Anda di halaman 1dari 35

NAQUIB AKMAL BIN KASSIM 0902005210

DERMATITIS VENENATA

PENDAHULUAN
Dalam

kehidupan sehari-hari ki a selalu !erin eraksi den"an !ahan-!ahan #an" mun"kin dapa menim!ulkan iri an maupun aler"i !a"i sese$ran" ini dapa menim!ulkan kelainan pada kuli sesuai den"an k$n ak #an" er%adi& ini dise!u derma i is k$n ak

Bahan-!ahan

Kelainan

Derma

i is k$n ak ini di!a"i men%adi Derma i is K$n ak Iri an dan Derma i is K$n ak Aler"i& i is 'enena a adalah Derma i is K$n ak Iri an #an" dise!a!kan $leh erpaparn#a !ahan iri an dari !e!erapa anaman

Derma

Bahan

ak i( dari seran""a seper i )*M+A) ,Paederus sp- %u"a dapa men%adi pen#e!a!& sp merupakan seran""a #an" serin" didapa i di ka.asan ladan" dan ke!un kerana di"una $leh pe ani un uk men"usir dan memakan %enis ku u dan he.an kepik hama padi

Paederus

Paederus

sp

EPIDEMIOLOGY

DKI adalah pen#aki kuli aki!a ker%a #an" palin" serin" di emukan/ Diperkirakan seki ar 001-201 dari semua pen#aki kuli aki!a ker%a 3eker%aan den"an resik$ !esar un uk erpapar !ahan iri an #ai u pem!$r$n"/ peker%a indus ri me!el/ peker%a rumah saki ,pera.a / 4leanin" ser5i4es/ ukan" masak-/ pena a ram!u / peker%a indus ri kimia/ peker%a l$"am/ penanam !un"a/ peker%a di "edun"&

Derma i is Paederus sp ke%adiann#a menin"ka pada musim pen"hu%an/ karena 4ua4a #an" lem!a! merupakan lin"kun"an #an" sesuai !a"i $r"anism pen#e!a! derma i is 5enena a ,misal6 7enus 3aederus-& 3aederus derma i is er%adi di seluruh !a"ian dunia/ khususn#a daerah !eriklim r$pis seper i Ind$nesia

ETIOLOGY
!ahan

#an" !ersi(a iri an seper i misaln#a !ahan pelaru / de er%en/ min#ak pelumas/ asam/ alkali/ dan ser!uk ka#u ak i( dari seran""a %u"a dapa men%adi pen#e!a!

Bahan

8em$lim(e

dari paederus men"andun" sua u !ahan ak i( #akni paederin #an" kemudian men#e!a!kan keluhan "a al/ rasa panas e!akar/ kemerahan pada kuli #an" im!ul dalam 12-92 %am se elah kuli erpapar

PATHOGENESIS
Kelainan

kuli im!ul aki!a kerusakan sel #an" dise!a!kan $leh !ahan iri an melalui ker%a kimia.i a au (isis 9 mekanisme #an" !erhu!un"an den"an DKI&

Ada 1& 2& :& 9&

8ilan"n#a mem!ran lemak ,Lipid Mem!raneKerusakan dari sel lemak Dena urasi kera in epidermal ;(ek si $ $ksik se4ara lan"sun"

Kerusakan

mem!ran men"ak i(kan ($s($lipase dan melepaskan asam arakid$na ,AA-/ diasil"liserida ,DA7-/ pla ele a4 i5a in" (a4 $r ,3A<-/ dan in$si ida ,I3:-& men%adi pr$s a"landin ,37- dan leuk$ rien ,L)-&

AA diru!ah

37 dan L) men"induksi 5as$dila asi/ dan menin"ka kan permea!ili as 5askular sehin""a mempermudah ransudasi k$mplemen dan kinin&

37 dan L) %u"a !er indak se!a"ai kem$ak rak an kua un uk lim($si dan neu r$(il/ ser a men"ak i(asi sel mas melepaskan his amin/ L) dan 37 lain/ dan 3A</ sehin""a memperkua peru!ahan 5askular =en e an ke%adian erse!u menim!ulkan "e%ala peradan"an klasik di empa er%adin#a k$n ak di kuli !erupa eri ema/ edema/ panas/ n#eri/ !ila iri an kua &

Bahan iri an lemah akan menim!ulkan kelainan kuli se elah !erulan" kali k$n ak/ dimulai den"an kerusakan s ra um k$rneum $leh karena delipidasi #an" men#e!a!kan desikasi dan kehilan"an (un"si sa.arn#a/ sehin""a mempermudah kerusakan sel di!a.ahn#a $leh iri an&

TANDA DAN GEJALA

7e%ala klinis #an" er%adi san"a !er"an un" pada si(a iri an& Iri an kua mem!eri "e%ala aku / sedan" iri an lemah mem!eri "e%ala kr$nis 3ada paederus derma i is/ lesi !iasan#a er%adi pada !a"ian u!uh #an" idak er u upi/ misaln#a an"an/ kaki %u"a leher dan .a%ah/ khususn#a area peri$r!i al

3ada s adium aku kelainan kuli !erupa eri ema/ edema/ 5esikel/ a au !ula/ er$si dan eksudasi/ sehin""a ampak !asah& S adium su! aku / eri ema !erkuran"/ eksuda men"erin" men%adi krus a S adium kr$nis ampak lesi kr$nis/ skuama/ hiperpi"men asi/ likeni(ikasi/ papul/ mun"kin %u"a erdapa er$si a au eksk$riasi karena "arukan&

Lesi #an" !iasa di im!ulkan $leh !ahan ak i( paederin !erupa pa 4h eri em linear #an" kemudian !erlan%u men%adi !ula/ erkadan" !ula dapa men%adi pus ular Bula dapa in ak a aupun sudah er%adi er$si den"an dasar eri em Lesi mulai mun4ul se elah 12-92 %am pas4a k$n ak

DIAGNOSIS

Dia"n$sis DKI didasarkan anamnesis #an" 4erma dan pen"ama an "am!aran klinis& DKI aku le!ih mudah dike ahui karena mun4uln#a le!ih 4epa sehin""a penderi a pada umumn#a masih in"a apa #an" men%adi pen#e!a!n#a Diperlukan u%i empel den"an !ahan #an" di4uri"ai un uk men#in"kirkan dia"n$sa !andin"n#a

DIAGNOSIS BANDING

DKA& Un uk mene"akkan dia"n$sis perlu anamnesa de ail/ ermasuk peker%aan/ h$!i/ ri.a#a pen"$!a an dan !e!erapa pemeriksaan penun%an" #an" elah dilakukan&

PENATALAKSANAAN
3enan"anan

derma i is k$n ak #an" erserin" adalah men"hindari !ahan #an" men%adi pen#e!a! ann#a erdiri dari

3en"$!a

1&pen"$!a

an sis emik >k$r ik$s er$id > han#a un uk kasus #an" !era dan di"unakan dalam .ak u sin"ka

3rednis$ne
De.asa Anak

6 5-10 m"?d$sis/ sehari 2-: kali p&$

6 1 m"?K"BB?hari

De@ame has$ne
De.asa Anak

6 0/5-1 m"?d$sis/ sehari 2-: kali p&$

6 0/1 m"?K"BB?hari

)riam4in$l$ne
De.asa Anak

6 9-2 m"?d$sis/ sehari 2-: kali p&$

6 1 m"?K"BB?hari

3en"$!a

an sis emik %u"a melipu i an ihis amine

+hl$rpheniramine malea
De.asa Anak

6 :-9 m"?d$sis/ sehari 2-: kali p&$

6 0/09 m"?K"BB?d$sis/ sehari : kali 12

Diphenh#dramine 8+l
De.asa Anak

6 10-20 m"?d$sis i&m& sehari 1-2 kali

6 0/5 m"?K"BB?d$sis/ sehari 1-2 kali

L$ra adine
De.asa

6 1 a!le sehari 1 kali

Selain pen"$!a an sis emik-2& pen"$!a an $pikal %u"a di!erikan Ben uk aku dan eksuda i( di!eri k$mpres laru an "aram (aali ,Na+l 0/91Ben uk kr$nis dan kerin" di!eri krim h#dr$4$r is$ne 11 a au di(lu4$r $l$ne 5alera 0/11 a au krim !e ame has$ne 5alera 0/005-0/11

PROGNOSIS
3r$"n$sis

dari DKI aku !aik %ika pen#e!a! iri asi dapa dikenali dan dihilan"kan dan !a"i paederus derma i is %ika dapa dielakkan seran""an#a pr$"n$sis adalah !aik un uk DKI kumula i( a au kr$nis idak pas i dan !ahkan le!ih !uruk dari Derma i is K$n ak Aler"i

3r$"n$sis

LAPORAN KASUS
ANAMNESIS
IDENTITAS Nama Umur BK

6 7us i N"urah Sa #a Ba"us 3& 6 A h 8indu 3eriksa 6 2 April 2019 6 299:99

6 Laki-laki 6 3eken Keramas

A"ama 6 Alama

)an""al N$&

=M

KELUHAN UTAMA
Kuli

le4e

RIWAYAT PENYAKIT SEKARANG


3asien

da an" den"an keluhan kuli le4e di a as !i!ir dan pipi kiri& 3ada !a"ian #an" lepuh erasa perih #an" diser ai den"an rasa panas/ idak n#eri& Kuli lepuh dirasakan se%ak 1 hari se!elum pasien da an" ke =S& #an" lepuh a.aln#a dirasakan se!a"ai kuli le4e kemerahan 1 hari #an" lalu saa pa"i hari se elah !an"un idur& Kuli erasa "a al/ panas dan idak !er am!ah "a al ke ika !erkerin"a & Se!elum er%adi keluhan/ pasien idak merasakan adan#a demam/ !adan pe"al-pe"al a aupun lemas& 3asien %u"a idak memakai $!a $les !aru #an" se!elumn#a !elum pernah dipakai& 3asien !elum sempa !er$!a un uk keluhann#a&

Kuli

RIWAYAT PENYAKIT DAHULU


=& =& =&

pen#aki serupa 6 disan"kal aler"i $!a dan makanan 6 disan"kal asma/ !ersin-!ersin pa"i hari 6 disan"kal

RIWAYAT KELUARGA
=& =& =&

saki serupa6 disan"kal aler"i $!a dan makanan 6 disan"kal asma/ !ersin-!ersin pa"i hari 6 disan"kal

RIWAYAT KEBIASAAN
3asien

idur den"an pin u er!uka dan lampu dalam keadaan men#ala&

PEMERIKSAAN S

FISIK

a us Derma $l$"is =& <a4ial 6 Lesi linear den"an krus a ke4$kla an dia asn#a/ !er!a as e"as&

PEMERIKSAAN PENUNJANG
)idak

dilakukan

USUL PEMERIKSAAN
)idak

ada

DIAGNOSIS BANDING
Derma Derma

i is 'enena a i is K$n ak Aler"i

DIAGNOSIS KERJA
Derma

i is 'enena a/ 3aederus Derma i is

TERAPI
Non

medikamen o!a

3en%elasan men"enai pen#aki dan erapin#a 6


Men"e ahui %enis seran""a pen#e!a!n#a Men"edukasi pasien a"ar idak men""aruk luka #an" ada Mem!eri ahu pasien !aha.a pen#aki erse!u !isa sem!uh sendiri

Medikamen
To"ika#

o!a

8#dr$4$r is$n +ream 11

PROGNOSIS
Ad Ad Ad Ad

5i am sanam

6 !aik 6 !aik

(un"si$nam6 !aik K$sme ikum 6 !aik

PEMBAHASAN
TEORI Keluhan #an" aku / den"an keluhan erasa panas seper i er!akar/ n#eri dan "a al KASUS 3asien da an" den"an keluhan #an" mun4ul 1 hari se!elumn#a/ den"an lesi #an" erasa panas seper i er!akar

lesi !iasan#a er%adi pada !a"ian 3ada pemeriksaan klinis didapa kan u!uh #an" idak er u upi/ misaln#a lesi di daerah muka an"an/ kaki %u"a leher dan .a%ah/ khususn#a area peri$r!i al/ #an" merupakan !a"ian u!uh palin" serin" men%adi predileksi paederus derma i is 4iri-4iri paederus derma i is #ai u Lesi !erupa lesi linear den"an er$si !erupa pa 4h eri em linear #an" dan dilapisi $leh krus a ke4$kla an kemudian !erlan%u men%adi !ula/ erkadan" !ula dapa men%adi pus ular& 3ada pasien #an" da an" ke ena"a medis/ !ula dapa in ak a aupun sudah er%adi er$si den"an dasar eri em

TEORI dasar pa $"enesis dari paederus derma i is adalah sua u peradan"an di empa k$n ak den"an 4airan dari seran""a erse!u

KASUS A"en l$kal #an" di!erikan adalah 8#dr$4$r is$ne +ream 11

KESIMPULAN
Derma

i is K$n ak Iri an adalah peradan"an kuli #an" dise!a!kan erpaparn#a kuli den"an !ahan dari luar #an" !ersi(a iri an derma i is er%adi "e%ala peradan"an klasik di empa er%adin#a k$n ak di kuli i(ikasi pen#e!a! dan men#arankan pasien un uk men"hindarin#a/ erapi indi5idual #an" sesuai den"an ahap pen#aki n#a dan perlindun"an pada kuli

paederus

men"iden

Ban#ak 4ara un uk men"hindari erkena ra4un )$m4a dian aran#a 6


1&

Bika menemukan seran""a ini/ se!aikn#a idak dipen4e / a"ar ra4un idak men"enai kuli & Le!ih !aik disin"kirkan den"an 4ara di iup a au dihalau men"unakan ker as&

2& :& 9&

8indari erkena kum!an" ini pada kuli er!uka& Ban"an men""$s$k kuli dan a au ma a !ila kum!an" ini erkena kuli &

Se"era 4u4i den"an air men"alir dan sa!un pada kuli #an" !ersen uhan den"an kum!an"&

5&

Men4e"ah seran""a ini masuk ke dalam rumah den"an 4ara selalu menu up pin u ! menu up %endela men""unakan kasa n#amuk&

dan

A&

)idur men""unakan kelam!u&

0&

Mem!ersihkan lin"kun"an seki ar rumah/ eru ama anaman #an" idak era.a #an" ada diseki ar rumah #an" !isa men%adi empa kum!an" 3aederus&