Anda di halaman 1dari 26

BAB 3 : TINGKATAN 1

KERAJAAN-KERAJAAN AWAL
DI ASIA TENGGARA
Kerajaan-kerajaan
Awal di Asia
Tenggara
KERAJAAN
AGRARIA
KERAJAAN
MARITIM
Kerajaan
berasaskan
pertanian
Kerajaan
berasaskan
perdagangan
Lokasi
Kawasan
tanah subur
Kawasan
pedalaman
Ekonomi
Berasaskan
pertanian
Mengutip hasil
hutan
Menternak
binatang
Kemahiran
Membina
empangan dan
terusan

Ekonomi
Membuat kapal
Perdagangan
Perikanan
Kemahiran
Menguasai ilmu
pelayaran

Membuat kapal
Lokasi
Kawasan pesisir
pantai
Kuala Sungai
LATIHAN (3.O) : KERAJAAN AGRARIA DAN
MARITIM
Kerajaan Agraria
Kerajaan Maritim
Lengkapkan rajah di bawah tentang kerajaan Agraria dan Maritim
Maksud
Contoh
kerajaan
1.______________________________
________________
2. a)__________________
b)__________________
1._______________________
_______________
2.
a)____________________________
b)____________________________
c)____________________________
d)____________________________
e)____________________________
Ekonomi berasaskan
pertanian
Ekonomi berasaskan
perdagangan
Funan
Angkor
Champa
Chih Tu
Srivijaya
Majapahit
Kedah Tua
Kerajaan Angkor
Pengasasan
Kegiatan
ekonomi
Sistem
pemerintahan
Pelabuhan
utama
Agama
3.1. Kerajaan-kerajaan Agraria
Kerajaan Funan
Pengasasan
Kegiatan
ekonomi
Sistem
pemerintahan
Pelabuhan
utama
Agama
3.1. Kerajaan-kerajaan Agraria
Latihan (3.1) Kerajaan Agraria : Funan
dan Angkor.
1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri kerajaan
Agraria?
I Mengutip hasil hutan
II Menjalankan kegiatan menangkap ikan
III Perdagangan adalah sumber pendapatan utama
IV Terletak di pedalaman dan lembangan sungai

A. I, II, dan III
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV
2. Baray amat berfaedah kepada penduduk Angkor
kerana memberi sumbangan dalam bidang

A Kesihatan
B Pertanian
C Pertadbiran
D Pengangkutan

Petempatan awal Pelabuhan awal
Berkembang
3. Berdasarkan rajah di atas, apakah faktor yang
menyebabkan munculnya pelabuhan awal?
I Kemahiran membina kapal
II Sumber bekalan dagangan
III Sungai menjadi laluan dagangan
IV Kemunculan pusat pentadbiran di muara sungai

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

4. Senaraikan tiga contoh kegiatan
ekonomi masyarakat Agraria
a)____________________________
b)____________________________
c)____________________________
Menangkap ikan
Bercucuk tanam
Memburu dan menternak binatang
KERAJAAN-KERAJAAN
MARITIM
CHIH TU
KEDAH TUA
CHAMPA
MAJAPAHIT
SRIVIJAYA
PENGASASAN
192 M oleh
Chu Len

SISTEM
PEMERINTAHAN DAN
PENTADBIRAN
14 dinasti
Pegawai pemungut
cukai
Diterajui oleh
Bhadravarnom
Nama Champa wujud
pada 655 M

PELABUHAN
Indrapura
AGAMA
Raja
dipengaru
hi agama
Hindu
Peta
KERAJAAN CHAMPA
PENGASASAN
Oleh Raja
Gautama
pada 6 M

SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
Raja berkuasa
mutlak
Dibantu 3 orang
menteri
Dipengaruhi agama
Hindu
PELABUHAN
Tiada
AGAMA
Hindu
Peta
KERAJAAN CHIH TU
Latihan (3.2) Kerajaan Maritim :
Champa dan Chih Tu.
1. Kegiatan terpenting kerajaan Maritim ialah
A. perikanan
B. perdagangan
C. pembinaan kapal
D. menjual hasil keluaran

2. Apakah persamaan antara kerajaan Champa dan
Chih Tu?

I.Raja berkuasa mutlak
II.Pemerintahan dipengaruhi oleh agama Hindu
III.Kedua-duanya mempunyai palabuhan utama
IV.Masyarakat beragama Hindu dan Budha

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
3. Senaraikan tiga ciri-ciri sistem pemerintahan dan pentadbiran
kerajaan Chih Tu.

a.____________________________________
____________________________________
b.____________________________________
____________________________________
c.____________________________________
____________________________________
Raja berkuasa mutlak
Raja dibantu oleh tiga orang menteri
Sistem pemerintahan beraja dipengaruhi oleh
agama hindu
4. Senaraikan tiga ciri-ciri sistem pemerintahan dan
pentadbiran kerajaan Champa.
a._______________________________________
_______________________________________
b._______________________________________
_______________________________________
c._______________________________________
_______________________________________
Ditadbir oleh 14 Dinasti
Terdapat pegawai pemungut cukai
Diterajui oleh Raja Bhadravarnom

PENGASASAN
Raden Wijaya


SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
Undang-undang
Manu
Dibantu oleh
Perdana menteri & 4
orang menteri
Konsep Devaraja
PELABUHAN
Kataha &
Temasik
AGAMA
Hindu &
Buddha
Peta
KERAJAAN MAJAPAHIT
KEGIATAN EKONOMI
Mengawal perdagangan
di kepulauan Melayu
Pusat pertukaran
barang dagangan
SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
Raja berkuasa
mutlak
Menteri sebagai
perantara
PELABUHAN
Palembang
AGAMA
Hindu
PENEMUAN SEJARAH
Batu Bersurat bertarikh
683 masihiPeta
PENGASASAN
7 masihi
Palembang
KERAJAAN SRIVIJAYA
KEGIATAN
EKONOMI
Pusat pertukaran barang
dan persinggahan pelayar
Pengeluar utama padi


SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
Kukuh sejak abad
ke-5
PELABUHAN
UTAMA
Sungai Mas
Lembah Bujang
AGAMA
Hindu dan
Budha
PENEMUAN
SEJARAH
Wang perak, manik
dan barangan kaca
PENGASASAN
5 masihi
Di kenali sebagai Kataha
dan Cheh-Ca
Peta
KERAJAAN KEDAH TUA
Latihan (3.2) Kerajaan Maritim :
Majapahit, Srivijaya dan Kedah Tua.
1. Maklumat di atas mempunyai
kaitan dengan
A. Funan
B. Srivijaya
C. Majapahit
D. Kedah Tua


Undang-undang Manu
2. Mengikut Batu Bersurat Telaga Batu, terdapat tiga
bahagian pentadbiran dalam kerajaan Srivijaya iaitu

I. pentadbiran diraja
II. pentadbiran daerah
III. pentadbiran kewangan
IV. pentadbiran ketenteraan

A. I, II, dan III
B. I, II, dan IV
C. I, III, dan IV
D. II, III, dan IV
3. Apakah maksud konsep Devaraja?
_________________________________________
_________________________________________


Wakil dewa untuk memimpin manusia


4. Senaraikan dua pelabuhan utama
kerajaan KedahTua
a.__________________________
b.__________________________
Sungai Mas
Lembah Bujang
TERIMA KASIH