Anda di halaman 1dari 7

Pendekatan Dalam Pengajaran

Dan Pembelajaran Pendidikan


Jasmani
Apa itu pendekatan pengajaran?
Ianya merujuk kepada kaedah yang digunakan
oleh guru untuk mendekati murid-muridnya
dalam mengendalikan sesuatu proses
pengajaran.
Ianya juga merujuk kepada kebolehan guru
untuk memilih pendekatan yang terbaik untuk
digunakan mengikut kebolehan murid.
Terdapat 3 bentuk pengajaran iaitu:
1. Pengajaran terus
Pengajaran bersemuka yang mana guru terus menerus menyampaikan isi pelajaran
kepada murid sehingga murid memahami intipati pengajaran pada hari tersebut.
2. Pengajaran Penemuan Berpandu
Ianya berlaku apabila guru memberikan panduan kepada murid untuk melakukan sesuati
aktiviti pembelajaran sehingga murid menguasainya berdasarkan objektif yang digariskan.
3. Pengajaran Penemuan Tulen
Pengajaran yang memperlihatkan guru membenarkan murid melakukan aktiviti
pembelajaran secara bebas sehingga mereka menguasai kemahiran yang dihasratkan.
Konsep Pengajaran Tradisional
Ianya mengaplikasikan pengajaran secara
sehala dan lebih berfokus kepada guru.
Guru sebagai pengajar yang berperanan
dalam menentukan tugasan yang perlu
dilaksanakan oleh murid.
Guru akan menggunakan beberapa ujian bagi
menentukan kemajuan murid.

Konsep Pengajaran Humanistik
Ianya mentikberatkan perkembangan murid
secara bebas.
Murid bebas mempelajari sesuatu kemahiran
yang mereka ingin ketahui.
Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan
memotivasikan murid terhadap sesuatu
proses pengajaran.
Murid menentukan tugasan sendiri.

Klasifikasi Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran
Pemusatan Guru Pemusatan Bahan Pemusatan murid
Kaedah
Demonstrasi
Syarahan
Kuliah
Kaedah
Bahan pengajaran
dan pembelajaran.
Modul
Buku teks dan buku
rujukan
Kaedah
Projek
Folio
Perbincangan
Simulasi
Berkumpulan

Konsep Pengajaran Gabungan
Ianya adalah guru bebas memlilih strategi
pengajaran sama ada berpusatkan guru,
bahan, murid serta kombinasi dua atau lebih
elemen yang dinyatakan dalam pengajaran
dan pembelajaran dalam bilik darjah.