Anda di halaman 1dari 18

IMAM IBNU

MAJAH
Abu Abdullah
Muhammad bin
Yazid bin Abdullah bin
Majah Al Quzwaini
Beliau dilahirkan pada tahun 207 hijrah
bersamaan 824M di Qazwin, Iran.

Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya,
yang juga dikenal dengan nama Majah
Maula Rabat.

Ibnu Majah mula belajar sejak beliau masih
muda lagi. Ada yang mengatakan bahawa
beliau belajar hadith sejak usia 15 tahun
pada seorang guru bernama Ali bin
Muhammad at-Tanafasi.


RIWAYAT HIDUP
Pada usia 21 tahun dia mula
mengembara untuk menulis dan
mengumpulkan hadis.

Negeri-negeri yang pernah dikunjunginya
untuk tujuan itu di antaranya adalah
Tehran, Basra, Kufah,
Baghdad, Khurasan, Syria, dan
Mesir.
Beliau meninggal dunia pada hari Isnin
bulan Ramadhan tahun 275 H
bersamaan 887 M pada umur 64
.

Ibnu Majah mulai belajar sejak
usia remaja.
Beliau tekun mempelajari bidang ilmu
Hadith pada usia 15 tahun pada seorang guru
ternama kala itu, iaitu Ali bin Muhammad
At-Tanafasi (w. 233 H).
PENGALAMAN MEMPELAJARI
HADITH
> Bakat dan minatnya di
bidang Hadis makin besar. Hal
inilah yang membuat Ibnu
Majah berkelana ke beberapa
daerah dan negara untuk mencari,
mengumpulkan, dan menulis Hadis.

Puluhan negeri telah ia kunjungi,
antara lain Rayy (Teheran),
Basra, Kufah, Baghdad,
Khurasan, Suriah & Mesir.

Dengan cara inilah, Ibnu Majah
dapat menghimpun dan menulis
puluhan bahkan ratusan Hadith
dari sumber-sumber yang
dipercaya kesahihannya.


Tidak hanya itu, dalam berbagai
kunjungannya itu, ia juga
berguru pada banyak ulama
setempat. Seperti:
- Abu Bakar bin Abi Syaibah
- Muhammad bin Abdullah bin Numayr
- Hisyam bin Ammar
- Ahmad bin Al-Azhar
- Basyar bin Adam dan para pengikut
perawi dan ahli Hadis
- Imam Malik
- Al-Lays.

Dari pengembaraannya ini,
tidak sedikit ulama yang akhirnya
meriwayatkan Hadis dari Ibnu Majah.
Antara lain ialah :
> Ishaq b. Muhammad
> Ali bin Ibrahim b.
Salamah Al-Qattan
> Ahmad bin Ibrahim
Anak-anak muridnya ialah:
> Abu al-Hasan al-Qatthan yang
meriwayatkan Sunannya
> Muhammad Ibn Isa al-Abhari
> Ibrahim Ibn Dinar
> Ibnu Sibawaih
> dan lain-lain

KEISTIMEWAAN
Beliau juga merupakan seorang tokoh yang
terkenal dalam bidang hadith dan terhebat di
bidang penghafalan dan ketekunan dalam
meriwayatkannya.
Sebagaimana kata-kata Abu Yala al-
Khalili al-Qazwini:
Ulama lainnya, Zahabi
dalam Tazkiratul Huffaz,
mengangapnya sebagai
seorang ahli Hadith besar dan
mufassir (ahli tafsir),
pengarang kitab sunan dan
tafsir, serta ahli Hadith
kenamaan negerinya.
Sementara mufassir dan pengkritik
Hadith besar kenamaan, Ibnu Kathir,
dalam karyanya, Al-Bidayah,
berkata:

Muhammad bin Yazid (Ibnu Majah)
adalah pengarang kitab sunan yang
masyhur. Kitabnya itu merupakan bukti
atas amal dan ilmunya, keluasan
pengetahuan dan pandangannya, serta
kredibiliti dan kesetiaannya kepada
Hadith dan usul serta furu.

Di bidang tafsir:
> Tafsir Alquranul Karim.

Di bidang sejarah:
Ibnu Majah menulis buku At-Tarikh,
karya sejarah yang memuat biografi
para perawi Hadith sejak awal hingga
ke masanya.

NAMA BUKU
* namun tidak begitu popular kerana tidak sampai
ke tangan generasi Islam yang berikutnya*

kitab di bidang Hadith:
> Kitab Sunan Ibnu Majah.

Kitab ini merupakan karya terbesar beliau. Di bidang
ini, Ibnu Majah telah meriwayatkan 4000 buah
Hadis. Bahkan, seperti diungkapkan Muhammad
Fuad Abdul Baqi, penulis buku Mujam Al-Mufahras li
Alfaz Alquran (Indeks al-quran)


* Jumlah Hadith dalam kitab Sunan Ibnu Majah
berjumlah 4241 buah Hadith. Sebanyak
3002 di antaranya termaktub dalam lima
kitab kumpulan Hadith yang lain.
* Tidak hanya berkaitan hukum Islam, dalam kitab
Sunan Ibnu Majah tersebut juga membahas
masalah-masalah akidah dan muamalat. Dari
Hadith yang diriwayatkan, beberapa
kalangan ulama mengkategorikan
sebahagiannya sebagai Hadith lemah.


http://yuari.wordpress.com/2008/01/10/im
am-ibnu-majah-perawi-hadis-dan-ahli-
sejarah/

http://mohdfikri.com/blog/kitab-
arab/ulum-al-hadis/sunan-ibn-
majah.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Ibnu_
Majah

RUJUKAN