Anda di halaman 1dari 28

EDU 3001 ETIKA PERGURUAN

Sesi Bersemuka Pertama Semester Pertama BP TESL 7 26 JUN 2010

Disediakan oleh : Dr. Foo Say Fooi Pensyarah Kursus EDU 3001 Etika Perguruan Bilik 110 Blok A, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia Email: foosf@putra.upm.edu.my Tel: 03 89468207/012 9178921

Nama Pengajar: Kelulusan: Pejabat: Telefon:


E-mail:

Dr. Foo Say Fooi Ph. D. Virginia Tech, U.S.A. Bilik 110, Blok A, FPP 03 89468207 (O)
0129178921 foosf@putra.upm.edu.my

Wajaran Penilaian
(1) (2) (3) Ujian: Kerja Kursus: Peperiksaan Akhir: Jumlah: 30% 30% 40% 100%

Projek/Tugasan Kumpulan

Rujuk kepada panduan yang diedarkan Perlu dihasilkan secara kumpulan dengan 4 orang ahli (Penghasilan secara individu perlu mendapat kelulusan pensyarah) Pelajar dari Pusat Pembelajaran yang sama TIDAK dibenarkan membuat tajuk yang sama Gunakan format APA untuk petikan dalam teks dan bibliografi Panjang tugasan di antara 12 15 muka surat, langkau dua dengan font 12. Tarikh penghantaran pada atau sebelum minggu ke12

Sorotan literatur dari 2005 dan selepasnya Penulisan perlu berfokus Dibenarkan menulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris Keaslian penulisan perlu dipelihara

Selamat Menulis!

Modul Pembelajaran
Unit 1: Unit 2: Unit 3: Unit 4: Unit 5: Unit 6: Etika dan profesion keguruan Obligasi moral sekolah dan guru Profesionalisma keguruan Etika dalam pengurusan sekolah Etika Kerja Isu dalam etika perguruan

Buku
Foo Say Fooi. 2005. Etika Perguruan: Jaminan Peningkatan Profesionalisme. Serdang: Penertbit Universiti Putra Malaysia. Bab 1: Etika dan profesion keguruan Bab 2: Pengertian etika dan konsep-konsep berkaitan Bab 3: Tanggungjawab moral guru Bab 4: Tanggungjawab moral sekolah Bab 5: Etika sebagai asas profesionalisme keguruan Bab 6: Pengurus bereitka guru profesional Bab 7: Etika kerja dan aplikasinya Bab 8: Isu dalam etika perguruan

Fokus Perbincangan Sesi Bersemuka Pertama


Unit Pembelajaran Satu dan Dua Unit Satu Rasional untuk mempelajari etika perguruan Pengertian etika dan konsep-konsep berkaitan Pendekatan dalam kajian etika Kerelatifan etika Kebaikan mempelajari etika Kesimpulan unit

Unit Dua: Obligasi moral sekolah dan guru Tuntutan Kementerian Pendidikan Malaysia
Tema Hari Guru Amanat Tahun Baru Menteri Pendidikan

Tanggungjawab moral sekolah dan guru


Perkembangan tanggungjawab sekolah Obligasi moral sekolah Sekolah sebagai komuniti pembelajaran Akauntabiliti moral guru

Perintah-perintah Am Kerajaan
Bab A Bab B

Bab C Bab D

Bab E

Bab F Bab G

Lantikan dan kenaikan pangkat Elaun-elaun dan kemudahan dalam perkhidmatan Cuti Peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) Rumah dan bangunan pejabat kerajaan Perubatan Waktu bekerja dan lebih masa

Bab D Bahagian II Kelakuan

Tatakelakuan Pekerjaan luar Pakaian Hadian dsb Keraian Meminjam wang Mengambil bahagian dalam politik Ketidakhadiran

Bab D Bahagian V Hukuman


Amaran

Denda
Lucuhak

emolumen Tangguh pergerakan gaji Turun gaji Turun pangkat ; atau Buang kerja

Kelakuan

4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh: (a) Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya (d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awan (e) kurang cekap atau kurang berusaha (f) tidak jujur atau tidak amanah (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah, dan (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya

Pemberian Hadiah

8 (1) Seseorang pegawai tidak boleh menerima atau memberi, atau tidak boleh membenarkan isteri atau suaminya atau mana-mana orang lain menerima atau meberi bagi pihaknya, secara langsung atau tidak langsung, apa-apa hadiah (sama ada dalam bentuk zahir atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana persatuan, badan, orang atau kumpulan orang jika:
Penerimaan dan pemberian hadiah itu mempunyai kaitan dengan apa-apa cara, dengan pelaksanaan tugas pegawai itu, dan Bentuk, amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan

(2) Ketua Jabatan boleh membenarkan seseorang pegawai menerima surat pujian daripada mana-mana persatuan, badan, orang atau kumpulan orang sempena persaraan atau pertukarannya dengan syarat bahawa surat pujian itu tidak terkandung dalam bekas yang bernilai

Menyenggara Taraf Hidup yang Berlebihan Emolumen dan Pendapatan Persendirian yang Sah

11 (1) Jika Ketua Jabatan berpendapat bahawa seseorang pegawai adalah atau ternyata: (a) menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang sah, jika ada; atau (b) mempunyai kawalan atau memiliki sumber-sumber kewangan atau harta, harta alih atau tak alih, yang nilainya tidak seimbang dengan, atau yang tidak boleh semunasabahnya dijangka diperoleh oleh pegawai itu dengan emolumennya dan apa-apa pendapatan persendirian yang sah Ketua Jabatan hendaklah, melalui notis bertulis, memanggil pegawai itu supaya memberi penjelasan bertulis dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh penerimaan notis itu bagaimana dia telah mendapat sumber-sumber kewanagannya

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)


Seksyen 134 (a) (b) enggan mengemukakan mana-mana jadual waktu, sukatan pelajaran, rekod, buku, bahan, dokumen atau barang, atau memberi maklumat, dengan melanggar subperenggan (b)(ii) atau

Adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali

Surat Aku Janji


Akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan Kerajaan Akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab Tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya Tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri

Etika Perguruan

Perstij atau martabat perguruan dipercayai dapat dipelihara melalui: Dalam semua hubungan dan tugas, seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan tiap-tiap muridnya

Pengertian Falsafah
Philia (Greek) means love or friendship Sophia means wisdom Philosophy means love of wisdom Tiga Cabang Falsafah Epistemology: The study of knowledge Metaphysics: The study of reality Ethics: The right or wrong of our conduct

Definisi Etika
Etika berasal dari perkataan ethos (Greek) yang membawa maksud perangai/keperibadian Moral berasal dari perkataan Latin moralis yang bermaksud adat atau budi pekerti/adab Ethics refers to the area of morality which concentrates on human conduct and human values Morality refers to that part of human behavior that can be evaluated in terms of right or wrong (Goree, Keith, 1966)

Morality and ethics

Morality refers to the first-beliefs and practices about good and evil by means of which we guide our behavior Ethics is (the second order) a reflective consideration of our moral beliefs and practices Morality is a system of rules that modifies our behavior in social conditions Its about doing of good instead of harm It sets some standard of virtuous conduct

Where does morality come from? It is a system of shared values which justify actions There are basically two types of justification Negative sense Positive sense

Pendekatan kepada kajian moral Pendekatan saintifik dan pendekatan falsafah Pendekatan saintifik juga digelar pendekatan descriptive Ia merupakan kajian secara saintifik terhadap tingkah laku manusia

Pendekatan falsafah Ia merupakan pendekatan normatif (standard) /prescriptive seperti: Egoism: Manusia seharusnya sentiasa bertindak mengikut kepentingan peribadi Alturism: Manusia seharusnya sentiasa bertindak mengikut kepentingan orang lain Utilitarianism: Manusia seharusnya sentiasa bertindak mengikut kepentingan semua orang termasuk kepentingan peribadi

Metaetika/amoral/nomoral
Ia menganalisis bahasa etika seperti adakah hukuman mati itu boleh dijustifikasikan? Yang dipersoalkan ialah apa yang dimaksudkan dengan justifikasi moral? Yang dianalisis ialah bahasa etika (ethical language), istilah etika, pernyataan etika (ethical statements) untuk mengetahui maksudnya Amoral: Having no moral sense or being indifferent to right or wrong Nomoral: It means out of realm of morality together

Tiga Sumber Data Terhadap Etika Intuisi (intuitions) Peraturan dan kod-kod tertentu Peranan sosial (social roles)