Anda di halaman 1dari 95

USUL FIQH II

PROF MADYA DATIN DR NOOR NAEMAH ABD RAHMAN

PENDAHULUAN:

Perundangan Islam telah diterima sebagai satu perundangan yang bukan sahaja bersumberkan wahyu tetapi juga satu himpunan perundangan yang sistematik, rasional dan logik. Unsur wahyu merupakan asas kepada perundangan Islam kerana al-Quran dan al-Sunnah merupakan wahyu/bimbingan secara langsung daripada Allah sebagai panduan.

Perundangan Islam tidak diberi secara pasang siap ia memerlukan penggunaan akal secara sistematik berpandukan Al-Quran dan al-Sunnah. Oleh itu keperluan kepada Usul al-Fiqh menjadi suatu yang sangat diakui untuk membantu para juris memahami kandungan al-Quran dan al-Sunnah. Ilmu Usul al-Fiqh berperanan menyediakan asas kepada pembinaan hukum. Ia berperanan memberi kemahiran bagaimana membuat penyelidikan hukum. Bila usul fiqh bermula?

USUL AL-FIQH 11

Pengenalan ii. Dalil-dalil,sumber dan lain-lain


i.

USUL AL-FIQH 2 Kaedah Pentafsiran Teks i. ii.


3.

TEKS PERUNDANGAN Al-Quran Al-Sunnah Hukum Syarak

DALIL-DALIL SYARAK

..

Teks perundangan Islam adalah Bahasa Arab Untuk interpretasi teks- kemahiran Bahasa Arab amat penting. cth: Bezakan antara : Hakikat Vs Majaz al-Sarih Vs al-Kinayah al-Am Vs al-Khas al-Mutlaq Vs al-Muqayyad

Lafaz-lafaz dalam nas telah dilihat dari

pelbagai dimensi oleh para ulamak usul bagi mencapai maksud yang dikehendaki oleh syarak.Antaranya; 1)kejelasan(4) dan ketidakjelasan makna (4) 2)cakupan makna (3) 3)cara pengeluaran hukum(2 aliran) 4)sighah

Fokus (dalam nota): lafaz-lafaz yang ada dalam teks dilihat dari sudut liputan & cakupan sesuatu pertanyaan.

AL-AM

AL-KHAS

ALMUSYTARAK

Kaedah Istinbat Hukum Daripada Nusus

)(1 Drpd makna

)(2 Drpd lafaz

{ : {

{ : {

DARIPADA LAFAZ

(1)

(3)

sighah (amar, nahy)


(2)

(ibarat, isyarat, mantuq, mafhum)

jangkauan lafaz (am,khas-mutlaq,muqayyad-musytarak)


(4)aspek

kejelasan/ketidakjelasan makna

TEKS/NUSUS AL-QURAN & AL-SUNNAH


LAFAZ

KAEDAH PENTAFSIRAN TEKS

KAEDAH PENTAFSIRAN TEKS

KEJELASAN
ZAHIR NAS MUFASSAR MUHKAM

KEKABURAN
KHAFI MUSYKIL MUJMAL MUTASYABIH

JANGKAUAN/ CAKUPAN
AM KHAS

SIGHAH
AL-AMR AL-NAHY

PEMBAHAGIAN BERASASKAN KEJELASAN MAKNA (lafaz jelas vs kabur/samar) Lafaz Jelas: Mana-mana lafaz yang mampu menjelaskan makna dengan sendiri. Namun tidak semua sama taraf kejelasan: I. Al-Zahir II. Al-Nas III. Al-Mufassar IV. Al-Muhkam

Lafaz Kabur:yang tidak mampu mnjlaskn makna secara sendiri I. Al-Khafi II. Al-Musykil III. Al-Mujmal IV. Al-Mustashabih

Kenapa perlu? Utk pastikan yang boleh ditawil?

mana

Al-Zahir ){ Lafaz yg membawa maksud zahir secara lintasan sehingga sesiapa yg faham bahasa yang ada dalam nas akan faham makna zahir ini.

Namun makna zahir ini merupakan makna sampingan bukan makna sebenar sesuatu nas,ia boleh ditakwil dan dinasakh. .. { {..

Makna zahir dr ayat tersebut:blh kahwin,boleh kahwin 1,2,3,4 dan tiadk boleh poligami jika khuatiri tidak blh berlaku adil Daripada makna-makna zahir tersebut sbhg makna sampingan dan sbhg maksud sebenar Makna zahir boleh kahwin,lain2 adlh makna sebenar Bagaimana tahu makna sebenar-sebab nuzul, konteks lain.

Al-Zahir: ialah makna zahir yang menjadi makna sampingan, bkn makna sebenar. Hukumnya:wajib beramal sebagaimana yg zahir, tetapi menerima takwilan (jika berkaitan-takhsis, taqyid)& nasakh. Takwilan: mengubah suatu lafaz dari pengertian zahir kepada pengertian lain krn wujud dalil yg memerlukan perubahan tersebut.

Syarat-syarat tawil: I.Boleh tawil II.Dalil tawil yg kuat & tepat (am,khas,mutlaq,muqayyad) III.Makna yg ditawil itu munasabah IV.Pentawil-autoriti Cth: ShafiI tawil- muka & tapak tangan. { { Zahirnya: kahwini siapa sahaja yang berkenan. Boleh ditakhsiskan.

2)Al-Nas: lafaz yg menunjukkan makna zahir dan menjadi maksud utama/sebenar kepada nas. Cirinya: makna sebenar nas,masih-blh ditawil dan dimansukhkan. Takwil: takhsis/taqyid Al-Nas lebih jelas drpd al-Zahir.

Cth tadi: {.. { Blh kahwin lbh drpd 1- ttp hadnya adlh 4.Jika khuatir tdk adil- mesti satu. Hukumnya: mesti diamalkan sbgmn yg difahami { { { {.. Apa guna? Utk menentukan keutamaan dlm beramal:

{.. { { {
tlh dikhususkan dengan ayat

{ {

Ayat kedua didahulukan kejelasannya lbh nyata.

krn

3)Al-Mufassar: Lafaz yang menunjukkan kpd makna sebenar dengan sangat jelas sehingga tdk boleh ditawil lagi. Cirinya: makna terlintas yang sgt jelas, tdk blh tawil, blh mansukh. Jika berlaku percanggahan, tidak boleh ditawil lagi, Cuma blh diselesai dgn nasakh.

Ciri pembeza al-Zahir: makna bahasa/tawil/mansuh

Ciri pembeza al-Nas: makna sebenar/tawil/mansuh

Ciri pembeza al-Mufassar: makna sebenar/tdk blh tawil/mansuh

Al-Mufassar: I.Bi Nafsihi (): lafaz itu sendiri jelas II.Bi Ghayrihi ():diperjelaskan oleh lafaz lain, sblmnya adalah mujmal.

Cth { {

Cth {.. {

Penjelasan sendiri.

ini

dibuat

oleh

syari

{ { { {

Hukumnya: wajib beramal secara qati/pasti.

dengannya

4)Al-Muhkam: Lafaz yang paling jelas/tdk boleh tawil/tidak boleh mansukh.

Cth: ayat2 aqidah & iman { {.. { { ) (

LAFAZ-LAFAZ YANG KABUR PENGERTIANNYA

1.

AL-KHAFI Lafaz yang sudah jelas maksudnya, tetapi apabila hendak dipadankan makna lafaz tersebut kepada beberapa istilah,suasana, keadaan yang hampir sama terdapat kekaburan. Aplikasi makna lafaz kepada beberapa keadaan-ada kesukaran. Lafaz sendiri, jelas maksudnya- kesamaran yang berlaku oleh sebab luaran , bkn kerana lafaz itu sendiri.

{-{.. { {
Kes penyeluk saku/rompak/dll.
Di peringkat

timbul kekaburan. Pada menghilangkan kekaburan perlu ijtihad iaitu penyelidikan yang rapi dengan mengambil kira illat hukum/maqasid al-syariah dll yang berkaitan. }{
sengaja/sbb syarie

2) AL-MUSYKIL

Lafaz yang tidak jelas dari sudut kesamaran maksud kerana berbilang makna. Tidak boleh ditentukan maknanya kecuali dgn penyelidikan Ia lebih samar dari al-Khafi (sudah jelas) kerana lafaz itu sendiri tidak jelas. Seperti al-Musytarak:

{ } Menurut cara yang kamu suka

)(- bawa 2 maksud iaitu: I. Dari mana? : Surah al-Imran: 37 }{ 2. Macam mana?: Surah al-Imran: 40 { }

Ibn Taimiyyah- ) (- . macam mana, bkn menunjukkn dari mana hasil penelitian terhadap hadith-hadith lain. Hukumnya :sebelum dipastikan makna sebenar, tidak boleh diamal- ijtihad mesti dibuat untuk penentuan tersebut.

3) Al-Mujmal Lafaz samar yang tidak dapat difahami maksudnya kecuali setelah diperincikanoleh nas lain. Langsung tidak boleh difahami maksud yang dikehendaki kecuali selepas perincian. Perincian mujmal-mesti datang dari pihak yang mengucapkannya. Cth: } { / { } / Hukumnya: tawaqquf, kecuali setelah diperincikan.

4) Al-Mutasyabih:
Sgt sukar difahami Maksud sebenar tidak diketahui langsung Ia menyentuh sifat-sifat ketuhanan Ia lebih berkaitan dengan Pengajian Usuluddin, kerana perkataan yang diguna tidak sama sekali sampai oleh akal memberikan maknaya. Terima seadanya.

Contoh: 1.

Surah al-Fath: 10
}{
Surah al-Taha: 5

2.

} { } { } {

) (:

tdk tawil ) (: tawil supaya tdk difahami secara salah.

Surah al-Imran : 7

{ / }

AL-KHAS Spt m/s 1 (para 4) Lafaz khas adalah terhad dan tidak menyeluruh Hukum/ tahap kekuatan: pasti dan qati Maknanya: tidak menerima takwilan dan tidak ada kemungkinan ditakwilkan. Lihat m.s (2 para 2,3,4)

MUTLAQ + MUQAYYAD Bahagian Khas Liputan sesuatu perkataan khusus untuk aspek-aspek tertentu. Liputan: aspek tertentu (sifat perkataan)

MUTLAQ Perkataan yang mencakupi sesuatu perkara tetapi tidak disertai dengan sifat tertentu. Rujuk m.s 3 &4

Cth: } { Bebaskanlah mana-mana hamba Ambilkan saya mana-mana buku/boleh ambilkan saya buku

Beza antara mutlaq dan Am: }{ } { mana-mana semua

Kisah Bani Israel: Surah al-Baqarah: 67 : { } } { Di suruh sembelih seekor lembu (mutlaq), lalu ditanya di dtgkan sifat-sifatnya

LAFAZ MUTLAQ Yang memaksudkan suatu perkara yang tidak di tentukan tetapi menyeluruh. Lembu- yang dikehendaki mana2- bukan semua. Hukumnya: lebih luas tidak terikat. Mesti di terima sebagaimana yang ada kecuali ada dalil. Keluasan makna mutlaq boleh disempitkan dgn: 1.Sifat/ adjektif 2.Syarat 3.Tempoh masa 4.Hal/keadaan-keadaan tertentu

Cth: Surah Nisa ayat 11: : { }


mutlaq

{ } { }
dlm hadith lain

MUQAYYAD Lafaz mutlaq yang telah diberi ikatan tertentu Ia telah menyebabkan setiap lafaz tersebut telah dihadkan. Cth: }{ Sila rujuk m.s 5/6 Hukum Muqayyad: sila rujuk m.s 7,8,9,10 Proses pembatasan lafaz mutlaq: sila rujuk m.s 11.

HUKUM MUQAYYAD 1.Lafaz muqayyad tanpa itlaq- terpakai sebagaimana yang ada . Cth:}{
2.Lafaz

muqayyad yang ada nas- supaya diabaikan qaidnya

cth: }..{ Sila rujuk m.s 8-9

(Pengikatan lafaz mutlaq)

Apabila ada nas mutlaq- kemudian datang nas muqayyad- lafaz mutlaq boleh taqyidkan- makna muqayyad dipakai walaupun dtg dlm ayat yg berasingan.
Persoalannya apakah setiap ketika? (Rujuk m.s 10.. ) kes &

Ia dilihat: bagaimana taqyid tersebut:

kedudukan

1)Apakah taqyid berlaku pada sebab hukum(1)atau hukum(2) itu sendiri Apakah batasan skop mutlaq itu pada 1 dan 2. Rujuk m.s 10 para 5 & 6.

Contoh umum: 1.Surah al-Maidah: 3 { }


2.Surah

al-Anam: 145 { } Kesannya samada- boleh di taqyidkan: {} { }

Situasi

1.Sebab

hukum- sama/satu: mutlaq dan muqayyad ) syufah(- rujuk m.s 11-12.

Al-Am )( Setiap lafaz-ada sasaran: (Org tertentu, semua orang,perkara tertentu atau semua perkara)
Satu arahan untuk semua org-tidak disebut semua nama, cukup dengan perkataan tertentutuan/puan/murid/kamu semua dll. Ini yang dinamakan sbg al-Am- iaitu lafaz yang akan meliputi semua jenis perkara yg sesuai utk dikaitkan dgn perkataan tersebut tanpa had & sekatan.

Sila rujuk m.s 47(para 3,4( Keumuman : 1.pada lafaz & makna. Cth: / { { 2.Pada makna. Cth: { / {

Beza antara Am & Mutlaq

: : . ( . ( )

LAFAZ-LAFAZ AM 1.Lafaz jama ada )alif lam @ idafah. { Cth:{ { / {.. { { { {

yang memberi erti jenis: { / / / } } {

2.Lafaz

3.

Lafaz-lafaz mufrad ada: 1. alif lam

{ {
2.

{ {.. { {

4.

{ /{ Ada lafaz { } Cth: { } Ada lafaz : { } { } Cth: { } } {

5.

HUKUM AM DAN DALALAHNYA Hukum Am akan meliputi semua yang berkaitan. { {.1 { {.2 Kecuali bila ada dalil-mengeluarkan sebahagiannya. Persoalannya: / { { Rujukan: m.s 4 para:3

BAHAGIAN-BAHAGIAN AM (m.s52&53) Perkataan am yang hanya menghendaki makna yang umum. Bagaimana di tentukan? Kerana terdapat petanda menunjukkan lafaz ini tidak boleh dikhususkan. 1.Selalunya berkait dgn sunnah alam/ hukum-hukum yang sabit berasaskan illat yang tetap. Cth:

{ }
{ } { }.. { }

Am yang seumpama ini akan memberi maksud atau merangkumi makna yang umum secara pasti )qatie( 2.Am yang telah ditakhsiskan sehingga jelas bahawa makna yang khusus itu dikehendaki. Bagaimana di ketahui?dengan petanda/qarinah. Cth: { { {

Dlm bahagian ini- makna khusus akan terpakai dengan secara pasti/qatie tanpa khilaf. am yang tidak diiringi sebarang petanda ..yang menunjukkan pengertian umum@khusus. Berselisih: Zanni/Qatie (m.s:49-50) I.Qatie:Hanafi:Kekalkan qatiesehingga ada dalil-ia seolah-olah sama dgn (1) II.Zanni: Shafii: Zanni boleh menerima takwilan.

3.Lafaz

Hanafi:Hakikat Lughawi mesti dipakaikemungkinan adalah suatu yang belum pasti kecuali ada takhsis secara pasti.
Shafii:Ihtimal menyebabkan syubhah, ada kemungkinan nas ini akan ditakhsiskan.Sesuatu yang ada ihtimal adalah suatu yang tidak muktamad

KESAN PERBEZAAN (M.S:50/Para 3 ) Takhsis: Am al-Quran dengan Hadith (Ahad) Qatie-Subut Qatie @ Zanni-dalalah Kredibilitinya drpd al-Quran Zanni pada pensabitan Qatie pada pendalilan

Sila rujuk m.s: 50-51

1.
-

Hanafi : Tdk boleh krn antara Qati& Zanni. al-Quran )Qatie pada dalalah& tsubut) Hadith Ahad (Zanni & Qatie(
Majoriti: Boleh Kerana Zanni dgn Zanni pada aspek yang berbeza.

2. -

walaupun

Kesan Perbezaan 1.Penyembelihan: { : { Umum: semua yang tak sebut nama Allah sama ada sengaja @ tidak, lupa @ tidak dll. { {

Hanafi: tak boleh walaupun kalau tak sebut nama Allah.

muslim-

Shafii: Muslimboleh walaupun tinggal dengan sengaja. Kehadiran Allah sentiasa ada dalam hati setiap muslim.

)Kesan Kedua: (rujuk m.s 51-52.

{ {

- { 1/10 zakat daripada apa saja

{ {

Hanafi: 5 awsuq Bagaimana hukum bagi yang kurang daripada 5? Zakat @ tidak? Am hadis- wajib/ hadis khas tidak wajib. {{ Tarikh tidak diketahui/kedua2nya sama .. Tarjih- beramal dgn hadis Am-kerana ia boleh menghampiri semangat pensyariatan zakat.

Jumhur: beramal dengan khas-


Takhsis Lafaz Am: (Rujuk m.s 53-54)


Takhsis menurut Hanafi: Nas yg bersendirian & beriringan dan bersamaan tarafnya Bersendirian: berdiri sendiri & sempurna.

(( Cth: Yang bersambung { { ()1 { {(syarat- )2 { ( ...)1 sifat- )2({ { /


-ghayah-

Hanafi: Ia blm takhsis tetapi ()

Cth2 Yg Tdk Bersambung/ Berasingan antara teks umum & khusus 1.Al-Baqarah: 228 { ...{ 2.Al-Ahzab: 49 { {

Hanafi: mustaqil(berdiri sendiri) muqarin (sama2/tdk berasingan pd masa)antara am & khusus)

Al-Musytarak Am meliputi byk perkara/benda/orang Khas- meliputi perkara tertentu Musytaraklafaz yang mempunyai 1 makna @ lebih.

Cth:

{{

kabilah (i) yg lain (ii)

Ulama mesti menentukan mana satu makna yang dikehendaki dengan qarinah yang ada. Hanafi: )( - / Sebab Musytarak (rujuk m.s: 55..)

Pemansuhan /Nasakh (rujuk m.s 59)


Membatalkan

terdahulu kemudian. Oleh itu perlu ada 2 dalil: nasikh dan mansukh (diturunkan secara berasingan) Ayat2 yang mengandungi hukum utk tempoh tertentu, jika tamat tempoh tak dinamakan nasakh

autoriti dgn dalil

hukum yg yang datang

Cth:

haram makan siang/haram gauli isteri/haram berburu waktu ihram Nasakh hanya berlaku pada hukum2 amali. Bukan hukum aqidah,fakta kisah silam, dasar2 akhlak. Pemansuhan hanya boleh berlaku di zaman penurunan wahyu. Cth: (rujuk m.s 60..) Syarat:(rujuk m.s 62..)

Cth: Pengharaman Arak (dlm tempoh 20 )thn 1.Al-Nahl: 65 { / { 2.Al-Baqarah: 219 { .. .. {

3.

Al-Nisa: 43 { { Al-Maidah: 90 { {.. Proses tarbiyah yg disusun oleh Allah Asalnya- pengaruh sgt menebal dan pernah ada cubaan tapi gagal Beransur2 (dgn program)-capai matlamat haram kemudian terus dididik

4.

Jenis-Jenis Nasakh 1.Nasakh yang tiada ganti Al-Mujadalah: 12 { {


Mengadap & bertanya sesuatu

2.Nasakh

yang penggantinya sama (kiblat-al-Quds-al-Kaabah) 3.Nasakh yang pengantinya lebih ringan (( :1 tahun 4 bln 10 hari

4.

5.

Nasakh berat Zina ( Nasakh harus Ziarah

yang penggantinya kebih kurung dalam rumah- sebatan) yang penggantinya haramkubur

Bahagian Nasakh (rujuk m.s 65-66) 1.Nasakh bacaan & hukum bersama-sama. {.. {
Tiada suhuf & tdk beramal

2.Nasakh

hukum kekalkan tilawah 3. { { .. 4.Nasakh bacaan tidak pada hukum. { rejam {

Cara Berlaku Nasakh (m.s 67) Hams Berlaku Nasakh (m.s 67) Dalil-dalil Yang Menasakhkan (m.s 6873) sama kuat / lebih kuat (mutawatir / ahad) Cara Mengetahui Nasakh (m.s 75-76)

Pertentangan Antara Mufassar & Muhkam

Al-Talaq: 2 { { Jelas menunjukkan ayat mufassar, wajib meminta penyaksian dari yang adil (2 org) Kesan-apabila 2 saksi yang adil mesti terima. Tetapi telah bertentangan dengan syarat muhkam { {

Pertentangan antara al-Zahir dan alNas Al-Maidah: 93 { { Umar & utusannya Qudamah Ibn Abbas: Ayat ini untuk orang2 yang terdahulu bkn untuk org yg terkemudian. (yg mati sebelum turun ayat al-Maidah-

Ayat ini diturunkan kerana terdapat sahabat tanya Nabi-nasib mereka yang terdahulu-mati sebelum arak haram


(Rujuk m.s 36)

Sejauhmana ulangan 1.Kait 1x = 1x 2.Kait berulang = berulang 3.Kait dgn syarat/sifat=berulang jika berulang syarat/sifat (potong tangancuri) 4.Kait dgn masa tertentu tunai pada masa. Berulang tuntutan bila masa berulang. (puasa-ramadhan) (solatwaktunya)

Tidak ada apa-apa ikatan: )( - rujuk m.s 37-38 Kesannya: { { 1) Tiada ulangan: tidak- wajib ulangiboleh pakai untuk beberapa solat. 2) Berulangan:wajib ulangi-spt wuduknamun wuduk ada hadith-hingga hadas { .. { (al-Maidah: 6)
5.

Dalil mereka: 1)Itu adalah makna sebenar satu pertanyaan-iaitu perintah tunaikan tanpa memandang sekali @ berulang. 2)Hadith:

{ { {

UJIAN 1)Apakah faedah/manfaat dari pengajian Usul Fiqh II/ Kaedah Pentafsiran Nusus? 2)Berikan contoh al-Zahir berserta huraiannya. 3)Keluarkan konsep al-Nas daripada ayat berikut dan jelaskan kenapa ia dikatakan al-Nas { {

Kenapakah ayat di bawah ini dianggap mufassar? { { 5) Bezakan antara al-Khafi dengan alMusykil 6) Bagaimanakah ayat: { { boleh melahirkan hukum bahawa nasab seorang anak dinisbahkan kepada anak. Jelaskan.
4)

7)

8)

Bagaimanakah ayat {... { boleh melahirkan hukum haram memukul ibu bapa. Jelaskan. Berikan satu contoh bagi muhkam atau mutasyabih.

LATIHAN 1: 1.Apa yang anda tahu tentang ilmu Usul Fiqh. 2.Apa fokus perbincangan dalam kursus Usul Fiqh II. 3.Apa yang membezakan antara mutlaq & muqayyad. 4.Apa kepentingan mempelajari Usul Fiqh II. 5.Bagaimana hukum yang terbit dari lafaz yang mutlaq tanpa apa-apa qaid/kait.

Apakah qaid yang ada dalam ayat: { { mempunyai nilai kuatkuasa hukum tertentu. 7. Kenapa dikatakan ayat { { sebagai ayat mutlaq dan ayat { { sebagai ayat muqayyad?
6.

Ijtihad
Sorotan Sejarah Zaman Rasulullah -tertakluk kepada wahyu -ia sebagai latihan -isu tidak terlalu komplikated

Zaman Sahabat:
Ijtihad diteruskan Isu bertambah Mula terdapat perbezaan penyelesaian/pandangan

Zaman Tabiin
-isu semakin banyak -timbul kecenderungan 2 aliran yang jelas;1)al-hadith 2)al-Ray Hasilnya perbezaan penyelesaian hukum

Zaman Imam Mujtahid -kemuncak perkembangan (Abbasiyyah) -banyak faktor yang menyumbang samada dari dalam diri para mujathid mahu pun dari luar

Zaman Taqlid
Tidak berlaku dalam satu masa tetapi memakan masa yang panjang -beku dan statik -masih ada yang bertaraf mujtahid, namun yang banyak adalah berpada dengan peninggalan para ulama terdahulu Di zaman ini undang2 Barat mula masuk ke negara umat Islam

Zaman Kebangkitan Semula:


Banyak perubahan positif telah berlaku Corak pengajian berbeza Sikap masyarakat berubah Pendekatan hukum mengambilkira keperluan realiti