Anda di halaman 1dari 11

Kemahiran saintifik

o kemahiran proses sains (kognitif)


o kemahiran manipulatif (kemahiran psikomotor)

Kemahiran Proses sains dan Kemahiran
Manipulatif merupakan kemahiran yang penting
untuk dikuasai oleh pelajar semasa menjalankan
eksperimen di dalam makmal.

KEMAHIRAN PROSES SAINS
meliputi kemahiran berikut:
Membuat pemerhatian
Mengukur kuantiti
Mengelas atau mengasing
Membuat inferens
Mengeksperimen
Berkomunikasi
Kemahiran Proses Sains:
Membuat Pemerhatian
Menggunakan satu atau lebih pancaindera untuk
mendapatkan maklumat tentang suatu objek, peristiwa
atau persekitaran.
Pancaindera yang digunakan dalam penyiasatan saintifik
ialah:
Penglihatan Sentuh Bau Rasa
Perhatikan dua set tapak haiwan
berikut.
Senaraikan tiga pemerhatian
1. ..
2. ....................................................
3. ..
Kemahiran Proses Sains:
Membuat Inferens
Pemerhatian
1. .............
.....
Pemerhatian
2. .......................................
Apakah inferens yang boleh dibuat
Pemerhatian
3. ........................................
Kemahiran berbahasa yang betul dan ringkas
lagi padat diperlukan untuk menjelaskan
pemerhatian, merekod data dan pengukuran,
mengiterpretasi data dan menyediakan
laporan.
Kemahiran Proses Sains:
Berkomunikasi
KEMAHIRAN MANIPULATIF
Kemahiran Manipulatif akan memberi
pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar
dalam penggunaan dan pengendalian
peralatan sains yang cekap untuk
menjalankan eksperimen dengan berkesan.
Membuat pengukuran menggunakan
pembaris meter
KEMAHIRAN MANIPULATIF
Teknik yang salah