Anda di halaman 1dari 36

MOTIVASI

MOTIVASI

dan

dan

EMOSI EMOSI Puan Puan Siti Siti Azura Azura Bahadin Bahadin Jabatan Jabatan Psikologi Psikologi dan dan
EMOSI
EMOSI
Puan
Puan Siti
Siti Azura
Azura Bahadin
Bahadin
Jabatan
Jabatan Psikologi
Psikologi dan
dan Kaunseling
Kaunseling
Fakulti
Fakulti Pembangunan
Pembangunan Sosial
Sosial dan
dan Manusia
Manusia
Universiti
Universiti Utara
Utara Malaysia
Malaysia

Perkara

Perkara yang

yang akan

akan disentuh

disentuh ::

1.

1.

Definisi

Definisi

 
 • 1.1. 1.1. Motivasi

Motivasi

 

2.

2.

Teori Biologi

Teori

Biologi

 
 • 2.1. 2.1. Teori Sosiobiologi

Teori

Sosiobiologi

 • 2.2. 2.2. Teori Aras

Teori

Aras Optimum

Optimum (Optimum

(Optimum Level)

Level)

3.

3.

Teori Kognitif

Teori

Kognitif

 • 3.1. 3.1. Teori

Teori Konsisten

Konsisten Kognitif

Kognitif (Cognitive-

(Cognitive-

Consistency

Consistency))

4.

4.

Teori Insentif

Teori

Insentif

4.1.

4.1.

Teori Hierarki

Teori

Hierarki Keperluan

Keperluan Maslow

Maslow

5.

5. Teori

Teori Emosi

Emosi

 

5.1.

5.1. Teori

Teori James-Lange

James-Lange

5.2.

5.2. Teori

Teori Cannon-Bard

Cannon-Bard

5.3.

5.3. Teori

Teori Shacter-Singer

Shacter-Singer

5.4.

5.4. Teori

Teori Appraisal

Appraisal // Penilaian

Penilaian

5.5. Penglahiran

5.5.

Penglahiran Emosi

Emosi

5.6.

5.6. Komunikasi

Komunikasi Tanpa

Tanpa Lisan

Lisan

 • 1. 1. DEFINISI

DEFINISI

 • 1.1. 1.1. Berasal

Berasal daripada

daripada perkataan

perkataan Latin

Latin

“movere”

bergerak’.

bergerak’.

“movere” yang

yang bermaksud

bermaksud ‘untuk

‘untuk

 • 1.2. 1.2. Faktor

Faktor fisiologi

fisiologi dan

dan psikologi

psikologi yang

yang

arahan &&

mempengaruhi bangkitan,

mempengaruhi

ketekunan

bangkitan, arahan

ketekunan seseorang

seseorang untuk

untuk

meneruskan

meneruskan sesuatu

sesuatu perkara

perkara (Davis

(Davis

&& Palladino,

Palladino, 2000).

2000).

 • 2. 2. TEORI

TEORI BIOLOGI

BIOLOGI

 • 2.1. 2.1. TEORI

 • 2.2. 2.2. TEORI

TEORI SOSIOBIOLOGI

SOSIOBIOLOGI

TEORI ARAS

ARAS OPTIMUM

OPTIMUM

(Optimum Level)

(Optimum

Level)

 • 2.1. 2.1. TEORI

TEORI SOSIOBIOLOGI

SOSIOBIOLOGI

Menurut

Menurut Edward

Edward O.

O. Wilson,

Wilson,

sosiobiologi ialah

sosiobiologi

ialah pembelajaran

pembelajaran

asas genetik

asas

tingkah laku

tingkah

Jika individu

genetik && evolusi

laku sosial

evolusi kesemua

kesemua

sosial organisma.

organisma.

hidup, maka

maka

Jika

individu hidup,

genetiknya juga

genetiknya

juga akan

akan hidup

hidup && akan

akan

disambung oleh

disambung

oleh generasi

generasi

selepasnya.

selepasnya.

KEADAAN DALAMAN,

KEADAAN

DALAMAN, DORONGAN

DORONGAN

dan PENURUNAN

dan

PENURUNAN DORONGAN

DORONGAN

Dorongan

Dorongan ialah

oleh keperluan

oleh

ialah motivasi

motivasi dalaman

dalaman yang

yang dihasilkan

dihasilkan

keperluan fisiologi.

fisiologi.

Motivasi

Motivasi menghasilkan

menghasilkan tingkah

yang lapar

tingkah laku

lapar akan

laku yang

yang “goal-

“goal-

directed”. Seorang

directed”.

motivasi

Seorang yang

akan mempunyai

mempunyai

motivasi dalaman

dalaman untuk

juga bersifat

untuk mencari

mencari makanan.

makanan.

Dorongan

Clark

Dorongan juga

bersifat biologikal.

biologikal.

Clark Hull

Hull (1943)

(1943) menggunakan

menggunakan konsep

konsep dorongan

dorongan

untuk membuat

untuk

membuat perkaitan

perkaitan di

di antara

antara proses

proses fisiologi

fisiologi

dengan tingkah

dengan

tingkah laku.

laku.

MODEL

MODEL PENURUNAN

PENURUNAN DORONGAN

DORONGAN

Sebagai

Sebagai contoh,

contoh, keperluan

keperluan fisiologi

fisiologi ialah

ialah kehausan.

kehausan.

 

Keadaan haus

Keadaan

haus menyebabkan

menyebabkan badan

badan seseorang

seseorang ituitu lemah

lemah

 

& otak memberitahu individu bahawa air diperlukan.

& otak memberitahu individu bahawa air diperlukan.

Oleh

bagi

Oleh itu,

itu, individu

individu akan

akan bermotivasi

bermotivasi untuk

untuk mencari

mencari air

air

bagi menghilangkan

menghilangkan kehausan

kehausan && mengembalikan

mengembalikan tahap

tahap

 

kecergasan badan

kecergasan

badan keke tahap

tahap normal.

normal.

 

Keadaan

Keadaan di

di mana

proses fisioligikal

mana proses

fisioligikal badan

badan adalah

adalah stabil

stabil

& optimum dinamakan “homeostasis”.

& optimum dinamakan “homeostasis”.

 
   

Model

Model ini

ini melihat

melihat motivasi

motivasi berlaku

berlaku untuk

untuk menurunkan

menurunkan

ketidak –– seimbangan

ketidak

seimbangan fisiologikal

fisiologikal dan

dan mengembalikan

mengembalikan

organisma keke tahap

organisma

tahap homestatisnya.

homestatisnya.

 • 2.2. 2.2. TEORI

TEORI ARAS

ARAS OPTIMUM

OPTIMUM

(Optimum Level)

(Optimum

Level)

Organisma

Organisma mencari

mencari kadar

kadar paling

paling optimum

optimum

kebangkitan

kebangkitan atau

atau perubahan

perubahan dalam

dalam rangsangan.

rangsangan.

Secara

Secara amnya,

atau terlalu

atau

yang terlalu

terlalu rendah,

rendah,

amnya, rangsangan

tinggi, dari

rangsangan yang

dari kadar

terlalu tinggi,

kadar optimum

optimum dilihat

dilihat

sebagai tidak

sebagai

Teori ini

tidak menarik.

menarik.

Teori

ini menyatakan

menyatakan bahawa

bahawa tidak

tidak semua

semua motif

motif

atau cuba

adalah berdasarkan

adalah

berdasarkan naluri

naluri (instinct)

(instinct) atau

cuba untuk

untuk

menurunkan keinginan

menurunkan

keinginan (drive-reduction).

(drive-reduction).

 • 3. 3. TEORI

TEORI KOGNITIF

KOGNITIF

Teori

Teori Motivasi

Motivasi Kognitif

Kognitif menekankan

menekankan

terhadap

terhadap pemprosesan

sesuatu maklumat.

sesuatu

maklumat.

pemprosesan && pemahaman

pemahaman

Sebagai

Sebagai contoh,

contoh, apabila

apabila lapar,

lapar, seseorang

seseorang ituitu

tidak makan

tidak

makan hanya

hanya untuk

untuk menurunkan

menurunkan

dorongan

dorongan perasaan

perasaan lapar.

lapar.

Individu

Individu berkenaan

berkenaan juga

juga akan

akan membuat

membuat

pilihan

pilihan apa

apa && di

di mana

mana dia

dia hendak

hendak makan

makan..

Teori

Teori Kognitif

Kognitif melihat

seorang yang

melihat individu

individu

sebagai

sebagai seorang

yang berfikir,

berfikir,

merancang && berupaya

merancang

mengawal

mengawal tingkah

berupaya untuk

untuk

tingkah lakunya.

lakunya.

 • 3.1. 3.1. TEORI

TEORI KONSISTEN

KONSISTEN KOGNITIF

KOGNITIF

(Cognitive-Consistency

(Cognitive-Consistency Theory

Theory))

Asas

Asas teori

teori ini

ini ialah

ialah manusia

manusia bermotivasi

bermotivasi

untuk mencapai

untuk

selari

selari atau

mencapai keadaan

atau konsisten

keadaan psikologikal

psikologikal yang

yang

konsisten dengan

dengan kepercayaan

kepercayaan &&

tingkah lakunya.

tingkah

lakunya.

Keadaan

selarian

Keadaan yang

yang tidak

tidak konsisten

konsisten atau

atau ketidak-

ketidak-

selarian di

di antara

antara kepercayaan

kepercayaan && tingkah

tingkah

laku dilihat

laku

dilihat sebagai

sebagai satu

satu perkara

perkara yang

yang akan

akan

membawa masalah

membawa

masalah && mewujudkan

mewujudkan keadaan

keadaan

yang tidak

yang

tidak menyenangkan.

menyenangkan.

Leon

Leon Festinger

Festinger (1957)

(1957) menyatakan

menyatakan

bahawa ““Percanggahan

bahawa

Percanggahan Kognitif

Kognitif””

(cognitive dissonance)

(cognitive

tidak
tidak

individu mempunyai

individu

dissonance) berlaku

berlaku sekiranya

sekiranya

mempunyai dua

dua pemikiran

pemikiran yang

yang

tidak selari.

selari.

Percanggahan

Percanggahan kognitif

apabila

apabila seseorang

pandangannya dicabar

pandangannya

kepada

kognitif juga

juga berlaku

berlaku

seseorang ituitu merasakan

merasakan

dicabar atau

atau terdedah

terdedah

tidak selari

selari

kepada maklumat

maklumat yang

yang tidak

dengan kepercayaan

dengan

kepercayaan diri

diri ataupun

ataupun

‘dipaksa

‘dipaksa rela’

rela’ untuk

untuk membuat

membuat sesuatu

sesuatu

kerja.

kerja.

 • 4. 4. TEORI

TEORI INSENTIF

INSENTIF

Teori

Teori Insentif

Insentif percaya

percaya bahawa

bahawa insentif

insentif

atau cita-cita

atau

bermotivasi.

bermotivasi.

Lebih besar

cita-cita membuatkan

membuatkan seseorang

seseorang ituitu

Lebih

besar atau

itu, maka

atau lebih

maka lebih

lebih kuat

kuat sesuatu

sesuatu

insentif

insentif itu,

lebih tinggi

tinggi motivasi

motivasi

seseorang itu.

seseorang

itu.

Sebagai

Sebagai contoh,

contoh, keinginan

keinginan seseorang

seseorang ituitu

untuk memiliki

untuk

memiliki kereta

kereta menyebabkan

menyebabkan dia

dia

berusaha dengan

berusaha

dengan gigih

gigih untuk

untuk menyimpan

menyimpan

wang.

wang.

 • 4.1. 4.1. TEORI

TEORI HIERARKI

HIERARKI KEPERLUAN

KEPERLUAN

MASLOW

MASLOW

   

Abraham

Abraham Maslow

Maslow (1970)

(1970) menggabungkan

menggabungkan

aspek biologi

aspek

biologi && psikologi

psikologi dalam

dalam motivasi.

motivasi.

 
   

Menurut

Menurut Maslow,

Maslow, terdapat

terdapat lima

lima (5)

(5)

 

kategori

kategori yang

yang memotivasikan

memotivasikan tingkah

tingkah

 

laku manusia.

laku

manusia.

   

Maslow

Maslow berpendapat

berpendapat bahawa

bahawa manusia

manusia

cuba memenuhi

cuba

memenuhi tuntutan

tuntutan yang

yang lebih

lebih

tinggi di

tinggi

di dalam

dalam hierarki

hierarki keperluan.

keperluan.

4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI
4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI
4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI
4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI
4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI
4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI
4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI
4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI

4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI

4.1.1.

PENGHAKIKIAN-KENDIRI

4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI
4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI
4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI 4.1.1. PENGHAKIKIAN-KENDIRI

(Self-Actualization)

(Self-Actualization)

Keperluan

Keperluan pembangunan

pembangunan individu

individu keke

peringkat maksimum.

peringkat

maksimum.

IaIa merupakan

tinggi

tinggi yang

individu itu,

individu

merupakan pencapaian

yang ingin

ingin dicapai

pencapaian yang

dicapai oleh

yang paling

paling

oleh seseorang

seseorang

itu, setelah

setelah dia

dia memenuhi

memenuhi empat

empat

(4)

(4) keperluan

keperluan yang

yang terawal.

terawal.

 • 4.1.2. 4.1.2. KEPERLUAN

KEPERLUAN HARGA-KENDIRI

HARGA-KENDIRI

(Self-Esteem)

(Self-Esteem)

Perhatian

Perhatian && pengiktirafan

pengiktirafan daripada

daripada

masyarakat, pencapaian

masyarakat,

pencapaian

(achievement),

kecekapan.

kecekapan.

(achievement), kebolehan

kebolehan &&

Individu

Individu berusaha

keperluan pada

keperluan

berusaha untuk

untuk memenuhi

memenuhi

pada peringkat

peringkat keempat

keempat

tertinggi ,, setelah

tertinggi

setelah memenuhi

memenuhi tiga

tiga (3)

(3)

keperluan

keperluan yang

yang terawal.

terawal.

 • 4.1.3. 4.1.3. KEPERLUAN

KEPERLUAN UNTUK

UNTUK DISAYANGI

DISAYANGI

(DIMILIKI)

(DIMILIKI) DAN

DAN MENYAYANGI

MENYAYANGI

(Belongingness

(Belongingness and

and Love)

Love)

IaIa merupakan

merupakan peringkat

peringkat ketiga

ketiga yang

yang

ingin dipenuhi

ingin

ituitu dalam

dipenuhi oleh

oleh seseorang

seseorang individu

individu

dalam hidupnya.

hidupnya.

Ini

Ini termasuklah

termasuklah keperluan

keluarga serta

keperluan persahabatan,

persahabatan,

serta perhubungan

perhubungan

sokongan keluarga

sokongan

rapat dengan

rapat

dengan orang

orang lain.

lain.

IaIa juga

juga merupakan

merupakan keperluan

keperluan sosial

sosial &&

psikologikal.

psikologikal.

 • 4.1.4. 4.1.4. KEPERLUAN

KEPERLUAN KESELAMATAN

KESELAMATAN

(Safety)

(Safety)

IaIa merupakan

yang ingin

yang

merupakan keperluan

ingin dipenuhi

keperluan yang

yang kedua

kedua

dipenuhi oleh

oleh seseorang

seseorang

individu ituitu setelah

individu

(basic

setelah keperluan

berjaya dicapai.

dicapai.

keperluan asasi

asasi

(basic needs)

needs) berjaya

IaIa merupakan

merupakan keperluan

keperluan untuk

untuk

peraturan, undang-undang,

peraturan,

undang-undang, keselamatan

keselamatan

fizikal && bebas

fizikal

bebas daripada

daripada rasa

rasa ketakutan.

ketakutan.

 • 4.1.5. 4.1.5. KEPERLUAN

KEPERLUAN ASASI

ASASI

(Basic Survival

(Basic

Survival Needs)

Needs)

Ia

Ia

merupakan keperluan pertama yang

merupakan keperluan pertama yang

dipenuhi oleh

perlu dipenuhi

perlu

ituitu sebelum

oleh seseorang

seseorang individu

individu

untuk memenuhi

memenuhi

sebelum berhasrat

berhasrat untuk

keperluan-keperluan

keperluan-keperluan yang

lagi.

lagi.

yang lebih

lebih tinggi

tinggi

IaIa adalah

adalah keperluan

keperluan fisiologi

fisiologi seperti

seperti

makanan, air,

makanan,

air, tidur,

tidur, udara

udara yang

yang bersih

bersih

&& kesihatan

kesihatan badan

badan yang

yang baik.

baik.

PERANAN BELAJAR

PERANAN

BELAJAR

Motif

Motif yang

yang dipelajari

dipelajari (learned

(learned motives),

motives),

insentif,

insentif, matlamat

matlamat && cita-cita

(learned goals

peranan penting

cita-cita yang

yang

dipelajari (learned

dipelajari

memainkan

goals && incentives)

incentives)

penting dalam

dalam

memainkan peranan

kehidupan seharian.

kehidupan

seharian.

Lewin (1938)

(1938) dan

Lewin

dan Miller

Miller (1944)

(1944) telah

telah

mengenal pasti

mengenal

pasti empat

empat (4)

(4) situasi

situasi konflik

konflik

yang melibatkan

yang

melibatkan beberapa

beberapa motif.

motif.

(a) (a)MENDEKATI

MENDEKATI--

MENDEKATI

MENDEKATI

(Approach-Approach)

(Approach

-Approach)

individu ituitu berhadapan

Seseorang

dua

Seseorang individu

berhadapan dengan

dengan

dua cita-cita

cita-cita yang

yang menarik

menarik && ingin

ingin

dicapainya.

dicapainya.

Contoh,

Contoh, ingin

ingin menggunakan

untuk pergi

menggunakan wang

wang

simpanan untuk

simpanan

atau membeli

atau

pergi melancung

melancung (bercuti)

(bercuti)

kereta idamannya.

idamannya.

membeli sebuah

sebuah kereta

Keputusan

Keputusan akan

akan menjadi

menjadi lebih

lebih mudah

mudah untuk

untuk

diambil sekiranya

diambil

sekiranya salah

salah satu

satu daripada

daripada cita-

cita-

cita ituitu lebih

cita

lebih menarik

menarik daripada

daripada yang

yang satu

satu

lagi. lagi.

 • (b) (b) MENGELAK-MENGELAK

MENGELAK-MENGELAK

(Avoidance-Avoidance)

(Avoidance-Avoidance)

Individu

Individu perlu

pilihan

perlu memilih

memilih di

di antara

antara dua

dua

pilihan yang

yang tidak

ini agak

tidak menarik.

menarik.

Konflik

Konflik ini

agak sukar

sukar untuk

untuk diatasi

diatasi

kerana kedua-dua

kerana

ada adalah

ada

adalah tidak

kedua-dua alternatif

tidak menarik.

menarik.

seumpama ini

alternatif yang

yang

Keadaan

Keadaan seumpama

ini akan

akan

menyebabkan individu

menyebabkan

individu tadi

tadi cuba

cuba

melengah-lengahkan dalam

melengah-lengahkan

dalam

mencapai

mencapai suatu

suatu keputusan.

keputusan.

 • (c) (c) MENDEKATI-MENGELAK

MENDEKATI-MENGELAK

(Approach-Avoidance)

(Approach-Avoidance)

Dalam

Dalam konflik

konflik ini,

ini, hanya

hanya satu

satu matlamat

matlamat saja

saja

yang terlibat.

yang

kebaikan

terlibat. Matlamat

Matlamat ini

ini pula

pula mempunyai

mempunyai

kebaikan serta

serta keburukannya.

keburukannya.

individu berkenaan

Oleh

Oleh itu,

itu, individu

berkenaan perlu

perlu bersedia

bersedia

untuk menerima

untuk

menerima aspek

aspek negatif

yang ingin

negatif demi

demi

mencapai matlamat

mencapai

matlamat yang

ingin dicapainya.

dicapainya.

Contoh,

Contoh, pelajar

pelajar universiti

universiti yang

yang suka

suka

menukar bidang

menukar

bidang pengkhususan

pengkhususan sebenarnya

sebenarnya

menggunakan pendekatan

menggunakan

pendekatan ini.

ini.

 • (d) (d) MENGELAK-MENDEKATI

MENGELAK-MENDEKATI

(Avoidance-Approach)

(Avoidance-Approach)

Dalam

Dalam konflik

konflik ini,

ini, nilai

nilai positif

positif sesuatu

sesuatu

cita-cita

cita-cita yang

yang ingin

ingin dicapai

dicapai telah

telah

menarik perhatian

menarik

perhatian individu

pula telah

individu && nilai

nilai

negatifnya

negatifnya pula

telah membuatkan

membuatkan

dua kali.

kali.

individu tadi

individu

tadi berfikir

berfikir dua

Kesannya

Kesannya ialah

ialah sikap

sikap yang

yang tidak

tidak pasti

pasti

–– sekejap

sekejap ‘ya’

ya dan

dan sekejap

sekejap ‘tidak’.

tidak.

KONFLIK PELBAGAI

KONFLIK

PELBAGAI MENDEKATI-

MENDEKATI-

MENGELAK

MENGELAK

(Multiple

(Multiple Approach-Avoidance

Approach-Avoidance Conflict)

Conflict)

   

Sebagai

Sebagai contoh,

contoh, individu

individu ingin

ingin membeli

membeli sebuah

sebuah

 

TVTV baru.

baru. Dia

Dia akan

akan meninjau

meninjau di

di beberapa

beberapa buah

buah

kedai sebelum

kedai

sebelum membuat

membuat keputusan.

keputusan.

 

Proses

Proses penilaian

penilaian akan

akan menentukan

menentukan jenis

jenis TV,

TV,

harga

harga yang

yang sesuai

sesuai && kedai

kedai yang

yang menjualnya.

menjualnya.

 
 

Konflik

Konflik pemilihan

pemilihan seumpama

seumpama ini

ini sukar

sukar untuk

untuk

diselesaikan, sekiranya

diselesaikan,

sekiranya konflik

konflik tersebut

tersebut

melibatkan perhubungan

melibatkan

perhubungan interpersonal,

interpersonal, di

di

samping mempunyai

samping

mempunyai faktor

faktor negatif

negatif serta

serta positif

positif

spt. perkahwinan

spt.

perkahwinan atau

atau perceraian.

perceraian.

 • 5. 5. TEORI

TEORI EMOSI

EMOSI

Emosi

Emosi bermaksud

bermaksud perubahan

perubahan fisiologikal

fisiologikal &&

kesedaran mengenai

kesedaran

mengenai sesuatu

sesuatu perasaan

perasaan yang

yang

menyenangkan

menyenangkan ataupun

timbul melalui

ataupun tidak.

tidak.

IaIa timbul

melalui kebangkitan

luaran yang

kebangkitan rangsangan

rangsangan

yang membawa

membawa kepada

dalaman && luaran

dalaman

tingkah

kepada reaksi

reaksi

tingkah laku.

laku.

Emosi boleh

Emosi

boleh dibahagikan

dibahagikan kepada

kepada tiga

tiga (3)

(3)

bahagian iaitu

bahagian

iaitu

 • (a) (a) pengalaman

pengalaman (sedih)

(sedih)

 • (b) (b) perubahan

perubahan fisiologikal

fisiologikal (sejuk

(sejuk kaki

kaki && tangan)

tangan)

 • (c) (c) luahan

luahan tingkah

tingkah laku.

laku.

 • 5.1. 5.1.

TEORI JAMES-LANGE

TEORI

JAMES-LANGE

Sebelum

Sebelum Teori

Teori James-Lange

James-Lange diperkenalkan,

diperkenalkan, ahli

ahli

psikologi mempercayai

psikologi

dalaman && luaran

dalaman

mempercayai bahawa

bahawa rangsangan

rangsangan

luaran merangsang

merangsang emosi

emosi dan

dan

seterusnya emosi

seterusnya

fisiologikal.

fisiologikal.

emosi tersebut

tersebut melahirkan

melahirkan perubahan

perubahan

Sebagai

Sebagai contoh,

contoh, rangsangan

rangsangan emosi

emosi menghasilkan

menghasilkan

perubahan fisiologikal

perubahan

fisiologikal (takut

(takut –– badan

badan mengggigil).

mengggigil).

Teori

Teori James-Lange

James-Lange pula

pula menyatakan

menyatakan bahawa

bahawa

perubahan fisiologikal

perubahan

fisiologikal telah

telah menyebabkan

menyebabkan

timbulnya emosi.

timbulnya

emosi. Menurut

Menurut mereka,

mereka, rangsangan

rangsangan

perubahan fisiologikal

perubahan

fisiologikal && emosi.

emosi.

 • 5.2. 5.2.

TEORI CANNON-BARD

TEORI

CANNON-BARD

Teori

Teori ini

ini memberi

memberi fokus

fokus keke atas

atas

‘thalamus’,

informasi

‘thalamus’, titik

titik pemindahan

pemindahan deria

deria

informasi yang

yang menuju

menuju keke cerebral

diperolehi daripada

daripada

cerebral cortex.

cortex.

Maklumat

Maklumat yang

yang diperolehi

emosi akan

rangsangan emosi

rangsangan

tanpa henti

tanpa

akan dipindahkan

dipindahkan

henti keke cortex

cortex && sistem

sistem

“sympathetic”

“sympathetic” organ

organ dalaman

dalaman

menyebabkan emosi

menyebabkan

emosi && perubahan

perubahan

fisiologikal

fisiologikal timbul

timbul dalam

dalam masa

masa yang

yang sama.

sama.

 • 5.3. 5.3. TEORI

TEORI SHACTER

SHACTER -- SINGER

SINGER

Teori

Teori ini

ini menyatakan

menyatakan bahawa

bahawa rangsangan

rangsangan

persekitaran menyebabkan

persekitaran

fisiologial

menyebabkan bangkitan

bangkitan

fisiologial umum.

umum.

Individu

Individu berkenaan

berkenaan akan

tersebut dan

akan menilai

menilai

bangkitan tersebut

bangkitan

dengan emosi

dengan

Ia

Ia

dan mengaitkannya

mengaitkannya

emosi yang

yang spesifik.

spesifik.

boleh diterangkan dengan ringkas :

boleh diterangkan dengan ringkas :

Rangsangan (stimulus)

Rangsangan

(stimulus)

Bangkitan Fisiologial

Bangkitan

Fisiologial Umum

Umum

5.3. TEORI SHACTER - - SINGER  Teori Teori ini ini menyatakan menyatakan bahawa bahawa rangsangan

Nilai Kognitif

Nilai

Kognitif Terhadap

Terhadap Bangkitan

Bangkitan

Pengalaman Subjektif

Pengalaman

Subjektif Emosi

Emosi

5.3. TEORI SHACTER - - SINGER  Teori Teori ini ini menyatakan menyatakan bahawa bahawa rangsangan
 • 5.4. 5.4. TEORI

TEORI APPRAISAL(PENILAIAN)

APPRAISAL(PENILAIAN)

IaIa menyatakan

sesuatu emosi

sesuatu

fisiologikal)

menyatakan bahawa

emosi (tidak

bahawa manusia

(tidak menilai

manusia menilai

menilai

menilai bangkitan

bangkitan

fisiologikal) yang

yang membawa

membawa kepada

kepada

pengalaman subjektif

pengalaman

bangkitan

subjektif perasaan

terlibat dengan

perasaan &&

bangkitan yang

tersebut.

tersebut.

Teori ini

ini boleh

yang terlibat

dengan situasi

situasi

Teori

boleh dibahagikan

dibahagikan kepada

kepada dua

dua

iaitu

iaitu :-:-

Emosi

Emosi Asas

Asas (Fundemental

(Fundemental Emotion)

Emotion)

Dimensi

Dimensi Asas

Asas Penilaian

Penilaian dan

dan Emosi

Emosi

 • 5.4.1. 5.4.1. EMOSI

EMOSI ASAS

ASAS

(Fundemental Emotion)

(Fundemental

Emotion)

IaIa mengenal

mengenal pasti

pasti emosi

emosi asas

asas di

di samping

samping

mengenal pasti

mengenal

pasti jenis-jenis

jenis-jenis situasi

situasi yang

yang

menyebabkan bangkitan

menyebabkan

seekor ular

bangkitan serta

serta emosi.

emosi.

Contohnya,

Contohnya, seekor

suatu ‘ancaman’

suatu

ular ituitu dinilai

dinilai sebagai

sebagai

‘ancaman’ bagi

bagi kebanyakan

kebanyakan

binatang && juga

binatang

juga manusia.

manusia. Ancaman

Ancaman

tersebut pula

tersebut

pula boleh

boleh menimbulkan

menimbulkan

pelbagai emosi

pelbagai

emosi && iaia berbeza

berbeza di

di antara

antara

spesis && budaya

spesis

budaya..

 • 5.4.2. 5.4.2. DIMENSI

DIMENSI ASAS

ASAS PENILAIAN

PENILAIAN

DAN EMOSI

DAN

EMOSI

Teori

Teori ini

ini mengenal

mengenal pasti

pasti dimensi

dimensi asas

asas

penilaian && emosi

penilaian

oleh penilaian

oleh

emosi yang

yang timbul

timbul disebabkan

disebabkan

penilaian tersebut.

tersebut.

Sebagai

Sebagai contoh,

contoh, sekiranya

sekiranya perkara

berlaku, seperti

perkara yang

yang

menggembirakan berlaku,

menggembirakan

seperti menang

menang

peraduan, manusia

peraduan,

manusia akan

akan merasa

merasa gembira.

gembira.

Sekiranya

Sekiranya kalah,

kalah, manusia

manusia akan

akan bersedih.

bersedih.

 • 5.5. 5.5.

 • 5.5.1. 5.5.1.

 • 5.5.2. 5.5.2.

PENGLAHIRAN EMOSI

PENGLAHIRAN

EMOSI

Elemen Universal

Elemen

Universal Dalam

Dalam

Penglahiran Emosi

Penglahiran

Emosi

Penglahiran Emosi

Penglahiran

Emosi Melalui

Melalui

Ekspresi Muka

Ekspresi

Muka

 • 5.6. 5.6. KOMUNIKASI

KOMUNIKASI TANPA

TANPA LISAN

LISAN

(Non-verbal)

(Non-verbal)

Manusia

Manusia boleh

boleh berkomunikasi

muka && bahasa

berkomunikasi melalui

melalui

ekspresi muka

ekspresi

bahasa badan,

badan, walaupun

walaupun

menggunakan bahasa

menggunakan

bahasa yang

yang berbeza.

berbeza.

‘‘Emblem’

lisan

Emblem merupakan

merupakan gerak

gerak isyarat

satu atau

isyarat tanpa

tanpa

atau dua

dua

lisan yang

yang mempunyai

mempunyai satu

maksud.

maksud.

Ia juga dipanggil gerak isyarat simbolik.

Ia

juga dipanggil gerak isyarat simbolik.

Emblem

Emblem mungkin

mungkin tidak

tidak mempunyai

mempunyai makna

makna

sama apabila

apabila digunakan

digunakan di

di dalam

dalam

yang sama

yang

konteks budaya

konteks

budaya yang

yang berbeza.

berbeza.