Anda di halaman 1dari 42

BBM 3206 Semantik

Prof Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah


Jabatan Bahasa Melayu
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
Semantik leksikal menekankan kajian makna pada
tingkat kata.
Leksem unit asas/minimum yang bermakna bagi
kosa kata sesuatu bahasa

Contoh kata dasar : lari, berlari, melarikan, pelarian
ialah bentuk terbitan daripada leksem lari.

Leksikologi cabang linguistik yang mengkaji dan
menganalisis butir kosa kata sesuatu bahasa
berserta dengan makna dan evolusinya.

Sambung
Leksikon 1. Sekumpulan kosa kata bagi sesuatu bahasa
atau dialek, contoh senarai perkataan umum
dalam kamus dan senarai perkataan khusus
dalam glosari.
- 2. Komponen bahasa yang mengandungi
segala maklumat yang berkaitan dengan
perkataan, iaitu makna dan penggunaannya.
Leksis Tahap analisis linguistik yang tidak bersifat fonologi
atau tatabahasa, yang biasanya terdiri daripada butir kosa kata
atau makna leksikal atau semantiknya dalam konteks tertentu.
Leksikal- makna sesuatu perkataan itu sendiri (tanpa melihat
penggunaannya dalam ayat)
1. bersangkutan dengan bentuk dasar (atau
leksem)
2. bersangkutan dengan kata
3. bersangkutan dengan leksikon, tetapi bukan
dengan gramatika (tatabahasa)

Makna dalam leksem bentuk yang sudah
dapat diperhitungkan sebagai kata.
Contoh: kunci dikunci, mengunci
pagar dipagari, memagari
Kata kunci dan pagar telah memilki makna
leksikal
1) Subsistem dalam organisasi bahasa di mana satuan-
satuan bermakna bergabung untuk membentuk
satuan-satuan yang lebih besar.

2) Secara kasarnya, gramatika terbahagi kepada
morfologi dan sintaksis dan terpisah daripada
fonologi, semantik dan leksikon.

3) TG seluruh sistem hubungan struktural dalam
bahasa dan dipandang sebagai seperangkat kaedah
untuk membangkitkan kalimat: di dalamnya
tercakup pula fonologi dan semantik.

4) Pemerian secara sistematik tentang satuan-satuan
bermakna
Denotasi - Aspek makna suatu kata atau
kumpulan kata yang berdasarkan rujukan jelas
kepada dunia luar yang dapat dilihat, dan
berdasarkan kelaziman. Contohnya meja
seperti yang terakam dalam kamus ialah
perkakas rumah (diperbuat daripada papan,
batu marmar dan lain-lain, dan berkaki.
Disebut juga makna kamus /makna kognitif
Makna yang bersangkutan dengan kata.
Makna yang terdapat dalam kamus atau
makna perkataan yang terlepas daripada
hubungannya dengan perkataan lain dalam
ayat.
Contohnya lari, selari, berlari, berlarian,
melarikan, larian, pelari dan pelarian telah
memiliki makna leksikal. Makna leksikal
dapat dirujuk dalam kamus.
Urutan huruf se, ber, ber..an, an dll tidak
memiliki makna leksikal melainkan memiliki
makna gramatis.
Aspek makna suatu kata atau kumpulan
kata yang berdasarkan perasaan dan
tanggapan yang timbul dalam pemikiran
penutur atau penulis, dan pendengar atau
pembaca.
Contohnya, kancil membawa konotasi
cerdik.
Eufemia- Penggantian
ungkapan yang kurang
baik dari segi konotasi
dengan ungkapan yang
lebih halus. Contohnya
pembantu rumah untuk
orang gaji.

Disfemia- pemilihan
bentuk-bentuk bahasa
atau ragam bahasa
daripada yang lembut
dan halus kepada
bentuk-bentuk yang
kasar dan kesat.

Bentuk
Halus
Bentuk
kasar
Bentuk
kesat
meninggal mati mampus
manusia orang binatang
Bilik air tandas jamban
Dalam kelompok kata, makna yang ingin
disampaikan merupakan jalinan daripada makna
satu perkataan dengan perkataan yang lain dalam
kelompok kata tersebut.
Contoh: a. lima ekor.
b. lima ekor lembu.
a. Bahawa ekor ada lima tetapi tidak menyatakan
ekor apa.
b. Lembu ada lima ekor atau ekor lembu ada lima.
c. Contoh lain : kaki
Dia membeli lapan kaki cendawan.
c. air mata mata air
d. gigi air tanah air
e. air mata kucing air mata buaya
Susunan perkataan sangat penting dalam
bahasa Melayu kerana dalam susunan yang
sama pun maknanya boleh berbeza apatah
lagi jika susunan perkataan tersebut
berlainan. Contoh; tidur ayam, ayam tidur
katil besi, besi katil

Dalam kelompok kata, maknanya saling
bersambungan antara satu perkataan dengan
perkataan lain melalui hubungan luaran.
Dalam kata paduan, perkataan itu memiliki satu makna
yang padu atau disebut juga hubungan dalaman.
Contoh: kereta api rumah api bunga api
Hal ini menjelaskan setiap makna tidak digambarkan
dengan satu perkataan tetapi pada dua perkataan yang
dipadu. Walaupun terdiri daripada dua perkataan atau
lebih, dan memiliki maknanya masing-masing tetapi
maknanya telah berpadu menjadi satu ( atau disebut
rangkai kata).
Perkataan "kaki" tidaklah menunjukkan perbezaan yang besar sebaliknya
perbezaannya kecil sahaja dan makna intinya dapat dikesan dengan mudah.
kaki bangku, kaki kerusi, kaki meja, kaki bukit, kaki langit

Makna inti bagi perkataan "kaki" dalam contoh 8, 9, 10, 11, dan 12 ialah
"bahagian sebelah bawah sesuatu". Jadi, jelas bahawa ayat boleh
menyebabkan sesuatu perkataan itu berbeza maknanya atau boleh mengubah
terus maknanya.

Satu hal yang perlu dinyatakan mengenai makna dalam ayat ini ialah
wujudnya ayat yang kabur maknanya. Lihat contoh-contoh ayat yang berikut:
1. Dia buang air.
2. Hatinya hancur.
3. Dia ke tandas.

Ketiga-tiga ayat ini boleh membawa lebih daripada satu makna.
Ayat 1 (a) Dia mencurahkan air untuk dibuang, atau (b) Dia membuang air
kecil . Ayat 2 (a) Dia kecewa atau terlalu sedih atau (b) Hatinya (satu daripada
organ dalam tubuh) rosak (disebabkan penyakit atau kemalangan).

Ayat 3 (a) Dia (hanya) ke tandas atau (b) Dia ke tandas dan buang air.
Bahasa kiasan ialah bentuk bahasa yang
memperkatakan sesuatu dengan mengiaskannya
kepada perkara yang lain, sama ada dengan
menyebutkan bandingannya ataupun tidak.
yang menyebutkan bandingan adalah seperti
"manis umpama lautan air madu", "tingginya
macam galah", "tumitnya umpama telur dikupas".
Yang tidak menyebutkan bandingan seperti "Abu
Jahal", "Mat Jenin", "ayam tambatan", "puteri lilin",
dan lain-lain lagi.

Simpulan bahasa ialah ungkapan atau rangkaian
perkataan yang tersusun dalam susunan yang khas,
membawa pengertian yang berlainan daripada erti
perkataan-perkataan asalnya.
Simpulan bahasa
daripada cerita-cerita yang masyhur atau kejadian-
kejadian yang luar biasa yang dijadikan perbandingan,
seperti Pak Pandir, Lebai Malang, Abu Nawas, Pak
Kaduk, dan sebagainya.
- pemerhatian orang-orang dahulu terhadap
benda-benda yang ada dalam kehidupan
mereka sehari-hari, seperti "kaki ayam", "buah
tangan", "kaki bangku", dan lain-lain.
daripada kepercayaan kepada sesuatu kuasa
yang luar biasa, seperti "buruk siku", "dimakan
bulan" atau mungkin juga timbul daripada
pertuturan-pertuturan biasa dalam kehidupan
sehari-hari, seperti "ringan tulang", "bodoh
sombong", "kepala angin", dan lain-lain.

Contohnya, kaki bangku bukanlah dirujuk
kepada bahagian bawah bangku yang menjadi
tempat berdirinya bangku itu tetapi peribahasa
ini ditujukan kepada orang yang tidak tahu
bermain.
Perbandingan ini timbul memandangkan
keadaan kaki bangku yang tidak boleh
bergerak-gerak, sama keadaannya dengan
orang yang tidak mahu melakukan sebarang
aktiviti permainan.
Mempunyai makna dua lapis Bentuk peribahasa ini
kadang-kadang menyebutkan bandingannya dan
kadang-kadang tidak. Menggunakan perkataan
bagai, bak, ibarat, laksana, macam, seperti, dan
umpama.sebagai mengiaskan sesuatu dengan
perkara lain secara perbandingan

Contoh: 1) Yang menyebutkan bandingan:
(a) Seperti katak di bawah tempurung.
(b) Seperti rusa masuk kampung.
(c) Seperti kera mendapat bunga.
(d) Seperti pungguk merindukan bulan.
(e) Bagai anak ayam kehilangan ibu.
2) Yang tidak menyebutkan bandingan:

(a) Jong pecah yu kenyang.
(b) Kuman di seberang laut nampak,
Gajah di tepi bibir tidak kelihatan.
(c) Rumah sudah, pahat berbunyi.
(d) Memasang jerat di pergentingan.
Bidalan, iaitu susunan kata-kata yang telah
umum dipakai orang, di dalamnya terkandung
perbandingan, teladan dan pengajaran (makna
selapis). Contoh:
(a) Berani kerana benar, takut kerana salah.
(b) Alah membeli menang memakai.
(c) Yang bongkok juga dimakan sarung
(d) Hati hendak semua jadi.
(e) Tepuk dada tanya selera.
(f) Terdorong gajah kerana besarnya
(g) Telaga kering hilanglah timba
(h) Sebelum tercapai pantang surut
peribahasa yang berangkap, iaitu mempunyai rangkaian
perkataan yang berkerat-kerat atau berpatah-patah.
terdapat pengulangan kata di dalam pepatah untuk
menyatakan penegasan, falsafah atau unsur-unsur
pengajaran yang hendak disampaikan. Contoh:
(a) Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian;
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
(b) Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-
tengah
(c) Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.
(d) Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak
berguna.
(e) Lain yang bengkak lain bernanah; lain yang untut lain
yang mengesot
terdiri daripada ungkapan berkerat-kerat, diucapkan
seperti orang membilang sesuatu. Isi kandungannya
bersangkut-paut dengan adat (adat perpatih). Kata-
katanya mengandungi pengertian yang dalam dan ia mesti
dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat yang
mengamalkannya kerana ia mengandungi undang-undang
tidak bertulis bagi masyarakat itu. Penggunaannya meluas
di Minangkabau pada abad yang ke-15.
Contoh:
1) Hukum berdiri dengan saksi
Adat berdiri dengan tanda.
2) Biar mati anak, jangan mati adat.
3) Siapa menjala siapa terjun
Siapa berhutang siapa membayar
Siapa salah siapa bertimbang
Siapa membunuh siapa kena bunuh.
4) Hidup dikandung adat
Mati dikandung tanah
Lidah pendeta ialah kata-kata pujangga atau ulama
atau ahli-ahli bijak pandai. Lidah pendeta kurang
terkenal, kalau dibandingkan dengan peribahasa
dan simpulan bahasa. Kata-kata ini dijadikan
pedoman hidup dan menjadi percakapan umum di
kalangan ramai.
Contoh-contoh lidah pendeta:
1) Kita mesti menanti waktu.
Waktu tidak menanti kita.
2) Bersetia jaya, bercerai merbahaya.
3) Lidah manusia lebih tajam daripada pisau dan
parang.
Menurut Zaba, bahasa kiasan boleh
dibahagikan kepada kiasan asal, kiasan
berpindah, kiasan permanusiaan, kiasan
berkacau, tamsil, ibarat, kias ibarat, tamsil
ibarat dan cerita ibarat atau cerita kiasan.


Bahasa kiasan asal ialah kiasan yang menerangkan
sesuatu perkara dengan menggunakan benda lain
sebagai perbandingan. Jenis kiasan ini
menggunakan kata-kata perbandingan seperti,
ibarat, umpama, laksana, bagai, macam dan bak.
Contoh;
Merah macam biji saga
Berlari pantas seperti dikejar anjing
Hancur hati bagai kaca terhempas ke batu.


Bahasa kiasan berpindah terbahagi kepada
tujuh jenis, iaitu:
Kiasan sandar ialah kiasan yang dikaitkan
dengan benda lain kerana keupayaan sifat
atau perbuatan benda tersebut mempunyai
persamaan dengan perkara yang hendak
dikiaskan. Contoh: mandi kerbau, tidur
ayam, hangat-hangat tahi ayam, jinak
merpati,pening lalat dan sebagainya.b. Kiasan terus ialah kiasan yang menyatakan sesuatu perkara
secara terus dengan benda lain. Contoh: harimau berantai,
kutu embun, ayam tambatan, pisau cukur.
c. Kiasan berangkap ialah kiasan yang menunjukkan
perbandingan secara berirama atau mempunyai pertentangan
bunyi antara perkara yang diperkatakan dengan benda yang
dikiaskan.
Contoh:
sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa,
tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata,
banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam.

d) Kiasan berbunga ialah kiasan yang menggunakan
perkataan-perkataan yang berbunga-bunga dan
indah. Contoh:
Angin lembut, merah menyala-nyala, ruan
menyambar meriak air tenang.
e) Kiasan pemanis atau gayang ialah kiasan untuk
melindungi seseorang daripada memperkatakan
sesuatu yang kurang elok atau manis jika disebut
secara terus terang. Contoh nafkah batin, orang
rumah, meninggal dunia, membuang air besar
dan sebagainya.

f. Kiasan melompat ialah kiasan yang melangkah
satu tingkat atau lebih daripada perkara yang
sebenarnya. Contoh minum kopi, menanak nasi,
mencucuk atap, menjahit baju.
g. Kiasan melarat ialah kiasan daripada perkataan
yang sudah menyimpang jauh daripada maksud
asal perkataan tersebut. Contoh kaki botol,
memotong cakap orang, mengambil berat, badan
berisi dan sebagainya.
Kiasan ini menggunakan objek tertentu yang
tidak bernyawa dan diberikan sifat atau
perlakuan manusia. Kiasan ini juga dikenali
sebagai personafikasi. Contoh kiasan ini ialah
sungai membisikkan sesuatu, tiupan angin
menyampaikan salamku, lamunanku
melambai sekejap dan berlalu tiba-tiba dan
sebagainya.

Kiasan yang boleh menimbulkan kekeliruan
kerana mengandungi fakta-fakta yang
bertentangan antara satu sama lain. Contoh
nafsunya merentak-rentak seperti kuda
hendak masuk belayar di dalam lautan cinta
berahi.

Kata gabungan ialah dua atau lebih
perkataan yang mengandungi satu makna
tetapi deretan perkataan tersebut
menyimpang daripada deretan perkataan
yang umum dalam bahasa Melayu.
Contoh: maha + luas, tinggi, siswa
anak + watan, negeri, kampung
bumi + putera
Makna sesuatu bahasa akan mudah difahami apabila
dalam bentuk ayat. Andaian ini tidak selamanya tepat
kerana kehadiran ayat yang dibina daripada kata dan
kelompok kata, tidak semuanya hanya memiliki satu
makna. Ada perkataan yang memiliki dua makna dan
ada juga yang memiliki tiga makna. Ada pula
perkataan yang tidak memiliki makna tetapi hanya
mengandungi makna.

Juga, ada perkataan yang boleh dikelompokkan ke
dalam golongan kata nama dan kata kerja, kata nama
arah dan kata sifat bahkan ada sesuatu perkataan itu
yang boleh digolongkan sebagai kata nama, kata kerja
dan kata sifat.
Dalam berbahasa pun, kadangkala kita tidak
menyebut atau menulis beberapa perkataan kerana
kita menganggap pendengar atau penulis dapat
memahami makna yang ingin kita sampaikan
malah sering kali sesuatu yang kita ucapkan atau
tuliskan tidak serupa dengan apa-apa yang kita
maksudkan.

Makna ayat terbahagi 3, iaitu makna tersurat,
makna terselindung, dan makna tersirat.

Makna yang diperoleh semata-mata daripada makna
yang tertulis atau makna yang diujarkan sahaja. Tetapi
makna ayat juga kurang tepat jika:

1. Para pelajar-pelajar yang dihormati sekalian.
2. Mereka-mereka yang berminat sila jumpa saya.
3. Emak membeli enam ekor ayam.
4. Mereka berehat di bawah sepohon pokok
mangga.
5. Burung itu hinggap di atas pokok.
6. Burung itu terbang di atas pokok.
Penggunaan kata jamak, kata bilangan,
penjodoh bilangan menentukan makna ayat.
Perkara itu ada dalam pengetahuan saya.
Pengetahuan itu di luar pengetahuan saya.
Di atas sebab-sebab yang tertentu, saya mohon
tarik diri dari menyertai kumpulan itu.
Penggunaan kata arah dan kata sendi nama juga
menentukan makna ayat.
Makna yang terselindung dalam sesuatu ayat
kerana perkataannya tidak dihadirkan. Walaupun
sesuatu perkataan itu tidak hadir tetapi maknanya
dapat dikesan pembaca atau pendengar.
Contoh:
1. Adik ke kedai Pak Ali.
2. Adlina di rumah Mak cik Ina.
Kata kerja yang terselindung (pergi, bermain,
berada dsb).
1.Cikgu Ahmad guru Matematik di sekolah itu
(kata pemeri).
2. Aku aku. Anak kampung seberang yang
berjiwa merdeka (kata pemeri perlu).
3. Pergi dari sini sekarang juga.
4. Nyamuk lah. Pergi pasang ubat nyamuk.
5. Makan.
Yang terselindung ialah kata pemeri, kata ganti
nama diri, kata permintaan.
Makna yang diperoleh berbeza daripada
makna yang tertulis atau makna yang
diujarkan.
Bahasa seperti ini wujud dalam masyarakat
Melayu atas keinginan mereka menyatakan
sesuatu dengan maksud yang lain.
Contoh makna peribahasa, dan kiasan:


Peribahasa Makna
Umpama cincin di tangan, ada
berbatu ada tidak
Nasib yang tidak serupa
Laksana antah melukut, lapar
sangat baru berguna
Sesuatu yang tidak berharga
akan berguna juga apabila
diperlukan
Menguak-nguak bagai hidung
gajah
Nafas orang yang termengah-
mengah atau semput, kembang
kuncup hidungnya

Ibarat burung di sangkar emas,
badan terkurung mata terlepas
Dipelihara dengan baik tetapi
tidak mempunyai kebebasan

Terangkan makna istilah yang berikut dan
berikan contoh setiap satu:
Eufemia, disfemia
Denotasi, konotasi
Bahasa terselindung
Bahasa tersirat
Bahasa tersurat
Kata paduan
Setiap jenis kiasan
Sekian