Anda di halaman 1dari 43

T.

Shanmugam
Jabatan Pengajian Perdagangan
IPG KP Teknik

Objektif :
Pada akhir topik ini , anda akan
Menyatakan maksud Nilai Masa Wang dan konsep-konsep yang
berkaitan seperti Nilai Masa Depan (FV) dan Nilai Masa Kini (PV);

Menjelaskan maksud Aliran Tunai Anuiti dan konsep-konsep yang
berkaitan seperti Nilai Masa Depan Anuiti (FVA) dan Nilai Masa
Kini Anuiti (PVA);

Menerangkan Nilai Kini Bagi Perpetuiti dan Aliran Tunai Tidak
Sama;

Mengetahui proses Pelunasan Pinjaman;


Salah satu konsep paling asas (dan penting) dalam
analisis pelaburan ialah nilai masa wang.

Ia membentuk asas celik kewangan dan menjadi
asas untuk memahami penilaian dan pelaburan dari
segi pulangan, keberuntungan dll
Para pengurus organisasi perniagaan akan mengambilkira
NMW dalam keputusan membuat sesuatu pelaburan.

Faktor-faktor yang diberi perhatian dalam menentukan NMW
adalah:
Kadar bunga atau kadar faedah
Merujuk kepada kos pelaburan/pulangan dari pelaburan

Tempoh masa pelaburan
Merujuk kepada jangkamasa pelaburan (3thn, 5thn dll)

Bilangan digandakan dalam setahun
Merujuk kepada penggandaan/peningkatan dalam pulangan pelaburan

Jumlah pelaburan
Merujuk kepada amaun asal pelaburan
Kadar Faedah (Interest Rates)
Pulangan / Pendapatan

Individu atau Firma yang membuat
simpanan atau pelaburan akan
menerima pulangan dalam bentuk
Faedah
Cth : Akaun-akaun simpanan di bank
perdagangan seperti:
Ak. Simpanan Biasa dibayar 2%
kadar faedah
Ak. Simpanan Tetap dibayar 4-5%
kadar faedah untuk sesuatu tempoh
masa
Kos / Belanja

Firma atau Individu yang pinjaman
dari institusi kewangan akan
dikenakan kaedah faedah sepanjang
tempoh pinjaman berkenaan

Cth : Pinjaman peribadi, pinjaman
kenderaan, pinjaman perumahan, pinjaman
perniagaan dikenakan kadar faedah yang
berbeza.
Dividen (Dividends)
Pulangan / Pendapatan

Individu atau Firma yang membuat
pelaburan dengan melanggan
sejumlah syer akan menerima
dividen sebagai pulangan atas
pelaburan mereka
Cth :
Ali telah melanggan sejumah 1000 unit Syer
Biasa @ RM2 dari Syarikat Berkat.
Pada akhir tahun kewangan, Syarikat Berkat
mengisytiharkan dividen sebanyak 8%
sesyer
Maka, Ali akan memperolehi sebanyak
RM160 sebagai dividen
Kos / Belanja

Firma atau syarikat yang menerbitkan
syer biasa atau syer keutamaan akan
mengisytiharkan dividen kepada
pemegang-pemegang syer berkenaan
Cth :
Kadar dividen untuk syer biasa bergantung
keberuntungan syarikat. Jika syarikat mendapat
keuntungan, maka dividen akan diisythiharkan dan
jika syarkat mencatat kerugian, maka tiada dividen
Berbeza dengan syer keutamaan, dividen telah
ditetapkan pada masa terbitan dan tetap akan
dibayar sama ada syarikat mendapat untung atau
rugi.
Merujuk kepada proses mencari amaun pada satu
masa depan dengan mengkompaunkan sejumlah
pelaburan/ simpanan pada masa kini.


PV
?

?

?
FV
Masa Kini 1 Tahun 2 Tahun Masa Depan
RM1000 ?
PROSES PENGKOMPAUNAN TAHUNAN
Faedah dibayar pada akhir sesuatu tempoh masa (seperti setahun) dan
Faedah dikekalkan/ dikompaunkan pada pelaburan atau simpanan asal.

Contoh :
Anwar membuat Simpanan Tetap sebanyak RM10 000 pada Jan 2013 di Bank Berguna untuk tempoh masa 2
tahun. Bank membayar kadar faedah 8% setahun dan faedah dibayar pada akhir setiap tahun sahaja.
Kirakan berapakah amaun yang akan diperolehi oleh Anwar pada akhir tahun 2015?

PV
RM10 000
F V
?
i = 8%
n = 2 thn
2013 2014 2015
Kiraan biasa = RM10 000 + (8%x10 000)
= RM10 800
= RM10 800 + (8%x10 800)
= RM11 664
FV =PV (1+i)
n


PV (1+i)
n
= 10 000 (1+0.08)
1

= RM10 800

PV (1+i)
n
= 10 000 (1+0.08)
2

= RM11 664
FV =PV (FVIF i,n)

= 10 000 (FVIF 8%,1)
= 10 000 (1.0800)
= RM 10 800

= 10 000 (FVIF 8%,2)
= 10 000 (1.1664)
= RM 11 664

PROSES PENGKOMPAUNAN BUKAN TAHUNAN
Faedah dibayar lebih dari sekali dalam sesuatu tempoh masa (seperti 6 bulan) dan
Faedah dikekalkan/ dikompaunkan pada pelaburan atau simpanan asal.

Contoh :
Anwar membuat Simpanan Tetap sebanyak RM10 000 pada Jan 2013 di Bank Berguna untuk tempoh masa 2
tahun. Bank membayar kadar faedah 8% setahun dan faedah dibayar pada setiap 6 bulan sekali.
Kirakan berapakah amaun yang akan diperolehi oleh Anwar pada akhir tahun 2015?

PV
RM10 000
F V
?
i = 8% (kadar faedah)
n = 2 thn (tempoh)
m = kekerapan i = 2
2013 2014 2015
FV =PV (1 + i )
nm

m

= 10 000 (1+0.08)
2x2

2
= RM11 699
FV =PV (FVIF i )
m
= 10 000 (FVIF 4%,4)
= 10 000 (1.1699)
= RM 11 699

CONTOH-CONTOH SOALAN:
SOALAN 1:

Pada 1.1.2013 Salmah menyimpan wang sebanyak RM300 di dalam sebuah
bank yang membayar kadar keuntungan sebanyak 8% setahun.
Berapakah jumlah wang yang terkumpul di dalam akaunnya pada
31.12.2017?
Jawapan: RM440.80
PV
RM300
F V
?
i = 8%
n = 5 thn
2013 2017
FV =PV (FVIF i,n)

= 300 (FVIF 8%,5)
= 300 (1.4693)
= RM 440.80

SOALAN 2:
Pada 1.2.2002 Busu menyimpan wang sebanyak RM300 di dalam sebuah bank yang membayar
kadar keuntungan sebanyak 4% setahun. Pada 1.2.2005 Busu menyimpan lagi sebanyak
RM500. Berapakah jumlah wang yang dipunyai Busu pada 31.1.2008?
1.2.02
1.2.03 1.2.04 1.2.05 1.2.06 1.2.07 1.2.08
4%
300 500
) ( ) ( ) (
,
3
,
0 6
n i n i
FVIF PV FVIF PV FV
) ( ) ( 500 ) ( 300 3 %, 4 , 6 %, 4 6 FVIF FVIF FV
) ( ) 1249 . 1 ( 500 ) 2653 . 1 ( 300 6 FV
) ( 45 . 562 59 . 379 6 FV
04 . 942 6 RM FV
562.45
379.59
942.04
SOALAN 3:
Pada awal tahun ini Busu menyimpan wang sebanyak RM300 di dalam sebuah bank yang membayar kadar
keuntungan sebanyak 6% setahun. Bermula pada awal tahun ke 5 pihak bank akan menaikkan kadar
keuntungan kepada 8% setahun. Berapakah jumlah wang yang dipunyai Busu pada akhir tahun ke 8?
1 2 4 5 6 7 8
6%
300
) ( 4 %, 6 4 FVIF PV FV
378.75
515.29
3 0
8%
4 FV
) 2625 . 1 ( 300 4 FV
75 . 378 4 RM FV
) ( 4 %, 8 8 FVIF PV FV
) 3605 . 1 ( 75 . 378 8 FV
29 . 515 8 RM FV
PENGKOMPAUNAN
NILAI
MASA
DEPAN
(FV)
Thn 0
Masa Kini
(PV)
Thn 3 Thn 2 Thn 1 Thn 4
Masa Depan
(FV)
Pengkompaunan Tahunan : FV =PV (FVIF i,n)

Pengkompaunan Bukan Tahunan: FV =PV (FVIF i , nm)

m
Merujuk kepada proses mencari amaun pelaburan masa kini
untuk pulangan yang telah ditetapkan pada masa depan.

Pulangan masa depan didiskaunkan untuk memperolehi nilai
masa kini.


PV
?

?

?
FV
Masa Kini 1 Tahun 2 Tahun Masa Depan
? RM10 000
PROSES PENGKOMPAUNAN TAHUNAN
Faedah dibayar pada akhir sesuatu tempoh masa (seperti setahun) dan
Faedah dikekalkan/ dikompaunkan pada pelaburan atau simpanan asal.

Contoh :
Chong dipelawa untuk melabur dalam satu skim pelaburan yang menawarkan faedah 10% setahun untuk
tempoh 2 tahun. Jika Chong inginkan pembayaran tunai sebanyak RM20 000 pada penghujung tahun ke 2,
berapakah pelaburan yang patut dibuat oleh Chong pada masa kini?


PV
?
F V
RM20 000
i = 10%
n = 2 thn
2013 2014 2015
FV =PV (1+i)
n

PV = FV
(1+i)
n


= 20 000
(1+0.10)
2

= RM16 529
PV =FV (PVIF i,n)

= 20 000 (PVIF10%,2)
= 20 000 (0.8265)
= RM 16 530

Danial memerlukan RM5000 6 tahun lagi bagi membolehkannya melancong ke
Jepun. Jika dia ingin menyimpan sekarang di dalam sebuah bank yang memberikan
kadar keuntungan 6% setahun, berapakah yang perlu disimpan bagi membolehkan
Danial melancong pada ketika tersebut?
0 1 2 3 4 5 6
5000
6%
PV=?
) (
,n i
PVIF FV PV
) ( 5000 6 %, 6 PVIF PV
) 7050 . 0 ( 5000 PV
525 , 3 RM PV
Siti membuat perancangan untuk membeli perabot 4 bulan lagi dengan harga RM1000 dan
membeli televisyen berharga RM2500 tujuh bulan lagi. Siti ingin menabung di dalam bank yang
memberikan kadar keuntungan sebanyak 2% sebulan sekarang bagi membolehkannya membeli
mengikut perancangan tersebut. Kira berapakah yang patut beliau simpan sekarang.
0 1 2 3 4 5 6
2500
2%
2167.50
7
1000
923.80
) ( ) (
7 %, 2 7 4 %, 2 4 0
PVIF FV PVIF FV PV
) 8706 . 0 ( 2500 ) 9238 . 0 ( 1000
0
PV
50 . 167 , 2 80 . 923
0
PV
30 . 100 , 3
0
RM PV
Siti Delima telah menyimpan RM250 di dalam sebuah bank yang
memberikan kadar keuntungan 7% setahun. Lima tahun kemudian
dia telah menambah RM350 lagi ke dalam akaun tersebut. Hitung
jumlah wang di dalam akaunnya pada tahun ke lapan.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
250 350
7%
) ( ) (
3 %, 7 5 8 %, 7 0 8
FVIF PV FVIF PV FV
) 2250 . 1 ( 350 ) 7182 . 1 ( 250
8
FV
75 . 428 55 . 429
8
RM RM FV
30 . 858
8
RM FV
PROSES PENGKOMPAUNAN BUKAN TAHUNAN
Faedah dibayar lebih dari sekali dalam sesuatu tempoh masa (seperti 6 bulan) dan
Faedah dikekalkan/ dikompaunkan pada pelaburan atau simpanan asal.

Contoh :
Mulan Sdn Bhd bercadang untuk membeli sekuriti kerajaan yang menjanjikan pulangan wang terkumpul
sebanyak RM108 000 dalam masa 7 tahun akan datang dengan pelaburan pada masa kini sebanyak RM70 000.
Kadar faedah tahunan bagi sekuriti ini ialah 8% dan dibayar 4 kali setahun. Tentukan sama ada pelaburan ini
menguntungkan atau tidak?

PV
?
F V
RM108 000
i = 8% (kadar faedah)
n = 7 thn (tempoh)
m = kekerapan faedah
2013 2020
PV =FV (PVIF I , nm)
m
= 108 000 (PVIF 2%,28)
= 10 000 (0.5744)
= RM 62 035
Memandangkan nilai kini pelaburan adalah lebih rendah dari
RM70 000, maka tidaklah wajar untuk dilabur

PENDISKAUNAN
NILAI
MASA
KINI
(PV)
Thn 0
Masa Kini
(PV)
Thn 3 Thn 2 Thn 1 Thn 4
Masa Depan
(FV)
NILAI
MASA
DEPAN
(FV)
Pengkompaunan Tahunan : PV =FV (PVIF i,n)

Pengkompaunan Bukan Tahunan: PV =FV (PVIF i , nm)

m
PENGKOMPAUNAN PENDISKAUNAN
1. Proses menukar nilai kini kepada
nilai hadapan
Proses menukarkan nilai
hadapan kepada nilai kini
2. Menyebabkan nilai hadapan
bertambah dengan kadar yang
semakin tinggi
Menyebabkan nilai kini
berkurang dengan kadar yang
semakin kurang
Perbezaan di antara pengkompaunan dan
pendiskaunan
Kepekaan nilai depan
Perubahan kadar faedah dan bilangan tempoh pengkompaunan
Nilai depan
Bagi RM1
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
masa
2
4 6 8 10
i=0%
i=5%
i=10%
i=15%
Kepekaan nilai
Perubahan kadar faedah dan bilangan tempoh pendiskaunan
Nilai kini
Bagi RM1
0.25
0.50
0.75
1.00
masa
2
4 6 8 10
i=0%
i=5%
i=10%
i=15%
MASA
AMAUN
0 1 2 3
10%
RM10 RM11 RM12.10 RM13.31
NILAI
DEPAN (FV)
NILAI
KINI (PV)
PENGKOMPAUNAN
PENDISKAUNAN
KESIMPULAN KONSEP KOMPAUN DAN DISKAUN

ANUITI
Merujuk kepada suatu siri pembayaran/penerimaan
tunai secara berkala dalam jumlah dan jeda masa
yang sama.
Cth:
Bayaran sewa bulanan bagi premises untuk 1 tempoh
yang dipersetujui
Terimaan pulangan bulanan untuk sesuatu pelaburan
untuk satu tempoh masa yang ditetapkan

ANUITI
ANUITI BIASA
Anuiti yang berlaku
dipenghujung setiap tahun
Bayaran/terimaan tunai
berlaku pada setiap AKHIR
tempoh
Cth : Menabung pada
akhir/penghujung setiap bulan

ANUITI MATANG
Anuiti yang berlaku awal
sesuatu tempoh
Bayaran/terimaan tunai
berlaku pada AWAL tempoh
Cth : Bayaran sewa Premises
dipunggut/dikutip pada awal
bulan (sebelum penyewa berhak
menduduki Premises)
ANUITI BIASA
Anuiti yang berlaku AKHIR setiap tahun/tempoh masa

0
1 2 3 4 5
RM100
ANUITI MATANG
Anuiti yang berlaku AWAL sesuatu tahun /tempoh masa

0
1 2 3 4 5
RM100 RM100 RM100 RM100 RM100
RM100 RM100 RM100 RM100
Contoh : Nilai Masa Depan Anuiti Biasa
Pad 1 Januari 2013, Samad bercadang untuk melabur sebanyak RM300 pada
akhir setiap tahun selama 5 tahun bermula setahun dari sekarang. Kadar
pulangan adalah 8% setahun. Berapakah jumlah yang terkumpul pada akhir
tahun ke lima nanti?
1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17
RM300
RM300 RM300 RM300
1.1.13
1.1.18
RM300
8%
FVA=?
Di mana : PMT=300, i=8%, n=5
FVA = PMT (FVIFA i, n)
= 300 (FVIFA 8%, 5)
= 300 (5.8666)
FVA = RM 1 759.98
Salman menabung setiap hujung tahun sebanyak RM150 selama 6 tahun
di dalam Bank A dengan kadar 7% setahun. Berapakah jumlah wang
Salman jika beliau ingin mengeluarkannya pada akhir tahun ke 6?
0 1 2 3 4 5 6
7%
150 150 150 150 150 150
FVA=?
) (
6 %, 7 6
FVIFA PMT FVA
) 1533 . 7 ( 150
6
FVA
073 , 1
6
RM FVA
Salman menabung setiap hujung tahun sebanyak RM150 selama 6 tahun di dalam Bank A
dengan kadar 7% setahun. Berapakah jumlah wang Salman jika beliau ingin mengeluarkannya
pada akhir tahun ke 9?
0 1 2 3 4 5 6
7%
150 150 150 150 150 150
FVA=1,073
7 8 9
FV=1314.43
) (
6 %, 7 6
FVIFA PMT FVA
) 1533 . 7 ( 150
6
FVA
073 , 1
6
RM FVA
) ( 073 , 1
3 %, 7 9
FVIF FV
) (
3 %, 7 9
FVIF PV FV
) 2250 . 1 ( 073 , 1
9
FV
43 . 314 , 1
9
RM FV
Ros melabur sebanyak RM100 pada akhir tahun 1 hingga tahun 3 dengan kadar kompaun 4%
setahun. Bermula dari tahun ke 4, pihak bank menaikkan kadar keuntungan kepada 6%
setahun.Pada dari akhir tahun ke 4 hingga tahun ke 6 beliau menambah pelaburan setiap akhir
tahun kepada RM150. Berapakah jumlah yang terkumpul pada akhir tahun ke 6?
0 1 2 3 4 5 6
4%
100 100 100 150 150 150
FVA=477.54
6%
FVA=312.16?
FV=371.78
) ( ) )( (
3 %, 6 3 %, 6 3 %, 4 6
FVIFA PMT FVIF FVIFA PMT FV
) 1836 . 3 ( 150 ) 1910 . 1 )( 1216 . 3 ( 100
6
FV
54 . 477 ) 1910 . 1 ( 16 . 312
6
FV
32 . 849
6
RM FV
Contoh : Nilai Masa Depan Anuiti Matang
Katakan Puan Aminah melabur sebanyak RM600 pada setiap awal tahun selama 7 tahun.
Jika pihak bank membayar kadar keuntungan sebanyak 6% setahun berapakah yang
terkumpul pada akhir tahun ke 7?
1 2 3 4
600
600 600 600
5
600
6%
FVAAD=?
6 7 0
600 600
Di mana : PMT=600, i=6%, n=7
FVA = PMT (FVIFA i, n) (1 + i )
FVA = 600 (FVIFA 6%, 7) (1 + 0.06)
FVA = 600 (8.3938) (1.06)
FVA = RM 5 338.46
Salmah melabur sebanyak RM400 pada setiap awal tahun bermula awal tahun ini hingga
awal tahun 5 dengan kadar kompaun 4% setahun. Berapakah jumlah wang yang terkumpul
pada akhir tahun ke 8 nanti?
0 1 2 3 4 5 6
4%
400 400 400 400 400
FVA=2253.18
7 8
) 04 . 0 1 )( (
5 %, 4 5
FVIFA PMT FVA
AD
) 04 . 0 1 )( 4163 . 5 ( 400
5

AD
FVA
18 . 253 , 2
5
RM FVA
AD

) (
3 %, 4 8
FVIF PV FV
) 1249 . 1 ( 18 . 2253
8
FV
60 . 534 , 2
8
RM FV
FV=2534.60
Pada 1 Januari, Kamal bercadang untuk menabung hari ini dan mengeluarkan jumlah
yang sama dari tabungannya pada awal setiap tahun selama 3 tahun bermula tahun ini
bagi tujuan membayar yuran pengajiannya di universiti.
Yuran yang perlu dikeluarkan pada awal setiap tahun tersebut adalah sebanyak RM3000
dan tabungan tersebut memberi keuntungan pada kadar 15% setahun.
Berapakah Kamal perlu menabung hari ini bagi tujuan tersebut.
15%
PVAAD=?
0 1 2 3
3000 3000 3000
CONTOH : NILAI KINI ANUITI MATANG
Di mana: PMT=RM3000, i=15%, n=3,
PVA AD = PMT (PVIFA i, n) (1 + i)
PVA AD = 3000 (PVIFA 15%, 3) (1 + 0.15)
PVA AD = 3000 (2.2832) (1.15)
PVA AD = RM7 877.04
Berapakah yang perlu dilabur oleh Tong Seng hari ini di dalam satu akaun
pelaburan yang memberikan kadar keuntungan 5% setahun supaya beliau dapat
mengeluarkan sebanyak RM400 setiap awal tahun selama 4 tahun bermula awal
tahun ini?
1 2 3 4
5%
400 400 400 400
0
) 1 )( ( , i PVIFA PMT PVA n i
AD

) 05 . 0 1 )( ( 400 4 %, 5 PVIFA PVA
AD
32 . 489 , 1 RM PVA
AD

Berapakah yang perlu dilabur oleh Tong Seng hari ini di dalam satu akaun pelaburan
yang memberikan kadar keuntungan 5% setahun supaya beliau dapat mengeluarkan
sebanyak RM400 setiap awal tahun selama 4 tahun bermula awal tahun ini dan
RM500 setiap awal tahun bermula awal tahun 5 hingga tahun 7?
0 1 2 3 4 5 6
5%
7
400 400 400 400 500 500 500

) 4 %, 5 3 %, 5 4 %, 5
)( 05 . 0 1 )( ( ) 05 . 0 1 )( ( PVIF PVIFA PMT PVIFA PMT PVA
AD

) 8227 . 0 )( 05 . 0 1 )( 7232 . 2 ( 500 ) 05 . 0 1 )( 5460 . 3 ( 400
AD
PVA
) 8227 . 0 ( 68 . 429 , 1 32 . 489 , 1
AD
PVA
1489.32
1429.68
20 . 176 , 1 32 . 489 , 1
AD
PVA
1176.20
52 . 665 , 2 RM PVA
AD

PERPETUITI satu siri aliran tunai seragam yang berlaku pada selang masa
yang sama (anuiti) yang berterusan selama-lamanya (infiniti).
Merupakan siri aliran tunai berbentuk anuiti yang berterusan sehingga pada
masa depan yang tiada penghujungnya.
Perpetuiti dirujuk apabila mencari nilai kini bagi satu siri aliran tunai berbentuk
anuiti yang tiada tempoh akhir dengan cara mendiskaunkan semua siri aliran
Tunai tersebut.
PERPETUITI
Rumus nilai kini
perpetuiti
i
PMT
PV
perpetuiti

Contoh: Encik Malim ingin bersara setahun dari sekarang dan bercadang untuk
Menyimpan ke dalam satu akaun Perpetuiti sekarang yang menjanjikan kadar faedah
sebanyak 9 % setahun di mana beliau boleh mengeluarkan sebanyak RM12,000
pada setiap tahun bermula hujung tahun ini sehingga beliau meninggal dunia.
Berapakah amaun yang beliau terpaksa simpan sekarang?
09 . 0
000 , 12

perpetuiti
PV
= RM133,333
PERPETUITI
Berapakah amaun yang perlu dilaburkan oleh Puan Orkid hari ini daripada wang
pencennya supaya beliau dapat mengeluarkan sebanyak RM15000 setiap tahun
sehingga akhir hayatnya. Andaikan pelaburan tersebut memberikan kadar
keuntungan sebanyak 15% setahun?
i
PMT
PV
perpetuiti

% 15
15000

perpetuiti
PV
000 , 100 RM PV
perpetuiti

APLIKASI NILAI MASA WANG PELUNASAN PINJAMAN
Rosli membeli kereta berharga RM25,000 daripada syarikat kereta terpakai dan
membayar secara tunai sebanyak RM15,000. Selebihnya akan dibayar secara
ansuran tahunan selama 5 tahun.
Bayaran pertama akan dibuat pada akhir tahun ini. Kadar faedah atas pinjaman
tersebut adalah sebanyak 7% setahun. Sediakan Jadual pelunasan pinjaman.
Langkah 1 : Mengira Bayaran Ansuran
Di mana PVA = RM10,000 , i = 7% , n = 5 , PMT = ?
) (
,n i
PVIFA PMT PVA
) ( 000 , 10
5 %, 7
PVIFA PMT
) 1002 . 4 ( 000 , 10 PMT
91 . 438 , 2 RM PMT
APLIKASI NILAI MASA WANG Pelunasan pinjaman
Langkah 2 : Menyediakan Jadual Pelunasan Pinjaman
TAHUN BAKI
AWAL
ANSURAN
(PMT)
FAEDAH PRINSI-
PAL
BAKI
AKHIR
0 10,000
1
2
3
4
5
2,438.91
2,438.91
2,438.91
2,438.91
2,438.91
10,000 700 1,738.91 8,261.09
8,261.09 578.28 1,860.63 6,400.46
6,400.46
448.03
1,990.88 4409.58
4,409.58 308.67 2,130.24 2,279.34
2,279.34 159.55 2,279.36 0
Daripada jadual di atas cuba perhatikan corak bayaran faedah dan prinsipal
yang dibayar bagi setiap tahun. Apakah yang boleh simpulkan ?
Tawaran hebat!!
M E S I N B A S U H
JENAMA : SHRAP
HARGA : RM480
BAYARAN : BULANAN (SELAMA 3 BULAN)
KADAR FAEDAH : 5% SEBULAN

Hitung bayaran yang perlu dibayar setiap bulan dan sediakan
jadual pelunasan pinjaman
) (
3 %, 5
PVIFA PMT PVA
) 7232 . 2 ( 480 PMT
26 . 176 RM PMT
JADUAL PELUNASAN PINJAMAN
BULAN BAKI
AWAL
ANSURAN
(PMT)
FAEDAH PRINSI-
PAL
BAKI
AKHIR
0 480
1
2
3
176.26
176.26
176.26
480 24.00 152.26 327.74
327.74 16.39 159.87 167.87
167.87 8.39 167.87 0