DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dasar adalah satu set keputusan tentang matlamat, str ate gi ser ta tindakan atau pr og r am pembangunan yang per lu dan boleh dilaksanakan ba gi mengur angan ketidak seimbangan pembangunan antar a wilayah. Dasar Pembangunan W ilayah telah dir ancang dan dilaksanakan oleh Ker ajaan mener usi pelba gai a gensi
1

nsnj2009 Geografi 942/2 - Tema 3

STRATEGI MENGURANGKAN JURANG PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG
1. Pr og r am pembangunan insitu

Menekankan pembangunan fizikal desa seperti penyediaan kemudahan asas yang lengkap Menaik taraf kawasan desa yang berpotensi Penyediaan kemudahan infrastruktur secara bersepadu Cth : kawasan penanaman padi MADA dan KADA
2

nsnj2009 Geografi 942/2 - Tema 3

STRATEGI MENGURANGKAN JURANG PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG
2. Pr og r am pembangunan per tanian ber sepadu

3

Pakej pembangunan yang mengabungjalinkan segala tenaga, sumber berpotensi dan agensi bagi memajukan sektor pertanian. Menyelaras dan mengintergrasikan agensi pembangunan. Tujuan meningkatkan pengeluaran dan memodenkan sektor pertanian, memperbaiki sistem perkhidmatan pertanian luar bandar, memodenkan kehidupan petani, membentuk sikap petani supaya bekerja secara berkumpulan, sistematik, berjadual dan teratur.

nsnj2009 Geografi 942/2 - Tema 3

STRATEGI MENGURANGKAN JURANG PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG
3. Penyeler akkan dan penyebar an desa industri ke

Kilang-kilang di bina di kawasan yang berpotensi Pelabur diberikan taraf perintis Kerajaan menyediakan infrastruktur Mengadakan promosi kepada pelabur luar Kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri

nsnj2009 Geografi 942/2 - Tema 3

4

STRATEGI MENGURANGKAN JURANG PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG
4. Rancangan pembangunan wilayah

Strategi khusus di bawah agensi pelaksanaan bagi menjana sumber dan membangunkan tanah baru Cth Wilayah Jengka, DARA, KEJORA, KETENGAH, KESEDAR

nsnj2009 Geografi 942/2 - Tema 3

5

STRATEGI MENGURANGKAN JURANG PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG
5. Membandar kan kawasan luar bandar

Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan Wilayah, cth bandar Jengka, bandar Muazam Shah Membandarkan pekan-pekan berpotensi. Cth bandar Maran di pahang Pembandaran simpang – memajukan pekan yang berada disimpang jalan utama Mewujudkan bandar industri
6

nsnj2009 Geografi 942/2 - Tema 3

STRATEGI MENGURANGKAN JURANG PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG
6. Pr og r am-pr og r am lain

Menyediakan kemudahan pendidikan Memberikan bantuan modal, khidmata nasihat serta bimbingan yang berterusan

nsnj2009 Geografi 942/2 - Tema 3

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful