Anda di halaman 1dari 59

Taska/Tadika Berkualiti

Pengenalan
Konsep Kualiti
Konsep Pengurusan & Pentadbiran
Ciri-ciri Prasekolah Kualiti
Komponen Pengurusan & Pentadbiran
Fizikal, Pemakanan, Kesihatan & Keselamatan
Kurikulum, Kewangan, Penilaian& Rekod, Aktiviti
Tahunan dan Harian
Pengurusan Aktiviti Harian di Kelas Prasekolah
Rumusan
Definisi Tajuk

Kualiti
Menepati kehendak pelanggan
Mempunyai standad yang tinggi
Pengurusan/ Pentadbiran
- Proses merancang
Menyusun, mengarah, mengawal
Mengendali,melaksanakan /menjalankan

Berkualiti
Memperbaiki cara, menangani /mengendali
sesuatu dengan lebih bijak serta berkesan
Konsep Pengurusan dan Pentadbiran
Pengurusan
Suatu proses mengembeling input-input organisasi dengan cara
perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan
untuk tujuan mengeluarkan output yang diperlukan oleh
pelanggan supaya objektif organisasi tercapai

Pengurusan Prasekolah
Proses merancang, mengorganisasi, mengarah dan
mengawal dan menilai sumber (komponen pengurusan)
bagi tujuan untuk menghasilkan P&P yang berkualiti dan
bermakna yang diperlukan oleh murid prasekolah untuk
mencapai matlamat prasekolah yang ditentukan

Pentadbiran
Mengendali, melaksanakan dan menjalankan kerja kerja
untuk menyokong P& P prasekolah

Berkualiti vs. Berkomputer
Berkualiti bukan sekadar hanya menggunakan
komputer, tetapi membuat sesuatu dengan amat bijak
di mana komputer digunakan sebagai alat bantuan
mengurus tadbir prasekolah atau alat bantuan P&P

Meningkat kualiti Prasekolah bukannya sekadar adanya
komputer dalam kelas (Gajah Putih?); tetapi di mana
P&P dilakukan oleh guru dengan mengunakan ICT
dengan berkesan ; sementara pengurus dapat
mengendali prasekolah dengan cekap & berkesan
(efficient & effective)
Guru yang berkualiti akan menghasilkan murid
prasekolah yang berkualiti dan begitu disebaliknya.
Pengurus yang berkualiti menghasilkan cara
pengurusan yang cekap dan berkesan dan begitu
disebaliknya.
Isu-isu dalam Meningkat Kualiti
Prasekolah

Adakah telah dilaksanakan pengurusan &
pentadbiran asas (baseline) di prasekolah; Jika
belum, perkara asas perlu diperlengkapkan
dahulu sebagai prasyarat untuk meningkat kualiti.

Guru (terlatih dalam prasekolah) yang berkualiti
mempunyai initiatif, bersikap inovatif, penyayang
dan dinamik dan bukannya statik dan beku

Matlamat guru untuk mencapai objektif utama
prasekolah perlu ada, iaitu, bertniat murni untuk
menolong dalam Pengajaran & Pembelajaran
murid dengan berkesan
Meningkat Kualiti Pengurusan
dan Pentadbiran Prasekolah (2)

Tahap Pelaksanaan Prasekolah
Tahap Prasekolah Asas (Base Line)
Tahap Prasekolah Lengkap (Benchmark)
guru terlatih dalam pendidikan prasekolah,
melaksanakan kurikulum prasekolah;
prasarana fizikal dan pengurusan sumber
kewangan mencukupi
Tahap Prasekolah Berkualiti (Peningkatan)
Ciri-ciri Sistem Pengurusan
Prasekolah Berkualiti
Pengurusan yang berasaskan Teknologi
Maklumat secara bersepadu bagi
melicinkan proses kerja
Kolaborasi antara agensi pusat/jabatan
dan sekolah / prasekolah
Kemudahan ICT dapat membantu pihak
pengurusan membuat keputusan secara
pantas- kemudahan akses kepada
maklumat dan perhubungan dgn pihak lain
Ciri-Ciri Budaya dan P&P
Prasekolah Berkualiti
Budaya kaya ilmu
Berkemahiran berfikir
Berpusatkan pelajar
- akses kendiri
- kadar kendiri
- terarah kendiri
Penggunaan kemudahan teknologi
dalam P&P
Ciri Sistem Penilaian
Prasekolah Berkualiti
Pentaksiran bentuk tidak formal dan
berterusan, berfungsi dan pelengkap
proses
Fokus kepada mendapat maklumat
perkembangan pelajar
Pelbagai alat pentaksiran / penilaian
Tumpuan Kandungan kurikulum
Prestasi pelajar dilaporkan menerusi
komputer
MENINGKAT KUALITI PRASEKOLAH
LATIHAN GURU: Pensyarah Berkualiti Guru Prasekolah
Berkualiti Pengajaran dan Pembelajaran secara
berkualiti Murid Prasekolah berkualiti

PERISIAN: Kurikulum Berkualiti Program & Aktiviti
Kelas Berkualiti Merangsang minda, fizikal dan emosi
kendiri dan sosio- emosi kanak dengan sihat (tercapai
matlamat prasekolah)

PENGURUSAN: Prasarana Fizikal, Program pemakanan,
kesihatan & keselamatan, penilaian & pengurusan harian
Murid yg sihat & suasana belajar yang kondusif
Merangsang Pembelajaran Secara Berkualiti di kalangan
murid prasekolah


Komponen Pengurusan dan
Pentadbiran Prasekolah
Pengurusan dan pentadbiran prasarana
fizikal prasekolah
Pengurusan pelaksanaan kurikulum
prasekolah
Pengurusan program pemakanan, kesihatan
dan keselamatan
Pengurusan dan pentabiran kewangan
Pengurusan program penglibatan ibubapa
Pengurusan penilaian kanak-kanak
Pengurusan aktiviti tahunan & harian
Pengurusan & Pentadbiran
Fizikal Prasekolah
Susunatur di dalam dan di luar kelas
Bersudut/berpusat mengikut komponen
Peralatan dalam kelas (terlalu banyak dan
kelas sempit)
Salah satu contoh susun atur di dalam
dan di luar kelas
Pelan
Dalam &Luar
Kelas
Padang Permainan
.
PENGURUSAN RUANG P & P
SUDUT KOGNITIF
SUDUT BAHASA
SUDUT KREATIVITI & ESTETIKA
SUDUT KEROHANIAN
SUDUT FIZIKAL
PERMAINAN LUAR

Kualiti Pengurusan Fizikal
Susun atur dalam kelas diubah secara
berkala - perubahan suasana mengikut tema
supaya kreatif dan tidak membosankan
Penyertaan oleh kanak-kanak (contoh :
aturkan model pelan lantai.)
Simulasi komputer dapat membayangkan
pelan lantai dan perspektif yang disukai oleh
murid- (interior decoration)
Pusat aktiviti (sense of belonging )
diberikan kpd satu kumpulan untuk
menjaganya.
Kualiti Pengurusan Fizikal(2)
Gambar kelas ( hiasan dalaman ID )di
kelas prasekolah /tadika lain dalam &
luar negeri yang baik
Peluang murid untuk membuat dekorasi
bilik - pupuk minat menjadi arkitek/
Interior decorator
Pupuk kerajinan berkemas mengurus
dan kekemasan


Pengurusan Program Pemakanan,
Kesihatan dan Keselamatan

Penyediaan dan masakan oleh pembantu
Mengajar penjagaan kesihatan
Pemeriksaan fizikal, gigi, rambut,
penglihatan dan pendengaran
Mengemaskini rekod kesihatan dan
imunisasi kanak-kanak
Penyediaan Makanan
.
Kualiti Pengurusan Program
Pemakanan, Kesihatan & Keselamatan
Pemakanan
Bekalan makanan di kontrak keluar (menyediakan
menu harian dan pusingan) supaya pembantu
boleh membantu guru fokus kpd murid
Penyajian menarik & alat yang digunakan -
dibantu oleh murid supaya tahu cara dan etiket
Makan secara berkumpulan kecil dan boleh
berinteraksi
Masukkan aspek nutrien makan protin, sayur,
serat & vitamin- tunjukkan carta piramid makanan
Demonstrasi memasak masak nasi dan lain
lain supaya tahu proses memasak
Adab makan dan doa makan : telah ada sekarang
Kualiti Pengurusan Program
Kesihatan
Pemeriksaan kesihatan (gigi) pergi ke
klinik dan melihat /belajar sekitar kelinik (
pupuk cita-cita menjadi dentist dll.)
Penyakit yang selalu dihadapi (tunjukkan
model) pening, sakit perut, luka, patah
(Komponen fizikal:Menjaga kesihatan diri)
murid faham dengan bermakna
Mengemaskini rekod kesihatan dan
imunisasi kanak-kanak (komputer record)
Kualiti Pengurusan Program
Keselamatan
Matlamat murid-murid bertindak secara
sendiri dan cepat tanpa kemalangan
Menerangkan jenis kecerdaan (benjol,
terkena benda panas, tercekik,gigitan
dan tindakan segera yg perlu diambil
Latih tubi jika kebakaran berlaku secara
realistik ( bomba dan api)
Keselamatan diri dari gangguan sosial
dan seksual (child molestation)
Pengurusan dan Pentadbiran
Kurikulum Prasekolah
Memahami
Merancang dan mengurus aktiviti
Merancang aktiviti tahunan
Merancang jadual aktiviti murid prasekolah
Kualiti Pengurusan Kurikulum
Memahami dan menghayati dengan mendalam
kurikulum prasekolah kebangsaan
Melaksanakan aktiviti yang mencapai objektif
dan mencapai hasil pembelajaran mengikut
komponen aktiviti bermakna
Penjadualan - rancangan mengajar
mengunakan template komputer
Adakan pengkalan data (data base) buka
portal prasekolah sebagai panduan dan rujukan
pada semua pihak
Pengurusan Kewangan & Aset
Persediaan Bajet / Peruntukan dan Perancangan
Pengurusan Kewangan
(Bantuan RM 100 per kapita belanja mengurus;
peruntukan makan-RM 1.50 per kapita )
Perakaunan : Penerimaan & Pungutan;
Perbelanjaan; Akaun Bank & Tunai,
(Mencatat dalam buku rekod)
Perolehan: Daftar Harta, Daftar stok, inventori,
hapuskira & pelupusan (senarai harta , peralatan,
inventorii barang prasekolah)
Rujukan :
Surat Pekeliling Kew. Bill 5, Tahun 2002
Surat Pekeliling Kew. Bill 6, Tahun 2002
Kualiti Pengurusan Kewangan
Latihan kakitangan dalam kaedah pengurusan
kewangan ( perisian komputer pakej akaun)
Pengurusan kewangan gunakan perisian komputer
sedia ada bagi pekej akaun; bayaran terus kepada
akaun melalui bank /komputer & kad kredit
Reka bentuk satu Perisian Akaun Prasekolah khas
untuk pengurusan kewangan prasekolah laksana
(operate) dan boleh dipantau secara berkala
Komponen Perisian meliputi: bajet, pendapatan,
perbelanjaan, harta/aset dan inventori sangat
berguna pengurusan kewangan prasekolah
Kualiti Program
Penglibatan Ibubapa
Merancang aktiviti untuk penglibatan
ibubapa
Melibatkan ibubapa dengan aktiviti sukan,
lawatan dan lain-lain
Perhubungan melalui perjumpaan terus
Perkembangan prasekolah-brosur dan
buletin
Penilaian prestasi kanak kanak akhir
tahun pertemuan guru dan ibu bapa

Kualiti Program
Penglibatan Ibu bapa
Perhubungan melalui internet untuk pantau
kemajuan anak-anak mereka
Web Site bagi tadika interaktif dgn internet
masuk untuk meninjau secara online
CCTV pantau secara berpusat ( kanak kanak
dan guru ) sudah ada di satu tadika di KL
(Ampang) -boleh ditingkat ( upgrade) acces
melalui internet untuk ibu bapa.
Pengurusan Penilaian & Pentaksiran
Murid Prasekolah
Menyediakan rekod kesihatan murid
prasekolah
Mencatatkan senarai semak enam
komponen dan ulasan
Membuat running dan anekdotal rekod
Menyediakan folio hasil kerja murid
Menyedia dan menyerah folio peribadi
pada ibubapa
Kualiti Pengurusan Penilaian &
Pentaksiran Murid
Dokumentasi maklumat penilaian secara
berkomputer/pengkalan data (data base)
Penyediaan, penyimpanan dan retrieval
secara maya (virtual) (rekod kesihatan)
Membuat dan menyimpan laporan
desriptif (running dan anekdotal rekod)
Akses folio murid melalu internet (imbas
hasil kerja murid)

Pengurusan dan Pentadbiran Aktiviti
Tahunan dan Harian Kanak-kanak
Merancang tajuk-tajuk tema di peringkat
pusat
Merancang aktiviti tema untuk dua
semester
Melaksanakan aktiviti mengikut jadual

Pengurusan Harian Murid
Prasekolah
Rutin
Perbualan pagi
Permainan luar
Aktiviti individu
Rehat-waktu makan
Aktiviti kumpulan
Aktiviti penamat
Kualiti Pengurusan Harian Murid
Prasekolah-Bagaimana?

Rutin
Perbualan pagi faham konsep talk ,
show and tell
-Ransangan bercakap, tugasan, perbualan
boleh dijalankan di luar bilik darjah


Kualiti Aktiviti Perkembangan Fizikal
Permainan di luar mesti ada interaksi
sosial dan bukan sahaja pertandingan
tema
(contoh & ilustrasi gambar)
.
Aktiviti Luar
Demonstrasi
Keselamatan
.

Hiasan
Luar


Taman
Luar
Pengurusan Aktiviti Harian
Aktiviti boleh di buat di luar kelas
kantin, di surau sekolah , bilik sumber


(CONTOH & ILLUSTRASI
SENARAI GAMBAR)
Sampai ke Sekolah
Rutin Pagi
Perbualan Pagi Show & Tell
Aktiviti Fizikal - Luar Bilik Darjah
Aktiviti Kognitif
Aktiviti dalam kumpulan
Aktiviti Murid
Kemahiran Menulis
Masa Makan
.Kesihatan
Aktiviti Ugama
AKTIVITI PRASEKOLAH KINI ?
PRASEKOLAH BERKUALITI?
Rumusan
Pengurusan & pentadbiran prasekolah masa kini
Adakah pengurusan & pentadbiran tadika awam dan
swasta masih di peringkat baseline atau sudah
lengkap untuk ditingkatkan kualiti ? (Mana yang lebih
Berkualiti bandingan tadika awam/tadika swasta /prasekolah
Kementerian Pendidikan satu masalah kajian)

Adakah komponen pengurusan dan pentadbiran di
tadika / prasekolah telah dilaksanakan secara
sempurna / lengkap (aspek fizikal, kesihatan & keselamatan
dan pemakanan, penglibatan ibubapa, pengurusan & pelaksanaan
kurikulum, pengurusan kewangan, penilaian dan pengurusan
aktiviti harian murid

Jika pra/tadika itu sudah lengkap (basic
requirements) , barulah boleh ditingkatkan kualiti
sementara yg masih kekurangan perlu dilengkapkan
(khususnya guru mesti terlatih dan berkemahiran untuk
menwujudkan pra/tadika yg bestari)
Rumusan (2)
Implikasi

Usaha meningkat kualiti pengurusan dan
pentadbiran prasekolah memerlukan kajian
mengenai pelaksanaan sedia ada masih di
peringkat asas atau sudah lengkap

Memerlukan sumber yang ideal serta kesesuaian
tahap teknologi komputer yang realistik .

Perlu kajian mengenai kesediaan pra/tadika untuk
ditingkatkan kualiti sebelum diputuskan untuk
meningkat kualiti dengan berkesan
SEKIAN
TERIMA KASIH
.