Anda di halaman 1dari 30

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA M/S

1
2

Pengenalan kalkulus
Sejarah perkembangan kalkulus *Awal *Pertengahan *Akhir Sumbangan tokoh-tokoh matematik terkenal dalam bidang kalkulus *Isaac Newton *Gottfried Leibniz *Joseph Louis Lagrange *Al-Biruni *Archimedes Kegunaan kalkulus dalam bidang binaan, fizik,kejuruteraan kimia dan statistik.

PENGENALAN KALKULUS
Kalkulus yang juga bermaksud batu kecil dalam bahasa Latin merupakan salah satu cabang ilmu matematik terhingga. Kalkulus merupakan ilmu mengenai perubahan dan mempunyai aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknikal. Selain daripada itu, kalkulus dapat menyelesaikan pelbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan algebra asas. Kalkulus mempunyai dua cabang utama, iaitu kalkulus pembezaan dan kalkulus kamiran yang saling berhubungan melalui teorem asas kalkulus. Pembelajaran tentang ilmu kalkulus merupakan pintu gerbang menuju pembelajaran matematik lain yang lebih mencabar. Konsep utama dalam kalkulus , fungsi dan graf, kefahaman asas kepada had dan teorem had, terbitan dan integral serta pola dan perhubungan. Teknologi digunakan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Pengetahuan adalah maklumat yang diketahui atau disedari oleh seseorang. Pengetahuan tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang benar atau berguna. Pengetahuan terdiri atas kepercayaan tentang kenyataan juga mungkin diperoleh berdasarkan pengalaman. Cara lain untuk mendapat pengetahuan ialah dengan pengamatan dan eksperimen. Kalkulus adalah satu cabang matematik. Kalkulus telah diwujudkan di sebahagian besar oleh Newton dan Leibniz, walaupun beberapa idea-idea yang telah digunakan oleh Fermat dan juga Archimedes. Kalkulus dibahagikan kepada dua bahagian, yang berkait rapat. Satu bahagian dipanggil "kalkulus pembezaan" dan bahagian yang lain dipanggil "kalkulus kamiran". Kalkulus kamiran membayangkan satu bentuk matematik yang mengenal pasti isipadu, luas dan penyelesaian kepada persamaan. Kalkulus pembezaan adalah satu kajian terhadap fungsi dan kadar perubahan dalam fungsi apabila pembolehubah diubah. Kalkulus kamiran menumpukan kepada menentukan jawapan matematik seperti saiz jumlah atau nilai

SEJARAH KALKULUS
Kalkulus adalah cabang matematik yang dikembangkan dari algebra dan geometri. Kalkulus umumya mempelajari perubahan laju (dalam fungsi), seperti halaju, lengkung, dan isipadu. Perkembangan kalkulus awalnya didukung oleh Archimedes, Leibniz dan Newton juga Barrow, Descartes, de Fermat, Huygens, dan Wallis. Dasar dari kalkulus adalah pengamiran, pembezaan dan had. Luas adalah kuantiti fizik yang menyatakan ukuran suatu permukaan. Unit luas utama menurut Scale International (SI) adalah meter persegi sedangkan menurut sistem Imperial adalah kaki persegi. Pengukuran luas untuk bentuk-bentuk sederhana boleh dilakukan dengan menggunakan persamaan Matematik. Contohnya, untuk suatu segiempat, luas adalah lebar darab tinggi. Theorem Asas Kalkulus telah dikenali kerana ia menghubungkan dua cabang kalkulus, iaitu kalkulus pembezaan dan kalkulus kamiran. Kalkulus pembezaan terhasil daripada masalah tangen manakala kalkulus kamiran terhasil daripada masalah mencari luas. Guru kepada Newton di Cambridge, Isaac Barrow (1630 1677), menemui dua masalah dalam kalkulus adalah sangat berkaitan bahkan menyedari pembezaan dan kamiran adalah proses songsangan. Theorem Asas Kalkulus menunjukan hubungan songsang yang jelas antara pembezaan dan kamiran. Newton dan Leibniz menggunakan hubungan antara pembezaan dan kamiran untuk membina kalkulus sebagai kaedah matematik yang sistematik. Secara khusus mereka melihat Theorem Asas Kalkulus membolehkan mereka mengira luas dengan kaedah kamiran adalah mudah tanpa perlu menggunakan limit bagi suatu jumlah. Cabang kalkulus dipenuhi teori dan aplikasi pengamiran. Differential Calculus memfokuskan pada kadar perubahan, seperti kecerunan garis tangen dan halaju. Integral Calculus pula menekankan jumlah sesuatu nilai seperti panjang, luas kawasan dan isipadu. Penguasaan pelajar dalam Kalkulus Permulaan di peringkat tinggi amat penting bagi melangkah ke peringkat kalkulus yang lebih tinggi. Kesukaran pelajar dalam penyelesaian masalah berkaitan kalkulus sering dikaitkan dengan pengetahuan asas yang mereka miliki. Pengamiran (integration) ialah songsangan bagi pembezaan (differentiation). Jadi, teknik yang diaplikasikan bagi menyelesaikan soalan yang menuntut penyelesaian berupa pengamiran adalah berbeza sedikit jika dibandingkan dengan proses pembezaan. Kamiran ialah satu konsep penting dalam matematik yang bersama dengan pembezaan, membentuk antara operasi utama dalam kalkulus.

SEJARAH KALKULUS
Prinsip kamiran telah diterbitkan oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz secara berasingan (mereka berada di tempat yang berbeza, namun menerbitkan hasil kerja pada waktu yang sama) pada lewat kurun ke-17. Melalui teori asas kalkulus, yang juga diterbitkan oleh mereka berdua, kamiran dikaitkan dengan pembezaan, satu konsep yang diketahui umum ketika itu. Terdapat dua jenis pengamiran iaitu pengamiran tentu dan tidak tentu. Proses pengamiran boleh digunakan untuk menyelesaikan pelbagai situasi iaitu menyelesaikan persamaan lengkung, mencari luas rantau berlorek dan juga isi padu janaan. Wikipedia menjelaskan secara lebih mendalam mengenai kamiran dan terbitan yang merupakan asas kalkulus. Kedua-duanya boleh diguna pakai dalam pelbagai bidang sains dan kejuruteraan. Perkembangan besar dalam kamiran muncul pada abad ke-17 apabila kedua-dua Newton dan Leibniz menerbitkan teori asas kalkulus (fundamental theorem of calculus). Teori ini membuktikan kaitan antara kamiran dan pembezaan. Perkaitan ini, dicampur dengan pembezaan yang jauh lebih senang daripada kamiran, digunakan oleh kedua-duanya untuk membuktikan kewujudan kamiran dengan sistematik dan saintifik. Kamiran menyelesaikan banyak masalah yang gagal diselesaikan dengan pembezaan. Sesuatu fungsi yang berterusan boleh dianalisa dengan tepat melalui kalkulus yang diberi nama infinitesimal calculus ini. Kerja-kerja Newton dan Leibniz ini akhirnya dipanggil kalkulus moden, dimana tatanama untuk kamiran diambil secara langsung dari kerja Leibniz. Kalkulus telah wujud sejak zaman purba dan, dalam bentuk yang paling mudah dan digunakan untuk mengira. Kepentingannya dalam dunia matematik dalam mengisi kekosongan menyelesaikan masalah yang kompleks apabila matematik mudah tidak boleh memberi jawapan. Apa yang orang tidak sedar ialah kalkulus diajar kerana ia digunakan dalam kehidupan seharian di luar bilik darjah sekolah tinggi dan kolej. Kalkulus mempunyai banyak aplikasi dunia sebenar. Apabila ada masalah yang lebih kompleks untuk menyelesaikan atau ia melibatkan bentuk yang luar biasa atau saiz, kalkulus menjadi alat untuk tiba pada penyelesaian. Sebagai contoh, jika terdapat bumbung besar yang akan dibina seperti bumbung yang dibina melebihi stadium sukan, pereka akan menggunakan aplikasi kalkulus untuk merancang saiz dan kekuatan struktur. Bagi seorang profesional yang cuba untuk menentukan kerja, luas, kelantangan, kecerunan, atau luas permukaan, kalkulus akan banyak membantu. Sebagai contoh, kalkulus adalah penting untuk mengenal pasti perjalanan jarak kereta dengan gerak balas pecutan. Hubungan antara kedudukan, halaju, dan pecutan membentuk salah satu tema penting dalam kalkulus pembeza. Kita akan mendapati bahawa hubungan ini juga merupakan aplikasi penting kamiran, terutama dalam kes-kes di mana salah satu kuantiti berubah dengan masa. Melalui idea asas kalkulus pembeza ini, keadaan yang paling mudah di mana anda boleh membaca bacaan speedometer apabila anda memandu pada kelajuan yang sama seluruh jarak. Kemudian, anda boleh menggunakan formula, kelajuan sama dengan jarak dibahagikan dengan masa.

SEJARAH KALKULUS
Kemudian kalkulus juga diperlukan dalam mencari sesuatu luas. Berdasarkan contoh, kalkulus adalah sangat penting dalam mengira luas padang atau ladang. Dengan menggunakan kalkulus, kita boleh menjimatkan masa dan tenaga untuk mengira luas itu. Tambahan pula, bagi rantau bentuk tidak teratur, kita tidak boleh menggunakan kaedah integrasi tetapi cara yang paling mudah adalah skala panjang, kemudian memecahkan ia ke dalam segiempat tepat yang sama lebar dan mengira jumlah kawasan tersebut. Dalam idea asas kalkulus kamiran ini, bentuk yang paling mudah untuk mengira luas ialah dengan menggunakan segi empat tepat. Luas tersebut merupakan panjang segi empat didarab dengan lebarnya. Sebagai contoh, "batu persegi" adalah ukuran untuk mengukur ukuran sebidang tanah. Untuk mengira luas rantau yang lebih rumit, kita bina rantau ini ke dalam bentuk segiempat tepat kecil yang banyak. Kalkulus merupakan salah satu bidang matematik yang melibatkan pengiraan atau perhitungan kuantiti-kuantiuti yang tidak diskrit. Ia mengandungi pembezaan dan pengamilan yang menggunakan algebra dan geometri koordinat. Manakala Kalkulus Pembezaan pula melibatkan penentuan kadar perubahan. Pembezaan yang dikenali sebagai differentiation atau derivate adalah pengukuran bagaimana sebuah fungsi perubahan sebagai perubahan daripada inputnya. Pembezaan boleh dianggap perubahan sesuatu kuantiti sebagai tindak balas kepada perubahan dalam kuantiti yang lain. Pembezaan atau terbitan merupakan suatu ukuran bagi perubahan dalam fungsi y = (x) berhubung dengan perubahan pembolehubah bebas. Perbezaan itu sendiri ditakrifkan oleh sebuah ungkapan dalam bentuk: = sama seperti jika derivatif dy / dx mewakili keputusan bagi dari kuantiti by dy dx kuantiti. Ianya juga boleh ditulis sebagai: df (x) = f (x) dx Antara Aplikasi pembezaan yang paling banyak membantu dalam kehidupan seharian kita ialah pengoptimuman. Pengoptimuman bermaksud penyelesaian Masalah meminimum atau memaksimumkan satu fungsi nyata dengan memilih secara sistematik nilai pemboleh ubah integer atau nyata di dalam set yang dibenarkan. Perumusan ini, yang menggunakan fungsi objektif skalar dan bernilai nyata, berkemungkinan adalah contoh teringkas; pengitlakan teori dan teknik pengoptimuman kepada perumusan yang lain, merangkumi bidang yang besar dalam matematik gunaan. Dalam erti kata mudahnya, pengoptimuman bermaksud mencari nilai "terbaik yang tersedia" dari beberapa fungsi objektif berdasarkan domain yang ditetapkan, termasuk pelbagai jenis fungsi objektif yang berbeza dan jenis domain yang berbeza (Wikipedia). Masalah pengoptimuman boleh dinyatakan dalam tatatanda matematik seperti berikut: Diberi: Satu fungsi f : A R dari beberapa set A hingga nombor nyata Cari: Elemen x0 dalam A sehinggakan : f(x0) f(x) untuk semua x dalam A, untuk proses peminimuman f(x0) f(x) untuk semua x dalam A, untuk proses pemaksimuman Rajah 1: Kemaksimuman sebuah paraboloid Rajah 1: Kemaksimuman sebuah paraboloid

SEJARAH KALKULUS

AWAL
Pada zaman ini, para ahli matematik seperti Archimedes, Euclid dan Pythagoras telah memperkenalkan beberapa idea yang membuatkan skop kalkulus lebih meluas dan secara tidak langsung mengembangkan idea-idea tersebut dengan lebih teratur dan sistematik. Selain itu, terdapat beberapa idea tentang konsep kalkulus iaitu pengamiran telah muncul. Walau bagaimanapun, idea-idea tersebut tidak dikembangkan dengan baik dan sistematik. Kaedah pengiraan isipadu dan luas yang merupakan fungsi utama konsep pengamiran telah ditelusuri kembali pada Papirus Moskwa oleh Vladimir Goleniev.

Cebisan daripada Papyrus Mowska

Cebisan daripada Papyrus Mowska Pada zaman ini, orang Mesir telah mengira isipadu piramid. Rentetan itu, Archimedes telah mengembangkan idea ini dengan lebih meluas dan menghasilkan pendekatan yang lebih heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Semasa tamadun Yunani, ahli matematik Eudoxus (408-355 SM) telah memperkenalkan method of exhaustion yang menggunakan poligon yang kecil yang dimuatkan ke dalam ruang yang ingin dicari untuk mengira keluasan dan isipadu. Method of exhaustion ini kemudian diciptakan kembali di China oleh Liu Hui pada abad ke-3 untuk mencari luas lingkaran. Pada abad ke-5, Zu Chongzhi membentuk kaedah yang kemudiannya disebut prinsip Cavalieri 's untuk mencari isipadu sebuah sfera.

Method Of ExhausArchimedes tion

Archimedes

SEJARAH KALKULUS

PERTENGAHAN
(Abad Ke-6 Hingga Abad Ke-12) Pada zaman ini iaitu pada tahun 499, ahli matematik India, Aryabhata telah menggunakan konsep kecil tak terhingga dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan pembezaan. Persamaan ini kemudiannya telah membantu Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari Teorema De Rolle. Di samping itu, pada sekitar tahun 1000, seorang ahli matematik daripada Iraq, Ibn alHaytham (Al Hazen) menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat empat. Selain daripada itu, Ibn al-Haytham juga telah berjaya menggunakan induksi matematik untuk mengembangkan suatu kaedah untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat pengamiran yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus iaitu pengamiran. Pada abad ke-12, ahli matematik daripada Persia iaitu Sharaf al-Din al-Tusi telah memperkenalkan turunan dari fungsi kubik yang merupakan sebuah hasil yang penting dalam kalkulus iaitu pembezaan. Pada abad ke-14 pula, Madhava, bersama dengan Jyesthadeva seorang ahli matematik dan ahli astronomi daripada mazhab Kerala telah menjelaskan perkara khusus dari deret Taylor ataupun Taylor Series, yang dituliskan dalam teks Yuktibhasa. Teks Yuktibhasa ini adalah karya yang unik, kerana mengandungi bukti dan derivasi dari pelbagai toerem. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak biasanya dilakukan oleh ahli-ahli matematik yang lain pada zaman itu. Beberapa perkembangan penting yang terdapat dalam teks ini antara lain meliputi pengembangan deret takterhingga dari suatu fungsi, deret pangkat, deret Taylor, deret trigonometri untuk sinus, kosinus, tangen, dan lengkung tangen, deret pangkat untuk , /4, , jari-jari, diameter dan lingkar dan ujian kovergensi (convergency test).

Teorema De Rolle

SEJARAH KALKULUS

AKHIR
(Abad ke-12 hingga abad ke-17) Pada zaman ini, dua tokoh matematik yang terkenal iaitu Leibniz dan Newton telah menyumbangkan idea-idea yang hampir serupa dan menyebabkan mereka dianggap sebagai pengasas kalkulus. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fizik sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Konsep aturan produk (product rules) dan aturan rantai (chain rules), gagasan derivatif lebih tinggi, deret Taylor, dan fungsi analisis diperkenalkan oleh Isaac Newton dalam notasi istimewa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematik dan fizik. Newton juga telah menggunakan kaedah kalkulus untuk menyelesaikan masalah pergerakan planet, bentuk permukaan cairan berputar dan banyak masalah lain yang dibahas dalam bukunya Principia Mathematic.

Taylor Series

Sharaf al-Din al-Tusi

BIODATA

Sir Isaac Newton


Sir Isaac Newton FRS lahir di Woolsthorpe, Lincolnshire, 4 Januari 1643 dan meninggal 31 Mac 1727 pada usia 84 tahun KJ: 25 Disember 1642 - 20 Mac 1727 adalah seorang ahli fizik, ahli matematik, ahli astronomi, ahli falsafah alam, alkimiawan, dan ahli-ahli teologi yang berasal dari Inggeris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan saintis yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fizik klasik. Pada saat kelahirannya, Inggeris masih menerimapakai kalendar Julian , sehingga hari kelahirannya dicatat sebagai 25 Disember 1642 pada hari Krismas. Ayahnya yang juga bernama Isaac Newton meninggal tiga bulan sebelum kelahiran Newton. Newton dilahirkan secara prematur, dilaporkan pula ibunya, Hannah Ayscough, pernah berkata bahawa ia boleh muat ke dalam sebuah cawan ( 1.1 liter). Ketika Newton berumur tigatahun, ibunya menikah kembali dan meninggalkan Newton di bawah asuhan neneknya, Margery Ayscough. Newton muda tidak menyukai ayah tirinya dan menyimpan rasa benci terhadap ibunya kerana menikahi lelaki tersebut, seperti yang tersingkap dalam pengakuan dosanya: "Threatening my father and mother Smith to burn them and the house over them. Sejak usia 12 hingga 17 tahun, Newton mendapat pendidikan di sekolah The King 's School yang terletak di Grantham (tanda tangannya masih terdapat di perpustakaan sekolah). Keluarganya mengeluarkan Newton dari sekolah dengan alasan agar dia menjadi petani saja, bagaimanapun Newton tidak menyukai pekerjaan barunya. Kepala sekolah King 's School kemudian meyakinkan ibunya untuk menghantar Newton kembali ke sekolah sehingga ia dapat menamatkan pendidikannya. Newton dapat menamatkan sekolah pada usia 18 tahun dengan nilai yang memuaskan.

BIODATA Sir Isaac Newton

Pada Jun 1661, Newton diterima di Trinity College Universiti Cambridge sebagai seorang Sizar (mahasiswa yang belajar sambil bekerja). Pada saat itu, ajaran universiti didasarkan pada ajaran Aristotle , namun Newton lebih memilih untuk membaca idea-idea ahli falsafah moden yang lebih maju seperti Descartes dan astronomi seperti Copernicus , Galileo , dan Kepler .Pada tahun 1665, ia mencari teorem binomial umum dan mula mengembangkan teori matematik yang pada akhirnya berkembang menjadi kalkulus. Segera setelah Newton mendapatkan gelarnya pada Ogos 1665, Universiti Cambridge ditutup oleh kerana adanya Wabak Besar. Walaupun dalam pengajiannya di Cambridge biasa-biasa saja, kajian persendirian yang dilakukannya di rumahnya di Woolsthorpe selama dua tahun mendorongnya mengembangkan teori kalkulus, optika, dan undang-undang graviti. Pada tahun 1667, ia kembali ke Cambridge sebagai pengajar di Trinity.

SUMBANGAN
Dalam bidang mekanik, catat Wikipedia, Newton mencetuskan adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum sudut. Dalam bidang optik, ia berjaya membina teleskop refleksi yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pemerhatian bahawa sebuah kaca prisma akan membahagikan cahaya putih menjadi warna-warna lain. Ia juga merumuskan hukum pendinginan dan mempelajari kelajuan suara. Dalam bidang matematik pula, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara berasingan, Newton membangunkan kalkulus pengkamiran dan kalkulus integral. Ia juga berjaya menjabarkan teori binomial, membangunkan "kaedah Newton" untuk melakukan pendekatan terhadap nilai sifar suatu fungsi, dan telah menyumbang terhadap kajian deret pangkat. Sampai sekarang pun Newton masih sangat berpengaruh di kalangan saintis. Sebuah kajian tahun 2005 yang menyoal para saintis dan masyarakat umum di Royal Society mengenai siapakah yang memberikan sumbangan lebih besar dalam sains, apakah Newton atau Albert Einstein, menunjukkan bahawa Newton dianggap memberikan sumbangan yang lebih besar.

BIODATA Sir Isaac Newton


Kebanyakan ahli sejarah percaya bahawa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara berasingan. Keduanya pula menggunakan notasi matematik yang berbeza pula.Menurut teman-teman dekat Newton, Newton telah menyelesaikan karyanya bertahun-tahun sebelum Leibniz, namun tidak menerbitkan sampai dengan tahun 1693. Ia pula baru menjelaskannya secara penuh pada tahun 1704, manakala pada tahun 1684, Leibniz sudah mula menyiarkan penjelasan penuh atas karyanya. Lirik dan "kaedah pengkamiran" Leibniz secara universal diterima pakai di Benua Eropah, sedangkan Kerajaan British baru menerimanya selepas tahun 1820. Dalam buku nota Leibniz, dapat dijumpai adanya idea-idea sistematik yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulusnya dari awal hingga akhir, manakala pada catatan Newton hanya dapat ditemui hasil akhirnya sahaja. Newton mendakwa bahawa ia enggan mempublikasi kalkulusnya kerana takut ditertawakan. Newton juga mempunyai hubungan dekat dengan ahli matematik Switzerland Nicolas Fatio de Duillier. Pada tahun 1691, Duillier merancang untuk menyediakan versi baru buku Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Newton, namun tidak pernah menyelesaikannya. Pada tahun 1693 pula hubungan antara keduanya menjadi tidak sedekat sebelumnya. Pada saat yang sama, Duillier saling bertukar surat dengan Leibniz. Newton umumnya diakui sebagai penemu teorem binomial umum yang berlaku untuk semua eksponen. Ia juga mencari identiti Newton, kaedah Newton, mengklasifikasikan keluk bidang padu, memberikan sumbangan yang besar pada teori beda hingga, dan merupakan yang pertama untuk menggunakan pangkat berpecahan serta melaksanakan geometri koordinat untuk menurunkan penyelesaian persamaan Diophantus. Pada tahun 1669 ia dipilih untuk menduduki jabatan Lucasian Professor of mathematics. Dari tahun 1670 sampai dengan 1672, Newton mengajar bidang optik. Semasa tempoh ini, ia menyiasat pembiasan cahaya, menunjukkan bahawa kaca prisma boleh membahagibagi cahaya putih menjadi berbagai spektrum warna, serta lensa dan prisma keduanya akan menggabungkan kembali cahaya-cahaya tersebut menjadi cahaya putih. Dia juga menunjukkan bahawa cahaya berwarna tidak mengubah sifat-sifatnya dengan memisahkan fail berwarna dan menyorotkannya ke pelbagai objek. Newton mencatat bahawa tidak kira sama ada fail cahaya tersebut dipantulkan, dihamburkan atau dihantar, warna fail cahaya tidak berubah. Dengan demikian dia mengamati bahawa warna adalah interaksi objek dengan cahaya yang sudah berwarna, dan objek tidak mencipta warna itu sendiri. Ini dikenali sebagai teori warna Newton.

BIODATA Sir Isaac Newton

Dalam karya yang sama, Newton membentangkan kaedah analisis geometri yang serupa dengan kalkulus, dengan 'nisbah pertama dan terakhir', dan menentukan analisis untuk menentukan (berdasarkan undang-undang Boyle ) laju bunyi di udara, menentukan kepepatan bentuk sferoid Bumi, mengambil kira presesi ekuinoks akibat tarikan graviti bulan pada kepepatan Bumi, memulakan kajian graviti ketidakteraturan gerak Bulan, memberikan teori penentuan orbit komet, dan masih banyak lagi. Newton memperjelas pandangan heliosentrisnya tentang sistem solar, yang dibangunkan dalam bentuk lebih moden, kerana pada pertengahan 1680-an dia sudah mengakui Matahari tidak tepat berada di pusat graviti sistem suria. Bagi Newton, titik pusat Matahari atau benda langit lain tidak boleh dianggap diam, namun seharusnya "titik pusat graviti bersama Bumi, Matahari dan Planet-planetlah yang harus disebut sebagai Pusat Dunia", dan pusat graviti ini "diam atau bergerak beraturan dalam garis lurus" . (Newton menerima pakai pandangan alternatif "tidak bergerak" dengan memperhatikan pandangan umum bahawa pusatnya, di mana-mana itu, tidak bergerak. Tetapi penemuan-penemuan Newton yang terpenting adalah di bidang mekanik, pengetahuan sekitar bergeraknya sesuatu benda. Galileo merupakan penemu pertama undang-undang yang melukiskan gerak sesuatu objek apabila tidak dipengaruhi oleh kuasa luar. Tentu saja pada dasarnya semua objek dipengaruhi oleh kuasa luar dan persoalan yang paling penting dalam ehwal mekanik adalah bagaimana objek bergerak dalam keadaan itu. Masalah ini diselesaikan oleh Newton dalam hukum geraknya yang kedua dan termasyhur dan boleh dianggap sebagai undang-undang fizik klasik yang paling utama. Hukum kedua (secara matcmatik dijabarkan dcngan persamaan F = ma) menetapkan bahawa pecutan objek adalah sama dengan gaya bersih dibahagikan massa benda. Terhadap kedua undang-undang itu Newton menambah hukum ketiganya yang masyhur tentang gerak (menegaskan bahawa pada tiap aksi, misalnya kekuatan fizikal, terdapat reaksi yang sama dengan yang bertentangan) serta yang paling termasyhur penemuannya tentang kaidah ilmiah hukum gaya berat universal. Keempat peranti hukum ini, jika digabungkan, akan membentuk suatu kesatuan sistem yang berlaku buat seluruh makro sistem mekanik, mulai dari pergoyangan pendulum hingga gerak planet-planet dalam orbitnya mengelilingi matahari yang boleh diawasi dan gerak-geriknya dapat diramalkan. Newton tidak cuma menetapkan hukum-hukum mekanik, tetapi dia sendiri juga menggunakan alat kalkulus matematik, dan menunjukkan bahawa formula-formula fundamental ini dapat dipergunakan bagi pemecahan masalah. .

BIODATA
Gottfried Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (juga dikenali sebagai von Leibniz) merupakan seorang ahli matematik, ahli falsafah dan ahli fizik yang terkenal dan dilahirkan di Leipzig, Jerman. Bapanya, seorang profesor falsafah moral di universiti di Leipzig meninggal dunia ketika Leibniz hanya berusia enam tahun. Leibniz adalah seorang kanak-kanak yang pintar. Beliau mahir bahasa Latin ketika hanya berusia dua belas tahun. Beliau memasuki Universiti Leipzig ketika berumur empat belas tahun, di mana beliau mengambil kursus falsafah, matematik dan undang-undang. Beliau juga mencipta roda Leibniz dan mencadangkan teori penting tentang kuasa, tenaga dan masa.

SUMBANGAN
Memperkenalkan pelbagai notasi yang digunakan dalam konsep kalkulus seperti dy/dx dan lain-lain lagi. Memperkenalkan konsep set aturan untuk memanipulasi jumlah yang sangat kecil yang membolehkan pengiraan turunan kedua dan lebih tinggi Menyediakan aturan produk dan aturan rantai sama ada dalam konsep pembezaan mahupun pengamiran. Memperkenalkan konsep infinitesimals Menghasilkan nama-nama kalkulus integral dan kalkulus diferensial Memperkenalkan istilah fungsi dan penggunaan secara konsisten untuk kesamaan

BIODATA
Joseph Louis Lagrange

Nama asalnya Giuseppe Luigi Lagrangia lahir pada tarikh 25 Januari 1736 dan meninggal 10 April 1813 pada usia 77 tahun adalah seorang ahli matematik dan ahli astronomi Perancis-Itali yang membuat sumbangan penting pada mekanik klasik, angkasa dan teori bilangan.Dilahirkan di Turin, ia adalah campuran Itali dan Perancis. Ayahnya ialah orang kaya, tetapi suka membazirkan kekayaannya. Belakangan dalam hidupnya, Lagrange menyebutnya sebagai bencana yang menguntungkan kerana, "Jika saya mewarisi kekayaan mungkin saya tidak akan mempertaruhkan nasib saya dengan matematik." Ibunya berasal dari luar bandar Turin. Ia dibesarkan sebagai seorang Katolik Roma (tetapi kemudian menjadi seorang agnostic. Ia belajar di College of Turin dan subjek kegemarannya adalah klasik Latin. Pada awalnya ia tidak bersemangat untuk matematik, mencari geometri Yunani agak membosankan. Itu tidak sampai ia berusia tujuh belas bahawa ia menunjukkan setiap rasa untuk matematik ketertarikannya pada subjek yang pertama gembira dengan kertas oleh Edmund Halley yang tidak sengaja ia temukan. Sendirian dan tanpa bantuan ia melemparkan dirinya ke kajian matematik. Berpaling pada matematik dengan membaca sebuah esei tentang kalkulus, dengan cepat ia menguasai subjek tersebut. Pada usia 19, ia memulakan karyanya-mungkin yang terbesar, Mcanique analitique, meski tak diterbitkan sampai ia berusia 52. Kerana tiadanya diagram yang lengkap, komposisi bersepadu, William Rowan Hamilton menyebut bukunya sebagai "sajak ilmiah Pada saat Lagrange menghantar beberapa hasil karyanya kepada Leonhard Euler, Euler sedar akan kecemerlangan Lagrange dan menunda menerbitkan sejumlah karyanya sendiri yang berkaitan agar Lagrange-lah yang boleh menerbitkannya pertama kali-contoh yang jarang berlaku tentang sifat seorang akademikus yang tak mementingkan diri sendiri.

BIODATA Joseph Louis Lagrange

SUMBANGAN
Kariernya masyhur; pada usia 20 ia adalah matematik istana pada Raja Prusia Friedrich yang Agung di Berlin dan kemudian guru besar di cole normale di Paris. Selama Revolusi Perancis, ia adalah kegemaran Marie Antoinette dan kemudian Napoleon . Di Paris, ia membantu menyempurnakan sistem metrik tentang berat dan saiz. Lagrange adalah salah satu pengasas dari kalkulus variasi. Mulai tahun 1754, dia bekerja pada masalah tautochrone, mencari kaedah memaksimumkan dan meminimumkan functionals dalam cara yang serupa untuk mencari ekstrem fungsi. Lagrange menulis beberapa surat kepada Leonhard Euler antara 1754 dan 1756 menggambarkan hasil. Dia dihuraikan " - algoritma" nya, yang mengarah ke persamaan Euler - Lagrange kalkulus variasional dan jauh memudahkan analisis Euler sebelumnya. Lagrange juga diterapkan idea-idea untuk masalah mekanik klasik, generalisasi hasil Euler dan Maupertuis. Euler sangat terkesan dengan hasil Lagrange. Kaedah Lagrange diterbitkan dalam dua memoir Turin Masyarakat pada tahun 1762 dan 1773. Pada 1758, dengan bantuan muridnya, Lagrange mendirikan sebuah masyarakat, yang kemudian dimasukkan sebagai Turin Academy of Sciences, dan sebahagian besar tulisantulisan awalnya yang boleh didapati di lima volume transaksinya, biasanya dikenali sebagai Miscellanea Taurinensia. Sebahagian besar adalah kertas kerja yang rumit. Volume pertama mengandungi sebuah makalah tentang teori penyebaran suara, dalam hal ini ia menunjukkan kesalahan yang dibuat oleh Newton , memperoleh persamaan pengkamiran umum untuk gerak, dan bersepadu untuk gerak dalam garis lurus. Jumlah ini juga mengandungi penyelesaian penuh masalah rentetan bergetar melintang, dalam makalah ini ia menunjukkan kurangnya umum dalam penyelesaian yang sebelumnya diberikan oleh Brook Taylor, D 'Alembert, dan Euler, dan tiba pada kesimpulan bahawa bentuk keluk pada masa t diberikan oleh persamaan . Artikel ini diakhiri dengan perbincangan mengagumkan gema, ketukan, dan suara majmuk. Artikel lain dalam buku ini adalah pada siri berulang, kebarangkalian, dan kalkulus variasi.

BIODATA Joseph Louis Lagrange

Volume kedua mengandungi kertas panjang mewujudkan hasil dari beberapa makalah dalam kelantangan pertama pada teori dan notasi kalkulus variasi, dan ia menggambarkan penggunaannya dengan menyimpulkan prinsip paling tindakan, dan oleh penyelesaian dari pelbagai masalah dalam dinamik. Kelantangan ketiga termasuk penyelesaian dari beberapa masalah dinamik melalui kalkulus variasi, beberapa makalah pada kalkulus integral, sebuah penyelesaian dari masalah Fermat disebutkan di atas: diberikan n bilangan bulat yang tidak persegi sempurna, untuk mencari nombor x seperti bahawa x2n + 1 adalah persegi sempurna, dan persamaan pengkamiran umum gerak untuk tiga badan bergerak di bawah tarikan mereka bersama. Lagrange adalah salah satu pencipta dari kalkulus variasi, menurunkan persamaan Euler Lagrange untuk ekstrem dari functionals. Dia juga memanjangkan kaedah untuk mengambil kira kemungkinan halangan, tiba di kaedah Lagrange. Lagrange mencari kaedah menyelesaikan persamaan pengkamiran yang dikenali sebagai variasi parameter, diterapkan pengkamiran kalkulus untuk teori kebarangkalian dan mencapai pekerjaan penting pada penyelesaian dari persamaan. Ia membuktikan bahawa setiap nombor alam adalah jumlah dari empat tempat. Risalahnya Theorie des fonctions analytiques meletakkan beberapa dasar-dasar teori kumpulan, menjangka Galois. Dalam kalkulus, Lagrange membangunkan pendekatan baru untuk interpolasi dan deret Taylor. Ia mempelajari masalah tiga - badan untuk Bumi, Matahari dan Bulan (1764) dan pergerakan satelit Jupiter (1766), dan pada tahun 1772 mencari penyelesaian kes khusus untuk masalah ini yang menghasilkan apa yang sekarang dikenali sebagai titik Lagrangian. Tetapi di atas semua ia terkesan pada mekanik, telah mengubah mekanik Newton menjadi cabang dari analisis, mekanik Lagrangian seperti yang sekarang disebut, dan dipamerkan disebut mekanikal "prinsip" sebagai hasil sederhana dari kalkulus variasional.

BIODATA Joseph Louis Lagrange

Dia menggunakan leverage berperang untuk mempertahankan perbuatan Silas merpati adalah nama isi rumah. Dan dia juga sebahagian daripada jumlah eksport sama prinsip sfera, menjadikan jumlah (elipsoid, paraboloid revolusi, putaran hiperbola), Selain itu, beliau juga membincangkan lingkaran Archimedes (contoh: Lalat dari pusat berterusan putaran turntable berjalan keluar dari landasan yang kiri), bulatan, sfera, silinder prinsipprinsip yang relevan, pencapaiannya. Archimedes, Euclid pendekatan yang dicadangkan akan dibuat menggunakan berkesan konsep itu, beliau mencadangkan tertulis bulatan poligon terbatas dan poligon yang sama, apabila bilangan sisi cukup besar, kedua-dua mempunyai perimeter poligon pada bawah menghampiri lilitan. Pertama dengan heksagon, selepas dua kali ganda berturut-turut bilangan sisi, untuk heksagon sembilan puluh, cari antara nilai anggaran antara 3,14163 dan 3,14286. Selain itu, beliau mengira luas permukaan bola adalah kawasan terbesar bulatan tertulis empat kali. Dan beliau dipotong di dalam jumlah eksport silinder sfera adalah jumlah silinder dua pertiga daripada teorem ini tertulis pada batu nisan itu.

BIODATA

Abu Raihan Al-Biruni

Abu Raihan Al-Biruni (15 September 973 - 13 Disember 1048) merupakan seorang ahli matematik, astronomi, ahli fizik, cendekiawan, penulis ensiklopedia, ahli falsafah, ahli astrologi, pengembara, pakar sejarah, ahli farmasi dan guru yang banyak menyumbang kepada bidang matematik,falsafah, perubatan dan sains dari Persia. Karya agungnya ialah Rasa'll al-Biruni, sebuah ensiklopedia astronomi dan mathematik. Kejayaannya yang terpenting ialah menentukan musim dan pasang sudut air laut, menentukan kedudukan garis lintang dan garis bujur bumi, mencipta jam dan kalendar, mencipta rumus trigonometri dan mencipta alat menyukat ketumpatan. Dilahirkan di Khwarazm (kini Uzbekiztan) di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam sempadan Kerajaan Parsi, Al-Biruni mempelajari matematik dan astronomi daripada Abu Nasr Mansur. Al-Biruni merupakan rakan pelajar kepada ahli falsafah dan pakar perubatan Ibn Sina, pakar sejarah, pakar falsafah, dan pakar etik (ethicist) Ibn Miskawayh, di universiti dan pusat sains yang ditubuhkan oleh putera Abu Al Abbas Ma'mun Khawarazmshah. Abu Raihan Al-Biruni juga mengembara ke India dengan Mahmud dari Ghazni dan menemani beliau dalam kempen ketenteraannya di sana, mempelajari bahasa, falsafah dan agama mereka dan menulis buku mengenainya. Dia juga mengetahui bahasa Yunani, dan kemungkinannyaSyriac dan Berber. Dia menulis bukunya dalam bahasa Persia (bahasa ibundanya) dan bahasa Arab.

BIODATA Abu Raihan Al-Biruni

SUMBANGAN
Ketika berusia 17 tahun, dia mengira latitud bagi Kath, Khwarazm, dengan menggunakan altitud maksima matahari. Ketika berusia 22, dia menulis beberapa hasil kerja ringkas, termasuk kajian unjuran pemetaan (map projections), "kartografi", yang termasuk pengkaedahan untuk membuat unjuran hemisferapada satah matematik (plane (mathematics)) . Ketika berusia 27, dia telah menulis buku bertajuk "Kronologi" yang merujuk kepada hasil kerja lain yang dihasilkan oleh beliau (sekarang tiada lagi) termasuk sebuah buku berkenaanastrolabe, satu berkenaan sistem perpuluhan, empat buku berkenaan astrologi, dan dua berkenaan sejarah. Beliau membuat pengiraan jejari bumi kepada 6,339.6 kilometer (hasil ini diulang di Barat pada abad ke-16). Hasil karya Al-Biruni mencecah melebihi 120 buah kitab.

Hasil karya matematik


Sumbangannya kepada matematik termasuk: teori dan amali aritmetik penjumlahan siri analisis kombinatorik peraturan tiga nisbah (irrational numbers) teori nisbah definisi algebra kaedah untuk penyelesaian persamaan algebra geometri teori Archimedes pembahagian tiga sama sudut

BIODATA
Archimedes

Archimedes (bahasa Yunani: ; k.k. 287 SM 212 SM) adalah seorang ahli matematik, ahli fizik, jurutera, ahli astronomi, dan ahli falsafah Yunani yang dilahirkan di bandar pelabuhan tanah jajahan Syracuse, Sicily, Itali. Beliau telah dianggap oleh sesetengah ahli sejarah matematik sebagai salah satu daripada ahli-ahli matematik kuno yang terutama. Carl Friedrich Gauss yang sering dipanggil sebagai ahli matematik yang paling terpengaruh, mendakwa bahawa Archimedes adalah salah satu daripada tiga ahli matematik yang paling penting (yang lain itu ialah Isaac Newton dan Ferdinand Eisenstein). Selain daripada sumbangan-sumbangan teori asasnya kepada matematik, Archimedes juga membentuk bidang-bidang fizik dan Archimedes ialah saudara kepada keluarga pemerintahan Syracuse (Saracussia), sebuah kemaharajaan bandar pelabuhan. Raja Hiero II yang, menurut khabar angin, merupakan bapa saudara Archimedes, menitahkannya untuk mereka bentuk dan memasang siap sebuah kelas kapal yang baru untuk angkatan tentera laut yang amat penting untuk mengekalkan kelas pemerintahan di Syracuse. Hiero II telah berjanji memberikan banyak biji-bijian kepada Rom di utara sebagai ganti untuk keamanan. Menghadapi perang apabila tidak dapat menunaikan janjinya, Hiero II menitahkan Archimedes untuk mengembangkan sebuah baj mewah/bekalan/perang besar yang dapat diubahkan mengikut keperluankeperluan angkatan tentera laut yang berubah-ubah. Mengikut khabar angin, Skru Archimedies sebenarnya merupakan suatu rekaan yang tidak sengaja kerana dia memerlukan suatu alat untuk membuang air bilga. Kapal itu yang dinamakan Saracussia sempena negaranya mungkin merupakan sebuah mitos. Tidak terdapat rekod seni faundri atau barang-barang lain untuk menyokong ciptaan ini. Kapal ini hanya disokong oleh huraian Plato yang mengatakan bahawa "ia merupakan persamaan paling megah yang pernah belayar."

BIODATA Archimedes

SUMBANGAN
Archimedes diberikan penghargaan untuk banyak rekaan dan temuan, dengan sebilangannya masih digunakan pada hari ini seperti skru Archimedes. Dia masyhur untuk kapi majmuk, sebuah sistem kapi yang digunakan untuk mengangkat beban-beban yang berat seperti kapal. Archimedes membuat banyak mesin perang untuk Hiero II, penaung dan kawannya. Dia juga menghasilkan banyak karya mengenai geometri yang termasuk mengira luas permukaan dan isi padu pepejal dengan tepat. Karya yang memberikannya kemasyhuran ialah teori jasad-jasad terapung. Dia menyediakan hukum-hukum pengapungan dan mengembangkan prinsip Archimedes yang masyhur. Menurut beberapa rekod tahun kemudian, apabila dia membuat kren besar yang boleh mengangkat kapal perang musuh ke udara, maka kejatuhan berat dalam air untuk membuat kapal-kapal perang dihancurkan, manakala Archimedes juga dikenali sebagai orang bandar yang dipenuhi cermin tangan sektor, akan memberi tumpuan cahaya matahari ke atas sebuah kapal perang ke Rom, membakar kapal musuh (Walau bagaimanapun, sekali Mythbusters program TV kaji yang dijalankan untuk legenda, hasilnya adalah hampir mustahil untuk percaya bahawa ini adalah benar-benar berjaya); Beliau juga prinsip leverage mewujudkan sekumpulan rejam mesin, semua dekat dengan dinding musuh, dapat melarikan diri dari batu terbang atau lembing. Kerja-kerja matematik Archimedes merebak dunia lebih daripada 10 spesies, kebanyakannya manuskrip yunani. Hasil kerja beliau memberi tumpuan kepada masalah kuadratur, terutamanya melengkung tepi kawasan grafik dan jumlah yang permukaan kiub, dan gaya oleh Euclid "geometri" kesan mula-mula set up beberapa definisi dan andaian, dan kemudian diikuti dengan bukti. Sebagai ahli matematik, beliau menulis "Pada Sphere dan silinder", "Pengukuran Circle a", "Kuadratur daripada parabola," "Pada pilin," "Pada kon dan sfera", "pasir komputer" kerjakerja matematik. Sebagai mekanik, beliau menulis "Pada kira-kira grafik," "Pada Badan Terapung," "Pada memanfaatkan", "prinsip" dan lain-lain kerja-kerja mekanikal.

"Pengukuran Circle a", menggunakan bulatan terbatas dan tertulis 96-gon, dikira pi ialah: 22/7>; > 223/71, yang merupakan sejarah yang paling awal matematik, jelas menunjukkan bahawa margin kesilapan nilai . Beliau juga membuktikan bahawa kawasan bulatan adalah sama dengan lilitan radius bahagian bawah kawasan segi tiga sama kaki tinggi; menggunakan kaedah keletihan.

BIODATA Archimedes

Archimedes ditentukan gerbang parabola, lingkaran, kawasan bulat dan elipsoid, paraboloid, dan kompleks kawasan permukaan geometri yang lain dan kaedah pengiraan jumlah. Dalam proses menerbitkan formula ini, dia terus dibangunkan ciptaan Eudoxus daripada "keletihan" yang tertulis dan terbatas dengan graf lurus tepi terus melengkung anggaran poligon kawasan permukaan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, yang kita hari ini berkata kaedah penghampiran berturut-Had, yang diiktiraf sebagai pengasas kalkulus. Beliau poligon terterap dan terbatas dan bilangan sisi poligon meningkat, secara beransur-ansur menghampiri kawasan itu, yang lebih tepat dikira nisbah lilitan. Wajah perwakilan digital cara membebankan purba Yunani, ingat Archimedes juga mempelopori kaedah Tarsus, pecah huruf Yunani tidak lebih daripada sepuluh ribu batasan mengira, dan menggunakannya untuk menyelesaikan banyak masalah . Archimedes dalam bidang astronomi juga mempunyai pencapaian yang cemerlang. Di samping itu kepada instrumen planet yang dinyatakan sebelum ini, beliau juga percaya bahawa bumi ini bulat dan berputar mengelilingi matahari, pandangan ini daripada jantung bergerak hari Copernicus 'berkata "1,800 tahun lebih awal. Terhad kepada keadaan semasa, beliau tidak lakukan pada isu ini dalam sistem mendalam. Tetapi seawal SM abad ketiga untuk membuat apa- Archimedes dan Athens semasa ahli sains adalah jauh berbeza adalah bahawa dia tidak hanya memberi perhatian kepada ketegasan saintifik, ketepatan, setiap masalah memerlukan tepat, bukti logik; telah dilampirkan amat penting kepada permohonan praktikal pengetahuan saintifik. Beliau dilampirkan amat penting kepada ujian, hands-on pengeluaran pelbagai instrumen dan jentera. Hidupnya, reka bentuk, pembuatan banyak institusi dan mesin, sebagai tambahan kepada sistem tuil di luar, ia adalah bernilai menyebut bahawa terdapat takal berat mengangkat, mengisi mesin, pam mesin dan tentera pada penggunaan mesin riprap. Dikenali sebagai "Archimedes skru" di Mesir masih mengepam mesin dan penggunaan tempat-tempat lain. Archimedes dibangunkan pengukuran astronomi silang goniometer dan pengiraan yang dibuat daripada sudut Matahari pada instrumen Bumi. Penemuan beliau yang paling terkenal adalah memberangsangkan dan ketumpatan relatif prinsip bahawa objek dalam cecair untuk mengurangkan berat badan yang ketara adalah sama dengan berat pelepasan cecair, yang kemudiannya dikenali kepada dunia dengan Archimedes. Dalam bidang geometri, beliau mencipta satu pendekatan pi permintaan, bahawa lilitan hubungan antara diameter dan lilitan. Archimedes merupakan orang pertama yang bercakap tentang jurutera sains, dalam kajian beliau, penggunaan pendekatan Euclid, andaian yang pertama, dan kemudian mendapatkan hasil kesimpulan logik yang ketat, dia terus mendapatkan prinsipprinsip am bagi projek-projek khas. Karya-karya beliau kekal matematik bersepadu dan fizik, jadi Archimedes menjadi bapa fizik.

KEPENTINGAN DAN KEGUNAAN BIDANG KALKULUS


Umum mengetahui bahawa bidang kalkulus merupakan satu cabang ilmu Matematik yang sangat penting terhadap perkembangan dunia sains hari ini. Kalkulus juga adalah suatu cabang ilmu matematik yang mencakupi bab seperti had dan limit, fungsi, kamiran dan pembezaan.Selain itu, dunia hari ini juga menyaksikan bahawa aplikasi kalkulus telah meluas dalam bidang sains dan teknikal serta banyak pengetahuannya digunakan oleh bijak pandai untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dalam kehidupan seharian kita Umpamanya, antara bidang sains yang mengaplikasikan kegunaan kalkulus adalah seperti sains fizik, sains komputer, sains kedoktoran ,sains ekonomi dan juga sains politik.Pada dasarnya, apabila kita mempelajari kalkulus, maka terbitlah persoalan di benak kita akan kegunaan kalkulus serta mengapakah kita perlu mempelajarinya?Bagi merungkai persoalan tersebut, maka esei ini akan menjelaskan mengenai kegunaan bidang kalkulus terhadap perkembangan dunia sains serta dalam kehidupan seharian kita dewasa ini khususnya. Tegasnya, pengetahuan dalam bidang kalkulus telah banyak diaplikasikan dalam bidang sains fizikal. Sebagai contoh , Hukum Newton kedua yang diilhamkan oleh Sir Isaac Newton mengaplikasikan konsep kalkulus dalam mengira kadar perubahan sesuatu objek,momen inersia sesuatu objek dan juga jumlah tenaga keseluruhan sesuatu objek. Umpamanya, rumus dari hukum ini menjelaskan bahawa daya objek adalah hasil darab antara jisim dan pecutan. Selain itu, hukum ini juga menyatakan bahawa laju perubahan momentum dari sebuah benda adalah sama dengan hasil daya yang dikenakan kepada objek tersebut pada arah yang sama. Di samping itu, dalam bab eletrik dan eletronik, kalkulus juga digunakan untuk mencari jumlah fluks dari sebuah medan eletromagnetik. Menggunakan rumus pembezaan, teori eletromagnetik Maxwell menyatakan bahawa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan eletrik secara berurutan, dimana arah getar vektor medan eletrik dan medan magnet saling tegak lurus.Manakala, teori graviti yang dipelopori oleh Sir Isaac Newton juga mengaplikasikan rumus kalkulus dalam mengira daya graviti. Umpamanya, daya graviti sesuatu objek adalah bersamaan dengan daya yang bertindak ke atas sesuatu objek per jisim .Selain itu, kalkulus juga turut diaplikasikan dalam mengira kadar pecutan sesuatu objek. Umpamanya dengan berpandukan teorem pembezaan dan rumus tertentu, kadar had laju dan momentum sesuatu objek dapat diketahui.

KEPENTINGAN DAN KEGUNAAN BIDANG KALKULUS

Selain itu,konsep kalkulus juga turut diaplikasikan dalam bidang ekonomi. Umum mengetahui bahawa kajian terhadap bidang ekonomi memerlukan pengetahuan matematik yang mendalam dan di sinilah bidang kalkulus memainkan peranannya. Kalkulus umpamanya menyediakan istilah istilah ekonomi serta langkah-langkah yang sistematik untuk diaplikasikan dalam penyelesaian masalah. Tegasnya, prinsip ekonomi banyak menggunakan hukum-hukum kalkulus seperti fungsi dan derivitatif iaitu fungsi yang mengkaji hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah atau entiti yang mempunyai nilainilai yang berbeza. Tegasnya, ahli matematik dan ahli ekonomi sering menggunakan huruf seperti X dan Y bagi melambangkan pemboleh ubah tertentu. Menurut mereka, jika nilai perubahan Y adalah sejajar dengan nilai perubahan X, maka kedua-dua pemboleh ubah ini mempunyai satu hubungan yang berfungsi. Justeru, konsep fungsi dan derivitatif inilah yang menjadi asas dalam bidang ekonomi dewasa ini. Sebagai huraian, ahli penyelidik ekonomi sering menggunakan kalkulus untuk memeriksa sesuatu hubungan berfungsi contohnya hubungan antara pendapatan tetap dan sebaliknya dengan pemboleh ubah bersandar seperti pengalaman kerja dan tahap pendidikan. Berdasarkan kajian saya, jika pendapatan purata meningkat seiring dengan peningkatan pengalaman kerja dan tahap pendidikan, maka telah wujud hubungan yang positif antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut.Menggunakan konsep pembezaan serta fungsi dan derivitatif, ahli ekonomi kini berupaya untuk mengukur purata pendapatan seisi keluarga serta purata pendapatan negara dari sudut ekonomi negara khususnya. Selain bidang sains dan ekonomi, kalkulus juga turut berguna dalam bidang perniagaan. Sebagai contoh dalam perniagaan, ahli perniagaan mengkaji terbitan trend yang boleh membantu mereka meramalkan masa depan saham dan pasaran semasa. Arkitek yang ditugaskan untuk kerja pula diberi bajet tertentu dan mereka perlulah menggunakan wang tersebut seoptimum mungkin. Dalam hal ini, terdapat sesetengah arkitek yang menggunakan kaedah penggangaran dalam mengira jumlah bahan binaan yang mereka perlu dapatkan bersesuaian dengan ruang bangunan yang direka bentuk. Antara konsep kalkulus yang terlibat adalah intergral di mana intergral digunakan untuk menunjukkan kawasan di bawah lengkung. Selain itu, konsep kamiran terhingga dan anti derivative juga turut digunakan oleh arkitek untuk menganggar ruang. Justeru jelaslah bahawa kalkulus amat berguna dalam perniagaan kerana pengetahuan di dalam bidang ini diperlukan oleh ahli perniagaan dan arkitek untuk menukar data ke dalam fungsi kuantitatif seterusnya menganggar sesuatu bahan binaan yang diperlukan.

KEPENTINGAN DAN KEGUNAAN BIDANG KALKULUS


Selain itu, dalam bidang perniagaan, kalkulus juga membantu pengurus perniagaan memaksimumkan keuntungan mereka serta mengukur kadar peningkatan dalam keuntungan yang terhasil. Di samping itu, umum mengetahui bahawa faedah yang yang perlu dibayar ke atas pinjaman sama ada untuk rumah, kenderaan dan kelengkapan modal perniagaan memerlukan seseorang itu untuk membuat pertimbangan yang sewajarnya. Dengan kalkulus, masalah ini dapat diatasi kerana kalkulus menyediakan cara-cara untuk menentukan amaun faedah yang perlu dibayar sepanjang hayat pinjaman. Selain itu, kalkulus juga amat berguna dalam bidang sains kejuruteraan. Sebagai contoh, melalui kalkulus, kita dapat mencari kecerunan sesuatu lengkung pada graf menggunakan teknik-teknik tertentu. Pengetahuan ini juga membolehkan kita mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan persamaan kecerunan berdasarkan nilai X dan Y pada graf. Selain dapat melakarkan graf, kita juga dapat mengetahui nilai-nilai maksimum dan minimum graf dengan mengaplikasikan pengetahuan dalam kalkulus. Di samping itu, kalkulus juga berguna dalam mencari purata fungsi serta dalam menggambarkan sesuatu perkara. Sebagai contoh adalah laluan kapal terbang. Menggunakan kalkulus, kita boleh mengira ketinggian purata pelayaran persiaran, had laju dan juga pecutan sesuatu objek bahkan kita juga dapat mengira kelajuan kenderaan-kenderaan yang terdapat di jalanan. Sebagaimana yang saya terangkan sebelum ini, kalkulus juga penting dalam menganggarkan nilai optimum sesuatu perkara. Dengan menggunakan pengoptimuman fungsi mengikut beberapa langkah tertentu, kita dapat menjawab soalan yang praktikal dan berguna seperti: Anda ada dua keping persegi kadbod dengan sisinya satu meter panjang. Menggunakan sekeping papan kad, anda boleh membuat kotak, apakah dimensi yang mengandungi isipadu maksimum? Menggunakan kaedah dan teknik menjawab kalkulus, masalah ini sudah tentunya akan dapat diatasi dalam kehidupan seharian kita. Bidang kejuruteraan turut tidak dapat lari dari pengaplikasian kalkulus. Pengaplikasian kalkulus pecahan (Fractional Calculus, FC) hanya bermula dua dekad yang lepas. Dalam bidang sistem teori dinamik, sesetengah perkara telah dijalankan tetapi model dan algoritma yang dicadangkan itu masih dalam peringkat awal penubuhan. Baru-baru ini FC telah membuahkan hasil dalam bidang penyelidikan dan kejuruteraan sekaligus menjadikan banyak bidang-bidang saintifik yang lain memberikan perhatian yang lebih luas kepada konsep FC ini. Jurutera penerbangan angkasa lepas kerap menggunakan kalkulus apabila merancang misi yang panjang. Untuk memulakan siasatan penerokaan, mereka mesti mengambil kira halaju yang berbeza ketika mengelilingi bumi dan planet yang disasarkan serta pengaruh graviti yang lain seperti matahari dan bulan. Kalkulus membolehkan setiap pembolehubah-pembolehubah dikira dengan tepat.

KEPENTINGAN DAN KEGUNAAN BIDANG KALKULUS

Selain itu, kalkulus juga turut memberikan sumbangan terhadap bidang sains hayat ataupun biologi. Umpamanya, dalam biologi,pengetahuan tentang kalkulus telah diaplikasikan dalam fungsi kinetik Michaelis- Menten. Sebagai contoh, ia boleh digunakan sebagai permodelan dalam tindak balas enzim atau kadar pertumbuhan penduduk. Umpamanya, n ditafsirkan sebagai kepekatan nutrient manakala f adalah fungsi kadar pertumbuhan bakteria. Kmax dan Kn pula adalah positif parameter malar bagi kadar pertumbuhan maksimum dan kepadatan nutrient di mana kadar pertumbuhan bakteria mencapai Kmax / 2. Pengetahuan biologi ini sememangnya mengaplikasikan konsep kalkulus dalam memperkenalkan pergantungan kepada nutrient sebagai derivatif pertama dan pecutan ( gencatan ) sebagai terbitan kedua.Dalam hal ini, kita menggunakan konsep kalkulus dalam mengkaji hubungan melibatkan fungsi yang saling bergantung kepada masa iaitu u ( t ) adalah ketumpatan bakteria manakala n ( t ) adalah kadar kepekatan nutrient dengan masa. Di samping itu, konsep kalkulus juga turut digunakan oleh ahli arkeologi dalam mengkaji jangka hayat binatang yang telah pupus iaitu lchthyosaurs. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Ichthyosaurs adalah kumpulan reptilia marin yang berbentuk ikan dan mempunyai saiz setanding saiz ikan lumba-lumba. Namun begitu, mereka telah menjadi pupus semasa tempoh Cretaceous. Berdasarkan kajian terhadap 20 rangka fosil, para pengkaji telah mendapati bahawa tengkorak panjang mamalia tersebut ( dalam cm ) dan panjang tulang belakang manusia ( dalam cm ) saling berkaitan melalui persamaan matematik allometrik di mana S (x ) adalah panjang tengkorak dan B (x) adalah panjang tulang belakang pada usia x.

Mengaplikasikan konsep pembezaan pada kedua-dua belah persamaan tersebut serta beberapa langkah-langkah manipulasi, kita akhirnya berakhir dengan persamaan: .

KEPENTINGAN DAN KEGUNAAN BIDANG KALKULUS

Persamaan pertama memberikan hubungan antara S (x) dan B (x). Walau bagaimanapun, persamaan kedua jelas menunjukkan bahawa tulang belakang tumbuh lebih cepat daripada tengkorak. Kesimpulannya , jelaslah bahawa kalkulus amat berguna dalam bidang sains hayat kerana contoh-contoh hidupan prasejarah serta mikrobiologi ini secara jelas telah mengaplikasikan pelbagai konsep kalkulus seperti terbitan, konsep rantai kuasa dua, kadar pertumbuhan relatif serta kadar pertumbuhan yang berkaitan . Elemen seni bagi sesebuah bangunan juga tidak lari dari mengaplikasikan nilai kalkulus bagi pembinaannya. Arkitek akan menggunakan kalkulus kamiran untuk menentukan jumlah bahan yang diperlukan untuk membina sebuah kubah yang melengkung untuk stadium sukan yang baru sekaligus mengira berat kubah dan menentukan jenis struktur sokongan yang diperlukan. Seorang pelukis grafik akan menggunakan kalkulus untuk menentukan bagaimana model tiga dimensi yang berbeza akan bertindak mengikut syaratsyarat perubahan yang dikenakan. Kesan grafik yang realistik akan dapat dihasilkan menggunakan prinsip kalkulus. Selain dari itu, tahukah anda apakah kaitan diantara ilmu geometri denganroller coaster? Reka bentuk roller coaster mengaplikasikan teori geometri dari pelbagai sudut. Antaranya adalah bagi proses proper bracing, muatan stuktur dan dalam sebilangan kes nilai kecantikan reka bentuk. Apabila gerabak roller coaster sedang bergerak pada kelajuan permulaan di bahagian lift hill, disebabkan oleh chain lift. Bentuk bukit pertama dalam trek roller coaster selalunya berbentuk parabola ini selaras dengan pergerakan projektil gerabak. Lembah yang dihasilkan dalam bulatan kebanyakkan didapati bulatan. Bentukbentuk vertical adalah berbentuk clothoid dan seharusnya diselesaikan dengan menganggap setiap sesi mengandungi parabola, hiperbola dan bulatan. .

KEPENTINGAN DAN KEGUNAAN BIDANG KALKULUS

Dalam kehidupan seharian kita, kadang-kadang kita akan berdepan dengan masalah yang jarang-jarang berlaku. Contohnya, kita perlu menolak kotak yang berat dari satu kawasan yang rendah ke kawasan yang lebih tinggi. Jika jalan ke kawasan yang lebih tinggi itu lurus, kita perlu menyelesaikan masalah berkenaan menggunakan algebra dan trigonometri. Namun, sekiranya jalan berkenaan tidak rata maka kita perlu mengaplikasikan kalkulus dalam permasalahan ini. Ini adalah kerana dengan jalan yang lurus, kita akan menolak dengan satu kuasa yang tidak berubah. Begitu juga dengan penggunaan tenaga yang tidak berubah. Hal ini berbeza untuk jalan yang tidak lurus. Kuasa dan tenaga yang digunakan akan berubah-ubah. Inilah yang dikatakan sebagai pengaplikasian kalkulus yang bermaksud perubahan

Gambar kiri mengaplikasikan teknik algebra dan trigonometri. Gambar kanan mengaplikasikan kalkulus.

BIBLIOGRAFI
Abu Osman Md. Tap. (1988). Jilid II: Kalkulus dengan satu pemboleh ubah.Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka Chew, Khoo,May,Ooi,Rohaiza. (2008). Additional Mathematics Form 5: Selangor Nur Niaga Sdn. Bhd. Mustapha Majid (1994), Kalkulus asas untuk pelajar kejuruteraan dan sains jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ong Beng Sim (2005), Mathematics for STPM Pure Mathematics. Selangor : Penerbitan Fajar Bakti Sdn Bhd A Dendane. (2007). Free Kalkulus Tutorial dan Masalah. http://www.analyzemath.com/malay/calculus.html Wikipedia. (2012) Calculus.. http://en.wikipedia.org/wiki/Calculus Tutor Circle. (2012). Comparison Between Integration And Differentiation. . http://www.tutorcircle.com/comparison-between-integration-and-differentiation-t1iip.html# Chee Jun Wie . (2001). Anti kamiran pembezaan dan kamiran tak tentu. http://www.analyzemath.com/malay/calculus.html Aplikasi Kalkulus dalam Bidang Ekonomi, http://kartikasyaftiana.wordpress.com/2011/03/21/aplikasi-kalkulus-dalam-bidang-ekonomi/ Applications of Calculus, http://www.wyzant.com/Help/Math/Calculus/Introduction/Applications_of_Calculus.aspx Mathematical Techniques in Astronomy, http://www.hps.cam.ac.uk/starry/mathematics.html Some Application of Fractional Calculus in Engineering, http://www.hindawi.com/journals/mpe/2010/639801/ The Connected Curriculum Project, https://www.math.duke.edu/education/ccp/index.html Uses of Calculus in Real Life, http://www.ehow.com/info_8524020_uses-calculus-real-life.html

Anda mungkin juga menyukai