Anda di halaman 1dari 52

PEMBELAJARAN

SEPANJANG HAYAT
PERKEMBANGAN
PROFESIONAL GURU
KONSEP
Basil Yeaxlee dan Edward Lindman (
1926 ) menegaskan bahawa pendidikan
merupakan aspek yang berterusan
dalam kehidupan manusia.
Pembelajaran sepanjang hayat
bermaksud motivasi kendiri ke arah
pencarian dan peningkatan ilmu secara
sukarela berdasarkan keperluan
ataupun profesional.
PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI
Suatu amalan sangat tepat dan para guru
perlu mengamalkannya dalam kehidupan
mereka.
Guru adalah contoh dan rol model paling
dekat dengan murid, maka belajar
bagaimana belajar perlu dipaparkan
melalui perlakuan dan tindakan oleh guru
sendiri.
Contoh Pelan Pembelajaran perbadi
Pembelajaran di rumah
Pembelajaran tidak formal
Dikendalikan oleh ibu bapa / tutor
Penggunaan kurikulum yang diluluskan.
Pembelajaran dalam talian atau online
learning ( OLL ).
Pembelajaran berbantukan modul.
Pendidikan Dewasa
proses pembelajaran dalam kalangan
dewasa melalui kursus-kursus atau
program-program pengajian lanjutan.
Peluag meningkatkan ilmu berlaku di
tempat kerja yang kerap dirujuk sebagai
Latihan Pembangunan Staf ( LPS ) untuk
meningkatkan tahap kecekapan dan
kompetensi dalam kerjaya masing-masing.


Pendidikan Berterusan
Usaha seseorag untuk menyambung
pengajian untuk memperolehi sijil/
diploma/ ijazah dan lain-lain secara
sepenuh masa atau secara sambilan.
Dijalankan sama ada dalam bilik kuliah
atau makmal.
Paling popular adalah pembelajaran jarak
jauh ( PJJ ).

Pembelajaran Pekerja
Fokus kepada peningkatan profesional
dan latihan kerjaya.
Seseorang guru perlu menerokai bidang
kerjaya yang berkaitan dengan
pengetahuan pedagogi, kandungan mata
pelajaran, psikologi murid dan perkara-
perkara yang melibatkan pegurusan bilik
darjah.
Persekitaran Pembelajaran Kendiri ( PPK )
Sistem pembelajaran memerlukan pelajar
mengurus dan mengawal pembelajaran
sendiri.
Pengalaman belajar secara formal dan
tidak formal merupakan gabungan yang
menyempurnakan sesuatu persekitaran
pembelajaran kendiri.
BUDAYA MEMBACA
Perdana Menteri ( Y.A.B Dato Seri Dr
Mahathir Mohamed ) menyeru agar guru-
guru mengamalkan budaya membaca bagi
memastikan mereka sentiasa
mengemaskinikan ilmu pengetahuan
mereka memandangkan peranan mereka
sebagai pendidik dan rol model kepada
murid di sekolah.
Guru di Malaysia patut bangun menggilap
imej guru Malaysia melalui pembacaan
bagi memastikan guru tidak terpinggir
daripada kelompok profesional yang lain.
Panduan Tidak Mengabaikan Amalan
Membaca
1) Pastikan membawa buku ke mana-mana
sahaja
2) Kurangkan aktiviti yang sia-sia dan isikan
masa dengan aktiviti berfaedah seperti
membaca.
3) Peruntukkan masa pada setiap hari
sekurang-kurangnya 10 minit pada satu-
satu waktu.
4 ) Dapatkan suatu ruang yang sunyi dan
tidak diganggu ketika membaca.

5 ) sediakan senarai bahan bacaan yang
telah anda kenal pasti dan buat catatan
untuk mendapatkannya.

6) Kunjungi pameran buku dan kedai buku
untuk memupuk minat membaca.

BUDAYA MENYELIDIK
Satu usaha kearah menggalakkan para
pendidik mengamalkan budayailmu melalui
aktiviti penyelidikan.
Apabila amalan ini dapat
dilaksanakan,maka para pendidik dapat
menjadikan penyelidikan sebagai satu cara
bagi tujuan mempertingkatkan
profesionalisme mereka.

Pendidik adalah individu yang sentiasa
peka kepada isu-isu pendidikan dan
menggunakan sebaiknya peluang yang
ada untuk membaiki keupayaannya dalam
menjalankan tugas dengan berkesan dan
seterusnya mengatasi isu-isu yang
dihadapi secara profesional.
Ilmu boleh diperolehi melalui
pengalaman,melalui punca-punca yang
berwibawa dengan penakulan induktif dan
deduktif,melalui intuitif,melalui pendekatan
saintifik dan wahyu.
KEPENTINGAN
Secara umum dapatan kajian berkaitan
dengan pengajaran guru dapat;
Mempertingkatkan pencapaian dan
prestasi pendidikan.
Meningkatkan keberkesanan proses
pengajaran dan pembelajaran.
Meningkatkan tahap profesionalisme guru.
Membantu guru menghadapi cabaran dan
masalah berhubung dengan amalan
pengajaran pembelajaran

Dapat mempelbagaikan kaedah
pengajaran dan pembelajaran
memudahkan pencapaian objektif mereka
dan dapat pula memahami,mengubah dan
memperbaiki amalan sendiri.
Dapat menyediakan guru,sebagai
penyelidik yang kritikal,kaya dengan idea
baru,sanggup menerima perubahandan
berupaya membuat penilaian terhadap
kurikulum dan kokurikulum.
AMALAN/BUDAYA REFLEKTIF
Refleksi merujuk kepada gambar atau
bayangan dalam cermin, pembalikan,
renungan, kenangan atau pernyataan
fikiran dalam bentuk tulisan atau
percakapan.
Diketengahkan oleh Donald Schon (1993),
melalui bukunya The Reflective
Practitioner , amalan refektif merupakan
proses berterusan melibatkan
pertimbangan terhadap sesuatu peristiwa
atau pengalaman yag kritkal.


PROSES PEMIKIRAN REFLEKTIF ( RICHARD,J.C )
KEPENTINGAN AMALAN REFLEKTIF
DALAM BIDANG KEGURUAN
Sesuai kepada guru pelatih untuk
mengimbangi antara pengalaman mereka
sendiri dengan kejayaan golongan yang
terdahulu.
Sebahagian daripada penyelidikan
tindakan ( PT ) dalam membangunkan
kurikulum yang mendorong kepada
dapatan atau maklum balas yang
berterusan berkaitan dengan sesuatu isu
yang timbul.
Pensyarah boleh membimbing dan
melatih guru pelatih dalam pelaksanaan
P&P dengan berkesan melalui penulisan
refleksi, penulisan jurnal, catatan peribadi
dan perbincangan kumpulan.
Merupakan pembelajaran kendiri dalam
kalangan guru dalam perkhidmatan iaitu
sentiasa menilai dan menyemak amalan
dan tanggapan mereka terhadap P&P.
JENIS-JENIS AMALAN REFLEKTIF
Amalan Semasa Tindakan ( Reflection In-
Action )
Berlaku semasa bertindak
Tindakan yang mendatangkan kesa yang
tidak dijangka dan bukan sebahagian
daripada tindakan yag dirancang.
Kritikal dalam mempengaruhi cara menilai,
berfikir dan menstruktur semula strategi,
menghasilkan kefahaman baharu dan cara
baharu untuk melihat masalah.
Amalan Reflektif Ke Atas Tindakan
( Reflection-on- Action )
Sesuatu tindakan diambil dan boleh
berlaku secara lisan dan bukan lisan.
Bersifat tetrospektif dan dapat membantu
guru utntuk cepat sedar terhadap peristiwa
yang berlaku di dalam bilik darjah.
Amalan Reflektif Untuk Tindakan
( Reflection-For- Action )
Berlaku selepas sesuatu tindakan diambil
da membantu guru memperoleh cara
baharu dalam melaksanakan sesuatu
kerja, mempelajari pengetahuan baharu
dan membina teori.
Satu tindakan sistematik dan yang
disengajakan untuk menganalisis,
membina dan membentuk semula situasi
P&P supaya dapat menerokai rancangan
baharu untuk kegunaan seterusnya.
PROSES PENGAJARAN REFLEKTIF
Bey (1987) mencadangkan soalan-soalan
berikut bagi memupuk Pemikiran Reflektif dan
Metakognitif.
What am I doing?(Apa yang saya lakukan ?)
Why am I doing it?( Mengapa saya
lakukannya? )
What do I feel?(Apa yang saya rasa ? )
What did I learn?( Apa yang saya pelajari?)
What other way can I do it ? ( Apakah ada
cara lain boleh saya lakukan? )
What will I do?(Apa yang akan saya lakukan )
**(Format ini sesuai untuk dijadikan catatan
jurnal refleksi selepas setiap P&p )
KONSEP
Satu bentuk catatan berterusan
mengenai sesuatu peristiwa, masalah,
pencapaian atau bidang yang perlu
diberi penekanan.
Aktiviti ini memberi peluang kepada
guru pelatih untuk memaham itentang
sebab sesuatu tindakan/pilihan dibuat.
PROSES REFELKSI ( Bruce & Rose,
1995, hal.334 )
Proses Refleksi dan Tindakan yang
Diambil
Pengurusan Portfolio
Apa itu portfolio?
Merupakan satu bentuk sejarah
pencapaian pelajar yang di dokumentasi
dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti
hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui
penulisan reflektif. Portfolio bukan sekadar
rekod perkhidmatan (shulman,1992)
Portfolio merupakan koleksi hasil kerja
pelajar yang memberi gambaran tentang
sejarah usaha pelajar dan pencapaiannya
dalam bidang tertentu.
Koleksi termasuk penglihatan pelajar
dalam pemilihan bahan kandungan, garis
panduan pemilihan, kriteria dan bukti
refleksi kendiri pelajar (Arter & Paulson,
1990)
Pengenalan portfolio
Pengurusan portfolio menjadi satu alat
untuk menggalakkan pelajar menjana
pengetahuan dan kemahiran serta
merangsang pemikiran terhadap tugas
mereka dalam pengajaran.

Tujuan portfolio
Memberikan peluang guru pelatih
mendokumentasikan kemahiran dan
pengetahuan yang diperoleh melalui
pengalaman sewaktu menyempurnakan
tugasan.
Menggalakkan pelajar menyemak dan
menganalisis secara sistematik tentang
strategi pembelajaran mereka.
Memberi maklum balas tentang
keberkesanan pelaksanaan kurikulum.
Meningkatkan kreativiti dalam
menyediakan tugasan.

Ciri-ciri portfolio
Hasil akhir pelajar terlibat dengan
reflektif kendiri.
Matlamat yang berbeza dari masa ke
semasa. Portfolio perlu dikemas kini setiap
masa.
Mengandungi maklumat yang
menggambarkan berlakunya kemajuan
dan perkembangan dalam sesuatu
perkara.
Jenis portfolio
Portfolio kerja
Koleksi hasil kerja harian pelakar sendiri
Catatan, lakaran, draf awal, hasil akhir.
Milik pelajar sendiri.
Penilaian formatif dan bersifat diagnostik.
Portfolio dokumentari
Koleksi hasil kerja khusus untuk penilaian
Bukti-bukti proses yang dijalankan bagi
menghasilkan sesuatu tugas.
Bahan yang menggambarkan pencapaian
pelajar.
Portfolio hasil
Koleksi dipilih khas menggambarkan
hasil terbaik pelajar.
Mengandungi hasil kerja sahaja.
Menggambarkan pencapaian objektif
pembelajaran sesuatu pembelajaran.
Bahan bukti mencerminkan pencapaian
pelajar.
Penilaian sumatif untuk menentukan sijil,
gred, penempatan dan lain-lain.
Pengurusan Portfolio Adaptasi
Daripada Model Penaakulan Pedagogi
Dan Tindakan Shulman
KEFAHAMAN
INTERAKSI
APLIKASI
REFLEKSI
Kefahaman
Pelajar menerima input yang terdiri daripada
pengetahuan kandungan yang baharu melalui
bahan-bahan bacaan dan pengalaman pihak
lain.
Pelajar mengumpul bahan bukti melalui
proses pengajaran yang dilakukan dan
merangka idea baru.
Idea yang dirangka dibincangkan dengan
rakan-rakan.
Interaksi
Dalam peringkat interaksi akan berlakunya
satu proses inkuiri penemuan
penyelesaian masalah yang timbul.
Proses analisis dan penilaian
menghasilkan satu idea yang lebih
berkualiti.

Aplikasi
Idea yang telah diperkemaskan semasa
peringkat interaksi digunakan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran
yang seterusnya.
Refleksi
Setelah idea yang digunakan diaplikasikan
dalam pengajaran dan pembelajaran,
pelajar melakukan satu proses menilai
semula tindakan mereka.
Dalam peringkat ini pelajar mengimbas
semula pengalaman yang telah dilalui bagi
membina kefahaman yang baharu dan
mula mencari alternatif dalam menambah
baik kelemahan.

Mengapa portfolio dimestikan kepada
pelajar?
Memberi gambaran menyeluruh tentang
tahap profesionalisme seseorang pelajar.
Koleksi pencapaian pelajar
Kekuatan yang ada dapat dikenal pasti dan
diperkembangkan.
Alat yang melihat semula kemajuan dan
menentukan sasaran baru yang perlu
diusahakan setiap kali portfolio dikemas kini.
Struktur kandungan portfolio
Ditentukan oleh pensyarah dan pelajar
atau pelajar sendiri.
Memberi gambaran yang tepat tentang
pencapaian prestasi dan perkembangan
pelajar.
Pemilihan bahan
Dibuat mengikut kronologi masa.
Dibuat mengikut kategori-kategori yang
ditetapkan.
Susunan aktiviti dari mudah kepada yang
susah
Amalan yang berlaku
Himpunan bahan-bahan yang di fotostat.
Sejarah sekolah
Carta organisasi
Takwim sekolah
Lain-lain