Anda di halaman 1dari 90

SYIAH

IDEOLOGI & AJARAN


BAHASA: kata asy-Syah berarti pengikut atau
pendukung.
ISTILAH: Syah berarti orang-orang yang mendukung
Sayyidina Ali secara khusus, dan berpendapat
bahwa hanya Sayyidina Ali saja yang berhak
menjadi khalifah dengan ketetapan nash dan wasiat
dari Rasulullah , baik secara tersurat maupun
tersirat. Mereka berkeyakinan bahwa hak immah
(menjadi pemimpin umat Islam) tidak keluar dari
keturunan Ali . Apabila immah ternyata tidak dalam
genggaman keturunan Sayyidina Ali , berarti ada
kezaliman dari pihak lain, atau imam yang berhak
sedang menerapkan konsep taqiyyah.
DEFINISI SYIAHHALAMAN 169
DATA ORIGINAL
Syiah sebagai sebuah pemikiran dan
ideologi tidak lahir secara segera, akan
tetapi lahir melalui proses waktu dan fasa
sejarah yang cukup panjang.
Namun harus diakui, bahwa permulaan
ideologi dan prinsip-prinsip mendasar
ajaran Syiah dimulai oleh kaum Sabaiyah
(yang mengambil ajaran Yahudi) yang
berdasarkan pengakuan daripada kitab-
kitab Syiah sendiri.

Aliran Sabaiyah adalah aliran yang
mendewakan Sayidina Ali dan didirikan
oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi
dari Yaman yang pura-pura masuk Islam.
Abdullah bin Saba, orang pertama yang:-
1) mewajibkan kepemimpinan Ali,
2) berpendapat Ali sebagai Washi,
3) mencela Abu Bakar, Umar, Utsman dan
para sahabat, dan
4) meyakini adanya rajah.
1. UNSUR AJARAN YAHUDI
Indikasinya, Abdullah bin
Saba (Yahudi) pembawa
ajaran nash, washiyat dan
rajah.
Kemiripan antara ajaran
Yahudi dengan ajaran
Syiah, sebagaimana
dijelaskan oleh Imam al-
Syabi.
2. UNSUR AJARAN MAJUSI
Kekalahan bangsa Persia
terhadap bangsa Arab,
yang diluar perhitungan.
Sistem monarki hanya
dikenal dalam budaya
Persia, bukan budaya
Arab.
Pernikahan Husain bin Ali
dengan Putri Yazdajird,
Raja Persia.
Syiah itu mirip Yahudi.
Syiah membenci Islam, seperti Yahudi membenci
Kristian.
Syiah memeluk Islam bukan karena kesadaran dan
takut kepada Allah, namun karena kebencian dan
tujuan jahat terhadap Islam.
Kecintaan Syiah terhadap Ali sama dengan kecintaan
Yahudi terhadap nabi mereka.
Ketika Yahudi berkata, "Kekuasaan hanya berada di
tangan keluarga Dawud," maka Syiah berkata,
"Kekuasaan hanya berada di tangan keluarga Ali. (Ibn
Abdi Rabbih al-Andalusi, al-Iqd al-Farid, juz 2, hal. 249).
Yahudi berkata, "Jihad di jalan Allah tidak wajib sampai keluarnya al-
Mahdi yang akan turun dari langit," maka Syiah berkata, "Jihad tidak
wajib sampai al-Mahdi keluar dan turun dari langit.
Yahudi mengakhirkan shalat Maghrib sampai waktu agak malam dan
bintang-bintang telah banyak yang keluar, maka Syiah juga demikian.
Yahudi menganggap talak tiga tidak apa-apa, maka Syiah juga
berpendapat demikian.
Yahudi berpandangan bahwa wanita yang dicerai tidak wajib iddah,
maka Syiah juga bependapat demikian.
Yahudi membenci Jibril dan berkata, "Jibril itu musuh kami di antara
kalangan Malaikat," maka Syiah juga berkata, "Jibril telah keliru
dalam menyampaikan wahyu kepada Muhammad, bukan kepada Ali
bin Abi Thalib. (Ibn Abdi Rabbih al-Andalusi, al-Iqd al-Farid, juz 2,
hal. 249).
Pemacu doktrin Syiah terletak pada konsep
Imamah (kepemimpinan umat sesudah
Nabi ).
Hampir semua ajaran Syiah, baik ushul
(akidah) maupun furu (syariah), selalu
dikaitkan dengan imamah.
Tidak ada yang lebih penting dari pada
Imamah.
RUKUN ISLAM SUNNI ADA 5
1. Sayahadatain
2. Shalat
3. Puasa
4. Zakat
5. Haji
RUKUN ISLAM SYIAH ADA 5
1. Shalat
2. Puasa
3. Zakat
4. Haji
5. Wilayah (Pemihakan
terhadap kepemimpinan Ali
dan anak cucunya).
RUKUN IMAN SUNNI ADA 6
1. Imam kepada
Allah
2. Para Malaikat-Nya
3. Kitab-kitab-Nya
4. Para Rasul-Nya
5. Hari akhir
6. Qadha dan Qadar
RUKUN IMAN SYIAH ADA 5
1. Tauhid
2. Nubuwwah
3. Imamah
4. Al-Adlu (Keadilan)
5. Al-Maad (akhirat)
SYAHADAT SUNNI
Bersaksi bahwa tiada
Tuhan selain Allah
Bersaksi bahwa
Muhammad adalah Rasul
(utusan) Allah.
SYAHADAT SYIAH
Bersaksi bahwa tiada
Tuhan selain Allah
Bersaksi bahwa
Muhammad adalah Rasul
(utusan) Allah
Bersaksi bahwa imam-
imam yang dua belas
adalah para pemimpin
yang wajib ditaati.
SUNNI


SYIAH
SUNNI
Al-Quran yang
ada sekarang
masih asli,
tidak kurang
dan tidak
lebih satu
huruf pun.
SYIAH
Al-Quran yang
ada sekarang
palsu, tidak
asli, 2/3 ayat-
ayatnya hilang
dan dibuang
oleh para
sahabat
MENURUT SYIAH:
AL-QURAN YANG ADA TIDAK ASLI
Pernyataan Al-
Mufid (Ulama
Syiah) dalam
KITAB AWAIL AL-
MAQALAT, hal.
91, Al-Quran
yang ada tidak
orisinil, bahkan
telah mengalami
distorsi (tahrif)
penambahan dan
pengurangan.
DATA ORIGINAL
Muhammad
Baqir al-Majlisi
(Ulama Syiah),
mengatakan
dalam kitab
Mirat al-Uqul
Syarh al-Kafi lil-
Kulaini, juz 12,
hal. 525, bahwa
al-Quran telah
mengalami
pengurangan dan
perubahan.
MENURUT SYIAH:
AL-QURAN YANG ADA TIDAK ASLI
DATA ORIGINAL
Al-Qummi (Ulama
Syiah) dalam
mukaddimah Tafsir-
nya, hal. 79,
menegaskan bahwa
ayat-ayat al-Quran
ada yang dirubah,
ada yang tidak
sesuai dengan ayat
aslinya seperti
ketika diturunkan
oleh Allah.
MENURUT SYIAH:
AL-QURAN YANG ADA TIDAK ASLI
DATA ORIGINAL
DATA ORIGINAL
Al-Nuri al-Thabarsi
(ulama Syiah), menulis
kitab berjudul Fashl al-
Khithab fi Itsbat Tahrif
Kitab Rabb al-Arbab,
yang membeberkan
nama-nama ulama Syiah
yang berpendapat
bahwa al-Quran telah
mengalami tahrif. Dalam
kitab tersebut, Nuri al-
Thabarsi, halaman 211,
menjelaskan bahwa
dalam al-Quran ada
ayat-ayat tolol dan tidak
masuk akal.
ULAMA SYIAH:
MENGHUJAT AL-QURAN AL-KARIM
DATA ORIGINAL
Teks asli pernyataan Abu Manshur Ahmad bin
Ali al-Thabarsi (ulama Syiah abad ke-6 H.)
dalam kitab al-Ihtijaj (j. 1 h. 156, cet. Beirut,
1981): Bahwa al-Quran yang ada sekarang
palsu, tidak asli, terjadi pengurangan.
SYIAH MEYAKINI KEPALSUAN
AL-QURAN AL-KARIM
DATA ORIGINAL
BEBERAPA
KITAB SUCI
SYIAH SELAIN
AL-QURAN: 1)
SHAHIFAH, 2)
AL-JAFR, 3) AL-
JAMIAH DAN 4)
MUSHHAF
FATHIMAH YANG
TEBALNYA TIGA
KALI LIPAT AL-
QURAN
KEYAKINAN SYIAH TERHADAP BEBERAPA
KITAB SELAIN AL-QURAN
DATA ORIGINAL
BEBERAPA
KITAB SUCI
SYIAH SELAIN
AL-QURAN: 1)
SHAHIFAH, 2)
AL-JAFR, 3) AL-
JAMIAH DAN 4)
MUSHHAF
FATHIMAH YANG
TEBALNYA TIGA
KALI GANDA AL-
QURAN
KEYAKINAN SYIAH TERHADAP BEBERAPA
KITAB SELAIN AL-QURAN
Syaikh Nawawi
Banten (Ulama
Sunni), berkata
dalam kitabnya
Mirqat Shuud al-
Tashdiq Syarh Sullam
al-Taufiq, hal. 11,
Orang yang
mengingkari satu
ayat atau satu huruf
al-Quran, atau
menambahkan satu
huruf ke dalam al-
Quran, adalah
murtad itiqadi.
ULAMA SUNNI:
AL-QURAN YANG ADA ASLI
DATA ORIGINAL
DATA ORIGINAL
Al-Imam al-Hafizh Abu
Amr al-Dani al-Maliki
al-Asyari berkata
dalam kitabnya al-
Risalah al-Wafiyah,
hal. 105: Orang yang
menolak atau
mengingkari 1 huruf
dalam al-Quran adalah
kafir. Orang yang
meyakini terjadinya
perubahan dalam al-
Quran adalah sesat,
menyesatkan, kafir
dan bermaksud
membatalkan ajaran
Islam.
ULAMA SUNNI: ORANG YANG
MENGINGKARI KEASLIAN AL-
QURAN ADALAH SESAT DAN KAFIR
DATA ORIGINAL
AL-BUKHARI MERIWAYATKAN
DALAM SHAHIH-NYA, DARI
ABU JUHAIFAH, BAHWA IA
BERTANYA KEPADA ALI:
APAKAH ANDA MEMYIMPAN
WAHYU SELAIN AL-QURAN?
ALI MENJAWAB: TIDAK, DEMI
TUHAN YANG MEMBELAH BIJI
DAN MENCIPTAKAN JIWA, AKU
TIDAK MENGETAHUI HAL ITU,
KECUALI PEMAHAMAN AL-
QURAN YANG DIBERIKAN
ALLAH KEPADA SESEORANG,
DAN ISI LEMBARAN INI. IA
BERTANYA: APA ISI
LEMBARAN ITU? IA
MENJAWAB: DIYAT AQILAH,
PELEPASAN TAWANAN, DAN
SEORANG MUSLIM TIDAK
DIBUNUH SEBAB ORANG
KAFIR.

PENGAKUAN SAYIDINA ALI BAHWA AHLUL BAIT
TIDAK PUNYA KITAB SUCI SELAIN AL-QURAN

SUNNI
Tidak ada
pemimpin yang
mashum selain
para nabi. Dan
tidak ada
seseorang yang
mampu mencapai
derajat para nabi.
SYIAH
Para imam
Syiah itu
mashum, dan
derajatnya
melebihi para
nabi dan
malaikat.
Muhammad
Baqir al-Majlisi
(Ulama Syiah),
berkata dalam
kitab Bihar al-
Anwar, juz 24
hal. 325, Allah
mengabulkan
doa para nabi
karena
bertawassul
dengan para
imam Syiah.
ULAMA SYIAH:
IMAM SYIAH LEBIH TINGGI DARI PARA
NABI
DATA ORIGINAL
Muhammad
Baqir al-Majlisi
(Ulama Syiah)
meriwayatkan
dalam kitabnya,
Bihar al-Anwar,
juz 24, hal.
193bahwa Para
imam Syiah lebih
alim dari pada
para nabi.
ULAMA SYIAH:
IMAM SYIAH LEBIH TINGGI DARI PARA
NABI
DATA ORIGINAL
Sesungguhnya Imam
mempunyai kedudukan yang
terpuji, derajat yang mulia
dan kepemimpian mendunia,
di mana seisi alam ini tunduk
di bawah wilayah dan
kekuasaannya. Dan
termasuk hal yang
aksiomatis adalah bahwa
para Imam kita mempunyai
kedudukan yang tidak bisa
dicapai oleh malaikat
muqarrabin atau pun nabi
yang diutus... (Ayatullah
Khumaini, al-Hukumat al-
Islamiyyah, hal. 52)

. .. (


52 .)
Syaikh Nawawi Banten
(Ulama Sunni) berkata,
Rukun iman keempat
adalah percaya kepada
para rasul Allah. Mereka
adalah hamba Allah yang
paling utama. Allah SWT
berfirman: Masing-masing
para rasul itu kami lebihkan
derajatnya di atas semesta
alam. QS. Al-Anam : 86.
(Kasyifah al-Saja, hal. 10).
:

. : 86 . (
10 .)
DATA ORIGINAL
Al-Imam al-Nasafi
dan al-Imam
Saduddin al-
Taftazani (Ulama
Sunni) berkata
dalam kitabnya,
Syarh al-Aqaid al-
Nasafiyyah, hal.
105, Seorang wali
tidak mungkin
mencapai derajat
para nabi, apalagi
melebihinya.
AKIDAH ASWAJA:
WALI TIDAK MUNGKIN SEDERAJAT DGN
PARA NABI
SUNNI
ZAINAB
UMMU
KULTSUM
FATHIMAH
RUQAYYAH
SYIAH
FATHIMAH,
SEDANGKAN
SELAIN
SAYYIDAH
FATHIMAH
MENURUT
SYIAH ANAK
TIRI
DATA ORIGINAL
Menurut Syiah
Imamiyah, putri
Nabi hanya
Sayyidah Fathimah
al-Zahra.
Sedangkan Sayyidah
Zainab, Ruqayyah
dan Sayyidah Ummu
Kultsum, bukan putri
Nabi . (Ulama al-
Syiah Yaqululun, hal.
69)
ULAMA SYIAH:
MELECEHKAN KELUARGA NABI
DATA ORIGINAL
Jalaluddin Rakhmat
Ketua Umum
Dewan Syuro IJABI-,
berkata dalam
bukunya al-Mustafa:
Berdasarkan
riwayat dalam kitab
al-Ansab karya
Mashab al-Zubairi,
disimpulkan bahwa
Ruqayah dan Ummu
Kultsum, istri
Khalifah Utsman,
bukan putri Nabi .
JALALUDDIN RAKHMAT:
RUQAYAH & UMMI KULTSUM BUKAN
PUTRI NABI
DATA ORIGINAL
Al-Kulaini:
Keturunan Ali
dan Fathimah
radhiyallahu
anhuma-, yang
tidak mengakui
imam Syiah
adalah kafir.
ULAMA SYIAH:
AHLUL BAIT SELAIN SYIAH KAFIR
DATA ORIGINAL
KUTIPAN JALALUDDIN
RAKHMAT DI ATAS ADALAH
BOHONG. JUSTRU AL-IMAM
MUSHAB AL-ZUBAIRI
MENEGASKAN DALAM
KITAB NASAB QURAISY
BAHWA RUQAYAH DAN
UMMU KULTSUM
TERMASUK PUTRI NABI .
AKIDAH ASWAJA:
RUQAYAH & UMMI KULTSUM TERMASUK
PUTERI NABI
SUNNI
Para sahabat
Nabi adalah
golongan dan
generasi
terbaik umat
Islam
SYIAH
Para sahabat
adalah
perampas
kekuasaan,
murtad dan
kafir
DATA ORIGINAL
Doa orang-orang
Syiah ketika
masuk toilet dan
WC, adalah
melaknat para
sahabat dan para
Ummu al-
Muminin (istri-
istri Rasulullah
). (Ulama al-
Syiah Yaqulun,
hal. 80)
ULAMA SYIAH:
MELECEHKAN SAHABAT NABI
DATA ORIGINAL
Nimatullah al-Jazairi
(Ulama Syiah)
berkata dalam
kitabnya al-Anwar
al-Numaniyyah juz
1, hal. 53, bahwa
Sayidina Abu Bakar
dan Sayidina Umar
tidak pernah
beriman kepada
Rasulullah sampai
akhir hayatnya.
ULAMA SYIAH:
MELECEHKAN SAHABAT NABI
DATA ORIGINAL
Al-Kulaini (Ulama
Syiah) mengatakan
dalam kitabnya al-
Raudhah mina al-
Kafi, juz 8, hlal. 198,
bahwa seluruh
sahabat itu
murtad (keluar dari
Islam) setelah Nabi
wafat, kecuali tiga
orang, al-Miqdad bin
al-Aswad, Abu Dzar
al-Ghifari dan
Salman al-Farisi.
ULAMA SYIAH:
MENGKAFIRKAN SELURUH SAHABAT
Surah al-Taubah: 40
Surah al-Taubah: 100
Surah al-Fath: 18
Surah al-Nur: 11
Surah al-Ahzab: 58

SUNNI
Seorang
pemimpin yang
membawa
kesejahteraan dan
keadilan bagi
umat Islam dan
mengamalkan
syariat Islam
SYIAH
Seorang
pendendam,
perusak, benci
bangsa Arab,
akan merubah
al-Quran dan
bagian dari
agen Yahudi
DATA ORIGINAL
Abu Jafar Muhammad
bin al-Hasan al-Thusi,
w. 460 H, (Ulama
Syiah) menjelaskan
dalam kitabnya, al-
Ghaibah, hal. 282,
bahwa Imam Mahdi
Syiah akan berbuat
kerusakan di muka
bumi dengan
merobohkan Masjidil
Haram, Masjid Nabawi,
Baitullah dan
memotong tangan
orang Bani Syaibah,
para juru kunci Kabah.
ULAMA SYIAH:
IMAM MAHDI SYIAH MENGHANCURKAN
MASJID DAN MEMBUNUH BANGSA ARAB
Abu Jafar
Muhammad bin al-
Hasan al-Thusi, w.
460 H, (Ulama Syiah)
menjelaskan dalam
kitabnya, al-
Ghaibah, hal. 284,
bahwa orang-orang
Arab itu tidak ada
yang baik. Syiah
lupa, bahwa
Rasulullah dan
para imam Syiah
yang 12 adalah
keturunan Arab.
DATA ORIGINAL
ULAMA SYIAH:
IMAM MAHDI SYIAH BENCI BANGSA ARAB
Abu Jafar
Muhammad bin al-
Hasan al-Thusi, w.
460 H, (Ulama Syiah)
menjelaskan dalam
kitabnya, al-
Ghaibah, hal. 154,
bahwa Imam Mahdi
Syiah akan membuat
syariat baru,
merubah al-Quran
dan membunuh
semua orang Arab.
DATA ORIGINAL
ULAMA SYIAH:
MAHDI SYIAH AKAN MERUBAH AL-
QURAN
Al-Kulaini (Ulama
Syiah) menjelaskan
dalam kitabnya al-
Kafi, juz 1, hal. 462,
bahwa Imam Mahdi
dan imam-imam
Syiah yang lain
besok akan
menerapkan
hukum-hukum
Dawud dan
keluarga Dawud,
yaitu ajaran agama
Yahudi.
DATA ORIGINAL
ULAMA SYIAH BERKATA:
PARA IMAM SYIAH ADALAH AGEN YAHUDI
DATA ORIGINAL
Syaikh Abdullah al-
Harari (Ulama Sunni)
menjelaskan dalam
kitabnya, al-Syarh
al-Qawim ala al-
Shirath al-Mustaqim
hal. 382, bahwa
Imam Mahdi akan
memenuhi dunia
dengan kebaikan
dan keadilan, bukan
kerusakan dan
perubahan syariat
dan kitab Allah.
ULAMA SUNNI:
IMAM MAHDI PENUHI DUNIA DGN
KEADILAN
SUNNI
Nikah mutah
atau kawin
kontrak
hukumnya
haram
SYIAH
Nikah mutah atau
kawin kontrak
hukumnya halal,
dan bahkan
dianjurkan,
pahalanya
melebihi amal
ibadah yang lain
Ayatullah Khumaini
(Ulama Syiah)
menjelaskan dalam
kitabnya, Tahrir al-
Wasilah, juz 2, hal.
292, bahwa dalam
nikah mutah (kawin
kontrak/praktek
pelacuran ala Syiah)
tidak perlu
mengurus apakah si
wanita punya suami
atau tidak. Boleh
juga nikah mutah
dengan pelacur.
DATA ORIGINAL
ULAMA SYIAH (KHUMAINI):
LEGALISASI PERZINAHAN ALA SYIAH
Nuri al-Thabarsi
(Ulama Syiah),
menjelaskan dalam
kitabnya, Mustadrak
al-Wasail, hal. 485,
bahwa dalam nikah
mutah boleh
dengan wanita
bersuami asal dia
mengaku tidak
punya suami.
SYAHWATRIA ULAMA SYIAH:
LEGALISASI PERZINAHAN ALA SYIAH
DATA ORIGINAL
Ayatullah Khumaini
(Ulama Syiah),
menjelaskan dalam
kitabnya, Tahrir al-
Wasilah, juz 2 hal. 241,
bahwa boleh
melakukan pratek anal
sex dengan istri.
Bahkan menurut
Khumaini, nikah
mutah boleh dilakukan
dengan bayi yang
masih menyusu.
ULAMA SYIAH (KHUMAINI):
NIKAH MUTAH DENGAN ANAK BAYI
DATA ORIGINAL
DATA ORIGINAL
Abu Jafar al-Thusi
(Ulama Syiah),
menjelaskan
dalam kitabnya
Tahdzib al-Ahkam,
juz 7, hal. 460,
bahwa anal sex
tidak
membatalkan
puasa dan tidak
mewajibkan mandi
pada pihak istri.
ULAMA SYIAH:
LIWAT TIDAK BATALKAN PUASA
DATA ORIGINAL
Nuri al-Thabarsi
(Ulama Syiah),
menjelaskan
dalam kitabnya,
Mustadrak al-
Wasail, hal. 452,
bahwa pahala
nikah mutah besar
sekali, semua dosa
diampuni sejumlah
helai rambut di
sekujur tubuhnya.
ULAMA SYIAH:
PAHALA NIKAH MUTAH BESAR SEKALI
DATA ORIGINAL
Muhammad Baqir al-
Majlisi (Ulama
Syiah), berkata
dalam kitabnya
Bihar al-Anwar al-
Jami li-Durar Akhbar
al-Aimmat al-
Athhar, juz 101, hal.
85, bahwa umat
Islam yang wuquf di
Arofah itu anak zina,
sedangkan yang
wukuf di Karbala,
anak suci.
ULAMA SYIAH:
UMAT ISLAM SELAIN SYIAH ANAK ZINA
DATA ORIGINAL
Al-Kulaini (Ulama
Syiah)
mengatakan
dalam kitabnya,
al-Raudhah mina
al-Kafi, juz 8, hal.
227, bahwa
semua umat
Islam selain
Syiah adalah
anak pelacur.
ULAMA SYIAH:
UMAT ISLAM SELAIN SYIAH ANAK
PELACUR
DATA ORIGINAL
Mirza Muhammad
Taqi (ulama Syiah)
berkata dalam
Shahifah al-Abrar (Juz
1 hal. 174): Selain
orang Syiah akan
masuk neraka selama-
lamanya. Meskipun
semua malaikat,
semua nabi, semua
syuhada dan semua
shiddiq menolongnya,
tetap tidak bisa keluar
dari neraka.
ULAMA SYIAH:
SELAIN SYIAH PASTI KEKAL DI NERAKA
Al-Kulaini (Ulama
Syiah), berkata
dalam al-Ushul
mina al-Kafi, juz
1, hal. 434, bahwa
orang yang
menganggap
Sayidina Abu
Bakar dan
Sayidina Umar
itu Muslim akan
masuk neraka.
DATA ORIGINAL
ULAMA SYIAH:
MENGKAFIRKAN SELURUH UMAT ISLAM
Yusuf al-Bahrani
(Ulama Syiah),
menjelaskan dalam
kitabnya, al-Hadaiq
al-Nadhirah fi Ahkam
al-Itrah al-Thohirah,
hal. 136, bahwa
orang yang tidak
ikut Syiah adalah
bukan Muslim sedikit
pun dan termasuk
kafir.
ULAMA SYIAH:
SELAIN ORANG SYIAH KAFIR DAN BUKAN
MUSLIM
DATA ORIGINAL
DATA ORIGINAL
Yusuf al-
Bahrani
berkata dalam
al-Hadaiq al-
Nadhirah (juz
10, hal. 361):
Orang Sunni
itu Najis, Kafir,
harta dan
darahnya
halal.
ULAMA SYIAH:
ORANG SUNNI NAJIS, KAFIR, DARAH DAN
HARTANYA HALAL
Nimatullah al-Jazairi
(Ulama Syiah),
berkata dalam kitab,
al-Anwar al-
Numaniyyah, juz 2,
hal. 210-211, bahwa
kaum Sunni itu
disebut nashibi.
Sedangkan nashibi,
dihukumi najis, sama
dengan kafir harbi,
darah dan harta
bendanya halal.
Alangkah kejamnya
Syiah.
DATA ORIGINAL
ULAMA SYIAH:
ORANG SUNNI ITU NAJIS, KAFIR HARBI,
BOLEH DIBUNUH, HARTANYA BOLEH
DICURI.
Al-Kulaini (Ulama
Syiah),
menjelaskan
dalam kitab al-
Kafi, juz 1, hal.
111, bahwa Imam
Abu Hanifah,
pendiri madzhab
Hanafi dilaknat
oleh Allah.
DATA ORIGINAL
ULAMA SYIAH:
PARA IMAM MADZHAB SUNNI DILAKNAT
Al-Hurr al-Amili
(Ulama Syiah), berkata
dalam kitabnya Wasail
al-Syiah, juz 15, hal.
31, bahwa orang-orang
di luar Syiah tidak
dianggap mati syahid
walaupun mati dalam
peperangan melawan
orang kafir. Sedangkan
orang Syiah pasti mati
syahid walaupun mati
di atas ranjang.
ULAMA SYIAH:
SELAIN SYIAH TIDAK MUNGKIN MATI
SYAHID
DATA ORIGINAL
Muhammad bin al-
Hasan al-Thusi (Ulama
Syiah), menjelaskan
dalam kitabnya
Tahdzib al-Ahkam, juz
3, hal. 197, cara
mendoakan mayit
Muslim selain Syiah
adalah, Ya Allah,
laknatlah mayat ini
seribu kali tanpa
terputus, hinakanlah,
masukkanlah ke
neraka, dan berikan
padanya siksa-Mu yang
paling pedih...
ULAMA SYIAH:
CARA MENDOAKAN MAYIT MUSLIM ALA
SYIAH
DATA ORIGINAL
1- Merosakkan Akidah Umat Islam
2- Membentuk KUMPULAN
RADIKAL/TERRORIS
3- Memecahbelah Umat Islam
4- Mengancam Keselamatan Negara

Tokoh
Syiah
Msia
Mengulangi sejarah berkerjasama dengan
Tatar bagi menjatuhkan kepimpinan kerajaan
yang mendokong ASWJ di zaman Kerajaan al-
Abbasiah
Menyokong bagi menumbangkan Kerajaan
Pimpinan Presiden Mohd Morsi di Mesir
Menyokong Kerajaan yang membunuh
rakyat di Syria
Buat desakan kepada kerajaan;
Membina tapak yang dilindungi undang-
undang;
Membina pengaruh;
Mengukuhkan kekuatan;
Sebar propaganda;
Berusaha menggunakan landasan
SUHAKAM.


Khawin mutaah;
Solat jama;
Bantuan kewangan.
Kedutaan Iran;
Kebanjiran pelabur dari Iran;
Kebanjiran tenaga pensyarah IPT;
Kebanjiran tenaga profesional dalam agensi
awam dan swasta;
Kebanjiran pelajar warga Iran di IPT ;
Kebanjiran produk Iran.
Para ulamak Islam telah lama memberikan
jawapan terhadap segala kekeliruan yang
ditimbulkan oleh syiah tetapi malangnya tidak
dimanfaatkan oleh umat Islam. Kesannya
masyarakat awam yang jahil tentang ilmu
pengetahuan dan tidak berminat dengan majlis-
majlis ilmu menjadi mangsa syiah yang
mengambil kesempatan ke atas fenomena ini.
Maka para ulamak perlu mempersiapkan diri
seterusnya bangun melaksanakan tugas
menyelamatkan akidah umat.

Kesesatan syiah terang lagi bersuluh
Undang-undang sedia ada kurang
diperkasakan
Terlalu sedikit Peluang & Ruang yang dimiliki
diambil kesempatan
Kurang berpadu tenaga & kekuatan bagi
menyekat kemaraan pengaruh syiah
Mungkin tergiur kepada revolosi iran DLL.

MASA BELUM TERLAMBAT
PELUANG MASIH ADA
Adakah kebinasaan ummah dan negara
sebagaimana di Lubnan, Iraq, Syria dan yang
terkini di Mesir, anda rela berlaku di Malaysia.
MOGA DIJAUHKAN ALLAH SWT.
BUKAN MASANYA UNTUK BERDEBAT kerana
jika ianya berlaku ibarat 2 landasan keretapi
yang pastinya TIDAK akan disatukan.