Anda di halaman 1dari 29

1

Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09


dan As Sunnah

SIHIR
‫وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ول‬
‫يفلح الساحر حيث أتى‬
“Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka
perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka).
By H.
Dan tidak akan menang tukang Ade
sihir itu, Chalifah
dari mana saja ia a a datang” (Thaha: 69)
0811955004
2
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

MAKNA SIHIR
• Secara bahasa adalah sesuatu yang halus,
lembut, tersembunyi dan memalingkan
• Pekerjaan yang dilakukan secara halus,
lembut dan tidak terlihat
• Memalingkan sesuatu dari hakikatnya
dengan cara yang tersembunyi, halus
dan lembut yang tidak dapat diketahui
oleh panca indera


3
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

HAKIKAT SIHIR
• Dalam terminologi syariat, sihir adalah azimat,
jampi dan buhul tali yang berpengaruh pada
jiwa dan raga dan dapat membuat sakit,
membunuh, memisahkan pasangan suami istri.
• Sihir adalah kesepakatan antara penyihir dan
syetan bahwa penyihir akan melakukan
perbuatan yang diharamkan seperti
kemusyrikan dan kemaksiatan sebagai imbalan
atas ketaatan syetan terhadapnya pada hal-hal
yang diinginkannya. Dengan demikian sihir
adalah produk kemungkaran yang dihasilkan
oleh kerjasama dua sejoli, yakni penyihir dan
syetan.

4
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

SIHIR

Hasil kerjasama manusia


dan jin yang melahirkan
produk kemusyrikan,
kemungkaran dan fitnah
5
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

SIH
Nyata
IR Bukan
Khayalan
6
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

SIHIR NYATA BUKAN KHAYALAN


• Al Qur’an dan Al Hadits menjelaskan kepada kita
bahwa sihir adalah hakikat bukan khayalan. Sihir
dapat menimbulkan kematian, sakit, menghalangi
suami untuk menggauli isterinya, perceraian,
kebencian atau rasa cinta, dan sebagainya. Allah
berfirman: “ Maka mereka mempelajari dari
kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu,
mereka dapat menceraikan antara seorang
(suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli
sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya
kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah.”
(al Baqarah: 102)
7
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• ‘Aisyah ra berkata: “Telah disihir Rasulullah saw oleh seorang


lelaki dari Banu Zuraiq yang bernama Labid bin Al A’sham,
hingga terbayangkan oleh Rasulullah saw melakukan sesuatu
padahal beliau tidak melakukannya, hingga pada suatu hari
( atau pada suatu malam) beliau berada di sisiku, tetapi beliau
terus berdo’a dan berdo’a. Kemudian beliau berkata: ”Wahai
Aisyah, apakah kamu merasakan bahwa Allah telah
memberikan fatwa tentang apa yang aku mintakan fatwa
kepada-Nya. Telah datang kepadaku dua orang lelaki kemudian
salah seorang duduk di sisi kepalaku dan satu lagi duduk di sisi
kakiku, lalu salah seorang dari keduanya berkata kepada
temannya: “Sakit apa orang ini?”.Temannya berkata: “Disihir. ”
Ia bertanya: ”Siapa yang menyihirnya?” Temannya menjawab:
“Labid bin Al A’sham.” Ia bertanya: “Pada apa ia berada?”
Temannya berkata: “Pada sisir, rambut dan kulit serbuk sari
kormajantan”. Ia bertanya: “Dimana ia berada?” Temannya
menjawab; “Di sumur Dzarwan”. Kemudian Rasulullah
bersama sejumlah sahabat mendatanginya. Kemudian
Rasulullah datang kepada ‘Aisyah dan berkata: “Wahai ‘Aisyah
airnya berwarna merah dan kepala kormanya seperti kepala
syetan.” Aku berkata: “Ya Rasulullah saw tidakkah engkau
mengeluarkannya”. Jawab Rasulullah saw: “Sungguh Allah
telah menyembuhkanku, dan aku tidak suka membicakannya
kepada manusia sebab ia buruk, maka ia dikubur.” (Bukhari
dan Muslim)
8
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

PERBEDAAN SIHIR, KARAMAH DAN


MUKZIJAT
• Perbedaan antara sihir, mu’jizat dan karamah ialah
bahwa sihir terjadi dengan bantuan sejumlah
bacaan, mantera dan perbuatan sehingga
terwujudlah apa yang diinginkan oleh penyihir
dengan bantuan jin syetan. Karamah tidak
memerlukan hal yang demikian itu, bahkan
biasanya semata-mata taufik dan himayah dari
Allah dengan tidak diprogram oleh orang yang
mendapatkannya. Sedangkan mu’jizat terjadi pada
nabi dan rasul karena ada tantangan dan menjadi
bukti kebenaran ajaran mereka.
9
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

Mu’jizat Karamah Sihir

Para nabi dan rasul Orang-orang beriman Orang-orang musyrik

Dari Allah Dari Allah Dari jin/syetan

Pembuktian Pertolongan dan Tipu daya dan


kebenaran penguatan penyesatan

Terjadi sekali saja Terjadi sekali saja Berulang-ulang


10
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

Pembawa
k e b iHna raa ms a a n

Pelakunya dibunuh
11
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

HUKUM SIHIR
• Sihir dalam pandangan syariat Islam adalah
kemusyrikan, kekufuran dan kemudharatan.
Rasulullah menempatkannya sebagai salah satu
dari tujuh hal yang membinasakan. Hukum orang
yang melakukan sihir adalah dibunuh. Hal ini
sudah disepakati oleh Jumhur shahabat dan ulama
seperti Umar, Utsman bin Affan, Ibnu Umar,
Hafshah, Jundab bin Abdullah, Jundab bin Kaab,
Qais bin Saad, Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah
dan Imam Malik. Sementara Imam Syafi’I
berpendapat ia tidak dibunuh kecuali jika dia
membunuh dengan sihirnya, maka ia dibunuh
sebagai qishash.

12
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

DALIL-DALIL
HARAMNYA SIHIR
 AL BAQARAH AYAT 102
 THAHA: 69
 AL FALAQ AYAT 1-3
 HADITS AS SAB’UL
MAUBIQAAT
13
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• Al Baqarah: 102 “Demi, sesungguhnya mereka telah


DALIL-DALIL HARAMNYA SIHIR
meyakini bahwa
• barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir
itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat
jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir,
kalau mereka mengetahui.”
• Thaha: 69 "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu
adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan
menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang".
• Al Falaq:1-3 “Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan
Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan
dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari
kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus
pada buhul-buhul.”

14
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, ia bersabda:


“Jauhilah tujuh hal yang menhancurkan”. Mereka
bertanya:”Apa itu wahai Rasulullah?”. Nabi
bersabda:” Kemusyikan kepada Allah, sihir,
membunuh jiwa yang diharamkanAllah
(membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar,
memakan riba, memakan harta anak yatim,
melarikan diri dari peperangan, menuduh berzina
wanita mu’minah”. (Bukhari)
• Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Telah bersabda
Rasulullah saw: ”Barang siapa yang belajar dari
sebagian ilmu nujum (perbintangan) maka ia telah
belajar sebagian dari sihir; bertambah dari apa
yang bertambah dari bintang-bintang.” (Abu Dawud
dan Ibnu Majah)

15
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• Dari Umran bin Hushain ra ia berkata: “Telah bersabda


Rasulullah saw: “Tidak termasuk dari kami orang yang
melakukan tathayyur (meramal kesialan) atau meminta
dilakukan tathayyur, atau orang yang melakukan tenung
(santet) atau minta ditenungkan, atau orang yang
mensihir atau minta disihirkan. Barangsiapa yang
mendatangi seorang tukang tenung lalu membenarkan
apa yang dikatakannya maka sesungguhnya dia telah
kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad
saw.” (al Bazzar)
• Dari Abu Musa al ‘Asy’ary, bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Tidak akan masuk surga pecandu khamar, orang yang
percaya pada sihir, dan orang yang memutuskan tali
persaudaraan.” (Ibnu Hibban)
• Ibnu Mas’ud ra berkata: “Barangsiapa yang mendatangi
tukang ramal atau tukang sihir atau tukang tenung
kemudian membenarkan apa yang dikatakannya maka
sesungguhnya ia telah kufur kepada apa yang
diturunkan kepada nabi Muhammad saw.”

16
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

CARA PENYIHIR
MENDATANGKAN SYETANNYA
• Tukang sihir atau Kahin adalah pengikut dan penyembah
syetan. Diantara keduanya ada kesepakatan untuk saling
bekerja sama dalam melakukan kemungkaran dan
kemudharatan. Al Qur’an menjelaskan: “Dan demikianlah
Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-
syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin,
sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang
lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu
(manusia.” (al An’aam: 112). Ayat lainnya: “Barangsiapa
yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha
Pemurah (Al Qur'an), kami adakan baginya syaitan (yang
menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman
yang selalu menyertainya.” (az Zukhruf: 36)

17
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

CARA PENYIHIR
MENDATANGKAN SYETAN
Y Bersumpah atas nama syetan
Y Memotong tumbal
Y Menulis ayat-ayat Al Qur’an dengan
sungsang (rajah)
Y Menyembah kuburan
Y Semedi/bertapa
Y Melalui tapak tangan, bola kristal,
bakar kemenyan, rajah, dsbnya
Y Wirid-wirid bid’ah atau mantera
Y Membakar menyan, saji bunga

18
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

PARA PENYIHIR
YTukang Teluh/Santet
YParanormal
YGuru Spiritual
SIHIR YTukang Ramal
YCenayang
YDukun
YIlusionis
YTukang Sulap
19
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

MACAM-MACAM SIHIR
YSihir Kadzibi
YSihir ‘Aini
YSihir Qulubi
YSihir Hasadi
YSihir Mahabbati
20
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• 1. Sihir al-Kazhibi, yakni jenis sihir yang sering dilakukan


oleh seseorang untuk mempengaruhi perasaan dan pikiran
orang lain dengan bahasa-bahasa yang halus dan lembut yang
penuh dengan kebohongan. Tipuan ini sering digunakan oleh
orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, penyanyi,
penyair, peramal, sastrawan, dan orang yang sedang dimabuk
cinta. Al Qur’an memberitahukan bahwa para penyair yang
mengikuti bisikan syetan dan banyak berdusta: “Apakah akan
Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu
turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang
banyak dosa, mereka menghadapkan pendengaran (kepada
syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang
pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang
yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka
mengembara di tiap-tiap lembah,* dan bahwasanya mereka
suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak
mengerjakan(nya)?” (asy Syu’ara: 221-226) *Yang
dimaksud dengan ayat ini ialah bahwa sebagian penyair-
penyair itu suka mempermainkan kata-kata dan tidak
mempunyai tujuan yang baik yang tertentu dan tidak punya
pendirian.
21
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• 2. Sihir al-Qulubi, adalah jenis sihir yang terjadi karena adanya keanehan pada
diri seseorang yang senang melakukan amalan-amalan hati, seperti mantra-
mantra tertentu, bertapa di tempat-tempat keramat atau di gua-gua,
melakukan puasa mutih, dan hal-hal lainnya yang tidak ada di dalam syariat
Islam. Umat Islam yang sering mendapatkan keanehan dari jenis sihir ini
adalah para ahli bid’ah, khurafat dan kemusyrikan. Keahlian yang mereka
miliki biasanya berkaiatn dengan praktek pengobatan yang sering berada di
tengah-tengah masyarakat. Setelah seseorang itu mengamalkan dzikir-dzikir
tertentu kemudian mampu mengobati orang-orang yang terkena penyakit
kronis, berarti ia memiliki jenis sihir ini. Banyak ustadz dan kiyai yang
membuka praktek pengobatan alternativ dengan memnafaatkan sihir ini.
Mereka seperti orang-orang yang di luar Islam, yang juga mempunyai keahlian
mengobati penyakit-penyakit kronis, seperti ajaran Budha dan Hindu, dan
ajaran agama-agama yang lainnya. Sihir jenis ini juga dapat membuat
seseorang merasa dapat shalat Jum’at ke Mekah, padahal keadaan yang
sebenarnya ia tidak datang ke Mekah, tetapi hanya berada di dalam kamarnya
dan tertidur pulas. Jenis syetan yang menipu mereka adalah dari marga Ifrit.
Umat Islam yang menyenangi dan mengamalkan sihir jenis ini dinacam oleh
Allah dengan firman-Nya: “Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini
bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah
baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka
menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” (al Baqarah: 102)
Jenis sihir ini telah banyak membuat beberapa kiyai dari pondok-pondok
pesantren tersesat karena dijebak syetan oleh sihir ini tetapi mereka tidak
merasakannya.


22
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• 3. Sihir al-Hasadi, adalah jenis sihir yang dilakukan oleh


para pendengki terhadap orang yang dibencinya. Dikenal
dengan sebutan santet, teluh atau tenung. Pengaruh sihir
jenis ini dianggap yang paling berbahaya dari jenis-jenis
sihir yang lainnya. Orang terkena sihir ini dapat menderita
penyakit secara tiba-tiba, hatinya gelisah, kondisi fisiknya
melemah, dan mudah putus asa. Para pendengki yang
memanfaatkan sihir jenis ini biasanya membawa kepada
tukang santet berupa baju, foto, hari dan tanggal lahir dari
korban yang akan disantetnya. Tukang santet mengerjakan
perintah pendengki sesuai dengan permintaannya, misalnya
apabila si pendengki menginginkan korbannya terkena
penyakit yang tidak dapat disembuhkan , ia akan
mengirimkan syetan untuk memasuki tubuhnya melalui
aliran darah dan menyumbat peredaran darah dalam
tubuhnya.
23
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• 3. Sihir al-Hasadi, apabila diinginkan korbannya itu


rusak rumah tangganya,. Syetan akan dikirim oleh
tukang santet untuk memecah belah seluruh anggota
keluarganya hingga keadaan rumah tangganya hancur
berantakan. Bahaya jenis sihir telah diberitahukan
Allah dalam firman-Nya: “Maka mereka mempelajari
dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu,
mereka dapat menceraikan antara seorang (suami)
dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak
memberi mudharat dengan sihirnya kepada
seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka
mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat
kepadanya dan tidak memberi manfaat.” (al
Baqarah: 102)


24
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• 3. Sihir al-Hasadi. Syetan yang bekerjasama dengan


tukang santet adalah jenis jin kafir dari marga Thaluh.
Karena itu sebagian masyarakat menyebut sihir ini
dengan teluh. Mereka bersekutu dengan tukang santet
membujuk para pendengki untuk memanfaatkan jasa
dan keahlian mereka. Al Qur’an menjelaskannnya: “.
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang
Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan
dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan
dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang
menghembus pada buhul-buhul* (al Falaq: 1-5)
• *Biasanya tukang-tukan sihir dalam melakukan sihirnya
membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan
jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan
nafasnya ke buhul tersebut.

25
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• 4. Sihir al-‘Aini, yakni jenis sihir yang dapat mempengaruhi pandangan


mata dan daya khayal seseorang. Termasuk jenis sihir ini adalah para
tukang sulap dan tukang pembuat ilusi. Dari kalangan kafirin ada
tokohnya semisal David Copperfield dan pesulap-pesulap yang lainnya.
Dari kalangan orang Islam, biasanya jenis sihir ini datang kepada para
ahli bid’ah, khurafat dan orang-orang yang musyrik. Nabi Musa as
pernah menghadapi para tukang sihir dari jenis ini. Firman Allah:
“Musa menjawab: "Lemparkanlah (lebih dahulu)!" Maka tatkala
mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan
orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar
(mena'jubkan). Dan Kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah
tongkatmu!". Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang
mereka sulapkan.” (al A’raf: 116-117)
• Dalam sabda Nabi saw; “Pandangan mata (al ‘aini itu benar adanya dan
dan dapat didatangi syetan.” (Bukhari)
• Oleh karena itu apabila melihat sesuatu yang menakjubkan hendaklah
ingat sabdanya saw: “Barangsiapa melihat sesuatu yang
mengesankan , hendaklha ia mengucapkan, “Masya Allah, Laa
haula walaa quwwata illa billahi”, maka ia tidak akan terkena
bahaya (sihir ‘aini).


26
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

• Sihir al-Mahabbati, adalah jenis sihir untuk


menundukkan hati seseorang agar menyukai orang lain atau yang
menyihirnya yang sebenarnya tidak disukainya. Jenis sihir ini
biasanya dilakukan oleh orang yang hendak menguasai orang lain.
Sering terjadi dalam hubungan pribadi antara lawan jenis, ingin
merebut isteri atau suami orang lain, atau menundukkan
atasannya agar supaya menyenanginya hingga dapat promosi
jabatan,proyek atau lain sebagainya. Dikenal dengan istilah pelet
atau gendam. Orang yang terkena sihir ini akan terikat hatinya
dan lemah dihadapan orang yang menyihirnya, atau senantiasa
teringat, terbayang dan rindu dendam yang mendalam kepadanya.
Jimat yng dipakai untuk menimbulkan daya tarik sehingga orang
yang melihatnya akan menyukainya adalah susuk. Jenis syetan
yang bekerja pada jenis sihir ini adalah dari bangsa jin kafir marga
suk-suk.
27

BENTENG
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

TERHADAP SIHIR
ZTaqwa
ZBeribadah
ZBanyak berdzikir
ZMenjaga wudlu
ZMembaca Al Qur’an
ZTidak maksiyat
ZTidak berpanjang angan
ZBerkawan orang shaleh
ZMenjauhi makanan
haram/syubuhat
ZMenjaga kebugaran pisik
28
Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09
dan As Sunnah

DOA BERLINDUNG
DARI KEMUSYRIKAN
‫اللهم إنا نعوذ بك‬
‫من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك بمال‬
‫نعلمه‬
“Ya Allah kami berlindung kepadamu dari
memusyrikkan engkau dengan sesuatu yang
kami ketahui, dan kami memohon ampun dari
apa-apa yang tidak kami ketahui”
‫‪29‬‬
‫‪Alam Ghaib Sesuai Al Qur'an 12/17/09‬‬
‫‪dan As Sunnah‬‬

‫الختام‬
‫سبحانك اللهم وبحمدك أشهد‬
‫أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك‬