Anda di halaman 1dari 11

CIRI-CIRI UMUM REMAJA YANG

BERMASALAH KECACATAN
BAHASA

MENURUT
REED
MENURUT
(2005)
OWENS
(2005)
MENURUT REED (2005)
Tidak dapat mengingat maklumat yang
diberitahu di dalam kelas.
Tidak mengambil bahagian dalam aktiviti
pembelajaran dan pengajaran serta kerja
berkumpulan.
Tidak mendengar guru mengajar.
Mencapai aras terendah dalam kerja
akademik.
Tidak dapat memberikan makna atau
menggunakan kata yang betul.
Tidak berupaya belajar daripada soalan yang
ditanya oleh pelajar lain.
Tidak pandai menjalinkan hubungan yang baik
dengan rakan.
MENURUT OWENS (2005)
Susah memahami dan mematuhi arahan.
Sukar menggunakan bahasa untuk keperluan
harian.
Berkelakuan kasar dalam hubungan
sosial.
Kurang memahami makna tanda-tanda.

Mempunyai masalah untuk bertutur dengan


berkesan.

Tidak pandai menyusun idea lisan dan tulisan.


Tidak pandai jenaka dan ulasan yang tersirat.
Tidak mapu mentafsir emosi atau meramal
hasrat orang lain.
PUNCA KECACATAN BAHASA
DAN KAEDAH
MENANAGANINYA

C A KETIDAKM
R E N AMPUA
TE A L N BELAJAR
K
TA BA H A S A

A I A
G A B
P E N N KECACATAN
A
N D AAN BAHASA
D E R
P EN KHUSUS
TERENCAT AKAL
pu Lemah dari segi
am a
m in h kefahaman
ya b da dan pengulangan
an em u ek n m irip
H m t m nd bahasa Seb u t a
y
a n
a pe kepada
b a n g a n
da perkem
CIRI-C kan a k - k a n ak
IRI e k o l a h
pra s

Kurang me
ngambil
bahagian
dalam Perbendaharaan
perbualan Kata lambat
berkembang
KETIDAMAMPUAN BELAJAR
u c a r a BAHASA
t ah k Bermasaalah dalam memahami
a k tu kan
Ti d n
u kal definisi
g e l an dan bahasa tersirat Sus
e n ua
m erb me ah
p nja unt
wa uk
Tidak pandai b soa
lan
mengambil CIRI-
giliran ketika CIRI
bercakap
am i
Sukar m ah
h m e
membezakan s a
Su ayat pasif
huruf atau bunyi Tidak konsisten dalam i f d an
e g a t
kata yang sebutan terutamanya n
kompleks ketika menyebut kata
yang kompleks
KETIDAKMAMPUAN
BELAJAR BAHASA
Perbualan dan
Mengurangkan perbincangan perlu
rangsangan yang tidak melibatkan soalan
diperlukan di dalam bilik tentang hal yang ba
darjah berlaku dan
diperkatakan

Guru perlu
CARA memberikan
MENANGANI Penekanan
kepada
Pengajaran
makna
Penggunaan alat bantu kata-kata
mengajar visual dan
fizikal
KECACATAN BAHASA KHUSUS
e l Memberikan maklum
s ib
l e k balas yang tidak sesuai
f
g am nuntuk tajuk
n k a
u ra dal pai Penceritaan
K m a t perbincangan kurang
y a m
e n klu
m ma lengkap

Percakapan CIRI Perkembangan


seperti
-C IRI perbendaharaan
kanak-kanak kata
yang
lambat

Salah menyebut kata


Kurang mampu
membuat huraian
KECACATAN BAHASA
KHUSUS
uMengingat
f kembali ayat
ur
n h yang telah disebut
a ka jek
n am n ob Mengunakan
Me da lagu
sebagai alat
CA R A Untuk
Mengelompok
A NG A N I mengungat
kata M E N
dan objek

ta u
n a a r
ka m b
Mengunakan isyarat on n ga
untuk mengingat k
la ka
e
M agu
e l
m
PENGABAIAN DAN PENDERAAN
Lemah dari segi
kemahiran berbual Mengelak untuk
berbincang
tentang perasaan
Berbual untuk tempoh
yang singkat sahaja
CIRI
- CIRI Perbendaharaan
kata untuK
menghuraikan
perasaan adalah
Mempun
yai masa Lebih kerap terhad
kefaham l ah
a
lisan dan n bahanmenggunakan ayat yang
pembac
aan mudah dan pendek
PENGABAIAN DAN PENDERAAN
Mengajar cara
Guru perlu
untuk mendekati rakan
mengenal pasti
sebaya
punca serta Meningkatkan
menyelesaikan sosial pelajar
kes pengaibaian dengan rakan
dan penderaan sebaya
CARA
ME N A
Guru memberi NGAN
anjaran kepada I
pelajar yang
menunjukkan
peningkatan

Guru boleh menjalankanMenggalakkan mereka


aktiviti berkumpulan danuntuk berinteraksi
mengajar perkataan dan berkomunikasi
yang baru dengan rakan sebaya