Anda di halaman 1dari 17

Yayasan

ALDILES
HERY SANTOSO
MIRANTI SETIASIH ACHARI
MOGI MAULANDRA
Pengertian Yayasan
O Badan hukum yang terdiri atas kekayaan
yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak
mempunyai anggota.
O Yayasan mempunyai organ yang terdiri
atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas
Syarat Pendirian Yayasan
O Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih
dengan memisahkan sebagian harta
kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal
O Proses Pendirian Yayasan;
Penyampaian Dokumen-dokumen yang
diperlukan
Penandatanganan Akta Pendirian Yayasan
Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha
Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak).
Pengesahan Yayasan menjadi Badan Hukum di
Dep.Hukum dan HAM
Pengumuman dalam BNRI
Lanjutan...
O Dalam memberikan pengesahan akta
pendirian yayasan, Menteri Hukum dan
HAM dapat meminta pertimbangan dari
instansi terkait dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima secara
lengkap.

O Anggaran Dasar Yayasan sekurang-
kurangnya memuat :
Nama dan tempat kedudukan;
Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk
mencapai maksud dan tujuan tersebut;
Jangka waktu pendirian;
Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari
kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk
uang atau benda;
Cara memperoleh dan penggunaan
kekayaan;

Lanjutan...
Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan
penggantian anggota pembina, pengurus, dan
pengawas;
Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus,
dan pengawas;
Tata cara penyelenggaraan rapat organ
yayasan;
Ketentuan mengenai perubahan anggaran
dasar;
Penggabungan dan pembubaran yayasan; dan
Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau
penyaluran kekayaan yayasan setelah
pembubaran

Lanjutan...
O Jumlah kekayaan awal Yayasan yang
didirikan oleh Orang Indonesia paling
sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah)
O Didirikan oleh Orang Asing atau Orang
Asing bersama Orang Indonesia, paling
sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

Lanjutan...
O Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah
kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk
uang atau barang dan kekayaan Yayasan
dapat diperoleh dari :
Sumbangan atau bantuan yang tidak
mengikat;
Wakaf;
Hibah;
Hibah wasiat; dan
Perolehan lain yang tidak bertentangan
dengan anggaran dasar yayasan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Lanjutan...
Kepengurusan dan Organ
Yayasan
O Yayasan mempunyai organ yang terdiri
atas Pembina, Pengurus, dan Pengawa
PEMBINA
O Pembina adalah organ Yayasan yang
mempunyai kewenangan yang tidak
diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas oleh Undang-undang ini atau
Anggaran Dasar
O Kewenangan pembina meliputi :
Keputusan mengenai perubahan Anggaran
Dasar;
Pengangkatan dan pemberhentian anggota
Pengurus dan anggota Pengawas;
Penetapan kebijakan umum Yayasan
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
Pengesahan program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan; dan
Penetapan keputusan mengenai
penggabungan atau pembubaran Yayasan
Lanjutan...
PENGURUS
O Pengurus adalah organ Yayasan yang
melaksanakan kepengurusan Yayasan.
O Yang dapat diangkat menjadi Pengurus
adalah orang perseorangan yang mampu
melakukan perbuatan hukum.
O Pengurus tidak boleh merangkap sebagai
Pembina atau Pengawas
Lanjutan...
O Susunan Pengurus sekurang-kurangnya
terdiri atas:
Seorang Ketua;
Sekretaris; dan
Seorang Bendahara.


Lanjutan...
O Apabila Pengurus selama menjalankan
tugas melakukan tindakan yang oleh
Pembina dinilai merugikan Yayasan,
maka berdasarkan keputusan rapat
Pembina, Pengurus tersebut dapat
diberhentikan sebelum masa
kepengurusannya berakhir.
Lanjutan...
PENGAWAS
O Pengawas adalah organ Yayasan yang
bertugas melakukan pengawasan serta
memberi nasihat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan.
O Yayasan memiliki Pengawas sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang
wewenang, tugas, dan tanggung
jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.
Lanjutan...
O Yang dapat diangkat menjadi Pengawas
adalah orang perseorangan yang mampu
melakukan perbuatan hukum. Pengawas
tidak boleh merangkap sebagai Pembina
atau Pengurus.

Lanjutan...
Pembubaran Sebagai Badan
Hukum
O Yayasan bubar karena :
Jangka waktu yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar berakhir;
Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar telah tercapai atau
tidak tercapai;
Putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan:

Yayasan melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan;
Tidak mampu membayar utangnya
setelah dinyatakan pailit; atau
Harta kekayaan Yayasan tidak cukup
untuk melunasi utangnya setelah
pernyataan pailit dicabut.

Lanjutan...