KONVENSYEN KEPIMPINAN GRADUAN NPQH TAHUN 2009

INSTITUT AMINUDDIN BAKI GENTING HIGHLANDS 27 MEI 2009
Nov 11, 2009

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM)
OLEH HAJI ABDUL AZIZ BIN ABDUL JALIL JABATAN PELAJARAN SELANGOR
Nov 11, 2009

1.

DEFINISI DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT DAN PEMANGKUAN

KENAIKAN PANGKAT “Kenaikan Pangkat” bererti peningkatan secara hakiki dari satu gred ke satu gred yang lebih tinggi dalam perkhidmatan dan skim perkhidmatan yang sama PEMANGKUAN “Pemangkuan” bererti seseorang pegawai dikehendaki menjalankan tugas satu jawatan lain yang lebih tinggi grednya dalam skim perkhidmatan yang sama secara sepenuh masa.
Nov 11, 2009

PRINSIP KENAIKAN PANGKAT

 Prinsip Kenaikan Pangkat Berdasarkan Kekosongan Hakiki  Prinsip Kenaikan Pangkat Secara Khas Untuk Penyandang (KUP)

Nov 11, 2009

PRINSIP KENAIKAN PANGKAT BERDASARKAN KEKOSONGAN HAKIKI

 Bermaksud peningkatan secara hakiki dari suatu gred ke suatu gred yang lebih tinggi dalam skim dan perkhidmatan yang sama  Tertakluk kepada kekosongan jawatan dan syarat yang ditetapkan di dalam skim yang berkenaan

Nov 11, 2009

PRINSIP KENAIKAN PANGKAT SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP)
 Bermaksud peningkatan ke gred yang lebih tinggi di dalam skim dan perkhidmatan yang sama tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan.  Hanya dikhaskan kepada penyandang berdasarkan syarat dan tempoh perkhidmatan yang ditetapkan.  Adalah sementara dan akan kembali ke jawatan hakiki asal layak jika penyandang tersebut meninggalkan perkhidmatan.
Nov 11, 2009

JENIS KENAIKAN PANGKAT: Ke Gred - ke Gred 54 dan ke bawah Ke Jawatan - ke JUSA C dan ke atas JENIS PEMANGKUAN: Dengan tujuan dinaikkan pangkat: Pegawai layak mengikut skim perkhidmatan atau syaratsyarat lain yang ditetapkan Bukan dengan tujuan naik pangkat: Pegawai yang diperakukan tidak layak mengikut skim perkhidmatan atau syarat-syarat lain yang ditetapkan
Nov 11, 2009

2. DASAR KENAIKAN PANGKAT Seseorang pegawai itu dipilih untuk dinaikkan pangkat berasaskan kepada kebolehan dan kesesuaian yang akan ditentukan mengikut • • • • Kecekapan dan prestasi kerja Kelayakan, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman Sifat-sifat peribadi termasuk kesesuaian, keutuhan, potensi dan kepimpinan Kegiatan luar dan sumbangan serta aspek lain yang difikirkan relevan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat.

Jika terdapat 2 atau lebih pegawai mempunyai merit yang sama, kelayakan akademik atau pengalaman kerja yang ada kaitan dengan jawatan hendaklah juga dijadikan asas pemilihan selain kekananan pegawai dalam menentukan Nov 11,pegawai yang lebih layak. 2009

3.
i.

SYARAT-SYARAT ASAS KENAIKAN PANGKAT Mengikut Skim Perkhidmatan: a) Telah disahkan dalam perkhidmatan (gred lantikan) b) Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan c) Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang ditetapkan d) Diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan Bebas dari kes tatatertib Lulus tapisan keutuhan BPR Lulus pengisytiharan harta Bebas dari senarai Peminjam Pendidikan Tegar

ii. iii. iv. v.

Nov 11, 2009

4. PEGAWAI YANG BOLEH DITIMBANG KENAIKAN PANGKAT a) b) c) Pegawai tetap Pegawai yang layak mengikut skim perkhidmatan Pegawai yang memohon (jika secara iklan yang disyaratkan memohon) d) e) f) Pegawai yang dipinjam/ tukar sementara ke agensi lain Pegawai yang sedang bercuti Pegawai yang memangku jika disyaratkan pemangkuan

Nov 11, 2009

5. PEGAWAI YANG TIDAK BOLEH DITIMBANG KENAIKAN PANGKAT a) b) Pegawai percubaan, Sementara, Kontrak dan Sangkut Pegawai meletak jawatan semasa urusan naik pangkat diadakan c) d) e) Pegawai yang tidak mengisytihar harta Pegawai yang gagal dalam tapisan BPR Pegawai dalam tempoh hukuman tatatertib

Nov 11, 2009

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1990
Dasar kenaikan pangkat bagi Pegawai yang sedang disiasat dan telah menerima Hukuman Tatatertib a) Pegawai yang ditohmah tetapi tidak dapat dibuktikan - ditimbang dalam urusan kenaikan pangkat Pegawai yang mempunyai kes “Prima-Facie” - ditimbang dalam urusan naik pangkat dan dimaklumkan kepada Lembaga Kenaikan Pangkat Pegawai yang dikenakan hukuman Tatatertib - tidak layak dinaikkan pangkat mengikut tempoh dan urusan berikut :

b)

c)

Nov 11, 2009

HUKUMAN TEMPOH TIDAK LAYAK DINAIKKAN PANGKAT Amaran Denda mana yang Lucut Hak yang Emolumen Tangguh Pergerakan mana yang Gaji Turun Gaji yang Turun Pangkat Nov 11, 2009 yang 6 bulan atau 1 urusan, mana yang terdahulu 12 bulan atau 1 urusan, terdahulu

18 bulan atau 1 urusan, mana terdahulu 30 bulan atau 1 urusan,

terkemudian 36 bulan atau 1 urusan, mana terkemudian 48 bulan atau 2 urusan, mana terkemudian

6. JAWATAN KOSONG YANG BOLEH DIGUNAKAN BAGI KENAIKAN PANGKAT (KEKOSONGAN HAKIKI)


       

Penyandang bersara wajib; Penyandang bersara pilihan; Penyandang letak/lepas jawatan; Penyandang meninggal dunia; Penyandang dikenakan tindakan tatatertib turun pangkat, buang kerja atau ditamatkan perkhidmatan. Penyandang naik pangkat ke gred yang lebih tinggi; Jawatan baru wujud; Jawatan naik taraf/turun taraf;

Nov 11, 2009

7.

KAEDAH PELAKSANAAN URUSAN PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT

i. Secara Berkumpulan/Individu
a. Secara berkumpulan bagi urusan pemangkuan/kenaikan pangkat ke gred b. Secara individu bagi pemangkuan/kenaikan pangkat ke jawatan

ii. Melalui Iklan/Tanpa Iklan a. Melalui iklan dengan mempelawa pegawai-pegawai yang

layak untuk memohon. Hanya pegawai yang memohon sahaja yang dipertimbangkan. b. Tanpa iklan di mana Ketua Jabatan mengemukakan senarai nama kesemua pegawai yang layak berserta dokumen/maklumat yang diperlukan.
Nov 11, 2009

iii. Memangku Terlebih Dahulu/ Kenaikan Pangkat Terus

a. Kenaikan pangkat ke gred (Gred 54 ke bawah)

- boleh dinaikkan pangkat terus tanpa memangku terlebih dahulu

b. Kenaikan pangkat ke jawatan - memangku terlebih dahulu sekurang(JUSA C ke atas) kurangnya 6 bulan

Nov 11, 2009

iv.

Secara Khas Untuk Penyandang (KUP)
TIME BASED (tanpa tertakluk kepada kekosongan jawatan) - PPPS DG41 ke Gred DG44 dan DG48 - PPPLD DGA29 ke Gred DGA32 GURU CEMERLANG - PPPS DG41 ke Gred DG44, DG48, DG52, DG54 dan Gred Khas C - PPPLD Gred DGA29 ke Gred DGA32 - PPPLD Gred DGA32 ke Gred DGA34 PENGETUA CEMERLANG - PPPS Gred DG48 ke Gred DG52, DG54 dan Gred Utama C GURU BESAR CEMERLANG - PPPLD Gred DGA34 ke Gred DGA38

Nov 11, 2009

8.

INSTRUMEN DAN ASAS PENILAIAN DALAM URUSAN PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT i. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun terakhir dengan wajaran seperti berikut:a. Tahun Pertama b. Tahun Kedua c. Tahun Ketiga Jumlah ii. Temuduga iii. Peperiksaan iv. Kursus v. Instrumen lain yang sesuai 20% 35% 45% 100%

Nov 11, 2009

9.

PENETAPAN TARIKH KENAIKAN PANGKAT i. Tarikh kenaikan pangkat seseorang pegawai itu tidak boleh lebih awal daripada tarikh kekosongan berlaku atau tarikh terakhir kenaikan pangkat dalam urusan sebelumnya atau tarikh pegawai itu layak dinaikkan pangkat mengikut syarat-syarat yang ditetapkan, mana yang terkemudian. ii. Walau apapun, tarikh kenaikan pangkat seseorang pegawai itu adalah pada tarikh yang ditetapkan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat yang berkenaan.

Nov 11, 2009

10.

BIDANGKUASA MENIMBANG DAN MELULUSKAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT BAGI ANGGOTA DI KEMENTERIAN PELAJARAN i. Bagi Pegawai-pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik di bawah bidangkuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan: Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran yang ditubuhkan di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran 1974 - P.U.(A) 89 ii. Bagi Pegawai-pegawai Perkhidmatan Awam yang dilantik di bawah bidangkuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam: Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam yang ditubuhkan di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 1986 - P.U.(A) 151

Nov 11, 2009

11.

KAEDAH URUSAN KENAIKAN PANGKAT DALAM TEMPOH PERALIHAN SSB - SSM MENGIKUT SURAT JPA.(SULIT).NP.134/1 KLT.7(36) BERTARIKH 25 JUN 2003 (a) Pegawai diperakukan kenaikan pangkat tanpa pemangkuan (b) Perakuan kenaikan pangkat dibuat bagi mengisi jawatan gred kenaikan pangkat yang kosong secara hakiki pada atau sebelum 31 Disember 2003 (c) Urusan kenaikan pangkat tidak melibatkan gred kenaikan pangkat yang baru di bawah SSM (e) Pegawai yang diperakukan dinilai kebolehan dan kesesuaian melalui proses temuduga atau kursus atau penilaian lain yang difikirkan sesuai (f) tarikh kenaikan pangkat hendaklah dikuatkuasakan dalam tahun 2003

Nov 11, 2009

12.

KAEDAH URUSAN KENAIKAN PANGKAT DAN PEMANGKUAN BERIKUTAN PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA MENGIKUT SURAT JPA.(SULIT).NP.1341KLT.8(45) BERTARIKH 19 APRIL 2004 (a) Semua jawatan naik pangkat mulai 1.1.2004 boleh diisi melalui urusan kenaikan pangkat dan pemangkuan. (b) Urusan kenaikan pangkat dan pemangkuan hendaklah mematuhi kesemua syarat ditetapkan dalam skim perkhidmatan SSM (c) Pegawai yang tidak lulus PTK boleh memangku bukan tujuan naik pangkat (BTNP) tetapi mestilah memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan (d) Kekosongan jawatan Gred 48 boleh diisi oleh pegawai Gred 41 secara memangku di atas Gred 44 (KUP) dan jawatan Gred 54 boleh diisi oleh pegawai Gred 48 secara memangku di atas Gred 52 (KUP) (e) Pegawai yang memangku BTNP hanya boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat ke gred yang dipangku setelah memenuhi kesemua syarat dalam skim perkhidmatan SSM termasuk lulus PTK dan syarat-syarat lain yang ditetapkan. (f) Pegawai yang memangku BTNP boleh ditamatkan pemangkuan sekiranya tidak lulus PTK dalam tempoh 2 tahun (g) Kaedah urusan pemangkuan secara BTNP hanya terpakai dalam tempoh 2 tahun dari surat JPA.

Nov 11, 2009

13.

PELAKSANAAN URUSAN PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT PPPS/PPPLD i. Secara biasa berdasarkan kekosongan jawatan dan memangku terlebih dahulu: - Secara individu ke JUSA - Secara berkumpulan mengikut zon (kekananan/ kawasan) dan bidang sehingga Gred DG54 (Bidang Pendidikan Islam hanya setakat Gred DG48. Gred DG52 dan DG54 bersekali Bidang Umum) - Secara berkumpulan mengikut negeri (state-based) dan bidang bagi PPPLD ii. Secara Khas Untuk Penyandang (KUP) mengikut konsep: a. Time-Based (kenaikan pangkat terus) b. Guru Cemerlang (memangku 1-3 tahun) c. Pengetua Cemerlang (memangku 1-3 tahun) d. Guru Besar Cemerlang Nov 11, 2009

14. KAEDAH DAN SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT PENGETUA CEMERLANG
NAMA JAWATAN A. TEMPOH BERKHIDMAT B. MARKAH PRESTASI MARKAH PANEL PENILAIAN TEMUDUGA C. SYARAT-SYARAT PERKHIDMAT AN LAPORAN HARTA TATATERTIB

DG 48 NAIK PANGKAT KE GRED DG 52 Pengetua Cemerlang 1.5 tahun Pengetua SM ; dan - Terus sebagai Pengetua Cemerlang DG52 selama 1.5 tahun lagi - LNPT - Markah Penilaian Calon - Markah Panel Pemantauan - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan

DG 52 NAIK PANGKAT KE GRED DG 54 1.5 tahun Pengetua Cemerlang- LNPT DG52 di Sekolah Menengah; dan - Markah Penilaian Calon Terus sebagai Pengetua - Markah Panel Pemantauan Cemerlang DG54 selama 2 tahun lagi. - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan

DG 54 NAIK PANGKAT KE GRED JUSA C 2 tahun Pengetua Cemerlang DG54 - LNPT di Sekolah Menengah; dan - Markah Penilaian Calon Terus sebagai Pengetua Cemerlang JUSA C di Sekolah Menengah - Markah Panel Pemantauan - Markah Panel Temuduga - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan

Nov 11, 2009

15. KAEDAH DAN SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT GURU CEMERLANG SISWAZAH
NAMA JAWATAN A. TEMPOH BERKHIDMAT B. MARKAH PRESTASI MARKAH PANEL PENILAIAN TEMUDUGA C. SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN LAPORAN HARTA TATATERTIB

DG 41 NAIK PANGKAT KE GRED DG 44 Guru Cemerlang 7 tahun mengajar; Termasuk 3 tahun terakhir m/p pakar; dan Terus sebagai Guru Cemerlang DG44 selama 3 tahun lagi. - LNPT - Markah Penilaian Calon - Markah Panel Pemantauan - Pengesahan dalam perkhidmatan - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan.

DG 44 NAIK PANGKAT KE GRED DG 48 3 tahun Guru Cemerlang DG44; dan - LNPT Terus sebagai Guru Cemerlang DG48 selama 3 tahun lagi. - Markah Penilaian Calon - Markah Panel Pemantauan - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan.

DG 48 NAIK PANGKAT KE GRED DG 52 3 tahun Guru Cemerlang DG48; dan Terus sebagai Guru Cemerlang DG52 selama 3 tahun lagi. - LNPT - Markah Penilaian Calon - Markah Panel Pemantauan - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan.

Nov 11, 2009

NAMA JAWATAN

A.

TEMPOH BERKHIDMAT

B.

MARKAH PRESTASI MARKAH PANEL PENILAIAN TEMUDUGA

C.

SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN LAPORAN HARTA TATATERTIB

DG 52 NAIK PANGKAT KE GRED DG 54 3 tahun Guru Cemerlang DG52; Terus sebagai Guru Cemerlang DG54 selama 3 tahun. - LNPT - Markah Penilaian Calon - Markah Panel Pemantauan - Lulus PTK ; - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan.

DG 54 NAIK PANGKAT KE GRED KHAS C 2 tahun Guru Cemerlang DG54; dan - LNPT - Markah Penilaian Calon Terus sebagai Guru Cemerlang Gred - Markah Panel Pemantauan Khas C. - Markah Panel Temuduga - Pengisytiharan harta, lulus tapisan tatatertib dan BPR; dan - Perakuan Ketua Jabatan.

Nov 11, 2009

16.

KAEDAH PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED PPPS/PPPLD

RUJUKAN DAN PERATURAN
1. KAEDAH DAN SYARAT-SYARAT DI BAWAH SISTEM SARAAN BARU (SSB) Bagi PPPS/PPPLD yang kekal di bawah SSB (Tidak memilih SSM) Berkuatkuasa mulai 1.1.1998 2. KAEDAH DAN SYARAT-SYARAT DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) i) Surat JPA(S)324/14/9 KLT. 22 (44A) bertarikh 28.10.2002 Bagi PPPS/PPPLD yang memilih SSM Bagi tempoh mulai 2003 hingga 2014

ii) Skim Perkhidmatan PPPS dan PPPLD di LAMPIRAN ‘B’ kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 Bagi PPPS/PPPLD yang memilih SSM Berkuatkuasa mulai 1.11.2002

Nov 11, 2009

17.

SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED (KUP) DI BAWAH SISTEM SARAAN BARU (SSB) (BERKUATKUASA MULAI 1.1.1998)
PPPS GRED DG3 KE GRED DG2 (KUP)
a) b) c) d) e) disahkan dalam perkhidmatan; mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan; berkhidmat sekurang-kurangnya 12 tahun di Gred DG3 dikira dari tarikh lantikan PPP Kat. D1 atau D2 atau PPPS T/Biasa (A19); berada di matagaji maksimum Gred DG3 P1T26 atau matagaji bersamaan/ lebih berhampiran di P2 atau di P3 sekurang-kurangnya 2 tahun; dan diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan. tinggi

1.

2.

PPPLD GRED DGA6 KE GRED DGA5 (KUP)
a) b) disahkan dalam perkhidmatan; mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan;

c) berada di matagaji maksimum P1T22 Gred DGA6 atau matagaji yang bersamaan/ lebih tinggi berhampiran di P2 atau P3; dan d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan

Nov 11, 2009

18.

PRINSIP-PRINSIP, SYARAT-SYARAT DAN KAEDAH PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED (KUP) DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

A. JPA(S)324/14/9 KLT. 22 (44A) - LAMPIRAN ‘A’
1. 2. 3. Bagi tempoh mulai 2003 hingga 2014 Mesti memilih opsyen SSM Berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan dan matagaji pada 31.10.2002:kurang

a. PPPS Gred DG3 yang berada di matagaji P1T11 hingga P1T26 atau di matagaji yang setaraf di P2 atau P3 dan telah berkhidmat selama tidak dari 11, 10, 9 atau 8 tahun, mengikut mana berkenaan. b. PPPLD Gred DGA6 yang berada di matagaji P1T21 dan P1T20 atau di matagaji yang setaraf di P2 atau P3 dan telah berkhidmat selama tidak dari 9 tahun.

kurang

4. Kenaikan pangkat PPPS dari Gred DG41 ke Gred DG44 hendaklah tidak kurang dari 10 tahun perkhidmatan atas Gred DG3/DG41 dan kenaikan pangkat ke Gred DG48 pula tidak kurang dari 12 tahun perkhidmatan atas Gred DG3/DG41/DG44 pada tarikh dinaikkan pangkat.
Nov 11, 2009

5. Kelonggaran syarat daripada lulus PTK Tahap 1 atau 2 dan 3 pegawai-pegawai tertentu berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan dan matagaji pada 31.10.2002.

bagi

6. PPPS yang memenuhi syarat dari segi matagaji tetapi berkhidmat kurang daripada tempoh yang ditetapkan pada 31.10.2002, kenaikan pangkat mereka hendaklah dirujuk kepada JPA untuk pertimbangan. 7. Syarat-syarat kenaikan pangkat anggota lain adalah seperti yang ditetapkan dalam Skim Perkhidmatan PPPS/PPPLD di Lampiran ‘B’ Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002.

Nov 11, 2009

B.

KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN PPPS/PPPLD - PEK. PERKHIDMATAN BIL. 4 TAHUN 2002 MULAI 1.11.2002
1. KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED PPPS GRED DG41 KE GRED DG44 (KUP) (a) disahkan dalam perkhidmatan; (b) berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun di Gred DG41; (c) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (d) lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan (e) diperakukan oleh ketua perkhidmatan.

2. KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED PPPS GRED DG44 KE GRED DG48 (KUP) (a) berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun di Gred DG44; (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (c) lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan (d) diperakukan oleh ketua perkhidmatan.

Nov 11, 2009

3. KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED PPPLD GRED DGA29 KE DGA32 (KUP)

(a) (b) (c) (d) (e)

disahkan dalam perkhidmatan; mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun di Gred DGA29; dan diperakukan oleh Ketua Perkhidmatan

Nov 11, 2009

JADUAL RINGKAS KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED PPPS GRED DG41 KE GRED DG44 & DG48 (KUP) JPA(S)324/14/9 KLT. 22(44A) BERTARIKH 28 OKTOBER 2002

TANGGA GAJI P1T26 +1 THN 11 THN PERKHIDMATAN Pada 31.10.2002 P1T26 10 THN PERKHIDMATAN Pada 31.10.2002 P1T25 9 THN PERKHIDMATAN Pada 31.10.2002

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

DG4 8

DG4 4

DG4 8

DG4 4

DG4 8

ualikan daripada syarat lulus PTK 1 atau 2 untuk ke Gred DG44 (KUP) dan PTK 3 untuk ed DG48 (KUP)

P1T24 TANGGA GAJI P1T23

200 3

2004

2005

DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44

DG48 DG48 DG48

200 6

2007

2008

200 9

2010

2011

201 2

2013

2014

P1T22 P1T21 P1T20 P1T19 P1T18

DG48 DG48 DG48 DG48

i.

Dikecualikan daripada syarat lulus PTK 1 atau 2 untuk ke Gred DG44 (KUP);

ii. iii.

Dikenakan syarat lulus PTK Tahap 3 untuk Gred DG48 (KUP); Tempoh Perkhidmatan 8 tahun atau lebih dalam Gred DG3 pada 31.10.2002

2003

P1T17 TANGGA GAJI P1T16

DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44

200 4

2005

2006

200 7

2008

2009

201 0

2011

2012

DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48

201 3

2014

P1T15 P1T14 P1T13 P1T12 P1T11

i. ii.

Dikenakan syarat lulus PTK 1 atau 2 untuk ke Gred DG44 dan PTK 3 untuk ke Gred DG48 (KUP); Tempoh perkhidmatan 8 tahun atau lebih dalam Gred DG3 pada 31.10.2002 (Lantikan Sebelum/Pada 31.10.1994)

JADUAL RINGKAS KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED PPPLD GRED DGA29 KE GRED DGA32 (KUP) JPA(S)324/14/9 KLT. 22(44A) BTH. 28.10.2002
PPPLD YANG BERADA DI MATAGAJI P1T21 DAN P1T20 ATAU MATAGAJI BERSAMAAN YANG SETARAF DI P2 @ P3 PADA 31.10.2002 TANGGA GAJI P1T21 9 THN PERKHIDMATAN PADA 31.10.2002 P1T20 9 THN PERKHIDMATAN PADA 31.10.2002 DGA 32* DGA 32* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

cualikan daripada syarat lulus PTK Tahap 1 atau 2 untuk ke Gred DGA32 (KUP)

kan pangkat secara Time-Based PPPLD bagi yang tidak berada di matagaji yang ditetapkan 31.10.2002 adalah mengikut syarat-syarat dalam skim perkhidmatan di Lampiran B kepada erkhid. Bil. 2 Tahun 2002

19.

ISU-ISU/MASALAH PELAKSANAAN i) Jawatan terhad/calon ramai ii) Iklan/Surat edaran Kementerian tidak sampai ke peringkat sekolah iii) Calon tidak mengetahui mengenai iklan urusan pemangkuan/ kenaikan pangkat iv) Masalah data/maklumat - Maklumat personel dan perjawatan dalam database tidak betul/tidak lengkap/tidak kemaskini - Senarai kekananan tidak lengkap/tidak kemaskini v) Perakuan tidak lengkap/lewat diterima - disebabkan Buku Rekod Perkhidmatan tiada/tidak kemaskini - LNPT tiada/lewat disediakan - dokumen lain (Kenyataan tatatertib/harta/borang tapisan keutuhan BPR) tiada/lewat dikemukakan

Nov 11, 2009

vi)

Markah prestasi tidak menggambarkan prestasi sebenar – isu penilaian prestasi vii) Calon tolak tawaran kerana enggan bertukar atau sebab lain viii) Calon tercicir/tertinggal terutamanya kenaikan pangkat Time-Based ix) Pertindihan calon dalam urusan kenaikan pangkat biasa (hakiki) dan kenaikan pangkat Time-Based x. Isu pelaksanaan urusan kenaikan pangkat ekoran pemecahan kepada 2 Kementerian – KPM dan KPTM xi. Kerenah birokrasi dan pengaruh politik.

Nov 11, 2009

TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful