Anda di halaman 1dari 40

MATEMATIK

SEBAGAI KEGIATAN
BUDAYA YANG
BERTERUSAN
AHMAD KHAIRUDDIN
MOHD ALIFFIZUDDIN
NUR ATIQAH
SITI FATIMAH AZZAHRA
Budaya matematik dalam
kehidupan seharian masyarakat
Malaysia
1 Amalan seharian

Akti!iti atau ke"iatan masyarakat


seharian
# Budaya masyarakat

Akti!iti s$sial
% &ermainan

Memenuhi masa lapan"


Budaya matematik dalam
kehidupan seharian
masyarakat Malaysia
' Akti!iti kea"amaan

(u)un"an manusia den"an A**A( s+t


, Akti!iti s$sial

(u)un"an manusia den"an manusia

(u)un"an manusia den"an hai+an


- Makanan

Memenuhi keperluan ./ikal manusia


Matematik se)a"ai )udaya yan" )erterusan

Seni 0seni )ina1 seni lukis1 seni


mu/ik2

Sains

Sains S$sial

&ernia"aan
MATEMATIK & SENI

Se3arahkesenian dunia
telah mem)uktikan )aha+a
)anyak elemen5elemen
matematik diaplikasikan
dalam )idan" seni seperti 6

Seni lukis

Seni )ina

Seni mu/ik
SENI *UKIS

Terdapat )anyak elemen


Matematik yan" di"unakan
dalam seni lukis 0)ermula pada
/aman Renaissan7e2

&en"etahuan8aplikasi
Matematik mem)uatkan
lukisan men3adi le)ih menarik
dan 7antik

9$nt$h6 5 G$lden rati$


5 Teselasi 0p$li"$n1
simetri1"e$metri

N$m)$r Emas 0G$lden Num)er2


3u"a dikenali se)a"ai Nis)ah Emas
0G$lden Rati$21 &urata Emas
0G$lden Mean21 atau Baha"ian
Emas 0G$lden Se7ti$n2

N$m)$r Emas ini disim)$lkan


se)a"ai &hi 01-1:;%%<::=>2

Banyak di"unakan dalam


matematik malahan ia 3u"a )anyak
diaplikasikan dalam )idan"
kesenian dan alam semula 3adi
Golden
Ratio
Mona Lisa Leonardo Da
Vinci

?arak di antara
pan"kal leher ke pusat
anak mata M$na *isa
dan dari pan"kal leher
ke )aha"ian atas dahi

?arak di antara
)aha"ian kanan muka
ke )aha"ian kanan
pun7ak hidun" dan
tin""i muka dari titiik
terse)ut

?arak antara )a+ah


da"u ke )a+ah )i)ir
dan dari )a+ah da"u
ke )a+ah hidun"
Geores !ierre Se"ra#

&ermandan"an
dalam lukisan
terse)ut )erada
dalam )aha"ian
nis)ah emas
0)aha"ian atas
"am)ar2

&$k$k dan $ran"


dalam "am)ar
terse)ut terletak
pada golden
sections di
)aha"ian yan"
le)ih ke7il dalam
"am)ar terse)ut
T$e Go%den S#airs & Ed'ard ("rne )ones

Golden sections
)erada di )aha"ian
atas tan""a den"an
trumpet yan"
dipe"an" $leh
+anita yan" ke5'
dalam "am)ar
terse)ut

*e)ar pintu pada


)aha"ian )elakan"
"am)ar terse)ut
ialah Golden
sections )a"i le)ar
)a"i atap yan"
ter)uka pada
)aha"ian kanan
Tese%a
si

&en"ulan"an 7$rak atau )entuk yan" sama tanpa


+u3ud ruan" di antara 7$rak serta tidak )ertindih

Bentuk atau 7$rak )$leh terdiri daripada p$li"$n


0se"i ti"a @ se"i empat tepat @ se"i empat sama
@ heksa"$n2
Teselasi se"iti"a Teselasi
se"i empat sama
Teselasi heksa"$n

Aarna memainkan peranan yan"


pentin" untuk mem)entuk satu
lukisan yan" 7antik
Daripada )entuk
asas p$li"$n1 kita
)$leh hasilkan
lukisan yan" le)ih
7antik den"an
melukis pel)a"ai
7$rak yan"
)erulan"
SENI BINA
Aplikasi matematik
dalam )idan" seni )ina
telah )erlaku se3ak
dahulu la"i
Antara k$nsep
matematik yan" serin"
di"unakan untuk
mem)ina sese)uah
)an"unan termasuklah6
1 Ge$metri
# Simetri
Matematik Dalam
Seni Bina

*on#o$ A+%i,asi
Ma#e-a#i,
da%a- Seni (ina
*on#o$ ./
(an"nan Hi+er0o%oid
!er#a-a di d"nia

Di)ina $leh se$ran"


3urutera )er)an"sa
Rusia iaitu1 Bladimir
Shukh$r pada tahun
1:,% hin""a tahun
1<%<

Terletak di &$li)in$1
*ipetsk C)last1 Russia
Konse+ Hi+er0o%oid Geo-e#ri
Bentuk
dasarny
a le)ih
luas
daripad
a
pun7ak
nya
Dapat
meny$k$n"
)an"unan
yan" tin""i
seperti
menara
*on#o$ 1/

9$rak m$/ek yan" pel)a"ai telah


dihasilkan melalui pen""unaan
k$nsep teselasi di *ittle7$te (all5
(un"erD$rd1 R$man
*on#o$ 2/

Struktur )an"unan
yan" terdapat di
pe3a)at k$mersial
Sydney
*on#o$ 3/

M$sek di"unakan untuk men"hasilkan teselasi

*antai ruan" makan di 9hed+$rth R$man Billa


*on#o$ 4/

Ban"unan di atas merupakan salah satu hasil


Bu7kminster Euller di Miss$uri B$tani7 Garden

Teselasi heksa"$n dan penta"$n )$leh didapati


pada )aha"ian sDera )an"unan terse)ut
*on#o$ 5/

Teselasi yan" dihasilkan di dalam


mas3id I)n Battuta
Ma#e-a#i, se0aai
Seni

Struktur dan )an"unan dapat direka


den"an le)ih menarik dan sempurna

Men"$ptimakan pen""unaan )ahan dan


tena"a
Matema
tik
Dalam
Seni
Mu/ik
Di
-ana,a$
+en"naa
n
-a#e-a#i,
dia+%i,asi,
an da%a-
-"6i,77
*on#o$ ./
F me+akili udara 0)unyi
)er"erak melalui medium
udara2 yan" sampai ke telin"a
F me+akili udara 0)unyi
)er"erak melalui medium
udara2 yan" sampai ke
telin"a
*on#o$ 1/
TERIMA
KASI(
" Without mathematics there is no art..

L"ca !acio%i