Anda di halaman 1dari 31

AKHLAK

KOMPETENSI DASAR:
Menganalisis kedudukan dan fungsi akhlak dalam
agama Islam
Menganalisis unsur-unsur akhlak Islam dan
maknanya bagi kehidupan umat Islam/manusia
INDIKATOR:
Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi akhlak
dalam agama Islam
Mendeskripsikan unsur-unsur akhlak Islam dan
maknanya bagi kehidupan umat Islam/manusia
Mempraktikan akhlak Islam dalam kehidupan
sehari-hari

TRILOGI AJARAN ISLAM


AQIDAH

ISLAM

SYARIAH

AKHLAQ

AKHLAK
Kata akhlaq merupakan jamak dari kata
khuluq, berarti budi pekerti atau tabiat
Gerak jiwa yang mendorong ke arah
melakukan perbuatan dengan tidak
melibatkan pikiran (Ibn Maskawaih)

AKHLAK

Suatu sifat yang tetap pada jiwa yg dari


padanya timbul perbuatan dgn mudah
dgn tidak membutuhkan pikiran(Gazali)
Ilmu yang menjelaskan arti baik dan
buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dituju oleh perbuatan manusia
Akidah, Syariah, dan Akhlak merupakan
kesatuan yang integral dalam kepribadian seorang Muslim-Mukmin

DALIL()()

AKHLAK KEPADA ALLAH


MENGABDI HANYA KEPADA ALLAH
TUNDUK DAN PATUH KEPADA ALLAH
BERSERAH PADA KETENTUAN ALLAH
BERSYUKUR HANYA KEPADA ALLAH

AKHLAK

KEPADA ALLAH

IKHLAS DENGAN KEPUTUSAN ALLAH


PENUH HARAP KEPADA ALLAH
MOHON PERTOLONGAN KEPADA ALLAH
CINTA KEPADA ALLAH
TAKUT AKAN HILANGNYA RAHMAT
TAKUT AKAN SIKSA ALLAH

DALIL

():

():():

():
():

AKHLAK KEPADA RASULULLAH


IKHLAS BERIMAN KEPADA RASUL
MENGUCAPKAN SHALAWAT
TAAT KEPADA RASUL
CINTA KEPADA RASUL

AKHLAK

KEPADA RASUL

MENGHIDUPKAN SUNNAH RASUL


MENGHORMATI PEWARIS RASUL
MEMPERCAYAI BERITA DARI RASUL
BICARA DENGAN SUARA RENDAH
BERMUSYAWARAH DENGAN RASUL
MELAKSANAKAN AJARAN RASUL

DALIL
():


():


():

():


AKHLAK KEPADA KITABULLAH


MEMBACA DENGAN KHUSYU
MULAI BACAAN DENGAN ISTIADZAH
MULAI BACAAN DENGAN BASMALLAH
CINTA KEPADA RASUL

AKHLAK

KEPADA KITAB

MEMBACA DENGAN SUARA YANG BAIK


MENGIKUTI KAIDAH ILMU TAJWID
MEMAHAMI ARTI AYAT-AYATNYA
MENDENGARKAN BACAAN AL-QURAN
MEMBACA DENGAN BERGANTIAN
BERDOA SETELAH SELESAI MEMBACA

DALIL

():

():
():
():():

AKHLAK KEPADA DIRI SENDIRI


MENGHINDARI MINUMAN KERAS
SHIDIQ VS KIDZIB
AMANAH VS KHIANAT
ISTIQAMAH VS MUNAFIQ

AKHLAK

DIRI SENDIRI

FATHANAH VS JAHIL
TAWADLU VS TAKABBUR
PEMAAF VS DENDAM
KERJA KERAS VS MALAS (KASLAN)
DERMAWAN VS BAKHIL
TAUBAH, MUQARABAH, MUHASABAH

DALIL


():

():
():
():

AKHLAK KEPADA ORANG TUA


BERBICARA DENGAN KATA-KATA BAIK
MELINDUNGI DAN MENDOAKAN
HORMAT DENGAN PENUH KASIH
MENGHUBUNGKAN SILATURRAHMI

AKHLAK

ORANG TUA

MENUNAIKAN WASIYATNYA
MEMBANTU DENGAN IKHLAS
TIDAK DURHAKA KEPADANYA

DALIL

()
():():

():

AKHLAK SUAMI-ISTERI
SALING MENJAGA AMANAH
SALING MEMBERIKAN CINTA KASIH
SALING MENGHARGAI
SALING MENGHORMATI KELUARGA

AKHLAK

SUAMI-ISTERI

SALING MENGGAULI DENGAN BAIK


SALING MENUTUPI KEKURANGAN
SABAR MENGATASI EMOSI
BERKERJA SAMA

DALIL():( ):
():

AKHLAK KEPADA TETANGGA


MENGUTAMAKAN TETANGGA
SALING TUKAR PEMBERIAN
MEMBERI NASIHAT
MENENGOK APABILA SAKIT

AKHLAK

TETANGGA

MENGANTAR KE KUBUR BILA MATI


MEMBERI PERTOLONGAN
TIDAK MEMBUAT GADUH TETANGGA
TIDAK MENYEBAR AIB TETANGGA
TIDAK MENYEBAR RAHASIA TETANGGA
TIDAK MENYAKITI TETANGGA

DALIL


():

():()

AKHLAK KEPADA SESAMA MUSLIM


MENGHUBUNGKAN SILATURRAHMI
SALING TOLONG-MENOLONG
MEMBINA UKHUWWAH
FASTABIQUL KHAIRAT

AKHLAK

SESAMA MUSLIM

BERSIKAP ADIL
MEMENUHI JANJI
SALING MEMBERI SALAM
SALING MAAF MEMAAFKAN
MENENGOK YANG SAKIT
MELAYAT/TAZIYAH

DALIL

():

():
():
():():

AKHLAK KEPADA SESAMA MUSLIM


MENYELENGGARAKAN PEMAKAMAN
MENJAWAB BERSIN
MELINDUNGI JIWA DAN HARTA
MEMBINA HUBUNGAN YG HARMONIS

AKHLAK

SESAMA MUSLIM

TIDAK RIYA/PAMER
TIDAK MEMFITNAH DAN BERKHIANAT
TIDAK TAKABBUR
TIDAK MENCELA DAN MENGHINA
TIDAK IRI DAN DENGKI
TIDAK MENUDUH FASIQ-KAFIR

DALIL
():

():():():
()

DALIL
()

()

AKHLAK DALAM PERTEMUAN


MEMBERI SALAM KEPADA YG HADIR
BERBICARA DENGAN BAIK
MENJADI PENDENGAR YANG BAIK
BERSIKAP LEMAH LEMBUT

AKHLAK

PERTEMUAN

BERBANTAH DENGAN BAIK


SALING MENASEHATI DENGAN BAIK
IZIN KETIKA MENINGGALKAN MAJELIS
TIDAK MENEMPATI TEMPAT ORG LAIN
TAWAKKAL MENERIMA KEPUTUSAN
MENGUCAPKAN ISTIGHFAR

DALIL


():

():

AKHLAK KEPADA TANAMAN/BINATANG


MENJAGA KELESTARIAN ALAM
MEMELIHARA TANAMAN
MENANAM TANAMAN YG BERMANFAAT
TIDAK ASAL TEBANG POHON

AKHLAK

TANAMAN-BNTG

TIDAK KENCING DI BAWAH POHON


MEMBERI MAKAN DAN MINUM
TIDAK MEMPERMAINKAN
TIDAK MENYIKSA
TIDAK MEMBEBANI TERLALU BERAT
MENYEMBELIH DENGAN BAIK

DALIL


()


():():

AKHLAK KETIKA MAKAN


MEMULAI/MENGAKHIRI DENGAN DOA
MAKAN DENGAN TANGAN KANAN
MAKAN DENGAN TERTIB/TENANG
MAKAN DENGAN DUDUK-SOPAN

AKHLAK

KETIKA MAKAN

MENYUAP MAKANAN DENGAN BAIK


TIDAK MENCELA MAKANAN
MENGAMBIL MAKANAN YANG JATUH
TIDAK MELIHAT SUAPAN ORANG LAIN
TIDAK MEMBEDAKAN UNDANGAN
MAKANLAH MAKANAN YANG HALAL

DALIL
AKHLAK DI JALAN
SOPAN DAN TIDAK SOMBONG
TIDAK BERGURAU/BERNYANYI-NYANYI
TIDAK MENGGANGGU ORANG LAIN
MENJAGA PENGLIHATAN

AKHLAK
DI JALAN

TIDAK PAMER PERHIASAN (WANITA)


BERDIRI (MENGHORMATI JENAZAH)
TIDAK MEMBUANG SAMPAH/KOTORAN
MEMBUANG DURI DARI JALAN
MEMBANTU YANG TERSESAT
TIDAK MENINGGALKAN KAWAN

DALIL():