Anda di halaman 1dari 20

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET

SIAPAKAH JEAN PIAGET


Seorang pakar biologi Switzerland dan pakar psikologi kanak-kanak Dilahirkan pada 9th Ogos 1896 di Neuchtel, Swit erland! "an#ak $e$buat ka%ian ke atas tingkah laku kanak-kanak! &enghuraikan bagai$ana $inda $anusia $e$bina ske$ata dan $elaksanakan proses asimilasi dan akomodasi dala$ $e$bina il$u! &enge$ukakan konsep-konsep tentang perke$bangan kanak-kanak #ang telah diteri$a sebagai satu teori ko$prehensi' #ang $eliputi kese$ua buda#a dan $as#arakat! &eninggal pada 1(th Septe$ber 198) di *ene+a!

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF

,roses pe$ikiran berubah secara $en#eluruh ber$ula se%ak lahir sehingga $encapai tahap ke$atangan! Sentiasa cuba untuk 'aha$ dan adaptasi perubahan-perubahan #ang berlaku dipersekitaran $ereka!

Faktor yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu


,roses pe$ikiran #ang dipengaruhi oleh baka-genetik!

,engala$an indi+idu dengan orang-orang dipersekitaran!

Proses mencapai keseimbangan

Fikiran manusia mempunyai struktur yang disebut skema atau skemata yang dikenali sebagai struktur kognitif. Dengan menggunakan skema itu seseorang mengadaptasi dan mengkoordinasi lingkungannya sehingga terbentuk skema yang baru, iaitu melalui proses asimilasi dan akomodasi.

Proses keseimbangan perkembangan kognitif


Pengalaman/ Pembelajaran disusun S./&0 O1*0N2S0S 0S2&230S2 4 0.O&OD0S2
PEN !"!#!N $!%&

ber%a#a

gagal

2ndi+idu dapat 0D0,50S2 pengala$an baru

./S/2&"0N*0N "/130.6

S./&0 "016 terbentuk

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF

,eringkat sensorimotor 7se%ak lahir : 8 tahun9 'E(%) *( N)')F +E!N P)! E' ,eringkat pra operasi 78 : ( tahun9 ,eringkat operasi konkrit 7( : 11 tahun9 ,eringkat operasi formal 718 tahun ke atas9

PERINGKAT SENSORIMOTO R

.e$a$puan #ang terbatas ;an#a $en#edari persekitarann#a dengan kabur! ;an#a $en%adi pe$erhati dan pe$erhatian akan diikuti dengan gerak balas! "elu$ dapat $enguasai atau bahasa! <ara interaksi dengan persekitaran $elalui kesan deria dan gerak geri! 0pabila u$ur $eningkat 1) bulan, $ula $e$aha$i konsep kekal, iaitu kesedaran bahawa walaupun sesuatu ob%ek hilang dari pandangan, ob%ek tersebut tidak ghaib begitu saha%a!

PERINGKAT PRA OPERASI (2 7 TAHUN)

&ula $enguasai bahasa dan $enggunakan na$a untuk ob%ek di sekeliling! ,engusaan #ang $asih baru dan terbatas! &ula $eneroka ala$ di sekeliling! &e$bantu $ereka $ene$ui benda-benda baru dan rasa ingin tahu turut $eningkat! ,ada hu%ung peringkat ini, kanak-kanak $ula petah bercakap dan bertutur!

/kspresi seperti ini harus digalakkan untuk $elatih $ereka $en#atakan sesuatu dengan betul! &enurut ,iaget, kanak-kanak ini $asih bela%ar untuk $enghubung kait si$bol dan perkatan dengan ob%ek dengan cara intuisi dan bukan dengan cara penaakulan! ,e$ikiran adalah sehala dan cara pe$ikiran sangat egosentrik!

PERINGKAT OPERASI KONKRIT (7 11 TAHUN)

,ertu$buhan $ental #ang berterusan, penguasaan pengetahuan dan pe$ikiran berta$bah ban#ak! ,erasaan ingin tahu #ang tinggi dan keinginan bela%ar #ang besar! ,enguasaan #ang baik dala$ pertuturan dan ban#ak bercakap untuk $elancarkan pertuturan! .ebolehan $enguasai konsep pengekalan tentang paduan, no$bor, berat, dan padatan!

5urut $e$aha$i konsep lain #ang lebih ru$it serta ke$a$puan $elihat sesuatu perkara daripada pelbagai perspekti'! ,erasaan ingin tahu #ang tinggi $en%adikan $inat sentiasa berubah-ubah! Selalu putus asa dan kecewa! .e$atangan dala$ ber'ikir dan tidak lagi egosentrik!

PERINGKAT OPERASI FORMAL (12 TAHUN KE ATAS)

,eringkat perke$bangan kogniti' #ang tertinggi! Dapat $engurus dan $engolah persekitaran dengan baik! &a$pu $eneri$a pelbagai ke$ungkinan daripada tindakan $ereka dan tidak $udah keliru dengan hasil di luar %angkaan! &encapai tahap ke$uncak kecerdasan $ental! ,engala$an $engehadkan pengetahuan dan kebolehan $ereka! &ula $e$aha$i konsep abstrak dan ini $e$bantu $ereka $e$aha$i prinsip $oral dan etika! &ula $e$pun#ai kesedaran tentang kepentingan 'alsa'ah hidup, etika, politik, dan hal-hal keaga$aan!

IMPLIKASI TERHADAP PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

,10 O,/10S2 78-( 50;6N9


&enggunakan bahan bantu $enga%ar #ang konkrit! 0rahan #ang diberikan haruslah pendek dan disertai dengan contoh! &ereka susah $e$aha$i sesuatu perkara daripada sudut pandangan orang lain! "eri peluang kepada kanak-kanak $elakukan =hands-on> terhadap sesuatu ke$ahiran! ,eluang ini dapat $eningkatkan ke#akinan kanak-kanak terhadap diri $ereka!

O,/10S2 ?O1&03 718 50;6N ./ 050S9


*unakan bahan #ang konkrit untuk $engillustrasikan konsep #ang lebih ko$pleks! "eri peluangkepada pela%ar untuk $en#elesaikan $asalah serta $e$beri sebab kepada pen#elesaian #ang dike$ukakan! Suruh pela%ar bentangkan idea dankritik idea #ang dike$ukakan! .e$ukakan konsep #ang luas dan tidak han#a terikat dengan 'akta-'akta! "iarkan pela%ar $eneroka dan $engka%i sendiri konsep tersebut dan teri$a pendapat $ereka!