Anda di halaman 1dari 25

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DASAR DAN PERLAKSANAAN


KOKURIKULUM DI SEKOLAH-SEKOLAH

DISAMPAIKAN OLEH

MOKHTAR HUSIN
KK Sebahagian Kurikulum Kebangsaan
1 Termasuk Kurikulum dan Kegiatan Kokurikulum

PENGETAHUAN

KEPERCAYAAN KEMAHIRAN

UNSUR BUDAYA NORMA

NILAI

(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum


Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97
DEFINASI KOKURIKULUM

Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan


yang dirancang lanjutan daripada proses p + p
dalam bilik darjah yang memberi murid peluang
untuk menambah, mengukuh dan mangamalkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari
di bilik darjah.

Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan


( Kurikulum Kebangsaan ) 1997. Seperti dalam Warta
Kerajaan, PU (A) 531/97
Apakah Implikasinya? 1
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di
semua sekolah adalah

WAJIB
Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).
Apakah Implikasinya? 2

Seksyen 135 Akta Pendidikan bawah Akta 550 1996 Penalti Am


Apakah Penalti Am?
Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996:
Penalti Am.
“(2) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan
di bawah Akta 550 ini boleh, dalam hal suatu
kesalahan yang berterusan, apabila disabitkan,
dikenakan hukuman denda harian yang tidak
melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan
kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan
kepadanya di bawah Akta 550 ini berkenaan dengan
kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus
dilakukan.”
Penyertaan murid dalam kegiatan
2 kokurikulum di sekolah adalah wajib

penyertaan setiap orang murid

KELAB PERSATUAN SUKAN PERMAINAN

BADAN BERUNIFORM

.“{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}


Apakah Implikasinya? 1
Sekolah hendaklah
mewujudkan peluang
yang seluas-luasnya
kepada murid
Menyertai
kegiatan kokurikulum
yang diminati
.{Untuk tujuan ini Pengetua/Guru Besar telah diperuntukkan
kuasa untuk menubuhkan kelab/persatuan di sekolah seperti
dalam Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan
Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai PU(A)196/98.}
PENGETUA / GURU BESAR SEBAGAI PENOLONG PENDAFTAR
Apakah Implikasinya? 2
Kehadiran, Penglibatan, Pencapaian dan Jawatan
Murid Dalam Kokurikulum Hendaklah Direkod dan
Diberi Penilaian.
{Hal ini ditegaskan dalam Perkara 8.2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil 1/1985 dan Perkara 2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1986)}

KEHADIRAN PENGLIBATAN PENCAPAIAN JAWATAN


50% + 20% + 20% + 10%

BONUS
10%
Apakah Implikasinya? 3

{Hal ini hendaklah dimaktubkan dalam Buku Undang-Undang dan Peraturan


Sekolah dan perlu diketahui oleh murid-murid dan ibu bapa mereka}
Penyertaan semua guru sebagai penjawat
3 atau pengkhidmat awam

mengurus menyelia mengelola

“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan


keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah”
(Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)
Apakah Implikasinya? 2
Setiap orang guru di sekolah hendaklah, secara
bertulis, diberi tugas dan tanggung jawab yang
spesifik, terperinci, dan kuantitatif dalam bidang
kokurikulum di sekolah, seperti yang dilakukan
dalam bidang kurikulum.
Apakah implikasinya? 3
Keengganan guru melaksanakan tugas
dan tanggung jawab yang telah
diperuntukkan adalah suatu kesalahan
daripada segi keperluan perkhidmatan
atau kepatuhan dan
kebertanggungjawaban penjawat awam
atau pun moral dan wibawa keguruan
yang boleh dikenakan tindakan disiplin”

“Perintah-perintah Am Pegawai Awam


(Kelakuan dan tatatertib)(Bab D)”.
“Kegiatan kokurikulum” hendaklah merupakan apa-
4 apa kegiatan yang dirancang

memberikan murid-murid peluang

menambah mengukuh mengamalkan

kemahiran pengetahuan nilai-nilai

yang dipelajari di dalam bilik darjah.”

{Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan


(Kurikulum Kebangsaan) 1997}
Apakah Implikasinya? 1
Setiap kegiatan kokurikulum
yang dilaksanakan hendaklah
dirancang dengan maksud
mempunyai matlamat, objektif,
kaedah pelaksanaan dan
kurikulum kegiatan serta skema
penilaian yang pragmatis dan
progresif. Setiap kegiatan
kokurikulum yang dilaksanakan
hendaklah mengandungi
elemen-elemen pengetahuan,
pengalaman dan kemahiran
baru serta nilai-nilai murni yang
membantu membangunkan
intelek, jasmani, emosi dan
rohani murid secara seimbang.
Berasaskan prinsip penyertaan beramai-
5 ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi

Fokus kepada peningkatan


perpaduan dan integrasi
dalam kalangan murid-murid

bersifat merentas disiplin,


bersepadu dan tidak
bersifat eksklusif

(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh


16 November 2000).
DASAR-DASAR SOKONGAN
“Menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam
1 membuat kerja-kerja amal…
{Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, P(BS)8591/Jld.((929)}

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan


2 penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.
{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi
Masyarakat”}

“Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat


3 dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang berdaftar.”
(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

“Membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan


4 pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang serta
penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan
tersebut.”
(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).
DASAR-DASAR SOKONGAN
“Murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan
5 potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi
insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.”
(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).
“Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan
6 pelajar-pelajar atau orang perseorangan tidak hanya terbatas kepada
kejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi
kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.”
(Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

7 Sekolah mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan


bakat dan potensi diri masing-masing dalam bidang-bidang kokurikulum
yang mereka minati ke peringkat yang lebih tinggi sehinggalah ke
peringkat antara bangsa.
Murid-murid juga sebaik-baiknya diberi peluang memperagakan bakat
dan kecemerlangan masing-masing kepada masyarakat awam.
PENUNJUK PELAKSANAAN
1. Visi dan misi tertera di tempat-tempat yang strategik.
2. Tertera juga slogan-slogan kepentingan kokurikulum.

3. Sekolah mempunyai “blue-print”


4. Sekolah mempunyai organisasi pengurusan kokurikulum
5. Sekolah terbukti berusaha menyediakan prasarana
6. Sekolah terbukti berusaha memperolehi sumber
7. Berusaha untuk melahirkan guru-guru yang terlatih
dalam bidang kokurikulum.
8. Jadual Kegiatan Kokurikulum Tahunan disebarkan yang

pada guru-guru, pelajar dan ibu bapa


PENUNJUK PELAKSANAAN
9. Guru terima secara bertulis tugas dan tanggung jawab
10. Sekolah menubuhkan persatuan/kelab, persatuan/kelab
sukan dan permainan, dan badan beruniform sepadan
dengan jumlah enrolmen dan kepelbagaian murid.
11. Sekolah menubuhkan “Jawatankuasa”
12. Fail-fail penubuhan dan pengurusan aktif dan kemas kini.
13. Setiap murid sertai kegiatan kokurikulum seperti
ditetapkan dan masing-masing mempunyai rekod
14. Setiap murid diberi penilaian prestasi tahunan berdasarkan
Skema Penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia.
15. Kemaskinikan pangkalan data pencapaian sekolah dan
murid-murid dalam bidang kokurikulum setiap tahun.
PENUNJUK PELAKSANAAN
16. Sekolah menyediakan insentif atau skema galakan
17. Sekolah berjaya realisasikan konsep “SekolahBerwatak”.
18. Wujud peningkatan pencapaian sekolah dalam bidang
kokurikulum berdasarkan kaedah penilaian STKP.

19. Terdapat sepasukan/individu murid capai kejayaan


cemerlang di peringkat tinggi.
20. Sekolah meriah dengan pelbagai aktiviti dan
pertandingan.
21. Kadar kemenjadian murid meningkat kes disipil kurang,
kehadiran naik, murid cerdas, budi pekerti meningkat,
pergaduhan etnik turun, prestasi akademik naik.
PENUNJUK PELAKSANAAN
22. Wujud kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, dan
pihak luar
23. Sekolah disayangi oleh murid-murid, guru-guru,ibu bapa
dan anggota masyarakat yang lain.
24. Guru-guru dan murid-murid berpadangan dan bersikap
positif terhadap kegiatan kokurikulum.

25. Sokongan dan sambutan ibu bapa terhadap kegiatan


kokurikulum yang dianjurkan ; pertandingan,
perkhemahan dan gotong-royong memberangsangkan.
CABARAN

1. Silap tafsir tentang kokurikulum


2. Bidang kegiatan kokurikulum yang luas
3. Kandungan kokurikulum
4. Sumber kewangan yang terhad
5. Kemudahan dan kepakaran
6. Pertambahan tanggungjawab dan tugas
PENUTUP
1. Dasar-Dasar Utama dan Dasar-Dasar Sokongan
Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah perlulah
direalisasikan dalam kerangka Dasar Pendidikan
Kebangsaan yang berteraskan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

2. Lebih banyak penunjuk yang kuantitatif perlu


dirumuskan untuk menghasilkan suatu penanda
aras (benchmarking) bagi menentukan prestasi
pelaksanaan kokurikulum yang lebih objektif dan
komprehensif.