Anda di halaman 1dari 20

TEORI SOSIAL DALAM

SUKAN
Disediakan oleh :
SHARIZAN BIN BORHAN
PJM 2
Teori Yang Mengkaji Sukan dalam
Masyarakat
Kekuatan Dan Kelemahan
Aplikasi Teori Dalam Sukan Dan
Masyarakat
PENGENAALAN
Sosialogi dalam sukan merupakan bidang kajian yang
mengaplikasikan konsep sosial untuk melihat dan memahami
apa yang berlaku dalam sukan.
Untuk memahami interaksi yang wujud antara individu dalam
pasukan dan mereka yang berkaitan dengannya seperti guru
pendidikan jasmani, jurulatih, murid, pengurus sukan dan
sebagainya.
Elemen-elemen yang terkandung-bekerjasama, toleransi
serta menghormati individu lain dan peraturan membantu
dalam proses pembentukkan sikap, nilai dan perlakuan
individu
Pengertian bagi psikososial sukan pula adalah proses belajar
seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan
menghayati norma-norma serta nilai-nilai masyarakat tempat
ia menjadi anggota

Teori Sosial Dalam Sukan
Teori Fungsionalis
Teori Konflik
Teori Interaksionis
Teori Kritikal
Teori Feminis
Teori Fungsionalis

Teori fungsionalis
Masyarakat ialah satu sistem yang terdiri
daripada kombinasi benda, bahan dan
manusia yang membentuk keseluruhan
masyarakat.
Masing-masing saling berhubung kait dan
saling membantu.
Perubahan dalam satu bahagian akan
mengubah bahagian-bahagian lain
sehinggalah tercapai titik keseimbangan.


Teori Fungsional Dalam
Sukan
Penyertaan dalam sukan mempengaruhi
kedudukan sosial
Sukan menggalakkan integrasi sosial dalam
kumpulan, komuniti dan pasukan.
Hubungan antara penglibatan olahraga dan
perwatakan yang baik
Penglibatan olahraga dan pencapaian
motivasi
Penglibatan dan perkembangan kemampuan
yang diperlukan untuk mempertahankan suatu
masyarakat daripada ancaman luar
Kelemahan Teori
Fungsionalis
Pernyataan yang berlebihan terhadap
kesan positif olahraga.
Cenderung untuk mengabaikan potensi
olahraga untuk digunakan dalam kelompok
tertentu (mengambil keuntungan).
Tidak memahami olahraga sebagai
pembinaan sosial.

Teori Konflik

Teori konflik wujud apabila adanya andaian
bahawa kehidupan manusia tidak boleh
dipisahkan daripada konflik yang boleh
membawa keadaan yang tidak stabil
Perubahan masyarakat merupakan proses
yang terjadi daripada ketegangan yang
berlaku dalam sesebuah masyarakat itu
sendiri

Bagaimana atlet menjadi terasing dari dirinya
sendiri.
Bagaimana olahraga digunakan untuk
mengalihkan perhatian atau menguasai
masyarakat.
Pertumbuhan komersial dalam masyarakat.
Olahraga dan nasionalisme.
Sukan menyumbang kepada kewujudan
ketaksamaan sosioekonomi dalam masyarakat
Sukan mempengaruhi pengkomersialan dan
perhubungan sosial masyarakat
Penggunaan kuasa ekonomi dalam sukan untuk
kepentingan peribadi


Teori Konflik Dalam Sukan

Kelemahan Teori Konflik
Terlalu memfokuskan kepada asumsi
ekonomi.
Mengabaikan kemungkinan aspek-aspek
seperti gender, ras, etnik, jenis kelamin dan
usia yang dapat digunakan sebagai dasar
untuk memahami bagaimana seseorang
memandang dan berfikir terhadap dirinya
sendiri.
Teori Interaksionis
(Mengalami Olahraga)
Pengasas bagi teori ini ialah Max Weber dan
Herbert Mead
Dikembangkan oleh kelompok The Chicago
School dengan tokoh-tokohnya seperti George H.
Mead dan Herbert Blummer
Menyatakan bahawa susunan sosial dicipta oleh
rakyat ketika mereka berinteraksi antara satu
sama lain
Pilihan dan kelakuan individu bergantung kepada
penerimaan mereka setelah melakukan perbuatan
mereka
Proses ini memperkukuhkan ikatan kumpulan
melalui perkongsian aktiviti, persahabatan, norma
dan nilai


Teori Interaksionis Dalam Sukan

Fokus kepada isu yang berkaitan dengan makna,
identiti, relasi sosial dan subkultur olahraga
Apabila kita berinteraksi dengan orang lain, kita
sebenarnya sedang menimbulkan kultur dan
masyarakat
Identiti merupakan siapa diri kita di dalam dunia
sosial.
Pengalaman seorang atlet dan bagaimana ia
menentukan dan memberi erti terhadap
penglibatannya
Tujuannya adalah untuk membina dan
menggambarkan realiti yang sedia ada dalam
benak atlet, pelatih, penonton dan penyokong

Kelemahan Teori
Interaksionis
Terlalu fokus kepada perhatian pada
hubungan dan definisi personal atas realiti
tanpa penjelasan tentang bagaimana
proses interaksi dan pembinaan makna
dalam olahraga berhubungan dengan
struktur sosial dan keadaan material
masyarakat.
Teori Kritis
Teori kritikal diperincikan oleh Max Horkheimer
(1937)
Menjelaskan teori kritikal sebagai teori sosial
yang menjurus terhadap mengkritik dan
mengubah masyarakat secara keseluruhan

Olahraga lebih daripada hanya refleksi
masyarakat.
Bagaimana olahraga mempengaruhi proses
masyarakat mengembangkan dan
memelihara ideologi budaya.
Sekiranya kita ingin mengetahui tentang
olahraga, kita juga perlu mengetahui
konteks sosial dan budaya yang mana
olahraga itu exist.

Teori Kritis Dalam Sukan

Kelemahan Teori
Interaksionis
Tiada petunjuk yang jelas untuk
menentukan bila untuk menghasilkan
dominasi relasi sosial.
Selalu menjadi tempat untuk
mempertahankan dan mentransformasikan
relasi sosial.
Sulit memahami persamaan dan
perbezaan (contohnya, kosa kata).
Acong joklan

Kelemahan Teori Kritis

Kelemahan Teori Kritis
(a) Tiada petunjuk yang jelas untuk
menentukan bila
untuk menghasilkan dominasi hubungkait
sosial.
(b) Selalu menjadi tempat untuk
mempertahankan
dan mentransformasikan hubungkait sosial.
(c) Sukar memahami persamaan dan
perbezaan.


Teori Feminis

Diperkenalkan oleh Simone de Beauvoir
Susunan sosial adalah berdasarkan pada nilai
dan
pengukuran.
Kehidupan sosial dan susunan sosial adalah
berdasarkan gender.
Penonjolan atlet lelaki dan wanita dalam
liputan
sukan.
Bagaimana atlet lelaki dan wanita
dipersembahkan dalam media.


Penerapan dalam sukan

Kaum wanita juga diterapkan sukan yang
diceburi oleh bidang lelaki.
Diberi pendedahan sejak dari peringkat awal.
Diperkenalkan supaya tidak wujud sikap
prejudis di dalam masyarakat.

Kelemahan Teori Feminis
Kaum wanita yang menceburi sukan yang
bersesuaian dengan kaum lelaki akan
dipandang serong oleh masyarakat.
Kebanyakan kaum wanita berubah
perwatakan selepas menceburi sukan ini.

Anda mungkin juga menyukai