Anda di halaman 1dari 36

peringkat pertama dalam proses pembuatan dasar

awam ialah penetapan agenda


merujuk kepada cara masalah yang dihadapi oleh
rakyat dimasukkan ke dalam agenda pihak
pemerintah supaya ia dapat diselesaikan
Isu yang sering mendapat perhatian selalunya
melibatkan perkara-perkara berikut:-
(i) Crisis proportions iaitu sejauh mana besarnya
krisis yang wujud dan ia sukar diselesaiakan
secara semulajadi. Maka kerajaan perlu
mengambil tindakan tertentu untuk
menyelesaikan krisis tersebut. Contohnya isu
kenaikan harga minyak dunia.
(ii) Particularity sesuatu isu yang besar dan
bergantungan kepada perkara-perkara lain
ataupun kesannya adalah pada semua.
Contohnya, global warming, kebakaran hutan di
Kalimantan tahun 1990-an dahulu.
Isu yang sering mendapat perhatian selalunya
melibatkan perkara-perkara berikut:-
(iii) Emotive sesuatu isu yang menjadi perhatian
umum, di dalam media massa. Contohnya kes
penderaan pembantu rumah.
(iv) Wide impact kesan yang mendalam terhadap
masyarakat. Contohnya, masalah banjir
ataupun masalah sosial remaja masa kini.
(v) Power and legitimacy berkaitan kuasa dan
autori yang dimiliki oleh elit politik.
Contohnya, kod etika untuk wakil rakyat dan
Pelan Integriti Nasional.
(vi) Fashionable masalah semasa kini. Contohnya
Penyakit Selsema Burung.
Cobb dan Elder, 1972:-
3.3.1 Agenda Sistemik
mengandungi perkara yang diambil tindakan atau
belum diambil tindakan oleh pihak yang
bertanggungjawab iaitu kerajaan
dikenali sebagai agenda yang terkenal kerana
perkara-perkara yang dibincangkan mampu menarik
perhatian umum.
Meliputi peringkat persekutuan, negeri dan tempatan
Antara agenda sistemik ialah kes ragut yang kian
berleluasa pada masa kini
Cobb dan Elder, 1972:-
3.3.2 Agenda Institusi
dikenali sebagai agenda awam
Adalah susunan daripada perkara-perkara yang
hendak dicapai oleh pihak kerajaan untuk sesuatu
tempoh yang tertentu
Selalunya, perkara-perkara yang dijadikan agenda
kerajaan kurang mendapat perhatian dari seluruh
rakyat; contoh, dasar luar yang dilaksanakan oleh
kerajaan.
jenis isu yang terkandung dalam dua bentuk agenda
(i) Subject issue- Maksudnya isu yang dibincangkan
adalah secara menyeluruh ataupun isu yang
besar seperti isu pencemaran.
(ii) Project issue Isu mengenai projek tertentu
seperti Projek Bakun.
(iii) New issue- isu-isu terkini yang tidak pernah
terjadi sebelumnya seperti genstraizem di
kalangan pelajar sekolah terutamanya di
sekolah agama.
jenis isu yang terkandung dalam dua bentuk agenda
(iv) Cyclical issues-Isu yang berulang seperti
belanjawan negara yang dibentang pada setiap
tahun.
(v) Recurrent Issues- isu yg dibangkitkan semula
disebabkan dasar yang tidak berkesan atau
menjadi perkara baru. Contohnya, penderaan
kanak-kanak.
tidak semua isu mampu mencapai status agenda.
Untuk mencapai status agenda, mungkin berlakunya
persaingan dalam proses penentuan agenda.
berlaku disebabkan wujudnya dua pihak yang
terlibat dalam proses tersebut iaitu pihak
penyokong dan pihak penentang.
ada juga isu-isu yang telah mencapai status agenda,
tetapi lenyap begitu sahaja walaupun setelah
dibincang dan diperdebatkan dan tiada tindakan
susulan yang dilakukan

pihak yang memainkan peranan penting dalam
pentadbiran negara menentukan agenda kerajaan
terdapat pihak lain juga yang terlibat dalam
pembentukkan agenda
dua perspektif atau pandangan yang boleh kita lihat
untuk pembentukan agenda tersebut, iaitu:
1. Elitist Perspective - Perspektif ini menyatakan
agenda ditentukan oleh golongan elit yang
memerintah sesebuah negara. Golongan elit ini
terdiri daripada golongan tentera, ahli perniagaan,
golongan bangsawan dan sebagainya. Di Malaysia,
Majlis Tertingi UMNO merupakan golongan elit
2. Pluralist perspective - Perspektif ini melihat
agenda akan ditentukan oleh kumpulan
berkepentingan yang memberi tekanan kepada
pihak kerajaan untuk menjadikan satu-satu perkara
sebagai agenda kerajaan.

Kumpulan berkepentingan akan mendominasikan
proses pembentukan sesuatu agenda. Kumpulan
berkepentingan ini akan mengenal pasti masalah
yang berkaitan dengan mereka dan seterusnya
memberi tekanan agar isu tersebut menjadi suatu
agenda kerajaan

secara umumnya proses penetapan agenda adalah
hasil daripada tiga aliran (stream) iaitu masalah,
dasar dan politik
(i) Problem Stream bermaksud masalah awam
yang wujud perlulah mampu menarik perhatian
yang meluas dari pihak awam. Seterusnya, isu
yang dibincang tersebut perlulah isu yang
mampu menarik pihak pemerintah untuk
diambil tindakan melalui dasar.
(ii) Policy Stream- melihat ke arah
kebolehlaksanaan sesuatu dasar dari sudut
teknikal mengenai cadangan penyelesaian
terhadap masalah dan diterima oleh umum.
secara umumnya proses penetapan agenda adalah
hasil daripada tiga aliran (stream) iaitu masalah,
dasar dan politik

(iii) Political Stream lebih melihat kepada
pendapat umum, pilihan raya yang
mengakibatkan pertukaran pentadbiran atau
perubahan suasana negara dalam menentukan
agenda di pihak pemerintah.
Penetapan agenda berkait rapat dengan proses
penstrukturan masalah
merupakan satu proses mengenal pasti masalah
awam supaya ia dapat diselesaikan dengan baik
perlu mengetahui bentuk-bentuk masalah yang
dianggap sebagai masalah awam
Contohnya, kejadian Tsunami yang melanda
Malaysia, tidak boleh dianggap sebagai masalah
awam kerana kerajaan tidak boleh melakukan apa-
apa untuk menghalang fenomena ini
adalah proses yang penting
penganalisis dasar telah mengenal pasti beberapa
teknik untuk mengenal pasti dasar yang dikenali
sebagai penstrukturan masalah
dianggap penting kerana ia merencanakan bentuk
atau penyelesaian yang dikemukakan
Sabitha Marican, 1997, terdapat lima teknik
penstrukturan masalah:-
3.8.1 TEKNIK DELPHI
merupakan proses berkumpulan untuk mencapai
matlamat serta ketepatan dalam sesuatu ramalan
masalah
3.8.1 TEKNIK DELPHI
Perkara utama yang perlu dilakukan ialah pemilihan
kumpulan pakar dalam membuat telahan
lazimnya dianggotai oleh kakitangan dari dalam dan
luar organisasi.
tujuannnya ialah untuk mengukuhkan lagi maklumat
dan pandangan yang diperoleh mengenai masalah
tersebut lebih cekap dan tepat.
dapat menentukan isu-isu yang penting,
menentukan pilihan-pilihan dasar dan mengenal
pasti impak, konsensus penerimaan sesuatu pilihan
dasar
3.8.1 TEKNIK DELPHI
Render et. 1988 dalam Sabitha Marican,1997,
terdapat tiga peserta dalam teknik ini:-
(i) Pembuat keputusan - terdiri daripada 5-10 orang
golongan pakar yang memainkan peranan penting
dalam membuat telahan.
(ii) Pekerja- kumpulan ini berperanan untuk
membantu kumpulan pembuat dasar. Tugas-tugas
mereka ialah menyedia, menyebar,mengutip dan
menyelidik jawapan daripada soal selidik
yangtelah diedarkan
3.8.1 TEKNIK DELPHI
Render et. 1988 dalam Sabitha Marican,1997,
terdapat tiga peserta dalam teknik ini:-

(iii) Responden - terdiri daripada kumpulan yang akan
membuat penilaian dan menyediakan input
berupa maklumat sebelum pihak pembuat
keputusan dan membuat telahan. Kumpulan inilah
yang akan menjawab soal selidik yang diedarkan
oleh pekerja.
LANGKAH-LANGKAH DALAM TEKNIK DELPHI
1. Tinjauan awal masalah yang diutarakan - Tinjauan
masalah awal ini dilakukan denga cara
menggunakan borang soal-selidik. Borang soal-
selidik tersebut dihantar kepada kumpulan
responden untuk mengetahui masalah awal
mengikut persepsi mereka dan seterusnya meminta
cadangan penyelesaian masalah tersebut.
2. Soal selidik yang telah dilengkapkan - Soal-selidik
yang telah lengkap di isi oleh responden akan
dikumpulkan dan dipulangkan semula kepada
kumpulan pekerja.
LANGKAH-LANGKAH DALAM TEKNIK DELPHI
3. Hasil dikumpulkan dan diedarkan - Pada peringkat
ini kumpulan pekerja akan menganalisis hasil
kutipan data tersebut daripada soal selidik yang
telah lengkap di isi oleh responden. Hasil yang
dikaji dan dikumpulkan tersebut seterusnya
diedarkan semula kepada responden untuk
mendapat maklumat yang lebih tepat. Maklumat
yang akan diperoleh kemudiannya juga
menggunakan soal-selidik.
LANGKAH-LANGKAH DALAM TEKNIK DELPHI
4. Soal selidik yang lebih spesifik dilengkapkan -
Pada peringkat ini soal selidik yang lebih spesifik
akan diedarkan kepada responden. Responden
perlu menjawab soal selidik tersebut sebagai
maklumat yang penting untuk dikaji seterusnya.
Selepas selesai dilengkapkan, borang ini akan
diserahkan kepada kumpulan pekerja, dan
seterusnya kepada kumpulan pakar
LANGKAH-LANGKAH DALAM TEKNIK DELPHI

5. Konsensus - Proses di atas akan berterusan
sehingga mendapat satu kata sepakat daripada
kedua-dua pihak iaitu responden dan penyelidik.
Setelah kata sepakat didapati, maka, konsensus
bolehlah dilakukan.
3.8.2 TEKNIK SINEKTIK
Gordon, 1961, teknik sinektik merupakan satu cara
untuk membantu menganal pasti masalah yang
mempunyai persamaan
digunakan untuk menggalakan kita menghargai
tentang kepentingan membandingkan masalah-
masalah awam yang mempunyai persamaan antara
satu sama lain.
dapat meningkatkan keupayaan dalam
menyelesaikan masalah di kalangan penganalisis
dasar
3.8.2 TEKNIK SINEKTIK
3 bentuk analogi digunakan oleh penganalisis dalam
membandingkan masalah awam.
1. ANALOGI PERIBADI - penganalisis akan
membayangkan bahawa diri mereka sendiri yang
menghadapi masalah tersebut. Contonhya
masalah lepak. Untuk mengetahui mengapa
remaja sering lepak, penganalisis perlu melihat
latar belakang kehidupan remaja tersebut dan
seterusnya membayangkan diri kenapa perlu
melepak. Malahan penganalisis juga boleh
menyertai kumpulan tersebut dengan berlepak
bersama untuk mendalami masalah tersebut.

3.8.2 TEKNIK SINEKTIK
4 bentuk analogi digunakan oleh penganalisis dalam
membandingkan masalah awam.
2. ANALOGI LANGSUNG - penganalisis akan
mengkaji sesuatu masalah dengan mencari
perkaitan yang seakan-akan sama dengan masalah
lain yang dihadapi. Contohnya, untuk mengenal
pasti struktur kewujudan masalah Selsema
Burung, penganalisis boleh mengaitkan secara
langsung dengan pengalaman dalam mengawal
penyakit denggi yang juga merupakan penyakit
berjangkit yang disebabkan oleh haiwan.

3.8.2 TEKNIK SINEKTIK
4 bentuk analogi digunakan oleh penganalisis dalam
membandingkan masalah awam.
3. ANALOGI FANTASI - penganalisi juga boleh
menggunakan khayalan tertentu dalam mencari
persamaan dalam masalah tertentu. Khayalan
adalah bebas asalkan penganalisis mampu
merealisasikan khayalan tersebut. Contohnya,
khayalan mengasingkan penagih dadah di sebuah
Pulau seperti pengasingan pesakit kusta pada
suatu ketika dulu.
3.8.3 ANALISIS ANDAIAN
Mintrof dan Emshoff, 1974, teknik analisis andaian
ini bermula dengan memikirkan mengenai
penyelsaian dan kemudian ia dibincangkan dan
dibahaskan peringkat demi peringkat sehingga
mendapat satu penyelesaian atau hasil yang terbaik.
Proses Analisis Andaian:-
1. Analisis Andaian
2. Mengemukakan Andaian
3. Mencabar Andaian
4. Pengumpulan Andaian
5. Menyepadukan Andaian
3.8.4 TEKNIK SUMBANG SARAN
Sabitha Marican (1997), menyatakan teknik sumbang
saran adalah kaedah penyelesaian secara kumpulan.
Setiap ahli kumpulan perlu memerah minda dan
mencetuskan pelbagai idea sebanyak yang mungkin
Ciri-ciri Teknik Sumbang Saran:-
(i) Kesemua kritikan hendaklah dihindarkan.
Penilaian terhadap idea-idea hendaklah ditahan
sehingga kesemua proses pengeluaran idea
selesai.
(ii) Pemberian idea secara debad dialu-alukan. Idea
yang lebih radikal adalah idea yang dianggap
lebih baik.
3.8.4 TEKNIK SUMBANG SARAN
Ciri-ciri Teknik Sumbang Saran:-

(iii) Kuantiti idea diutamakan dimana peserta
digalakkan memberi sebanyak mungkin idea
agar lebih berpeluang menjumpai idea yang
lebih bernas
(iv) Membina idea berdasarkan pada idea individu
lain juga digalakkan. Peserta boleh
mencadangkan bagaimana idea peserta lain
boleh ditukarkan pada idea yang lebih baik atau
bagaiamana dua idea boleh disatukan untuk
membina idea yang lain.
3.8.4 TEKNIK SUMBANG SARAN
tiga cara dalam menghasikan idea:-
1. Pemikiran Bentuk Melencong (Divergent)
(i) Tidak ada idea idea yang bodoh.
(ii) Tiada penapisan yang dibuat pada peringkat
ini.
(iii) Tiada penilaian dibuat pada peringkat ini.
(iv) Idea yang tidak munasabah diterima kerana
ia mungkin menjadi idea yang munasabah.
3.8.4 TEKNIK SUMBANG SARAN
tiga cara dalam menghasikan idea:-
2. Pemikiran Bentuk Memusat
(i) Mengenal pasti objektif manakah yang paling
sesuai untuk mengenal pasti masalah.
(ii) Tuliskan kesan positif dan negatif hasil
masalah tersebut.
(iii) Senaraikan kesan negatif dan positif mengikut
keutamaan.
(iv) Keluarkan masalah yang membawa kesan
negatif yang paling banyak.
3.8.4 TEKNIK SUMBANG SARAN
tiga cara dalam menghasikan idea:-
3. Pemikiran Cara Pengulangan
masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu
penyelesaian sahaja tetapi berkehendakan gabungan
dari penyelesaian lain untuk menghasilkan cara baru
(i) Mengenal pasti objektif baru serta meneliti
kesan positif dan negatif.
(ii) Penyelesaian yang dicadangkan dilihat semula
untuk memastikan pendekatan yang sesuai telah
dihasilkan.
(iii) Hasil akhir perlu diteliti semula agar tidak ada
penyelesaian/masalah atau objektif yang
tertinggal atau terkeluar
3.8.5 TEKNIK ANALISIS HIERARKI
mengenal pasti punca atau sebab sesuatu masalah
masalah awam.
membantu penganalisis mengenal pasti tiga jenis
punca atau sebab masalah

(i) Sebab-sebab yang munasabah - merujuk
kepada peristiwa atau suasana yang boleh
dibuktikan berdasarkan penyelidikan sainstifik
atau pengalaman secara langsung. Contohnya,
pengangguran adalah merupakan sebab yang
munasabah wujudnya masalah sosial yang kian
meningkat pada masa kini.
3.8.5 TEKNIK ANALISIS HIERARKI

(ii) Sebab-sebab yang mungkin mewujudkan
masalah - merujuk kepada peristiwa atau
keadaan yang menyumbang kepada berlakunya
sesuatu masalah. Contohnya, kurangnya
kawalan ibu bapa terhadap anak-anak
menyumbang kepadawujudnya masalah sosial di
kalangan remaja.

3.8.5 TEKNIK ANALISIS HIERARKI
(iii) Sebab-sebab yang boleh diambil tindakan -
merujuk kepada sesuatu yang boleh
dimanipulasikan atau dikawal oleh pihak
pembuat dasar tanpa mengubah struktur sosial
masyarakat keseluruhannya. Contohnya,
pengangguran di anggap sebagai sebab
mewujudkan masalah sosial. Oleh itu, kerajaan
boleh mengubah keadaan tersebut dengan
menambahkan latihan kemahiran kepada
penganggur agar mengurangkan kadar
penganguran dan seterusnya mengurangkan
kadar kes masalah sosial.
Peringkat penentuan agenda merupakan peringkat
pertama dan penting dalam kitaran dasar.
Penstrukturan masalah pula penting untuk mengenal
pasti masalah yang benar-benar tepat daripada
agenda yang mendapat perhatian sama ada dari
pihak masyarakat ataupun pemerintah.

Anda mungkin juga menyukai