Anda di halaman 1dari 29

DASAR AWAM DARI

PERSPEKTIF ANALITIK
LUTFAN BIN JAES
PACE UUM
2009
OBJEKTIF
1. Memahami sistem ekonomi yang diamalkan di Malaysia.
2. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pasaran
di Malaysia.
3. Mengaitkan hubungan antara dasar awam dengan sistem
ekonomi.
4. Menjelaskan cara kerajaan memperoleh sumber kewangan dan
cara kerajaan membelanjakannya.

PENGENALAN
Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dasar awam;

Sains Politik
Pentadbiran awam
Ekonomi

Tidak semua dasar atau program boleh diselesaikan dengan
menggunakan pendekatan politik.
Model Ekonomi/model analitik selesaikan masalah spt.

sistem belanjawan
kos untung/rugi
penyelidikan operasi dan statistik
kecekapan/kegagalan pasaran
EKONOMI MALAYSIA: GABUNGAN
SEMUA PUNCA PENGELUARAN
Pengertian ekonomi;

satu proses bagaimana cara manusia hendak memenuhi
keperluan hidup mereka seperti makanan,
pakaian, tempat tinggal, pelajaran dan kesejahteraan.

Bagi menentukan sistem ekonomi berjalan lancar, bergantung
kepada pengendalian sistem politik oleh pemimpin.
Sistem ekonomi;

Komunisme
Sosialisme
Diktator
Kapitalisme
Ekonomi campuran.

i. Komunisme

Mengutamakan konsep samarata dan dianggap terlalu idealistik.
Semua bentuk ekonomi ditentukan oleh pemerintah.
Menganggap agama sebagai candu dan tidak berfaedah.

ii. Sosialisme
Semua punca ekonomi ditentukan oleh negara dan semua
kegiatannya adalah berpusat.
Rakyat tidak memainkan peranan dalam membuat keputusan.
Pelaburan asing tidak diberi peluang kerana dianggap
mengancam kedudukan rakyat dan negara.
Tidak menentang agama secara terbuka tetapi mengabaikan
aspek kerohanian.

iii. Kapitalis
Setiap rakyat mempunyai peluang untuk kendalikan ekonomi.
Mengabaikan rakyat yang miskin dan kaum buruh.
Diamalkan dinegara Eropah dan Amerika Syarikat.
Mengakibatkan kemunculan komunisme oleh Karl Marx.
Cukai dikenakan kepada pemodal dan diberikan kepada
rakyat.

iv. Ekonomi Campuran

Berasaskan ekonomi kapitalis.
Malaysia sebelum merdeka, mengamalkan sistem kapitalis.
Selepas merdeka mengamalkan sistem ekonomi campuran.
Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam membuat
keputusan.
Pelabur pula dibenarkan melabur.
Tubuhkan badan iktisad spt. MARA, FELDA, UDA, PERNAS
Galakkan rakyat membesarkan kek bukan membahagikan kek
iaitu pelabur akan meluaskan perniagaan dan pada masa
yang sama akan mengambil orang miskin bekerja.
Ekonomi yang dirancang seperti Rancangan Malaysia.
Sistem ekonomi yang sejajar dengan ajaran agama Islam.


4.0 SISTEM PASARAN DAN SYARAT-SYARAT PASARAN.

4.1 Isi Rumah

Mana-mana kelompok individu yang menentukan secara kolektif
bagaimana mereka mendapatkan pendapatan mereka dan
cara mereka membelanjakannya.

Definisi lain;
4.1.1 Berapa banyak yang akan diperolehi.
4.1.2 Bagaimana tentukan perolehan daripada pelbagai
sumber.
4.1.3 Berurusan dalam bentuk wang;
Apakah yang diperolehApakah yang dibelanjakan
Menyimpan kekayaan.

4.1.3. Mempunyai unsur-unsur yang boleh dijual; tanah, buruh, rumah
sewa.
4.1.4 Matlamat untuk mencapai keuntungan atau kepuasan.
4.1.5 Objektif utama untuk kepuasan maksimum.
Satu jumlah faktor pengeluaran yang terhad, tanah, buruh.
Kebebasan menjual faktor-faktor perkhidmatan untuk
memperolehi pendapatan.
Kebebasan menggunakan pendapatan untuk membeli aset.

4.2 Perniagaan

Membeli faktor-faktor pengeluaran daripada isi rumah dan tukar
kepada barangan, perkhidmatan dan menjual balik mesin-mesin
output kepada isi rumah untuk mendapat wang.


Jenis-jenis perniagaan ada pelbagai bentuk dan mempunyai
beberapa ciri yang utama;

i. Objektif untuk keuntungan yang maksimum
ii. Teknologi yang keluarkan hasil dengan menggunakan input
seperti tanah, buruh dan modal.
iii. Kebebasan menjual keluaran untuk memperolehi hasilnya.
iv. Kebebasan menggunakan hasil dan seterusnya membeli
input-input yang produktif.

4.3. Pasaran.

Isi rumah dan perniagaan berkait rapat. Kedua-duanya berkaitan
dengan penawaran dan permintaan dalam sistem pasaran.

4.3.1 Syarat-syarat bagi operasi yang berkesan.
Syarat-syarat penting bagi mempastikan sektor awam men-
jalankan kegiatan yang menguntungkan masyarakat.
Jika tiada syarat, permintaan akan menjadi tinggi.


a. Persaingan sempurna.
Setiap pasaran mempunyai banyak pembeli dan penjual.
Pembeli dan penjual merupakan penukar harga
dan bukan pembuat harga.
Harga ditentukan oleh pasaran.
Jika satu atau lebih penjual mempunyai kawalan terhadap
penawaran, dikenali sebagai monopolistik.
Satu atau sedikit pembeli yang mempunyai kawalan terhadap
permintaan, dikenali sebagai monopsonistik.
Apabila wujud kuasa pasaran samada monopolistik atau
monopsonistik, pasaran tidak berjalan dengan cekap.
Ketidak cekapan mengakibatkan pembuangan ekonomi dan
seterusnya membawa kerugian kebajikan sosial.

b. Penambahan kos di semua industri.

Sebarang pengeluaran (firma perniagaan) dalam ekonomi
tumbuh lebih besar menyebabkan terdapat beberapa tingkat
keluaran atau hasil apabila tiap-tiap satu unit mula bertambah.Jika penambahan kos tidak wujud, kos pengeluaran barangan
akan jatuh berterusan, bertambah besarlah pertumbahan industri.


c. Prinsip Exclusive

Satu ciri barangan/perkhidmatan mesti diperolehi jika mahukan sistem
pasaran berfungsi secara ideal.
Cth.stoking hanya orang yang memakai sahaja yang merasa selesa.
Barangan yang tidak tertakluk ciri exclusive mempunyai ciri spill over.
Cth.orang yang membuang sampah ke dalam sungai tidak akan rugi
apa-apa, tetapi orang lain akan menerima pencemaran.

d. Ketiadaan barangan awam.

Tidak tertakluk kepada prinsip exclusion tetapi mengalami spill over
yang extreme. Setiap orang akan mendapat barangan awam dalam
jumlah yang sama.

Cth.barangan awam; rumah api, pertahanan nasional, lampu jalan dll.
e. Pengetahuan yang lengkap.

Semua pembeli dan penjual mesti mempunyai pengetahuan yang
sepenuhnya mengenai semua alternatif.
Dengan itu, kerelaan untuk membayar semua barangan yang
dikehendaki dan kerelaan untuk menjual barangan yang ditawarkan
adalah sempurna keadaanya dipasaran.

f. Mobiliti yang lengkap

Punca-punca keluaran akan bergerak mengikut perubahan harga.
Dikaitkan dengan teori penawaran/permintaan iaitu
i. Permintaan akan tinggi sekiranya harga rendah.
ii. Penawaran barang rendah jika permintaan kurang dan harga
tinggi.
Setiap orang berhak untuk ubah corak perbelanjaan & pendapatan
dalam meransang perubahan-perubahan harga.
Cth. Buruh bebas mendapatkan pekerjaan yang menawarkan kadar
gaji yang berbeza. Atau firma turunkan kadar gaji buruh sekiranya
harga barang rendah dan sebaliknya.

KEGAGALAN PASARAN:
PERLU TINDAKAN YANG KOLEKTIF
1. Monopoli, pengurangan kos dan ketidakcekapan ekonomi.

Terjadi kerana kekurangan modal/bahan mentah. Hanya teknologi
yang boleh mengatasi masalah tersebut. Menyebabkan munculnya
monopoli.
Masalah tersebut boleh diatasi dengan cara;
Anti trust legislation.
Peraturan-peraturan awam
Syarikat kerajaan/badan berkanun.
Wujudkan keadaan yang tiada persaingan.
Jika sedikit firma beroperasi dengan cekap-oligopoli.
Untuk mengatasi keadaan ini, kerajaan boleh keluarkan
undang-undang, melarang monopoli dan mengawal harga spt.
kawal harga minyak, gula, beras dan minyak dll.


.
2. Ketidakcekapan ekonomi dan spill over.

Penggubal dasar mestilah sedar akan kesan spill over.
Spill over cost- bila sebuah kereta rosak yang menyebabkan kesesakan
lalu lintas, orang lain akan terkena spill over cost.
Spill over benefit- sebuah syarikat terpaksa mengeluarkankan modal
untuk memberi latihan kepada kakitangan,tiba-tiba kakitangan tersebut
mencari kerja lain, syarikat baru akan mendapat spill over benefit,
manakala syarikat lama akan membayar spill over cost.


Ekonomi Spill Over (lebihan)
D S
D
S
O
X
kuantiti
Harga P
E
Q1
P1
Q2
Keluk penawaran dan keluk permintaan bertemu tentukan
Harga yang stabil.
Rajah 1

Titik E dianggap titik pertemuan bila pengeluaran dan harga seimbang.
Q dianggap kuantiti yang sesuai dan P pula harga yang sesuai.
Jadi marginal cost dan marginal benefit adalah sama.
Jika Q tinggi pengeluarannya, menyebabkan harga menjadi mahal,
dan permintaan akan menjadi rendah.
Jika pengeluaran rendah, penawaran rendah, sedangkan permintaan
tinggi dan harga barangan mungkin meningkat.

Pendidikan- samada tinggi ataupun tidak, masyarakat akan tetap
membayar. Melambangkan penilaian masyarakat terhadap pelajaran
adalah tinggi.
Kemungkinan jika harga rendah, unit pelajaran akan ditambah dan
sebaliknya.
.
Harga P
T
D
S
S
T
D
Q1
Q2
0
$b
$b
Kuantiti
Keluk yang dapat menetapkan yang
seimbang dengan harga
Rajah 2

D dikatakan harga tinggi, sedikit unit pelajaran yang akan dibayar.
P rendah, banyak unit pelajaran.
Q2 dianggap sebaik-baik yang patut dikeluarkan. Q1 minimum shj.

Tindakan kolektif dan spill over
Jika berlaku ketidakseimbangan dalam pasaran, kerajaan akan
i. bertindak mengambil alih. Cth. Polis, pelajaran, hospital dll.
ii. Kurangkan cukai dan beri subsidi kepada industri untuk dapatkan
spill over benefit.
iii. Subsidi/biasiswa kepada rakyat


PRINSIP-PRINSIP KEBERUNTUNGAN
SOSIAL YANG MAKSIMUM: SATU
RANGKA PENILAIAN KERAJAAN

Untuk melihat keberkesanan impak ekonomi daripada keputusan-
keputusan dan penilaian sektor awam;

i. Adakah rakyat di negara ini mendapat lebih keuntungan daripada
keputusan-keputusan itu?
ii. Adakah kenaikan dan nilai ekonomi yang disebabkan oleh
keputusan itu lebih besar daripada kos ekonomi yang dikenakan?
Keputusan kerajaan ialah untuk mewujudkan faedah dengan
mengenakan kos-kos yang mengandungi pelbagai bentuk-cukai,
undang-undang dan penguatkuasaan pencegahan.

Kesan keputusan kerajaan dibuat dalam banyak kerajaan yang
dipanggil kewangan awam.
Kerugian/keuntungan yang diakibatkan oleh keputusan kerajaan
Berkaitan dengan cara kerajaan meninggikan perbelanjaan dan
Membelanjakan pendapatan, atau berapa banyak pendapatan
ditinggi/dibelanjakan.


Prinsip-prinsip Keberuntungan Sosial yang maksimum

Ada 2 prinsip yang perlu ditekankan;
i. Ujian Minimum
ii. Ujian Maksimum

i. Ujian Minimum

Aktiviti sektor awam mestilah ditemui jika hendak wujudkan
kepentingan masyarakat.
Berkehendakkan cadangan gambaran keuntungan yang melebihi
kos.
Jika lebih rendah drpd.kos- projek tidak perlu dijalankan.
Cth : Jambatan 10 juta untuk penduduk kampung seramai 5 keluarga

ii. Ujian Maksimum

Untuk dapatkan keuntungan sosial yang maksimum.
penyelidikan lengkap mengenai alternatif untuk dapatkan lebih
keuntungan melebihi kos sosial. Cth.Pilihan A
RM 25 ribu kos
RM 10 ribu untung
Pilihan B
RM 35 ribu kos
RM 15 ribu untung
Pilihan yang tepat ialah B kerana pulangan lebih besar.
KOS SOSIAL DAN KEUNTUNGAN SOSIAL
Terdapat 2 model untuk melihat sejauhmana kerajaan memperolehi
keberuntungan sosial yang maksimum;

i. Saiz projek kerajaan yang optimum
ii. Kesan pemindahan program sektor swasta.

i. Saiz Projek kerajaan yang optimum.

Andaian;
i. Semua pasaran di sektor awam beroperasi dengan baik.
ii. Setengah barangan awam tidak boleh dikeluarkan oleh swasta.
iii. Kerajaan telah menilai semua alternatif pengeluaran barangan awam
dan tahu nilai sosial yang dikeluarkan drpd setiap ringgit.


a
b
RM
1 juta
RM
300
juta
RM
301
juta
Unit
Bagi
Nilai
sosial
TSV (Total Sosial Value)
Saiz projek yang sesuai mengikut nilai sosial dan nilai ringgit
TSV berkait dengan jumlah kos sesuatu projek.
Keluk TSV menunjukkan bahawa setiap sejuta ringgit yang pertama,
rakyat rela membayar jumlah yang banyak iaitu RM 300 juta.
Nilai sosialnya adalah besar.
$SC
$SV
B
C
0 A
TSC (Total Social Cost )
TSV (Total Social Value)
45
Jumlah nilai yang dikeluarkan bagi setiap tambahan ringgit
Cth : Penetapan hingga tahap mana subsidi petrol?
Rajah..

$SV atau $SC juta yang pertama dibelanjakan mengeluarkan
satu kerelaan membayar-satu kenaikan kepada nilai sosial (SV)
ialah (0A) .
Manakala daripada RM 301 juta yang dibelanjakan
akan menghasilkan satu kenaikan kepada nilai sosial (SV) hanya
BC.
Pertambahan setiap ringgit, jumlah nilai yang dikeluarkan menjadi
lebih kecil.

Dlm.hal ini, saiz kerajaan diukur-berapa banyak cukai yang didapati.
Jadi, penggubal dasar mesti memikirkan bagaimana hendak mendapat
kan keuntungan lebih drpd kos.

Anggaran kerajaan mestilah OA, tidak lebih/kurang drpd A.
0A untung bersih ialah BC.
Jika perbelanjaan kerajaan kurang drpd A, tidak dapat untung bersih.
MODEL II- PEMINDAHAN PENDAPATAN
DAN KEBAJIKAN SOSIAL. (Rajah MS100)
Keberuntungan sosial yang maksimum diagihkan semula orang
ramai.
Sesuatu projek yang dibuat mesti menguntungkan orang ramai.
Beri bantuan kepada orang miskin dengan bantuan subsidi
Ini disebabkan nilai sosial $1 bagi X mungkin kurang daripada Y.
Ringgit pertama yang diambil oleh Y menunjukkan kebajikan
sosialnya sedikit, tetapi besar nilainya kepada X.
Prinsip-prinsip keberuntungan sosial yang maksimum ialah

i. Bagaimana dan berapa jumlah perbelanjaan yang patut
kerajaan perhatikan.
ii. Apakah program yang patut kerajaan belanjakan dan berapa
banyakkah yang patut dibelanjakan terhadap tiap-tiap program
itu.

iii. Kerajaan perlu memperuntukkan terhadap program-program
supaya nilai sosialnya bagi ringgit terakhir yang dibelanjakan terhadap
tiap-tiap nilai sosial yang lain.
iv. Apakah jenis cukai yang patut kerajaan kenakan dan berapa banyak
hasil atau cukai yang patut dinaikkan.


Kos Sosial dan Keputusan Awam

Kerajaan memerlukan hasil dalam bentuk cukai untuk menanggung
kos sosial.
Bentuk cukai antara lain ialah;
i. Cukai langsung dan tak langsung.
a. Cukai langsung cukai pendapatan, honararium, upah dan
lain-lain.
b. Cukai tak langsung cukai harta, sewa dan sebagainya.
Tax incidence dan beban cukai.Merujuk kepada sumber samada
lgsg atau tidak. Cukai yang dikenakan terhadap orang kaya mungkin
tidak terasa daripada yang dikenakan kepada orang miskin
JENIS CUKAI

Ciri-ciri cukai;
i. Progresif semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi
kadar/peratusan yang harus dibayar.
ii. Proportional tidak mengira jumlah pendapatan kadarnya
tetap sama.
iii. Regressive - semakin banyak pendapatan, semakin rendah
kadar atau peratusan yang harus dibayar.

Di Malaysia cukai pendapatan berasaskan progresif.
Persekutuan-cukai jualan.
Kerajaan Negeri- cukai harta; tanah, galian, hasil hutan, cukai
pintu dll.
Kerajaan Tempatan cukai kedai todi, nombor ekor, gerai,
pasar sehari dll.
KNK banyak bergantung kepada besarnya jumlah cukai yang
dipungut.

KESIMPULAN


Dengan memahami dasar awam melalui pendekatan
analitik, ia
Dapat membantu kita dalam membincangkan dasar dari
sudut analitik,
ia dapat membantu kita membincangkan dasar dari sudut
ekonomi.
Namun tidak semua masalah sosial yang berlaku dalam
masyarakat
atau negara dapat diselesaikan menggunakan pendekatan
ekonomi, sebaliknya menggunakan pendekatan sains
politik.