Anda di halaman 1dari 60

Salwati Abdullah GA00649

PENILAIAN PRESTASI ORGANISASI PERKHIDMATAN & ORGANISASI BERASASKAN BUKAN UNTUNG

Rosmawati Ab Aziz GA00641 Helmi Hamdan GA00594

DISEDIAKAN UNTUK: PUAN AINUN BT HAJI ABD MAJID 1

KANDUNGAN
1

Penilaian prestasi Penilaian Prestasi Organisasi Perkhidmatan

Penilaian Prestasi Organisasi Perkhidmatan (Sektor Awam)


Contoh Penilaian Prestasi (Sektor Awam) - Kakitangan Penilaian Prestasi Organisasi Perkhidmatan (Sektor Swasta) Penilaian Prestasi Organisasi Bukan Berasaskan Untung (OBBU) Contoh Penilaian Prestasi (OBBU) - Organisasi Perbandingan Penilaian Prestasi OBBU Dan OBU Rumusan
2

Penilaian Prestasi

DEFINISI PENILAIAN PRESTASI


Prestasi bermaksud perkembangan ke arah pencapaian objektif organisasi. Maka sesuatu pencapaian harus diukur dan dinilai dengan baik. Terdapat beberapa istilah penilaian prestasi, walau bagaimanapun ia mempunyai asas dan tujuan serta maksud yang sama. Antara istilah lain yang turut digunakan ialah merit rating, staff appraisal, performance evaluation, efficiency report, employee appraisal dan performance review. James A.F. Stoner (Management 1987 Hal 547) : Penilaian prestasi merujuk kepada proses menyampaikan balik kepada sabordinat secara berterusan tentang sebaik mana mereka menjalankan tugas untuk organisasi
4

TUJUAN PENILAIAN PRESTASI


Perancangan Sumber Manusia Pengambilan & Pemilihan Pembangunan Sumber Manusia Perkembangan Kerjaya Program Berkaitan Ganjaran Perhubungan Dalaman Pekerja Menilai Potensi Pekerja
5

KEPENTINGAN PENILAIAN PRESTASI Menilai Produktiviti Pekerja Keadilan Dalam Penilaian


Komunikasi 2 Hala Meningkatkan Produktiviti

JENIS PENILAIAN PRESTASI

Penilaian Bersistematik

Penilaian Informal

CIRI-CIRI PENILAIAN PRESTASI


penilaian prestasi yang dibuat haruslah menumpukan kepada kriteriaCiri 1 kriteria yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang pekerja sahaja. Jangkaan pengurus kepada pekerjaanya .Jangkaaan-jangkaan ini hendaklah munasabah dan di dalam kemampuan semua pekerja .

Ciri 2

Ciri 3

Standardization. Format penilaian prestasi mestilah sesuatu yang standard di mana ia handaklah sama dan dapat diterima di dalam organisasi Penilai yang layak. seorang yang layak untuk membuat nilaian .

Ciri 4

Ciri 5

Komunikasi terbuka ( open communication ). Penilaian prestasi ini hendaklah menjadi satu cara di mana kedua-dua pihak dapat bertukar pandangan mengenai perkara-perkara yang dinilai . Penilaian prestasi mestilah bercirikan Employee access to result . Pekerja-pekerja hendaklah diberi peluang untuk berbincang nilaian yang dibuat ke atas mereka.
8

Ciri 6

PROSES PENILAIAN PRESTASI

Kenalpasti Tujuan Utama

Tahap Harus Dicapai

Buat Pemerhatian

Berbincang Dengan Pekerja

Menilai

KAEDAH PENILAIAN PRESTASI


Ketua Menilai Pekerja Satu Kumpulan Ketua Memberi Nilai Kerja Kaedah Menilai Menilai Diri Sendiri Pekerja Menilai Ketua Kumpulan Rakan Sekerja

Campuran

10

TEKNIK PENILAIAN PRESTASI


1 2 3
4 5

Skala Pemeringkatan
Sistem Perbandingan Personel Sistem Berpasangan Esei Kaedah Pengurusan Melalui Objektif
11

Skala Grafik

12

Skala Pelbagai Tahap

13

KEZALIMAN MASALAH DALAM PENILAIAN PRESTASI

Contras Effect Halo effect Leniency/strictness Central Tendency effect

Number Fetish
14

CARA MENGATASI

Penilai mestilah didedahkan kepada cara membuat penilaian prestasi dan tugas dengan tepat dan adil.

Penilai harus menjalani latihan khusus dari segi cara membuat penilaian prestasi.

Penilai mengetahui tanggungjawab kerja orang yang dinilai dan Penilai mempunyai maklumat lengkap dan tepat berkaitan prestasi tugas pekerja.
15

Penilaian Prestasi Organisasi Perkhidmatan

16

PENILAIAN PRESTASI ORGANISASI PERKHIDMATAN

Dikenali sebagai sektor ekonomi tertiar@peringkat ketiga Industri Tertiar ialah sektor yang tidak mengeluarkan barangan sebaliknya membekalkan perkhidmatan kepada pengguna Contoh : Industri Pengangkutan, Kewangan, Insurans, Hartanah
17

SEKTOR PERKHIDMATAN

18

SEKTOR PERKHIDMATAN

19

MODEL PENILAIAN PRESTASI SEKTOR PERKHIDMATAN

Balance Score Card Outcome Base Evaluation (OBE)


20

Penilaian Prestasi Organisasi Perkhidmatan (Sektor Awam)

21

PENGUKURAN PRESTASI SEKTOR AWAM


PENGUKURAN PRESTASI SEKTOR AWAM

PEWUJUDAN PENUNJUK PRESTASI

PENUNJUK ASAS PRESTASI PENGUKURAN BERGUNA SEPERTI KEPADA KUANTITI, METODOLOGI KUALITI, MASA KAWALAN DAN KOS

22

PROSES PENGUKURAN PRESTASI SEKTOR AWAM


Perancangan Jabatan Maklumbalas Prestasi Penentuan Sasaran Ketua Jabatan

Koordinasi Pergerakan Gaji dan Prestasi

PROSES

Penentuan Matlamat (penilai/ pekerja)

Penyediaan Laporan

Implementasi Kerja dan Sistem Pemantauan Implementasi Kerja dan Sistem Pemantauan Semakan Pertengahan Tahun

23

PENILAIAN PRESTASI SEKTOR AWAM (KAKITANGAN)


Contoh Borang Penilaian Prestasi Bagi Kakitangan Sektor Awam

Kakitangan Sokongan

Pengurus Dan Prosesional

24

PENILAIAN PRESTASI SEKTOR AWAM (KAKITANGAN)


Contoh sistem yang digunakan di sektor awam ialah Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia @ HRMIS

Penilaian prestasi

25

PENILAIAN PRESTASI SEKTOR AWAM


PENGURUSAN PRESTASI

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN

PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN

SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

PENILAIAN PRESTASI

PYD/PPP

PYD/PPP/PPK

PYD isi SKT PPP Sahkan SKT

PYD isi LNPT PPP/PPK isi markah LNPT

26

Contoh Penilaian Prestasi Sektor Awam (Kakitangan)

27

AKADEMI SAINS MALAYSIA


JABATAN AKAUN DAN KEWANGAN

Merupakan sebuah badan kerajaan dibawah kementerian sains, Teknologi Dan Innovasi.

Ditubuhkan pada 1 Febuari 1995.


Cara penilaian yang dilakukan adalah penilaian yang bersistematik iaitu setahun sekali. Dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu (formalized basis).

Kaedah penilaian yang digunakan dalam penilaian prestasi pekerja adalah, Ketua menilai pekerja Cara yang lazim digunakan dikebanyakan organisasi.
28

AKADEMI SAINS MALAYSIA


JABATAN AKAUN DAN KEWANGAN

Selain itu, cara Satu Kumpulan ketua memberi nilaian kerja di mana jawatankuasa penilaian ditubuhkan untuk membuat penilaian dengan menggunakan borang penilaian yang berbeza. Didapati Akademi Sains Malaysia mengaplikasikan proses Penilaian prestasi namun terdapat sedikit permasalah komunikasi yang timbul apabila berada di proses ke sembilan iaitu perbincangan dengan pekerja, yang mana pada sesetengah proses penilaian membawa kepada perselisihan pendapat.

29

AKADEMI SAINS MALAYSIA


JABATAN AKAUN DAN KEWANGAN

Antara masalah yang wujud dalam proses penilaian adalah permasalahan pada kategori Leniency/strictness di mana ada penilai yang memberi penilaian tinggi kapada setiap pekerja, berbanding dengan prestasi sebenar. Ini adalah dipengaruhi oleh faktor politik dan personel. Permasalahan kedua yang dihadapi ialah Central Tendency effect di mana penilai tidak dapat memisahkan prestasi sederhana dengan cemerlang maka penilai memilih nilaian yang average sahaja. Di mana penilai mengambil jalan selamat.

30

AKADEMI SAINS MALAYSIA


JABATAN AKAUN DAN KEWANGAN

Proses di dalam pengurusan prestasi telah diaplikasikan Akademi Sains Malaysia sepenuhnya dalam membuat penilaian. Di mana ia telah dinyatakan dalam klausa akta Akademi Sains Malaysia di samping pekeliling kerajaan juga turut menjadi sandaran dalam melaksanakan pengurusan prestasi.

31

AKADEMI SAINS MALAYSIA


JABATAN AKAUN DAN KEWANGAN

Akademi Sains Malaysia dikatakan juga mengaplikasikan penggunaan keadah Balance Scorecard.
Di mana dapat dilihat pegawai yang berkenaan menyediakan satu rangka kerja yang bukan sahaja menyediakan ukuran prestasi, tetapi membantu perancang mengenal pasti apa yang perlu dilakukan dan diukur dalam sesuatu tugasan.

32

Penilaian Prestasi Organisasi Perkhidmatan (Sektor Swasta)

33

PETUNJUK PENGUKURAN PRESTASI SEKTOR SWASTA


Kepuasan Pengguna Kualiti Produk Nisbah-nisbah Kewangan Kualiti Perkhidmatan Kebolehsaingan Inovasi Fleksibiliti Sumbangan Kepada Kesejahteraan Sosial & Kebajikan Awam
34

PENILAIAN PRESTASI SEKTOR SWASTA (KAKITANGAN)


Contoh sistem yang digunakan di sektor swasta ialah

Penilaian prestasi

35

PERBANDINGAN ANTARA SEKTOR AWAM DAN SEKTOR SWASTA

36

Penilaian Prestasi Organisasi Bukan Berasaskan Untung (OBBU)

37

DEFINISI ORGANISASI BUKAN BERASASKAN UNTUNG (OBBU)


Merupakan pertubuhan bukan perniagaan (persatuan, kelab atau badan-badan yang bergerak berasaskan keahlian minimum 7 org) dengan tujuan menjaga kebajikan ahli. Sumber kewangan diperoleh daripada bayaran yuran oleh ahlinya atau sumbangan derma daripada ahli atau individu/pihak lain.

38

CIRI-CIRI UNIK OBBU


Ciri-Ciri Unik
Saiz & Struktur Organisasi Objektif & Motif Sumber Kewangan/Pembiayaan Polisi Organisasi & Pembuatan Keputusan Pengukuran Prestasi

Keterangan
Mempunyai saiz yang besar & lebih kompleks Menyediakan barang & perkhidmatan kepada rakyat tanpa mengambil kira aspek keuntungan Belanjawan Negara Dipengaruhi oleh tolak ansur (consensus) antara pihak berkuasa dengan kehendak masyarakat Berasaskan kepada keupayaan organisasi menyediakan perkhidmatan & barangan kepada masyarakat

Milikan & Penubuhan


Akauntabiliti / Kebertanggungjawaban Pihak-pihak Yang Terlibat

Berasaskan kepada kehendak undang-undang


Perundangan (Parlimen) & Pemilih (Rakyat) Ketua Audit Negara, Eksekutif, Jawatankuasa Wang Awam
39

PRINSIP-PRINSIP OBBU
Keanggotaan secara sukarela
Sekiranya fungsi pertubuhan itu dapat memenuhi keperluan seseorang itu, pertubuhan tidak boleh menghalang individu yang berminat untuk menyertai pertubuhan berkenaan. Pengurusan secara demokrasi Ditadbir oleh mereka yang dipilih @ dilantik dengan cara yang dipersetujui oleh ahli-ahli pertubuhan berkenaan. Pertubuhan faedah bersama Memberi faedah kepadd ahli-ahlinya dari segi kebajikan & pengiktirafan. Seseorang individu mungkin tidak berupaya untuk bersuara, melalui keahlian pertubuhan yang sah, hak bersuara individu mendapat pengiktirafan. Tidak mementingkan untung Tidak membuat untung dari segi wang, tetapi mementingkan penerimaan isu yang diketengahkan. Memberi kebajikan kepada masyarakat Memperjuangkan isu bersama untuk mendapat perhatian pihak tertentu supaya perubahan dapat dilakukan. Tidak mempunyai pemilik Untung dimasukkan kembali ke dalam tabung bagi faedah ahli @ membantu orang ramai yang memerlukannya.
40

JENIS-JENIS OBBU
Kategori Belia Aktiviti Kegiatan yg memberi manfaat kpd belia penglibatan aktif golongan tersebut. Contoh Majlis Belia Negeri Johor.

Kebajikan

Terdiri drpd sukarelawan yg bergiat cergas membuat amal & memberi sumbangan kpd golongan tertentu yg perlukan bantuan.

Kelab Rotary Ipoh.

Kebudayaan

Pekerjaan

Pendidikan Am

Golongan yg berminat dlm kebudayaan & Majlis Teater Negeri xtvt utamanya mempromosikan xtvt Kelantan. kebudayaan. Diwujudkan berasaskan pekerjaan, terdiri Kelab Wartawan Pahang drpd individu yg mempunyai kerjaya yg sama @ berkait rapat. Berkaitan dgn pendidikan memberi Kelab Siswazah Perak. ceramah, motivasi, kelas bimbingan & khidmat nasihat. Tidak dikelaskan dlm mana2 kategori di Persatuan Pengguna atas. Pulau Pinang
41

JENIS-JENIS OBBU
Kategori Aktiviti Berkaitan perdagangan spt pertukaran maklumat ttg keadaan industri, perniagaan dll. Menganjurkan xtvt rekreasi xpdc memanjat gunung, berkayak, mengembara dsb. Xtvt keagamaan yg ditujukan khas utk ahli & amnya utk masyarakat yg menganuti agama berkenaan. Menggalakkan jenis sukan tertentu kpd ahli, xtvt sukan menjadi agenda utama samada dr segi latihan, penganjuran pertandingan dsb. Tertumpu kpd wanita shj xtvt berkaitan & utk kepentingan wanita. Contoh Persatuan Peruncit Malaysia. Kelab Rekreasi Pulau Pinang. Angkatan Belia Islam Malaysia. Persatuan Badminton Selangor.

Perdagangan

Sosial & Rekreasi

Agama

Sukan

Wanita

Persatuan Wanita Negeri Kedah.


42

PERBANDINGAN OBBU DENGAN OBU


PERBEZAAN ORGANISASI BUKAN BERASASKAN UNTUNG (KELAB/PERSATUAN) ORGANISASI BERASASKAN UNTUNG (SYKT SDN BHD / BHD)

Kawalan Undangundang Kawalan Pengurusan

Akta Pertubuhan 1966 Pendaftar Pertubuhan Ketua Pendaftar Pertubuhan Pucuk pimpinan ditentukan melalui pemilihan ahli2 yg semuanya mempunyai hak yg sama Yuran keahlian Derma Hadiah yg disumbang pihak tertentu Menyediakan penyata penerimaan & pembayaran tunai. Organisasi yg lebih berkeupayaan penyata pendapatan & perbelanjaan, kunci kira2. Usaha pemasaran tertumpu kpd individu yg berpotensi menjadi ahli & pihak yg berpotensi menjadi penderma.

Akta Syarikat 1965

Ditentukan oleh Lembaga Pengarah Sykt yg dipilih berdasarkan undi dlm mesyuarat agung hak mengundi bergantung kpd blgn shm yg dimiliki.
Drpd pemilik perniagaan Terbitan saham

Sumber Kewangan

Penyata Kewangan

Penyata pendapatan & kunci kira2 diperlukan utk mengetahui kedudukan keuntungannya.

Pengurusan Pemasaran

Tertumpu kpd barangan & perkhidmatan yg ditawarkan.

43

PENILAIAN PRESTASI OBBU

Penilaian prestasi bagi organisasi berasaskan bukan untung adalah diukur daripada nilai wang iaitu 3K (Keekonomian, Kecekapan dan Keberkesanan) Kebiasaannya konsep 3K ini digunapakai bagi sektor awam. Namun ianya boleh digunapakai untuk kesan yang baik kepada sektor swasta juga.
44

KONSEP 3K (KEEKONOMIAN, KECEKAPAN & KEBERKESANAN)


Matlamat untuk mengurangkan kos dalam semua bidang. Merujuk kepada pemerolehan input, iaitu sumber-sumber yang digunakan dalam menyediakan perkhidmatan atau melaksanakan polisi mengikut spesifikasi kualiti yang ditetapkan pada kos yang terendah.

KEEKONOMIAN

Contoh: pemasaran, penyelidikan dan pembangunan, pembelian, pentadbiran dan syarikat-syarikat dalam perkhidmatan.

45

KONSEP 3K (KEEKONOMIAN, KECEKAPAN & KEBERKESANAN)


Cuba untuk memastikan bahawa sumber, seperti kewangan, aset tetap, bahan, buruh dan overhed, diuruskan dengan cekap. Melibatkan pencapaian output semaksimum yang mungkin. Ini merujuk kepada perkhidmatan yang diberikan dengan menggunakan tahap input yang tertentu atau secara alternatifnya meminimakan penggunaan input bagi tahap output yang tertentu.

KECEKAPAN

Contoh: pelupusan aset tetap dan/atau bahanbahan yang tidak diperlukan lagi dan mengurangkan perbelanjaan overhed seperti penggunaan lampu, insurans dan buruh tidak langsung.

46

KONSEP 3K (KEEKONOMIAN, KECEKAPAN & KEBERKESANAN)


Adalah berkaitan dengan pencapaian matlamat utama organisasi seperti memastikan tujuan polisi telah dipenuhi. Konsep keberkesanan ini menekankan kepada hasil (outcome) atau impak iaitu keputusan yang diperoleh atau kesan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan.

KEBERKESANAN

Keberkesanan dikatakan sebagai tercapai jika hasil atau kesan perlaksanaan sesuatu polisi adalah selari dengan tujuan polisi berkenaan.

47

HUBUNGAN 3K

INPUT
SUMBER

AKTIVITI
PROSES

OUTPUT
SERVIS DIBERI

HASIL
KUALITI

INPUT
HUBUNGAN KEEKONOMIAN

INPUT OUTPUT
HUBUNGAN KECEKAPAN

OUTPUT HASIL
HUBUNGAN KEBERKESANAN

48

ASPEK PENGUKURAN PRESTASI

LAPORAN KEWANGAN

PENGAUDITAN PRESTASI

BELANJAWAN
ASPEK PENGUKURAN PRESTASI

ADUAN & MAKLUM BALAS

49

Contoh Penilaian Prestasi (OBBU) - Organisasi

50

KECEKAPAN OBBU :
ORGANISASI BERTERASKAN AGAMA

Kajian untuk menilai tahap kecekapan OBBU yang menjadikan agama sebagai teras penubuhannya. Penilaian dilakukan berteraskan teori stakeholder yang mengambil kira eleman al-adl (keadilan), amanah dan Ihsaan menggunakan Analisis Penyampulan Data (Data Envelopment Analysis = DEA). Kajian menggunakan data bermula dari tahun 2005 hingga 2010.

51

KECEKAPAN OBBU :
ORGANISASI BERTERASKAN AGAMA

52

KECEKAPAN OBBU :
ORGANISASI BERTERASKAN AGAMA

53

KECEKAPAN OBBU :
ORGANISASI BERTERASKAN AGAMA

54

KECEKAPAN OBBU :
ORGANISASI BERTERASKAN AGAMA

Hasil kajian mendapati kecekapan teknikal PERKIM umumnya berada dalam kecekapan yang tinggi. Walaupun ada sesetengah negeri beroperasi pada tahap kecekapan yang masih rendah. Secara keseluruhannya pertumbuhan produktiviti PERKIM adalah negatif yang membawa implikasi bahawa penggunaan teknologi yang masih rendah perlu ditingkatkan bagi mempertingkatkan produktiviti organisasi.
55

Perbandingan Penilaian Prestasi OBBU Dan OBU

56

PERBANDINGAN PENILAIAN PRESTASI OBBU DAN OBU


CIRI Matlamat organisasi OBBU Subjektif dan sukar dikuantifikasikan lebih bersifat kualitatif iaitu menjamin kesejahteraan rakyat. OBU Objektif dan boleh dikuantifikasikan pengukuran prestasi dengan menggunakan penyata kewangan dan penunjuk penting dari segi keberuntungan. Memerlukan pelbagai penunjuk Menggunakan Penunjuk prestasi yang bersesuaian Kewangan seperti analisis dengan aktiviti yang dijalankan. Penyata Kewangan serta Penunjuk Bukan Kewangan seperti kepuasan pelanggan. Memastikan wang organisasi Untuk mengeluarkan digunakan dengan sebaiknya. produk/memberikan perkhidmatan yang lebih Memberi motivasi dan galakan berkualiti. kepada organisasi untuk menyediakan perkhidmatan Meningkatkan keyakinan yang lebih baik. pelanggan/pelabur terhadap organisasi.

Kaedah Penilaian

Tujuan Penilaian

57

Rumusan

58

RUMUSAN
Penilaian prestasi amat penting untuk sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat penubuhan seperti menjana keuntungan, memberi khidmat masyarakat, melindungi hak pengguna serta memberikan khidmat terbaik kepada pelanggan. Pemilihan aspek yang betul dapat membantu penilaian dilakukan secara objektif dan tepat. Penggunaan sistem penilaian berkomputer juga membantu pengurusan membuat keputusan yang tepat demi mencapai matlamat organisasi.
59

DAH HABIS

SEKIAN DAH HABIS SEKIAN TERIMA TERIMA KASIH KASIH

60