Anda di halaman 1dari 28

sidamajid@ymail.

com
KEFAHAMAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI
PENGURUSAN PENDIDIKAN DALAM
KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL GURU BESAR
DI SEKOLAH DAERAH RAUB
NARC 2014
NATIONAL ACTION RESEARCH CONFERENCE
24 & 25 JUNE 2014
Hotel Avillion Legacy Melaka
PENDAHULUAN
Kepimpinan instruksional oleh guru besar
di sekolah dinyatakan dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013-2025 bahawa pemimpin sekolah yang
cemerlang adalah yang memberi tumpuan
kepada kepimpinan instruksional dan
bukannya kepimpinan pentadbiran.
sambungan
James dan Balasandran (2012) menyatakan
faktor utama penentu kejayaan sesebuah
sekolah bukanlah tempoh masa atau
pengalaman berkhidmat pemimpin
instruksionalnya tetapi sejauhmanakah
pemimpin instruksional berkenaan memiliki
sikap dan pengetahuan serta mampu
memainkan peranannya.
Isu yang timbul di sini adalah sejauh mana
guru besar telah berperanan sebagai
pemimpin instruksional kerana
pengalaman pengkaji sebagai pendidik
tidak memperlihatkan guru besar
berperanan sebagai pemimpin
instruksional dengan sepenuhnya.
Sambungan
Jika dilihat melalui Keputusan Penarafan
Sekolah, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
(SKPM) 2012. Rumusan skor SKPM 2012 yang
diperolehi daripada sekolah pengkaji
menunjukkan sekolah tersebut berada pada
band 2 iaitu pada kedudukan 564/7696, iaitu
skor kepimpinan instruksional yang diamalkan
serta skor pembelajaran dan pengajaran telah
memperolehi taraf pencapaian yang cemerlang.
Sambungan
Sambungan
Dimensi Elemen Skor Penuh Skor
Diberi
Dimensi I: Hala Tuju
Kepimpinan
E01: Visi dan Misi
E02: Kepimpinan
3
7
3
6.8
Jumlah Dimensi I: 10 9.8
Dimensi II: Pengurusan
Organisasi
E03: Struktur Organisasi
E04: Perancangan
E05: Iklim
E06: Pengurusan Sumber
E07: Pengurusan Maklumat
6
6
6
6
6
6
5.6
5.8
5.6
5.8
Jumlah Dimensi II: 30 28.8
Dimensi III:
Pengurusan Program
Pendidikan
E08: Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum &
HEM
E09: Pengajaran dan Pembelajaran
E10: Pembangunan Sahsiah Murid
E11: Penilaian Pencapaian Murid
15
20
5
5
13.8
18.7
4.6
4.6
Jumlah Dimensi III: 45 41.7
Dimensi IV: Kemenjadian
Murid
E12: Kemenjadian Murid Dalam Akademik, Kokurikulum
dan Sahsiah
15 14.3
Jumlah Dimensi IV: 15 14.3
Jumlah Besar SKPM:
Komposit Skor:
Band :
Ranking Sekolah Anda:
94.6
82.92 (OT)
2
564/7696
Sumber: Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, KPM (2010)
Rumusan skor SKPM 2012
Sambungan
Sumber: Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, KPM (2010)
Standard I: Kepimpinan Dan Hala Tuju
No. Aspek Aspek Skor Penuh Skor Diberi
1.7 Kepimpinan Instruksional 6.00 6.00
Standard 4: Pembelajaran dan Pengajaran
4.1 Penglibatan Murid 6.00 6.00
4.2 Penguasaan Pembelajaran Murid 6.00 5.69
4.3 Hasil Kerja Murid 6.00 5.56
4.4 Perancangan dan persediaan Guru 6.00 5.81
4.5 Kaedah Penyampaian 6.00 5.13
4.6 Kemahiran Komunikasi 6.00 5.88
4.7 Penggunaan Sumber Pendidikan 6.00 5.06
4.8 Penilaian 6.00 6.00
4.9 Teknik Penyoalan 6.00 5.94
4.10 Penguasaan Isi Kandungan 6.00 6.00
4.11 Pengurusan Kelas 6.00 6.00
4.12 Amalan Profesionalisme Keguruan 6.00 5.94
Jumlah Skor Diperolehi 69.01
Skor Min 5.75
Peratus Pencapaian 95.00%
Taraf Pencapaian Cemerlang
Keputusan penarafan sekolah
Persoalannya, adakah skor sebanyak 6.00 yang
telah mencapai skor yang paling maksimum
serta mencapai taraf pencapaian cemerlang
yang diperolehi menggambarkan tahap
kepimpinan instruksional guru besar kerana
markah yang diperolehi dinilai sendiri oleh
pihak sekolah berdasarkan pemerhatian
mereka?


Sambungan

Oleh itu, satu kajian dilakukan bagi mengenal
pasti tahap kefahaman dan amalan kepimpinan
instruksional di sekolah berdasarkan lima prinsip
sebagaimana yang disarankan oleh Hallinger dan
Murphy (1985).


Sambungan
MODEL KAJIAN
Membentuk Misi
dan Matlamat
Mengurus Fungsi
Pengurusan Pendidikan
Mempromosikan Iklim
Pembelajaran Akademik
Membentuk Suasana Sekolah
yang Mesra dan Saling
Membantu
Merangka
matlamat sekolah
Menggalakkan pengajaran
berkualiti
Membentuk piawaian dan
harapan positif
Mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang selamat
Menyampaikan
matlamat sekolah
Menyelia dan menilai
pembelajaran
Mengekalkan visibiliti yang
tinggi
Menyediakan peluang
penglibatan murid yang
bermakna
Memperuntukkan dan
melindungi masa
pengajaran
Menyediakan insentif
kepada guru dan murid
Memupuk kerjasama dan
kejelekitan dalam kalangan
staf

Menyelaras kurikulum
Menggalakkan
perkembangan profesional
Mendapatkan sumber luar
untuk menyokong matlamat
sekolah
Memantau kemajuan
murid
Menjalin hubungan antara
rumah dengan sekolah
Sumber: James & Balasandran (2012).
1) Mengenal pasti tahap kefahaman kepimpinan
instruksional guru besar dalam mengurus fungsi
pengurusan pendidikan yang merangkumi lima
fungsi kepimpinan instruksional.
2) Mengenal pasti tahap pelaksanaan kepimpinan
instruksional guru besar dalam mengurus fungsi
pengurusan pendidikan yang merangkumi lima
fungsi kepimpinan instruksional.

OBJEKTIF KAJIAN
3) Mengenal pasti perbezaan tahap kefahaman
kepimpinan instruksional guru besar
berdasarkan prestasi sekolah.

4) Mengenal pasti perbezaan tahap pelaksanaan
kepimpinan instruksional guru besar
berdasarkan prestasi sekolah.

Sambungan
KAJIAN LITERATUR
Bil Tajuk Jurnal/ Projek/ Tesis Fokus/ Dapatan
1 Sufaat Tumin. 2013. Melindungi Masa
Instruksional di sekolah Untuk
Meningkatkan
Keberhasilan Pembelajaran murid.
Melindungi Masa I nstruksional.

Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan
guru merupakan sasaran utama dengan
meningkatkan keberadaan guru di sekolah untuk
meningkatkan kualiti pembelajaran murid
2 Andi Audryanan Md Noor. 2007.
Kepemimpinan pengajaran dan efikasi
kendiri pengetua sekolah menengah dan
hubungannya dengan pencapaian
akademik sekolah. Tesis Sarjana
Pendidikan: UTM, Johor.
Dapatan kajian menunjukkan fungsi mengawal
dan melindungi waktu pengajaran berada pada
tahap sederhana.
3 Abdul Ghani Abdullah, Abd. Rahman
Abd. Aziz & Mohammed Zohir Ahmad.
2010. Gaya-gaya Kepimpinan dalam
Pendidikan. Selangor: PTS Profesional.

Kepimpinan instruksional memberi tumpuan
kepimpinan, galakan dan sokongan kepada guru
dan murid dengan tujuan mengatasi masalah dan
memperbaiki serta mempertingkatkan
pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Sambungan
Bil Tajuk Jurnal/ Projek/ Tesis Fokus/ Dapatan
4 Lunenburg, Fred. C. 2010. The
principals as instructional
leader. National Forum of
Educational and Supervision
Journal. 27(4): Sam Houston
State University, 27 (4), 1-7
Hasil kajian menunjukkan pemimpin
instruksional perlu membantu guru-
guru mengalihkan fokus mereka
daripada apa yang mereka ajari kepada
apa yang murid belajar.
5 Suzana Ayob & Siti Raudhah
Ismail. 2012. Mengkaji persepsi
guru SMK Ayer Hitam terhadap
kepemimpinan pengajaran
pengetua. Kajian tinjauan.
UPSI. Tanjung Malim Perak.
Dapatan kajian mendapati guru besar
melaksanakan kepimpinan
instruksional pada tahap yang
sederhana rendah di mana fungsi yang
paling kurang menonjol ialah
mengawal dan melindungi waktu
pengajaran.
METODOLOGI
Rekabentuk
Kajian
Kaedah: Kuantitatif
Statistik deskriptif: min, sisihan piawai
Statistik inferensi: Anova Sehala
Kajian Tinjauan
Populasi &
Sampel Kajian


Responden: Guru besar di sekolah
daerah Raub : 43 orang
43 orang ( 35 lelaki, 8 perempuan)
Instrumen
Kajian


Soal selidik Principal Instructional Rating Scale
(PIMRS) yang dibina oleh Hallinger dan Murphy
(1985)
Analisis Data: SPSS versi 21.0
KAJIAN RINTIS
Jadual 1: Nilai korelasi dan Cronbach Alpha bagi aspek-aspek dalam konstruk kefahaman dan pelaksanaan
guru besar dalam dimensi mengurus pendidikan
Kontruk Item
Korelasi item yang
diperbetulkan dengan
jumlah skor
Nilai
Cronbach
Alpha
keseluruhan
Kefahaman guru besar dalam
dimensi mengurus pendidikan
A1 faham .794
0.936
A2 faham .831
A3 faham .870
A4 faham .903
Pelaksanaan guru besar dalam
dimensi mengurus pendidikan
A1 laksana .573
0.841
A2 laksana .864
A3 laksana .605
A4 laksana .678
Nilai pekali Cronbach Alpha yang hampir kepada 1.00 menunjukkan item-item
itu mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan kesan ralat terhadap pengukuran
adalah kecil (Gay & Airisian 200)
DAPATAN KAJIAN

Jadual 2: Skor min dan peratusan tahap kefahaman kepimpinan instruksional
Aspek
Frekuensi dan peratusan
Sisihan
Piawai
Skor min Tahap Skor min 1.00-2.33
(Rendah)
Skor min 2.34-3.66
(Sederhana)
Skor min 3.67-
5.00 (Tinggi)
Menggalakkan Pengajaran
Berkualiti
0
(0.0%)
2
(4.8%)
41
(95.2%)
.517
4.46 Tinggi
Menyelia dan Menilai
Pembelajaran
0
(0.0%)
1
(2.4%)
42
(97.6%)
.460
4.32 Tinggi
Memperuntukkan dan
Melindungi Masa
Pengajaran
0
(0.0%)
1
(2.4%)
42
(97.6%)
.447
4.75 Tinggi
Menyelaras Kurikulum
0
(0.0%)
0
(0.0%)
43
(100.0%)
.449
4.57 Tinggi
Memantau Kemajuan
Murid
0
(0.0%)
0
(0.0%)
43
(100.0%)
.461
4.52 Tinggi
Kepimpinan Instruksional
0
(0.0%)
0
(0.0%)
43
(100.0%)
.382
4.52 Tinggi

Jadual 3: Skor min dan peratusan tahap pelaksanaan kepimpinan instruksional

Sambungan
Aspek
Frekuensi dan peratusan
Sisihan
Piawai
Skor min Tahap
Skor min 1.00-2.33
(Rendah)
Skor min 2.34-3.66
(Sederhana)
Skor min 3.67-
5.00 (Tinggi)
Menggalakkan Pengajaran
Berkualiti
0
(0.0%)
5
(11.6%)
38
(88.4%)
.506 4.16 Tinggi
Menyelia dan Menilai
Pembelajaran
0
(0.0%)
7
(16.3%)
36
(83.7%)
.461 4.32 Tinggi

Memperuntukkan dan
Melindungi Masa
Pengajaran

0
(0.0%)

2
(4.7%)

41
(95.3%)

.531

4.48

Tinggi
Menyelaras Kurikulum
0
(0.0%)
1
(2.3%)
42
(97.7%)
.419 4.21 Tinggi
Memantau Kemajuan
Murid
0
(0.0%)
2
(4.7%)
41
(95.3%)
.453 4.52 Tinggi
Kepimpinan Instruksional
0
(0.0%)
4
(9.3%)
39
(90.7%)
.376 4.34 Tinggi
Perbezaan Kefahaman Kepimpinan Instruksional Guru Besar
Berdasarkan Prestasi Sekolah

Jadual 4.: Analisis ANOVA satu hala bagi kefahaman kepimpinan instruksional guru besar
berdasarkan prestasi sekolah yang berbeza.Nilai signifikan adalah 0.114. Nilai ini adalah lebih besar berbanding 0.05
(p<0.05). Maka Ho diterima dan dapatan merumuskan bahawa tidak terdapat
perbezaan skor min kefahaman kepimpinan instruksional guru besar
berdasarkan prestasi sekolah yang berbeza.
[F(5, 40)= 1.933; p= 0.114].

Jumlah Kuasa
Dua
dk
Min Kuasa
Dua
F Sig.
Antara Kumpulan 1.242 5 .248 1.933 .114
Dalam Kumpulan 4.499 35 .129
Jumlah 5.740 40
Perbezaan Pelaksanaan Kepimpinan Instruksional Guru Besar
Berdasarkan Prestasi Sekolah

Jadual 5: Analisis ANOVA satu hala bagi pelaksanaan kepimpinan instruksional guru besar
berdasarkan prestasi sekolah yang berbeza
Nilai signifikan adalah 0.187. Nilai ini adalah lebih besar berbanding 0.05
(p<0.05). Maka Ho diterima dan dapatan merumuskan bahawa tidak terdapat
perbezaan skor min pelaksanaan kepimpinan instruksional guru besar
berdasarkan prestasi sekolah yang berbeza. [F(5, 40)= 1.592; p= 0.187].

Jumlah Kuasa
Dua
dk
Min Kuasa
Dua
F Sig.
Antara Kumpulan 1.035 5 .207 1.592 .187
Dalam Kumpulan 4.682 36 .130
Jumlah 5.717 41
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kefahaman dan
tahap pelaksanaan kepimpinan instruksional guru besar
terhadap mengurus fungsi pendidikan adalah tinggi.

Dapatan ini selari dengan Ashah et al. (2010) dalam kajiannya
yang menyatakan bahawa pemimpin instruksional yang
berkualiti mampu mempengaruhi kualiti pencapaian akademik.

Kenyataan ini diperkukuhkan lagi dengan dapatan kajian Suzana
dan Siti Raudhah (2012) memperlihatkan guru besar telah
memberi sokongan kepada aktiviti pengajaran dari segi
peruntukkan masa untuk memberi dorongan kepada guru-guru
dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan
lebih baik.Dapatan kajian kedua menunjukkan bahawa tidak
terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan
prestasi sekolah mengenai tahap kefahaman dan tahap
pelaksanaan kepimpinan instruksional guru besar
dalam dimensi mengurus pengajaran walaupun
prestasi sekolah berbeza secara keseluruhannya.

Selaras dengan dapatan kajian Jamon (2011) yang
mendapati faktor demografi tidak menunjukkan
perbezaan yang signifikan mengenai amalan
kepimpinan instruksional guru besar.

Terhadap Organisasi
Dapat mengaplikasikan pelbagai fungsi kepada guru
besar dan guru-guru penolong kanan dalam pelaksanaan
kepimpinan instruksional di sekolah.
Guru besar bersedia dengan pelbagai fungsi yang lebih
mencabar dengan menghadiri latihan atau kursus yang
bersesuaian.
Perlu ada sesi perbincangan dan dialog percambahan
minda untuk memantapkan ilmu dan kemahiran serta
perkongsian pengalaman agar pelaksanaan kepimpinan
instruksional lebih efisien dan releven dengan kehendak
perkembangan semasa.


Terhadap Kajian Lanjutan

Kajian lanjutan boleh dilakukan dengan melihat secara
mendalam dengan menggunakan dimensi dan fungsi
kepimpinan instruksional lain yang mendorong ke arah
kepimpinan instruksional dalam kalangan pentadbir.

Perluasan kajian boleh juga dilakukan dengan
membuat perbandingan antara pemimpin sekolah
menengah dan sekolah kebangsaan, sekolah harian dan
sekolah berasrama penuh serta sekolah menengah
kebangsaan dengan sekolah menengah agama.

Sebagai kesimpulan, berdasarkan dapatan
kajian yang diperolehi serta perbincangan
yang telah dibuat dalam skop kajian ini
menunjukkan tahap kefahaman dan
pelaksanaan kepimpinan instruksional guru
besar di sekolah kajian adalah berada pada
tahap yang tinggi bagi kelima-lima fungsi.

Bagi mengekalkan keselarasan antara tahap
pelaksanaan mengurus fungsi pendidikan guru
besar dengan skor markah SKPM, pihak yang
bertanggungjawab seperti Kementerian
Pendidikan Malaysia (KPM) dan Jemaah Nazir
dan Jaminan Kualiti (JNJK) perlu konsisten
memberi pendedahan dan pemahaman yang
jelas kepada guru besar sebagai pemimpin
instruksional.

Usaha-usaha menyebar luaskan kefahaman
dan pelaksanaan kepimpinan instruksional
harus digerakkan secara aktif bagi
membentuk suatu pola kepimpinan yang
unggul dan berkualiti selaras dengan PPPM
(2013-2025) menyatakan guru besar yang
cemerlang memberi tumpuan kepada
kepimpinan instruksional.

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai