Anda di halaman 1dari 15

KEWANGAN:TOPIK 4

PERANCANGAN & RAMALAN KEWANGAN


T. Shanmugam
Jabatan Pengajian Perdagangan
IPG KP Teknik
Perancangan & Ramalan Kewangan
Objektif :
Pada akhir topik ini , anda akan
memahami kepentingan perancangan dan ramalan kewangan;

menjelaskan prosedur perancangan dan ramalan kewangan;

menyenaraikan tatacara/prosedur penyediaan Proforma
Penyata Pendapatan;

mengetahui proses penyediaan Belanjawan Tunai;

mengenalpasti dana syarikat dengan menyediakan Proforma
Lembaran Imbangan.

Pengenalan
KETIDAKTENTUAN DALAM EKONOMI SEPERTI :
Keadaan permintaan terhadap produk (memberi kesan ke atas jualan)
Kadar inflasi ( perubahan harga/ nilai wang)
Kaedah faedah (kos pinjaman untuk perkembangan operasi perniagaan)
MENGAKIBATKAN:
Keberuntungan perniagaan
Ketidaktentuan dalam aliran tunai
Perkembangan masa depan perniagaan
Kaedah menangani ketidaktentuan ini adalah melalui

PERANCANGAN & RAMALAN KEWANGAN
Kepentingan Perancangan &
Ramalan Kewangan
PERANCANGAN & RAMALAN KEWANGAN
Proses menetapkan
landasan/skop operasi
perniagaan dalam aspek-
aspek:
Tingkat jualan
Proses pengeluaran
Pengurusan/Pentadbiran dll
Proses menentukan
keperluan dana kewangan
dari aspek:
Modal pembangunan
Modal kerja
Pembiayaan pinjaman dll

BANTU DALAM MENINGKATKAN KECEKAPAN PERNIAGAAN DARI SEGI
Operasi setiap jabatan (bila kecekapan ~ kos operasi ~ untung )
Daya saing dengan perniagaan lain dalam industri yang sama
(bila kecekapan ~ kos pengeluaran ~ hg jualan ~ jualan ~ untung )
Prosedur Perancangan & Ramalan Kewangan
PERANCANGAN
(Penetapan Objektif)
Pengurus membuat ramalan berkenaan
jumlah jualan,
kos pengurusan,
kos pengeluaran (pembuatan),
keuntungan dll
RAMALAN KEWANGAN
(Penetapan Kewangan)
Pengurus menyediakan akaun-akaun
proforma (anggaran) dengan
menentukan
anggaran keberuntungan,
anggaran aliran tunai masuk-keluar
anggaran pembiayaan dana modal
anggaran pembiayaan modal kerja dll
PENCAPAIAN SEBENAR
Pengurus membuat perbanding antara
pencapaian sebenar dengan
perancangan/ramalan
Tentukan jurang /varians (+) atau (-)
Kenalpasti sebab-sebab varians
PENAMBAHBAIKAN /
PEMBETULAN
Pengurus menyediakan penambaikan
atau pembetulan kepada prosedur
perancangan dan ramalan kewangan
Skop Perancangan & Ramalan Kewangan
Proses perancangan dan ramalan kewangan
memerlukan penyediaan tiga penyata proforma iaitu:
Belanjawan Tunai
Proforma Penyata Pendapatan
Proforma Lembaran Imbangan / Kunci Kira-Kira

Proses penyediaan tiga penyata proforma hanya
dilaksanakan setelah menyediakan belanjawan-
belanjawan untuk
Jualan,
Pengeluaran,
Penggunaan dan Belian Bahan Mentah
Buruh Langsung
Overhead Kilang
Belanja Jualan dan Pentadbiran dll


Skop Perancangan & Ramalan Kewangan
Belanjawan Jualan
Belanjawan
Pengeluaran
Belanjawan
Penggunaan &
Belian Bahan
Mentah
Belanjawan Buruh
Langsung
Belanjawan
Overhead Kilang
Belanjawan Belanja
Jualan &
Pentadbiran
Belanjawan
Perolehan Barang
Modal

Belanjawan
Tunai
(Keperluan
aliran tunai)

Proforma Penyata
Pendapatan
(Keberuntungan
perancangan &
ramalan
kewangan)


Lembaran
Imbangan
(Kedudukan
aset, liabiliti,
ekuiti)

Belanjawan Jualan
Belanjawan Jualan disediakan oleh pengurus Jualan bertujuan untuk merancangkan
volum yang patut dijual oleh syarikatnya pada tempoh akan datang.
Pengurus Jualan akan membuat ramalan-ramalan tentang jualan berdasarkan kepada:
Pengalaman dan pengetahuannya tentang keadaan pasaran dan persaingan daripada syarikat-syarikat lain;
Laporan yang diterima daripada semua jurujualnya tentang keadaan pasaran dan perubahan citarasa
Laporan yang diterima daripada kajian pasaran yang dibuat;
Analisis statistik yang dibuat daripada data-data statistik yang dikumpulkan.


CONTOH BELANJAWAN JUALAN:
BELANJAWAN JUALAN
TEMPOH: EMPAT BULAN DARI JAN APRIL 2014
Belanjawan Pengeluaran
Belanjawan pengeluaran disediakan oleh Pengurus Pengeluaran bertujuan untuk
merancangkan volum yang patu dikeluarkan pada tempoh akan datang.
Volum ini dirancangkan berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:
Anggaran jualan bagi tempoh akan dtang dari Belanjawan Jualan
Stok Awal dan Stok Akhir yang dikehendaki bagi tempoh berkenaan

CONTOH BELANJAWAN JUALAN:
BELANJAWAN PENGELUARAN
TEMPOH: TIGA BULAN DARI JAN MAC 2014
Belanjawan Penggunaan Bahan
Belanjawan penggunaan disediakan untuk menunjukkan amaun bahan yang diperlukan
untu pengeluaran yang telah dibelanjawankan pada tempoh akan datang.
Amaun bahan yang diperlukan adalah bergantung kepada dua perkara:
Amaun bahan digunakan bagi setiap unit barang siap
Peruntukan yang harus dibuat tentang pembaziran dan kerosakan yang mungkin berlaku

CONTOH BELANJAWAN JUALAN:
BELANJAWAN PENGGUNAAN BAHAN
TEMPOH: TIGA BULAN DARI JAN MAC 2014
Belanjawan Belian Bahan
Belanjawan belian bahan disediakan untuk menunjukkan amaun bahan yang patut dibeli pada
tempoh akan datang.
Amaun bahan yang patut dibeli adalah berdasarkan kepada:
Amaun bahan yang akan digunakan pada tempoh akan datang dari belanjawan Penggunaan Bahan
Anggaran Stok-stok awal dan akhir yang dikehendaki

CONTOH BELANJAWAN JUALAN:
BELANJAWAN BELIAN BAHAN
TEMPOH: TIGA BULAN DARI JAN MAC 2014
Belanjawan Buruh Langsung
Belanjawan ini disediakan oleh Pengurus Kakitangan yang bertanggungjawab untuk mengupah dan
mendapatkan jenis dan bilangan pekerja yang diperlukan untuk mengeluarkan volum produk yang
dirancangkan.
Penyediaan belanjawan ini memerlukan anggaran dibuat tentang jumlah jam kerja untuk volum
pengeluaran yang dirancangkan dan bergantung kepada :
Masa buruh langsung untuk mengeluarkan seunit produk
Peruntukan untuk masa terbiar dan kerosakan mesin

CONTOH BELANJAWAN JUALAN:
BELANJAWAN BELIAN BAHAN
TEMPOH: TIGA BULAN DARI JAN MAC 2014
Belanjawan Overhed Kilang
Penyediaan belanjawan ini adalah tanggungjawab Pengurus Kilang dengan tujuan untuk
menganggarkan jumlah overhed (belanja pengendalian) kilang untuk tempoh yang dibelanjawankan.
Anggaran overhed yang dibuat harus mengambil kira jenis overhed yang berlaku .


CONTOH BELANJAWAN JUALAN:
BELANJAWAN OVERHED KILANG
TEMPOH: TIGA BULAN DARI JAN MAC 2014
BELANJAWAN TUNAI
PENYATA BELANJAWAN TUNAI
BAGI 3 BULAN BERAKHIR 31 DIS, 2004
Butir Oktober
(RM)
November
(RM)
Disember
(RM)
Jumlah
(RM)

Baki Awal

A

E

J

A
PENERIMAAN:
Jualan Tunai
Penghutang
Pinjaman bank
------

x
x (+)
x
x

x
x
(+)
x
x
(+)
x
x (+)
x
x

x
x (+)
x
x

Jumlah Penerimaan

B

F

K

P
PEMBAYARAN:
Belian
Pemiutang
Sewa
Kadarbayaran
-------

x
x
x (+)
x
x

x
x
x (+)
x
x
(+)
x
x
x (+)
x
x

x
x
x (+)
x
x

Jumlah Pembayaran

C

G

L

Q

Lebihan / Kurangan

D = B-C

H = F-G

M = K-L

R = P-Q

Baki Akhir Tahun

E = A+D

J = E+H

N = J+M

N = A+R
PROFORMA PENYATA PENDAPATAN
PROFORMA PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR
Jualan x (-)
Pulangan Jualan (x)
(Jualan Bersih) X
Tolak : JUALAN
Stok Awal x
Belian x (-)
Pulangan Belian (x)
x (+) (-)
Upah Belian x (+)
Angkutan Masuk x
Duti/Cukai Belian x
x
x (-)
Stok Akhir (x)
(x)
UNTUNG/RUGI KASAR XX
Komisen Diterima x (+)
Diskaun Diterima x (+)
- x
x
xx
Gaji x
Diskaun Diberi x
Kadar Bayaran x
Sewa x (+) (-)
Angkutan Keluar x
Hutang Lapuk x
Belanja Susutnilai x
- x
(x)
UNTUNG/RUGI BERSIH XX