semak

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai