Anda di halaman 1dari 8

TECNOLOGAS DE LA

INFORMACIN
Qu es internet?
Qu es internet?
Red: Varios
orenaores
!one!taos entre si
"ara !o#"artir
"ro$ra#as e
in%or#a!i&n
Red: Varios
orenaores
!one!taos entre si
"ara !o#"artir
"ro$ra#as e
in%or#a!i&n
Elementos
Elementos
Servidor:
Ordenador
muy
potente
que
gestiona la
red y
almacena
informacin
Terminales:
Ordenadore
s
conectados
al servidor
Protocolo:
Cdigo o
lenguaje
para
comunicars
e entre
ordenadore
s
Conexin:
Como estn
conectados
por ca!le o
inalm!rica
s
Qu es internet?
Qu es internet?
Es una gran red mundial formada
por la unin de miles de
ordenadores conectados
Cada ordenador conectado se
identi"ca con una #P$internet
protocolo%
Est formada por millones de
servidores que almacenan e
intercam!ian informacin usando el
protocolo TCP&#P
'ara (u sir)e internet?
'ara (u sir)e internet?
*+s(uea e in%or#a!i&n

La ,or- ,ie ,e. es e- ser)i!io #/s


!ono!io0

Est/ %or#ao "or -as "/$inas 1e.2 (ue


"er#iten a!!eer a -a in%or#a!i&n
"ro"or!ionaa "or -os .us!aores2 -os
.-o$s3
Correo e-e!tr&ni!o

Ta#.in --a#ao e4#ai-0

'er#ite en)iar te5to 6 o!u#ento e


"e(ue7o ta#a7o a otras "ersonas0
Trans%eren!ia e in%or#a!i&n

E- FT' "er#ite en)iar ar!8i)os $ranes0

Es #/s r/"io 6 !&#oo (ue #eiante


e4#ai-0
'ara (u sir)e internet?
'ara (u sir)e internet?
Ser)i!ios $enera-es

Caa )e9 8a6 #/s !osas (ue "oe#os


8a!er on4-ine: !o#"ras2 ense7an9a a
istan!ia2 !onsu-ta e- tie#"o2 )er );eos2
es!u!8ar -a raio3
Gru"os e noti!ias2 %oros2 -istas e !orreo
6 rees so!ia-es0

Son un #oo e !o#"artir in%or#a!i&n 6


#ensa<es entre "ersonas0

Es ne!esario re$istrarse en e--os "ara


"arti!i"ar
Co#uni!a!i&n en tie#"o rea-0

En -os !8ats2 -os !o#entarios (ue es!ri.e


!aa "ersona se #uestran en -as
"anta--as e toos -os "arti!i"antes
La !one5i&n a -a re
La !one5i&n a -a re
Elementos
!sicos
Elementos
!sicos
Tar<eta e re (ue
"er#ita !one!tar
e- 'C a una re e
orenaores
Con=$ura!i&n e
8ar1are (ue
"er#ita
re"rou!ir
sonios e
i#/$enes
So%t1are
es"e!;=!o "ara
a!!eer a -os
ser)i!ios e
Internet
Contrato e
a!!eso a -a re
!on un IS'
>'ro)eeor e
Ser)i!ios e
Internet?
M&e# o tar<eta interna (ue
trans%or#e -as se7a-es (ue e-
orenaor e#ite o re!i.e en
e- ti"o e se7a-es (ue "ueen
)ia<ar "or -a -;nea (ue -o
!one!ta a- ser)ior
Ti"os e !one5i&n a
Internet
Ti"os e !one5i&n a
Internet
RT*

E#"-ea -a -;nea te-e%&ni!a !on)en!iona-0

Es -enta e inuti-i9a e- uso e- te-%ono #ientras ura -a !one5i&n0


ADSL

@ti-i9a -a -;nea te-e%&ni!a !on)en!iona- "ero !on un #&e# es"e!ia- (ue


"er#ite 8a.-ar "or te-%ono #ientras se na)e$a "or -a re0

'uee a-!an9ar una a-ta )e-o!ia


Cone5i&n
"or !a.-e

'ro"or!iona una )e-o!ia e a!!eso si#i-ar a- ADSL0

Co#"arte !a.-e !on -a trans#isi&n e te-e)isi&n0


Cone5i&n
ina-/#.ri
!a

@n router ina-/#.ri!o re!i.e -a se7a- e -a re 6 -a e#ite a tra)s e


onas e raio%re!uen!ia (ue un orenaor "or/ !a"tar si tiene
insta-aa una tar<eta e re ina-/#.ri!a0

'uee esta.-e!erse una !-a)e e re "ara $aranti9ar -a se$uria


La ,e.
La ,e.
La 'orld 'ide 'e!2 %or#aa "or e- !on<unto e "/$inas
1e.2 es e- re!urso #/s !ono!io e internet2 6a (ue
!ontiene una in#ensa !antia e in%or#a!i&n 6 uti-iaes0
'ara a!!eer ne!esita##os un na)e$aor0
La 'orld 'ide 'e!2 %or#aa "or e- !on<unto e "/$inas
1e.2 es e- re!urso #/s !ono!io e internet2 6a (ue
!ontiene una in#ensa !antia e in%or#a!i&n 6 uti-iaes0
'ara a!!eer ne!esita##os un na)e$aor0