Anda di halaman 1dari 12

Aktualisasi Ajaran Islam

Dalam Kehidupan Muslim


Kelompok 6
1. Abdul Malik Amrulloh (101354001)
2. Decky Damara (101354008)
3. Dwimas Kriswibowo (101354012)
4. Fannio Faiz Dinata (101354015)
5. M. Gugi Granada (101354020)

Pendidikan Agama Islam
Prinsip Aktualisasi Ajaran
Islam
Prinsip Keseimbangan
Islam memihak kepada keseimbangan,
bagaimana manusia mengembangkan
daya pikirnya dan sekaligus bagaimana
mengembangkan daya zikirnya terhdap
Allah.

Prinsip Integrasi
Islam menuntut hambanya untuk
melaksanakanajarannya secara utuh dan
integral, karena Islam bukansuatu ajaran
yang bisa dilakukan secara terpilah-pilah.
2
Pengertian Akhlak
Menurut Sahilun A, 1980, kata akhlak
berasal dari bahasa arab, jamak dari
khuluqun yang menurut bahasa berarti
budi pekerti, perangai, tingkah laku atau
tabiat. Kata tersebut mengandung segi-
segi persesuaian dengan perkataan
khalqun yang berarti kejadian, yang
berarti pencipta. Demikian pula dengan
akhluqun yang berarti yang diciptakan.
3
Karakteristik Akhlak
Moral yang beralasan serta dapat
dipahami.
Moral Universal.
Kesesuaian dengan fitrah manusia.
Memperhatikan realita.
Moral positif.
Komprehensifitas.
Keseimbangan hidup atau tawazun.
4
Penerapan Akhlak
Akhlak terhadap Allah SWT.
Akhlak terhadap Rasulullah.
Akhlak terhadap diri sendiri.
Akhlak terhadap keluarga.
Akhlak terhadap sesama manusia.
Akhlak terhadap sesama makhluk.
5
Akhlak terhadap Allah
Mentauhidkan Allah (QS. Al Ihlas: 1-4)
Tidak berbuat musyrik kepada Allah
(QS. Luqman: 13)
Bertaqwa kepada Allah (qS. An Nisa:
1)
6
Akhlak terhadap Rasulullah
Mengikuti atau menjalankan
sunnahnya (QS. Ali Imran: 30)
Meneladani akhlaknya (QS. Al Ahzab:
21)
Bershalawat kepadanya (QS. Al
Ahzab: 56)
7
Akhlak terhadap diri sendiri
Bersikap sabar (QS. Al Baqarah: 153)
Sikap syukur (QS. Ibrahim: 7)
Sikap amanah atau jujur (QS. Al
Ahzab: 72)
Sikap Tawadlu atau rendah hati (QS.
Luqman: 18)
Segera bertobat jika berbuat khilaf
(QS. Ali Imran: 135)
8
Akhlak terhadap Keluarga
Birul Walidain (berbakti pada kedua
orang tua) (QS. An Nisa: 36)
Membina dan memdidik keluarga (QS.
At-Tahrim: 6)
Memelihara Keturunan(QS. An Nahl:
58-59)
9
Akhlak terhadap Sesama
Manusia
Merajut ukhuwah atau persaudaraan
(QS.Al Hujurat:10)
Taawun atau saling tolong-menolong
(QS. Al Maidah:2)
Suka memaafkan kesalahan orang
lain (QS. Ali Imran: 134 &159)
Menepati janji (QS. At Taubah:111)
10
Akhlak terhadap Sesama
Makhluk
Tafakur, yaitu memperhatikan dan
merenungkan ciptaan Allah yang ada
di alam semesta (QS. Ali Imran:190)
Memanfaatkan alam (QS.Yunus:101)
11
Terima Kasih