Anda di halaman 1dari 62

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

KEDAH

UNIT PENDIDIKAN KHAS


SEKTOR PENDIDIKANLOGO
SWASTA & PENDIDIKAN
KHAS
PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI
KEDAH DARUL AMAN

UNIT PENDIDIKAN KHAS


SEKTOR PENDIDIKANLOGO
SWASTA & PENDIDIKAN
KHAS
PENGENALAN
 Pendidikan untuk semua. Memberi
pendidikan satu tanggungjawab sosial.
 Kurikulum yang dibina perlukan pendekatan
pengajaran dan pembelajaran yang lebih
fleksibel, menarik, berfokus dan bersesuaian
dengan keupayaan serta kebolehan murid
PKBP.
 Penggubalan kurikulum PKBP adalah selaras
dengan Akta Pendidikan 1996, peraturan-
peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas)1997
Bahagian II 392)
KONSEP

Pendekatan baru menekankan


kepada kebolehan, kefungsian,
kemahiran, perkembangan,
penguasaan dan pencapaian dalam
pengembangan kemahiran-
kemahiran (developmental skills)
KONSEP
Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran
adalah berdasarkan peringkat kebolehan individu
murid / pelajar dengan keperluan khas:
• Kebolehan kognitif
• Perkembangan tingkahlaku dan kemahiran sosial
• Penguasaan bahasa lisan / pertuturan
• Penguasaan membaca
• Penguasaan matematik
• Kemahiran pertumbuhan asas manusia
• Kemahiran berdikari
• Kemahiran keusahawanan
• Daya penglihatan dan
• Tingkat kebolehan pendengaran
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
 Program Pendidikan Khas di Sekolah Khas dan kelas
Rancangan Percantuman Pendidikan Khas adalah
perkhidmatan menyediakan kemudahan pendidikan
bagi murid dan pelajar dengan Keperluan Khas dalam
kategori :
* Bermasalah Penglihatan
* Bermasalah Pendengaran
* bermasalah Pembelajaran
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berfokus kepada
kebolehan dan potensi individu murid dan pelajar.
PENDIDIKAN KHAS

BERMASALAH
PENDENGARAN

BERMASALAH
PENGLIHATAN KATEGORI

BERMASALAH
PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KHAS
Mengikut “The World Council For The
BERMASALAH Welfare Of The Blind” mereka terdiri
PENGLIHATAN daripada yang:
• Tidak dapat melihat langsung (buta)
• Kebolehan melihat kurang daripada 6/60 atau
20/60 mengikut keputusan Ujian E Snellen
• Medan penglihatan kurang daripada 20 darjah

Dari Sudut Pendidikan


• Penglihatan terhad adalah mereka yang
berkemampuan untuk membaca dan melihat
huruf besar dengan cetakan besar atan
dengan bantuan alatan khas – seperti cermin
mata dan kanta pembesar.
• Penglihatan teruk (buta) tidak dapat melihat
langsung dan memerlukan cetakan “braille”
untuk membaca
BERMASALAH PENDENGARAN
Terbahagi kepada DUA
KATEGORI:

• Kurang Pendengaran
(Hard of hearing / Partial Deafness)

Masih boleh mendengar sedikit (bergantung


kepada kadar kerosakan bahagian telinga) –
Pendengaran tidak terjejas dan dapat memahami
pertuturan dengan bantuan alat bantu
mendengar
BERMASALAH PENDENGARAN
Terbahagi kepada DUA
KATEGORI:

• Pekak Teruk (Deaf)


Tidak boleh langsung mendengar dan tidak
boleh memproses bunyi linguistik bahasa
dan pertuturan dan terpaksa bergantung
kepada pendekatan lain- seperti “bacaan
gerak bibir (lipreading) atau dengan bahasa
isyarat.
BERMASALAH PEMBELAJARAN
Dua(2) faktor yang menyebabkan bermasalah pembelajaran:

Faktor
Faktor berkaitan
berkaitan dengan
dengan otak
otak
Kekerapan
Kekerapan
Keadaan sel otak tidak dapat
berfungsi dengan normal:- Umur ibu Setiap kelahiran
Kerencatan akal ringan – boleh mengandung
dididik <35 tahun 600 : 1 Sindrom Down
Kerencatan akal sederhana/teruk
Sindrom Down (Down’s Syndrome) 35 tahun 300 :1 Sindrom Down
merupakan penyebab utama
kerencatan akal – 90% disebabkan >45 tahun 16 : 1 Siindrom Down
oleh “Trisomi-21”.
BERMASALAH PEMBELAJARAN

Faktor
Faktor berkaitan
berkaitan dengan
dengan otak
otak dan
dan faktor-faktor
faktor-faktor lain.
lain.

• Penglihatan
• Pendengaran • Kebolehan Kognnitif
• Pertuturan • Sawan (hilang ingatan)
• Pengembangan lewat • Pengembangan Sosial
• “Slow learner • Emosi
• “Hyperactive” • Autisme
• “Spina Bifida” • Dyslexic
• Perlakuan Agresif
AKTA
PENDIDIKAN
1996

www.themegallery.com
LOGO
www.themegallery.com

LOGO Peraturan Pendidikan


(Pendidikan Khas) 1997

“guru-guru boleh mengubah suai


kaedah atau teknik pengajaran atau
pembelajaran, masa bagi aktiviti dan
sususan aktiviti, mata pelajaran dan
bahan bantu mengajar bagi
mencapai tujuan dan matlamat
pendidikan khas”
MATLAMAT
Kurikulum PKBP bermatlamat
menyediakan ilmu pengetahuan
dan kemahiran melalui proses
pengajaran dan pembelajaran
yang fleksibel untuk memenuhi
keperluan individu dengan
pelbagai tahap keupayaan ke arah
kehidupan bermakna.

www.themegallery.com
LOGO
OBJEKTIF
Menjadi warganegara yang berguna
Berdikari
Berkerjaya
Menjaga kesihatan dan keselamatan diri
Bersosialisasi
Mengamalkan nilai-nilai Islam
Mengamalkan nilai-nilai murni
Memahami perkembangan jasmani dan
meguasai kemahiran motor
Berdaya kreatif dan estetika
Berkemahiran dalam teknologi maklumat dan
komunikasi

www.themegallery.com
LOGO
TEMPOH
• PENDIDIKAN
Tempoh
persekolahan 6
TAHUN – 19 TAHUN
Tempoh masa bagi
setiap bidang
pembelajaran –
berdasarkan
keperluan individu.

www.themegallery.com
LOGO
PEMBELAJARAN YANG MENGEMBIRAKAN
DAN BERMAKNA

 Proses pengajaran dan pembelajaran yang


merangsang dan berupaya mengekalkan minat.

 Suasana pembelajaran yang kondusif agar


murid dapat menguasai pengetahuan dan
kemahiran
PENDIDIKAN MENYELURUH
DAN BERSEPADU

 Memberi fokus kepada potensi individu meliputi


aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

 Potensi individu dipertimbangkan melalui


penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara
kolaborasi dan bersepadu.
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

 Merupakan pemerolehan ilmu


pengetahuan dan kemahiran di
alam persekolahan yang dapat
menjana perluasan ilmu secara
berterusan untuk digunakan di
dalam kehidupan seharian
KEPERLUAN INDIVIDU

 Memberi fokus kepada potensi individu meliputi


aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

 Potensi individu dipertimbangkan melalui


penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara
kolaborasi dan bersepadu.
BIDANG PEMBELAJARAN
 Bidang Pengurusan Kehidupan
* Komponen Pengurusan Diri
* Komponen Kemahiran Manipulatif
* Komponen Pengurusan Tingkahlaku
* Komponen Kemahiran Hidup

 Bidang Akademik Berfungsi


* Komponen Bahasa Melayu
* Komponen Matematik
* Komponen Bahasa Inggeris
* Komponen Multimedia
BIDANG PEMBELAJARAN
 Bidang Kerohanian dan Nilai-Nilai Murni

* Komponen Pendidikan Agama Islam


* Komponen Pendidikan Moral

 Bidang Sosial, Riadah dan Kreativiti

* Komponen Pendidikan Jasmani


* Komponen pendidikan Seni
* Komponen Pedidikan Muzik, Gerakan dan Drama
* Komponen Pendidikan Sosial dan Alam Sekitar
PENDEKATAN DAN STRATEGI
Pengajaran & Pembelajaran

 Analisis Tugasan
 Belajar melalui Bermain
 Pengajaran Bertema
 Pengajaran Pengalaman
 Pembelajaran Masteri
 Pendekatan Kolaborasi
PENILAIAN

 Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang


fleksibel dan bersepadu diharapkan dapat melahirkan
individu yang memiliki ciri-ciri berikut:

* Mampu berdikari
Concept
* Berdisiplin dan bersikap positif
* Bermoral dan beretika
* Berkemahiran dan berketrampilan
* Produktif dan boleh menyumbang kepada keluarga dan
masyarakat serta pembangunan negara
STESEN KEMAHIRAN
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KHAS
BERMASALAH PEMBELAJARAN

LOGO
DEFINISI (Stesen Kemahiran)

Ialah bilik atau sudut / ruang


lengkap denganbahan bantu
mengajar khusus bagi satu
mata pelajaran
KAEDAH STESEN
KEMAHIRAN P& P
 Diguna pakai sebagai alternatif kepada kaedah
sedia ada.
 Murid-murid dapat mengikuti keseluruhan
kurikulum berdasarkan keupayaan dan kebolehan
sedia ada murid

LOGO
RASIONAL

Menyediakan pendekatan
pengajaran dan pembelajaran yang
lebih fleksibel, menarik, berkesan
dan berfokus.
Kaedah stesen dan berfokus
Disiplin murid senang dikawal
MATLAMAT

Menyediakan peluang dan


kemudahan pendidikan
dalam suasana pembelajaran
yang kondusif, aktif dan
menyeronokkan
OBJEKTIF
 Murid dapat menumpukan perhatian kepada proses
pembelajaran.
 Murid lebih berminat untuk belajar
 Peluang guru meningkatkan keupayaan dan kepakaran
 Penilaian RPI dapat dilaksanakan
 Murid lebih berdikari dan berkeyakinan
 Objektif pendidikan lebih mantap
 Murid belajar dalam suasana kondusif, aktif dan
menyeronokkan
 BBM dapat disediakan dengan sempurna dan lengkap
 Isi pengajaran diselaraskan
OBJEKTIF
Samb.

 Menyediakan keperluan guru berkemahiran dan


berpengkhususan
 Memantapkan objektif pendidikan khas.

BILANGAN STESEN
 Sebanyak 14 buah stesen kemahiran mengikut komponen
/ mata pelajaran berasaskan 4 bidang di dalam kurikulum
pendidikan khas bermasalah pembelajaran
 2 unit home - based.
STESEN-STESEN KEMAHIRAN

1. BIDANG PENGURUSAN
KEHIDUPAN

2. BIDANG AKADEMIK BERFUNGSI


EMPAT(4)
BIDANG
3. BIDANG KEROHANIAN DAN
NILAI-NILAI MURNI

4. BIDANG SOSIAL, RIADAH


DAN KREATIF
BIDANG PENGURUSAN KEHIDUPAN

• Komponen Pengurusan Diri


• Komponen Kemahiran Manipulatif
• Komponen Pengurusan Tingkah
laku
• Komponen Kemahiran Hidup
BIDANG AKADEMIK BERFUNGSI

• Komponen Bahasa Melayu


• Komponen Matematik
• Komponen Bahasa Inggeris
• Komponen Multimedia
BIDANG KEROHANIAN DAN NILAI-
NILAI MURNI

3
• Komponen Pendidikan Agama
Islam
• Komponen Pendidikan Moral
1. BIDANG PENGURUSAN KEHIDUPAN

• Komponen Pendidikan Jasmani


• Komponen Pendidikan Seni
• Komponen Pendidikan Muzik,
Gerakan dan Drama.
• Komponen Sains, Sosial dan
Alam Sekitar
IMPLIKASI

 Pengubahsuaian ruang fizikal


 Keperluan Peralatan fizikal
 Bahan bantu mengajar P & P
 RPI disimpan di stesen
 Penataran Ilmu (pentadbir, guru, ibubapa)
PENGUBAHSUAIAN RUANG FIZIKAL

 Mengikut keperluan jumlah stesen


 Menyediakan stesen yang ditetapkan
 Satu setengah bay setiap stesen
 Dua buah home-based
 Rumusan
 Keperluan keseluruhan 6 buah kelas
biasa (ideal)
KEPERLUAN PERALATAN P & P

 Bahan yang lama ditukar


 Tambahan yang baru
 Dikumpul di stesen
KESIMPULA
N

 Wujud suasana P&P kondusif, aktif dan


menyeronokkan.
 Peningkatan prestasi dan kualiti murid dan
guru
 Pelaksanaan penuh komitmen
 Kerjasama semua pihak
KATEGORI
KANAK-KANAK BERMASALAH
PEMBELAJARAN

LOGO

UNIT PENDIDIKAN KHAS


KATEGORI-KATEGORI
www.thmemgallery.com

PINTAR CERDAS

LEMBAM (SLOW LEARNER)

AUTISME

SINDROM DOWN

SINDROM “CORNNELIA DE LANGE”

Company Logo
KATEGORI-KATEGORI
www.thmemgallery.com

CEREBRAL PALSY

EPILEPSI

HYPERAKTIF

HYPOAKTIF

MICROCEPHALY

Company Logo
PINTAR CERDAS

CIRI-CIRI
• DEFINISI
• Daya ingatan yang kuat,
TEXT TEXT
berfikir secara logik dan
Kanak-kanak yang maju perbendaharaan kata yang luas.
dalam pelajaran, dapat • Dapat mengaitkan pelajaran
menerima pelajaran lebih yang baru dengan yang lepas
awal dan cepat daripada • Dapat mencipta dan
kanak-kanak normal. mengeluarkan idea atau rekaan
Memerlukan program yang • Melihat barang-barang sebagai
berbeza daripada sekolah alatandan dapat menggunakan
dalam bentuk dua atau tiga
biasa
dimensi
LEMBAM (SLOW LEARNER)

CIRI-CIRI
• DEFINISI
• Sukar menerima arahan
TEXT TEXTsukukata
• Meninggalkan huruf,
Kanak-kanak yang tidak atau perkataan ketika membaca
boleh menggunakan dan menulis
kemahiran yang • Tulisan yang terlalu buruk dan
diperlukanuntuk membaca, sukar dibaca.
menulis dan mengira. • Daya ingatan yang rendah
Mereka memerlukan • Tidak berminat untuk belajar
pendekatan yang khusus
dan kaedah yang sesuai
dengan keupayaan mereka
AUTISME

CIRI-CIRI
• DEFINISI
• Suka meniru perkataan orang
TEXT TEXT
Masalah dalam komunikasi lain.
“verbal” dan “nonverbal”. • Suka mengelak dari bertentang
Keadaan ini menghalang kanak- mata.
kanak itu dari memiliki • Kepayahan menyesuaikan diri
pengetahuan tentang apa yang dengan kanak-kanak yang sama
dilihat, didengar ataupun yang usia
melibatkan deria-deria lain. Ini • Perasaan sayang yang
mengakibatkan masalah dalam melampau pada sesuatu objek
pergaulan, perhubungan dan • Tidak faham tentang makma
tingkahlaku mereka. “BAHAYA”
• Ada di antara mereka yang
boleh membuat sesuatu dengan
baik dan cepat
SINDROM “CORNELIA DE LANGE”

CIRI-CIRI
• DEFINISI
• Saiz kepala kecil (micro
TEXT TEXT
cephaly)
Apa dia “Cornelia De Lange” • Bulu kening yang lebat dan
bercantum di tengah
Tidak ada kriteria yang • Bulu mata panjang
menepati diagnosis • Hidung yang lebar dan
“Cornelia De Lange”. mendongak ke bawah
Terjadi sebelum bayi • Bulu roma yang panjang dan
dilahirkan. Ianya mungkin kasar
• Telinga ke bawah daripada
tidak dapat dikenalpasti
kanak-kanak normal
melainkan doktor pakar. • rahang yang tinggi dan
berlubang
SINDROM “CORNELIA DE LANGE”

Samb.
• Sawan
• Tahap
TEXTperkembangan lambat TEXT
• Percakapan lambat
• Jantung tidak sempurna
• Kaki, tangan dan jari yang melengkok
• Kaki / tangan / kaki kurang sempurna atau
tidak ada jari / lengan
CEREBRAL PALSY

CIRI-CIRI
• DEFINISI
• Pertuturan- tidak boleh
TEXT TEXT
mengeluarkan suara
Kerosakkan otak dan boleh • Tidak boleh berinteraksi atau
menjejaskan pengawalan mengeluarkan “babbling
otak. Seringkali terdapat sound”
ketegangan otot, kerencatan • Tidak faham apa yang
akal, persepsi yang kurang dipertuturkan
tepat, kecatatan penglihatan • Pengllihatan – julling atau
dan pendengaran pergerakkan bola mata yang
berterusan
• Kemungkinan mengalami ciri-
ciri terencat akal
EPILEPSI

CIRI-CIRI
• DEFINISI
• Tarik menyeluruh (Grand Mal)
TEXT Pesakit tiba-tibaTEXT
tegang,
Epilepsi atau sawan
menjerit, berhenti bernafas,
berpunca dari otak dan biru atau pucat dan mungkit
boleh berlaku sama ada di tergigit lidah.
sebahagian saraf otak atau
keseluruhan otak. Ia juga • Sawan Absence (tidak hadir)
disebabkan oleh jangkitan Pesakit tiba-tiba kelihatandiam,
lain seperti barah otak, mata terbuka luas atau terkelip-
ketumbuhan, kencing kelip. Selepas beberapa saat
manis, sakit buah pinggang sedar semula
kronik dan radang paru-paru
EPILEPSI (SAMB)

CIRI-CIRI
TEXT terhad (unclassified epilepsies)
• Sawan TEXT
Pesakit akan berada di alam sendiri,
mengalami perasaan seperti takut gelisah
dan khayal.
HYPERAKTIF DAN HYPOAKTIF

HYPERAKTIF HYPOAKTIF

CIRI-CIRI TEXT CIRI - CIRI TEXT


• Tidak mahu melakukan
• Jarang berdiam diri pergerakkan atau bergerak
• Selalu suka merayau-rayau dengan keadaan yang perlahan
• kerap jatuh • Suka mengasingkan diri
• Melakukan sesuatu yang • Adakalanya akan
menggangu orang lain menyembunyikan diri di tempat-
tempat yang tersorok seperti di
tepi almari atau bawah meja.
MICROCEPHALY

CIRI - CIRI
Kepala
• TEXT kecil TEXT
• Perkembangan motor yang baik
• Rencatan akal yang sederhana ke serius
MICROCEPHALY
www.thmemgallery.com

CIRI - CIRI
Kepala
• TEXT kecil TEXT
• Perkembangan motor yang baik
• Rencatan akal yang sederhana ke serius

Company Logo
PENDIDIKAN
INKLUSIF

LOGO

UNIT PENDIDIKAN KHAS


PENGENALAN DAN DEFINISI
www.thmemgallery.com

PENGENALAN DEFINISI
TEXT TEXT
Pendidikan Inklusif ialah Merupakan satu proses
satu konsep pendidikan memasukan pelajar secara
dimana ia mengintegrasikan fizikal, sosiologikal dan
pelajar yang mempunyai diberikan didikan mengikut
keperluan khas di sekolah keperluan masing-masing
biasa yang merangkumi
semuaaspek yang berkaitan
dengan pendidikan.

Company Logo
KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF
www.thmemgallery.com

• Suatu program pendidikan bagi murid dengan


keperluan khas mengikut aktiviti pengajran dan
TEXT
pembelajaran di dalam kelas dan sekolah biasaTEXT
bersama-sama dengan murid biasa.

• Guru biasa melaksanakan aktiviti pengajaran dan


pembelajaran dengan dibantu oleh Guru Pendidikan
Khas di mana ada keperluan.

• Aktiviti pengajaran dan pembelajran berpusat kepada


keperluan individu murid.

Company Logo
2 JENIS INKLUSIF
www.thmemgallery.com

Inklusif Penuh
• TEXT TEXT

• Inklusif Separuh

Company Logo
PENDIDIKAN INKLUSIF
www.thmemgallery.com

Di sekolah mana dilaksanakan ?


TEXT TEXT

• Di sekolah rendah dan menengah biasa


(sekolah kerajaan dansekolah bantuan
kerajaan)

Di kelas mana murid belajar ?

• Di kelas biasa dengan murid biasa / normal

Company Logo
Proses Pendaftaran Kanak-Kanak ke
Program Pendidikan Khas
www.thmemgallery.com

TEXT TEXT

Company Logo
LOGO