Anda di halaman 1dari 26

Arkanul Bai’ah wa

Ushul ‘Isyrin

Presented in :
Mukhayyam Intensif Zon Utara (MIZU)
Perlis - Malaysia
17hb Jun 2007
Definisi Bai’at
Etimologi (lughah)
Bai’at berasal dari ‫ بيع‬yang berarti “jual”
)275 :‫وأحل ال البيع وحرم الربوأ (البقرة‬
“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al
Baqarah: 275)
• Dalam asal kata bai’ah, terkandung makna:
- Adanya dua pihak yang saling berakad secara damai
- Adanya dua barang / sarana yang saling dipertukarkan oleh dua
pihak dalam
akad
- Adanya kerelaan yang sempurna dari dua belah pihak yang
berakal, di mana
masing-masing mereka mengambil sesuatu yang lebih berharga,
sementara
yang lainnya mengambil harga.
• Adapun bai’ah, maka ia berjabatan tangan untuk menjawab akad
transaksi. Bai’at juga berarti berjabatan tangan untuk bersedia taat
kepada ulil amri (pemimpin).
Definisi
• Terminologi (istilah)
Tidak ditemukan pendapat ulama muslim yang dapat dikatakan sebagai pengertian istilah
dari kata bai’at. Berikut beberapa pendapat ulama mengenai bai’at, diantaranya:
• Ibnu Khaldun
Bai’at adalah perjanjian untuk taat, di mana orang yang berbai’at bersumpah setia kepada
pemimpinnya, bahwa ia akan menyelamatkan pandangan-pandangan yang diembannya dari
pemimpin, baik berupa perintah yang disenangi maupun yang tidak disenangi.
• Dr. Shalahuddin Basyuni
Bai’at adalah akad antara dua belah pihak, seolah-olah seperti yang terjadi antara penjual
dan pembeli. Imamnya di satu pihak dan jamaah Islam di pihak lain, dan khalifah merupakan
“komoditas” bai’at. Janji yang ditegaskan oleh khalifah pada dirinya ibarat harga yang
dikeluarkan oleh pembeli untuk (memperoleh) barang dagangan. Sedang hak memilih
pemimpin yang ada di tangan orang Islam merupakan komoditi yang akan diserahkan
kepada pembeli saat dia menerima harga (nilai) tukar.
• Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris
Bai’at adalah menyatakan janji dari orang yang berbai’at untuk mendengar, taat kepada
pemimpin, baik dalam hal yang menyenangkan maupun pada hal yang tidak disukai,
kesulitan, kemudahan, loyal kepada pemimpin, dan mempercayakan segala urusan
kepadanya.
Arkanul Bai’at
• Arkanul bai’ah yang disusun oleh Imam Hasan Al- Banna
merupakan sebuah pengantar ke dalam pergaulan
jama’ah dakwah.
• Di tengah permasalahan umat Islam yang cukup
dilematis, antara keharusan berbaiát sebagaimana
ketentuan syar’í dengan kesulitan dan permasalahan
kepada siapa baiát dalam kondisi seperti ini harus
diberikan, muncul gagasan cerdas dan mulham
(dianugerahi inspirasi oleh Allah). Solusi yang tidak
mengandalkan formalitas tanpa memperhatikan esensi.
Jabat tangan adalah folmal baiát yang dapat dilakukan
dalam beberapa menit, sementara komitmen kethaatan
dan kepatuhan merupakan esensi yang tidak bisa muncul
begitu saja. Apalagi dalam proses cepat dengan
pendekatan emosional yang digugah dalam waktu satu
malam.
• Jika kesepuluh rukun ini terwujud dalam diri seseorang,
maka dia laik menempati posisi dan menyandang atribut
kader ummat terbaik.
Arkanul Bai’at

Interaksi dengan arkanul bai’ah sangat


berpengaruh terhadap kualitas komitmen
kepada dakwah dan kepada jama’ah. Begitu
interaksi dengan rukun-rukun itu tertinggal
dan terhenti pada pada satu titik, maka
komitmen yang dihasilkannya tidak mumpuni
lagi untuk menyambut ekspansi dakwah
yang terus-menerus berkembang.
Arkanul Bai’at
1. Al Fahmu ‫الفهم‬
2. Al Ikhlas ‫الخلص‬
6. At Thaat ‫طـاعة‬
3. Al ‘Amal ‫العمل‬
7. Ats Tsabat
4. Al Jihad ‫الجهاد‬ ‫الثــبات‬

5. At Tadhiyyah ‫التضحّية‬
8. At Tajarrud ‫لتــجّرد‬

9. Al Ukhuwwah ‫وة‬
ّ ‫الخ‬
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬
1
،‫السلم نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة‬
‫ وهو مادة أو‬،‫ وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء‬،‫وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة‬
‫ كما هو عقيدة صادقة وعبادة‬،‫ وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة‬،‫كسب وغنى‬
‫صحيحة سواء بسواء‬.
Islam adalah sebuah tatanan yang sempurna
yang meliputi seluruh aspek kehidupan; Islam
adalah negara, tanah air, hukum , umat. Islam
adalah akhlaq dan kekuatan atau rahmat dan
keadilan, Tsaqafah dan qanun atau Ilmu dan
qadha. Materi, usaha dan kekayaan. Islam adalah
jihad dan dakwah, tentera dan fikrah,
sebagaimana ia pula adalah Aqidah yang lurus
dan ibadah yang benar.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

2
‫ ويفهم‬،‫والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام السلم‬
‫ ويرجع في فهم السنة‬،‫القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ول تعسف‬
‫المطهرة إلى رجال الحديث الثقات‬

Al Qur’an Al Karim dan sunnah (Rasulullah SAW)


yang suci merupakan sumber rujukan bagi setiap
muslim dalam memahami hukum-hukum Islam.
Al Qur’an hendaklah difahami berdasarkan
qawa’id Bahasa Arab tanpa memberatkan dan
tidak pula membabi buta. Dalam memahami
sunnah ini dengan merujuk kepada Periwayat
Hadits yang terpercaya
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

3
‫ ولكن اللهام والخواطر‬،‫ولليمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلوة يقذفهما ال في قلب من يشاء من عباده‬
‫والكشف والرؤى ليست من أدلة الحكام الشرعية ول تعتبر إل بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه‬.

Iman yang benar, ibadah yang sah dan


mujahadah merupakan cahaya dan kemanisan
yang diberikan Allah ke dalam hati siapa saj yang
dikehendaki dari hamba-hambaNya. Tetapi ilham,
lintasan-lintasan hati, kasyaf dan mimpi bukanlah
dalil-dalil hukum syara’. Ia tidak diambil kira
kecuali dengan syarat tidak bertentangan dengan
hukum dan nash agama
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

4
‫والتمائم والرقي والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر‬
‫تجب محاربته إل ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة‬.

Tangkal, azimat, Al Wad’, Al ma’rifah, kihanah


dan dakwaan mengetahui perkara ghaib dan
perkara yang tergolong dalam perkara ini
merupakan perkara munkar yang wajib diperangi,
melainkan jampi-jampi dari ayat Al Qur’an atau
jampi yang ma’tsurat.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

5
‫ وفيما يحتمل وجوها عدة وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم‬،‫ورأي المام ونائبه فيما ل نص فيه‬
‫يصطدم بقاعدة شرعية وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات و الصل في العبادات التعبد دون‬
‫اللتفات إلى المعاني وفي العاديات اللتفات إلى السرار و الحكم و المقاصد‬.

Pendapat imam (ketua) dan timbalannya dalam


masalah yang tidak dinaskan atau telah dinaskan
tetapi nas tersebut boleh ditafsirkan dengan
pengertian lain, demikian juga pendapatnya dalam
masalah yang berhubung dengan maslahat umum,
boleh diterima dan diamalkan sekiranya pendapat
tersebut tidak bertentangan dengan kaedah syariat.
Pendapat tersebut boleh jadi berubah menurut
keadaan, persekitaran dan adat.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

6
‫وكل أحد يؤخذ من كلمه ويترك إل المعصوم صلى ال عليه وسلم وكل ما جاء عن السلف رضوان ال عليهم‬
‫ ولكنا ل نعرض للشخاص ـ فيما‬،‫موافقا للكتاب والسنة قبلناه و إل فكتاب ال وسنة رسوله أولى بالتباع‬
‫اختلف فيه ـ بطعن أو تجريح ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا‬.

Perkataan seseorang boleh diterima atau ditolak, kecuali


perkataan Rasulullah (s.a.w) yang bersifat maksum.
Perkataan para salihin yang dahulu (salaf soleh) mesti
kita terima jika bersesuaian dengan Al-Quran dan hadith.
Jika tidak, maka Al-Quran dan Hadithlah ikutan kita yang
utama, tetapi kita tidak melemparkan kecaman dan
mencacatkan seseorang dalam masalah khilafiah. Kita
serahkan mereka dengan fiat mereka masing-masing
kerana mereka telah melakukan sesuatu dengan apa
yang mereka telah kemukakan.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

7
‫ ويحسن به مع هذا التباع أن‬،‫ولك مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين‬
‫ وان يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلح من أرشده‬،‫يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته‬
‫وكفايته وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر‬.

Seorang Islam yang ilmunya belum mencapai darjat


nazar (boleh mengeluarkan hukum dan dalil) dalam
hukum-hukum furuk (cabang), seyugialah beliau
mengikut mana-mana imam. Di simpang ikutannya itu
adalah lebih baik jika beliau berusaha mencari dan
mengetahui dalil-dalil imamnya. Ia hendaklah menerima
tujuk ajar yang disertakan dengan dalil sekiranya beliau
yakin orang yang memberikan petunjuk itu benar dan
mempunyai keahlian. Sekiranya beliau tergolong dalam
golongan ahli ilmu sayugialah beliau meyempurnakan
iimunya hingga mencapai peringkat nazar.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

8
‫والخلف الفقهي في الفروع ل يكون سببا للتفرق في الدين ول يؤدي إلى خصومة ول بغضاء ولكل مجتهد أجره‬
‫ول مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلف في ظل الحب في ال والتعاون على الوصول إلى‬
‫الحقيقة من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب‬.

Perselisihan pendapat dalam masalah cabang hukum


fikah tidaklah menjadi sebab perpecahan dalam agama.
Ia sepatutnya tidak menjadi sebab perbalahan dan
permusuhan, kerana setiap orang yang berijtihad
diganjari pahaia. Tidakiah dilarang melakukan
penyelidikan (melaui perbincangan) dalam masalah
khilafiah jika bertujuan mencapai hakikat, dengan syarat
perbincangan itu hendakiah di atas dasar mahabbah dan
kasih sayang kerana Allah, serta bekerjasama untuk
mencari kebenaran dan hakikat dengan tidak membawa
kepada pertengkaran yang tercela dan taasub.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

9
‫وكل مسألة ل ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا ومن ذلك كثرة التفريعات للحكام التي لم تقع‬
‫ والكلم في المفاضلة بين الصحاب رضوان ال‬،‫والخوض في معاني اليات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد‬
‫عليهم وما شجر بينهم من خلف ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته وفي التأول مندوحة‬.

Membincangkan masalah yang tidak berjejak kepada


kenyataan (tidak membuahkan amal) adalah tergolong dalam
perkara yang memberat-beratkan sesuatu. Memberat-berat
sesuatu masalah adalah dilarang oleh syariat. Sebagai contoh:
membincang cabangcabang hukum yang masih belum
berlaku dengan membuat andaian-andaian, membincang
penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang belum dicapai oleh ilmu
manusia, membincangkan keistimewaan-keistimewaanpara
sahabat Rasulullah (s.a.w) atau membincangkan pendapat
para sahabat. Kerana para sahabat mempunyai keistimewaan
sebagai seorang sahabat. Mereka diganjari menurut fiat
mereka, tambahan pula masalah taawil adalah merupakan
jalan keluar.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

10
‫ وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشابه‬،‫ومعرفة ال تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد السلم‬
‫نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ول تعطيل ول نتعرض لما جاء فيها من خلف بين العلماء ويسعنا ما وسع رسول ال‬
7:‫عْنِد َرّبَنا( )آل عمران‬
ِ ‫ن‬
ْ ِ‫ل م‬
ّ ‫ن آَمّنا ِبِه ُك‬
َ ‫ن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلو‬ ُ ِ‫)صلى ال عليه وسلم وأصحابه )َوالّراس‬.
َ ‫خو‬

Mengenal Allah, mentauhidkanNya dan


membersihkanNya dari sesuatu yang
menyekutuiNya adalah akidah yang paling tinggi
dalam Islam. Ayat Quran dan hadith yang
menyentuh sifat-sifat Allah hendaklah kita terima
tanpa melakukan tafsiran dan takwilan. Kita jauhi
perselisihan ulamak dalam masalah ini. Kita
berpada dengan apa yang telah dipadakan oleh
Rasulullah (s.a.w) dan para sahabat
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

11
‫وكل بدعة في دين ال ل أصل لها ـ استحسنها الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه ـ ضللة‬
‫تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي ل تؤدي إلى ما هو شر منها‬.

Semua bid’ah yang dilakukan dalam agama Islam


tanpa sandaran asalnya dan dipandang baik oleh
segolongan manusia menurut hawa nafsunya,
sama ada dengan menambah atau
mengurangkan apa yang telah disyariatkan,
adalah termasuk dalam perkara-perkara yang
sesat yang wajib diperangi dan dihapuskan. ini
hendaklah dilaksanakan dengan cara yang paling
baik supaya tidak membawa kepada perkara
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

12
‫والبدعة الضافية والّترِكية واللتزام في العبادات المطلقة خلف فقهي‬
‫لكل فيه رأيه ول بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان‬.

Bid’ah yang dilakukan dengan menambah atau


mengurangkan, terikat dengan cara-cara tertentu
dalam melakukan ibadat yang mutlak adalah
termasuk dalam masalah khilafiah. Setiap orang
mempunyai pendapat yang tertentu. Tidak
menjadi kesalahan mencari hakikat melalui bukti
dan dalil.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬
13
‫ومحبة الصالحين و احترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة إلى ال تبارك وتعالى والولياء هم المذكورون بقوله‬
‫ن( والكرامة ثابتة بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان ال عليهم ل يملكون لنفسهم نفعا‬
َ ‫ن آَمُنوا َوَكاُنوا َيّتُقو‬
َ ‫تعالى )اّلِذي‬
‫ول ضرا في حياتهم أو بعد مماتهم فضل عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم‬.

Mencintai para salihin dan memuji-muji mereka


berdasarkan amal-amal saleh yang mereka lakukan adalah
sebahagian daripada taqarrub(menghampirkan diri kepada
Allah). Wali-wali Allah ialah mereka yang disebutkan Allah
dalam firmanNya: َ ‫ن آَمُنوْا َوَآاُنوْا َيّتُقو‬
‫ن‬ َ ‫اّلِذي‬
“Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa”.
(S 10:63)
Keramat berlaku kepada mereka dengan syaratsyarat yang
telah ditentukan syariat. Di samping itu kita beriktikad
bahawa mereka tidak berkuasa melakukan manfaat dan
mudarat terhadap diri mereka sewaktu hidup dan sesudah
matinya mereka, lebih-lebih lagi terhadap orang lain.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬
14
‫وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ولكن الستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداؤهم لذلك وطلب‬
‫قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشيد القبور وسترها وأضاءتها والتمسح بها والحلف بغير‬
‫ال وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ول نتأول لهذه العمال سدا للذريعة‬.

Menziarahi kuburan walaubagaimanapun adalah sunnah yang


disyariatkan dan mestilah dengan syarat menurut cara yang
diterima dari Rasulullah (s.a.w). Tetapi meminta pertolongan dari
si mati, walaubagaimana bentuk sekalipun, demikian juga
menyeru mereka supaya memberi pertolongan, meminta mereka
menunaikan hajat, dari jauh atau dekat, bernazar kepada mereka,
membina perkuburan, mengelambuinya,meneranginya dengan
lampu dan memperluaskannya, juga bersumpah dengan nama
selain Allah dan perkara -erkara yang seumpamanya, adalah
bidaah dan dosa besar yang wajib diperangi. Kita tidak melakukan
perkara-perkara tersebut demi menutup punca punca
kemungkaran.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

15
‫والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى ال تعالى بأحد من خلقه خلف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل‬
‫العقيدة‬.

Doa yang dilakukan secara bertawassul (perantaraan)


kepada Allah melalui makhluknya, adalah termasuk dalam
masalah khilafiah pada segi kaifiat berdoa dan tidak
termasuk dalam masalah aqidah.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

16
‫والعرف الخاطئ ل يغير حقائق اللفاظ الشرعية بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بها والوقوف عندها كما يجب‬
‫الحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين فالعبرة المسميات ل بالسماء‬.

Uruf (kebiasaan) yang salah tidak dapat merubah makna-


makna lafaz-lafaz syariat yang hakiki, malah wajiblah kita
mempastikan batas makna yang dimaksudkan oleh lafaz-
lafaz itu. Kita haruslah membataskan maknanya pada
pengertian yang dimaksudkan itu sahaja. Kita harus
berwaspada dan tidak tertipu dengan perkataan-perkataan
dalam semua bidang, dunia dan agama. Pengukuran
haruslah berdasarkan kepada hakikat sesuatu benda itu,
bukan kepada nama yang berikan.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬

17
‫والعقيدة أساس العمل وعمل القلب أهم من عمل الجارحة وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعّا وإن‬
‫اختلفت مرتبتا الطلب‬.

Akidah adalah asas kepada amal. Amal hati lebih


penting dari anggota. Mencari kesempurnaan
dalam kedua-dua bidang ini (amal hati dan amal
anggota) adalah dituntut syarat, sekalipun taraf
tuntutan itu tidak sama.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬
18
‫والسلم يحرر العقل ويحث على النظر في الكون ويرفع قدر العلم والعلماء ويرحب بالصالح والنافع من‬
‫ والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها‬،‫كل شيء‬.

Islam membebaskan akal, mendorong supaya


menilik dan mengamati kejadian alam keliling.
Islam menjunjung tinggi kedudukan ilmu dan
ulamak. Mengalu-alukan sesuatu yang baik dan
bermanfaat. Hikmah adalah merupakan suatu
barang yang hilang dari seorang mukmin, di
mana saja beliau mendapatinya beliaulah yang
lebih berhak memilikinya.
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬
19
‫وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما ل يدخل في دائرة الخر ولكنهما لن يختلفا في القطعي فلن‬
‫ ويؤول الظني منهما ليتفق مع القطعي فإن كانا ظنيين‬،‫تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة‬
‫فالنظر الشرعي أولى بالتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار‬.

Boleh jadi masalah yang dibincangkan oleh syariat


berlainan denganmasalah yang dibincangkan oleh akal,
namun demikian syariat dan akal tidak akan bercanggah
dalam perkara-perkara yang telah menjadi hakikat dan
kenyataan. Percanggahan tidak akan berlaku antara
hakikat ilmiah yang sah dengan kaedah syariat yang telah
sabit. Perkara-perkara yang zanni (belum putus) dari sudut
akal dan syariat haruslah ditafsirkan supaya bersesuaian
dengan hakikat yang telah putus. Sekiranya pandangan
syariat dan akal dalam sesuatu masalah itu masih zanni,
maka pandangan syariat haruslah diutamakan untuk
diikuti, hinggalah pandangan akal dalam masalah tersebut
dapat membuktikan kebenarannya atau gugur dengan
Ushul ‘Isyrin ‫أصول العشرين‬
20
‫ول نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض ـ برأي أو بمعصية ـ إل إن أقر بكلمة الكفر أو أنكر معلوما‬
‫من الدين بالضرورة أو كذب صريح القرآن أو فسره على وجه ل تحتمله أساليب اللغة العربية بحال أو عمل عمل ل‬
‫يحتمل تأويل غير الكفر‬.

Kita tidak mengkafirkan seorang Muslim berdasarkan


pendapat atau maksiat yang dilakukannya sedangkan
beliau telah mengucap dua kalimah syahadah dan
melakukan tuntutan syahadahnya iaitu dengan melakukan
sesuatu yang telah difardukan kepadanya, kecualilah
beliau berikrar dan mengakui kekufurannya, atau beliau
mengingkari perkara yang diketahui secara pasti dalam
agama, atau beliau mendustakan lafaz dan pengertian Al-
Quran yang terang dan jelas, atau beliau menafsirkan Al-
Quran dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan aliran
bahasa Arab atau beliau melakukan perbuatan yang tidak
dapat ditafsirkan dengan tafsiran selain dari kekufuran.

Anda mungkin juga menyukai