Anda di halaman 1dari 21

TUTORIAL 1

Disediakan oleh :
Nazirul Amin Bin Azmi
Mohamad Zikrul Hakiem Bin Mohd Suhaimi
SOALAN
Sejauh manakah Kod Etika
Keguruan dapat melahirkan
insan guru yang diaspirasikan
Negara.
APAKAH MAKSUD ETIKA???
prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai
akhlak yg menjadi pegangan seseorang
individu atau sesuatu kumpulan persatuan,
pekerjaan, dll
Sumber : Kamus Dewan Bahasa
dan Pustaka edisi ke empat
Kod Etika
Keguruan
Kod Etika
Profesion
Kod Etika
Perguruan
KOD ETIKA PROFESION
Semua garis panduan yang bertujuan
meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan
disiplin dalam perkhidmatan.
Penekanan terhadap semua aspek yang
berkaitan dengan peraturan dan peradaban,
peranan nilai, serta tingkah laku profesion
dalam masyarakat.

Kod Etika
Perguruan
Tanggungjawa
b terhadap ibu
bapa
Tanggungjawab
terhadap rakan
sejawat dan
profesion
keguruan
Tanggungjawa
b terhadap
masyarakat
dan negara
Tanggungjawa
b terhadap
pelajar
TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

Kebajikan dan keselamatan pelajar
Bersikap adil dengan semua pelajar
Membimbing dan mengajar pelajar dengan
bersungguh
TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

Mewujudkan hubungan repo yang baik
dengan ibu bapa
Mengelakkan penggunaan kata-kata yang
menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap
ibu bapa
TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT
DAN NEGARA

Menghormati masyarakat setempat
Mengelakkan daripada menyebarkan
sesuatu ajaran yang mampu menggugat
institusi masyarakat dan negara
TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT
DAN PROFESION KEGURUAN

Bersedia membantu rakan sejawat terutama
yang masih baru.
Mengelakkan diri daripada mengeluarkan
kenyataan yang boleh menjatuhkan imej
guru.
SEJAUH
MANAKAH????
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(PPPM) 2013-2025

Dilancarkan Timbalan Perdana Menteri
merangkap Menteri Pendidikan Tan Sri
Muhyiddin Yassin pada 6 September 2013
Transformasi sistem pendidikan Malaysia
AKSES
Kod etika perguruan : Tanggungjawab terhadap
ibu bapa

Contoh: Ibu bapa boleh mendapatkan maklum
balas terhadap perkembangan murid di sekolah.
Akses kepada:
i. Pencapaian akademik
ii. Tingkah laku
iii. Perkembangan kokurikulum
iv. Rekod kesihatan
KUALITI
Kod etika perguruan : Tanggungjawab
terhadap pelajar

Mempertingkat kualiti pengajaran dan
pembelajaran dengan cara:
i. Penambahbaikan kaedah mengajar
ii. Mempelbagai bahan bantu mengajar
iii. Kaedah penilaian yang berkesan
iv. Teknik menjawab soalan

EKUITI
Kod etika perguruan : Tanggungjawab
terhadap pelajar

Seorang guru harus bersikap ekuiliti
Tiada bias
PERPADUAN
Kod etika perguruan : Tanggungjawab
terhadap masyarakat dan negara

Memupuk perpaduan antara kaum dalam
satu masyarakat
KECEKAPAN
Kod etika perguruan : Tanggungjawab
terhadap rakan sejawat dan profesion

Membantu meningkatkan kualiti profesion
BIBLIOGRAFI
Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Dewan Bahasa dan Pustaka, Ku
ala Lumpur.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-2025. Diakses daripada
http//:www.moe.gov.my/v/pelan-pembangunan-pendidikan-malaysia-
2013-2025

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, & Wong Kiet Wah. (2010). Siri
pendidikan guru: Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional
Guru. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Utusan Malaysia. (2014). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.
Utusan Malaysia. 17

SELAMAT MENJADI GURU YANG
BERETIKA !!!!!!!!! (^_^)