Anda di halaman 1dari 54

PEMBENTANGAN

NURSING
RESEARCH(NNRH 3122)
DI SEDIAKAN OLEH:
KUMPULAN 5

AHLI KUMPULAN
Crystal Alvia Muhitam
Ramlah Hj Malayu
Jessica Marin
Irmiati Pandarwan
Rinah Uligot
Raizah Kasim
Reney Joting
Rainah Gigong
Raimona Chin
Nuraqilah Murqhah

(BJ 2012-4537)
(BJ 2012-4564)
(BJ 2012-4483)
(BJ 2012-4482)
(BJ 2012-4565)
(BJ 2012-4563)
(BJ 2012-4510)
(BJ 2012-4507)
(BJ 2012-4506)
(BJ 2012-4556)

TAJUK RESEARCH
Impak kelas tutorial terhadap
pelatih Diploma Kejururawatan
Kolej Sains Kesihatan
Bersekutu Kota Kinabalu
semasa minggu praktikal.

Pendahuluan
Menurut Beck (2007) kelas tutorial
adalah satu kaedah yang digunakan
dalam pembelajaran dan membolehkan
pelatih berfikir secara sistematik
metakognitif [berfikir tentang pemikiran]
kuasa atau membolehkan pelajar belajar
untuk berfikir untuk diri sendiri, kolej
sains kesihatan bersekutu kota kinabalu
merupakan salah satu kolej yang
menggunakan kelas tutorial sebagai
inisiatif dalam kokurikulum.

Sambungan
Manakala untuk melahirkan jururawat
yang berpengetahuan dan
berkemahiran, kelas tutorial
diperlukan untuk menyampaikan
maklumat dari segi teori (ilmu
pengetahuan) dan kemahiran. Ini
telah di sokong oleh Wittmann,2007;
Lisko & ODell, 2010 dalam kajian
yang lalu.

PENGENALAN

Penyataan Masalah
Pelatih diploma kejururawatan
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu
Kota Kinabalu menyatakan
berasa penat dan tidak dapat
memberi tumpuan dalam kelas
tutorial. Namun kelas tutorial turut
dikatakan membantu dalam
meningkatkan prestasi akademik
dan kemahiran praktikal.

Oleh itu,timbul persoalan


menarik minat pengkaji untuk
mengkaji, adakah kelas
tutorial memberi kesan positif
atau negatif kepada pelatih
diploma kejururawatan Kolej
Sains Kesihatan Bersekutu
Kota Kinabalu semasa minggu
praktikal.

Tujuan Kajian
Mengenalpasti impak kelas
tutorial yang diadakan pada
minggu praktikal terhadap
pelatih Diploma
Kejururawatan dari aspek
fizikal,mental dan sosial.

Objektif Kajian
Objektif Am
Mengenalpasti impak kelas
tutorial terhadap pelatih
diploma kejururawatan kolej
sains kesihatan bersekutu
kota kinabalu semasa minggu
praktikal.

Objektif Spesifik
Mengenalpasti kesan positif kelas
tutorial terhadap pelatih diploma
kejururawatan kolej sain kesihatan
bersekutu kota kinabalu.
Mengenalpasti kesan negatif kelas
tutorial terhadap pelatih diploma
kejururawatan kolej sains kesihatan
bersekutu kota kinabalu.

KEPENTINGAN KAJIAN
PELATIH
KEJURURAWATAN
Pelatih dapat
meningkatkan kualiti
pembelajaran
sebagai persediaan
sebelum peperiksaan
di samping
menambah
pemahaman dalam
subjek yang di
pelajari

PROFESSION

ORGANISASI

Memberi kesedaran
kepada pelatih
tentang kebaikan
kelas tutorial serta
dapat
mengaplikasikan
teori yang diajar di
kelas semasa berada
di penempatan
klinikal seterusnya
mengasah minda
pelatih dengan latih
tubi serta tugasan
yang diberikan.

Membantu pengajar
mengenalpasti kesan
positif dan kesan negatif
kelas tutorial
yang diberikan untuk
membantu dalam
menambahbaikkan
teknik pengajaran dan
pembelajaran. Di
samping itu,pengajar
dapat mempraktikkan
kaedah kelas tutorial ini
sebagai medan
pengajaran yang
relevan serta intensif.

Istilah Dan Definisi


1. Kajian
Kegiatan ( usaha, proses ) mengkaji tentang
sesuatu isu berdasarkan data, maklumat
dan sebagainya secara terperinci yang
dikumpulkan dalam jangka masa tertentu.

Baharom, N. (2005)
2. Impak
Kesan yang ketara, dampak.

Baharom, N. (2005)

3. Tutorial
Kelas perbincangan yang diadakan
dengan bimbingan seorang tutor.
Baharom, N. (2005)
4. Praktikal
Melibatkan atau berkaitan dengan
pengalaman atau penggunaan
sebenar, bukan teoretikal.
Baharom, N. (2005

5. Jururawat pelatih
Orang yang sedang menerima
latihan kejururawatan selama tiga
tahun
Baharom, N. (2005)
6. KSKB
Kolej sains kesihatan Bersekutu.
Sebuah institusi pengajian yang di
anjurkan oleh kementerian kesihatan
Malaysia.

7. Positif
Pasti, tegas, tentu, tetap. Memperlihatkan
(mengemukakan,menekankan ,dan sebagainya)
sesuatu yang baik atau sesuatu yang
mendatangkan manfaat dan sebagainya.
Baharom, N. (2005)
8. Negatif
Pernyataan tidak atau bukan, tidak setuju,ingkar.
Tidak mempunyai nilai, ciri, kualiti dan
sebagainya yang membina ( meyakinkan,
bersemangat, pasti ). cenderung membawa
kesan atau pengaruh yang tidak elok.
Baharom, N. (2005)

Literature Review

A.Kajian Lampau Impak Positif


Kelas Tutorial Terhadap Pelajar
Kelas tutorial memainkan peranan penting
dalam meningkatkan pencapaian akademik
pelajar. Ini dapat dibuktikan melalui kajian
Azizi Y. (2010) dimana kelas tutorial dapat
membantu pelajar dalam pelajaran
terutama dari segi memperbaiki dan
meningkatkan keputusan mereka. Menurut
Mohamad S.S (2005), berbincang dalam
kumpulan merupakan kaedah yang amat
berkesan untuk membantu setiap pelajar
mencapai kecemerlangan akademik.

Selain itu, penerapan nilai moral


ketika sesi tutorial juga dapat
meningkatkan sahsiah diri pelajar. Ini
dibuktikan oleh kajian Ahmad M.I,
(2007) dimana aktiviti dan kegiatan
dalam pembelajaran dapat
menangani sikap-sikap negatif dalam
kalangan pelajar, disamping dapat
meningkatkan semangat pelajar
dalam membina sahsiah diri.

B. Kajian Lampau Impak Negatif Kelas


Tutorial Terhadap Pelajar
Perasaan penat akan mempengaruhi
persiapan pelatih untuk menghadiri kelas
tutorial semasa minggu praktikal. Hal ini
disokong oleh kajian Muhd A.A.J, (2006)
dimana pelatih mesti membuat persediaanpersediaan yang diperlukan sama ada dari
segi fizikal dan mental sebelum memulakan
sesi pembelajaran.

Semasa minggu praktikal, pengurusan masa


pelajar juga akan terganggu dan ini biasanya
berkait rapat dengan aktiviti seharian yang
semakin padat apabila menghadiri kelas tutorial.
Muhd A.A.J, (2006) menyatakan pengurusan
masa merupakan aspek yang amat penting
dalam kehidupan terutama pelajar untuk
mencapai kecemerlangan dalam akademik.
Selain itu, Shafina M. (2012) juga menyatakan
sekiranya kegiatan kehidupan tidak
diseimbangkan pelajar mungkin tidak mempunyai
masa yang cukup untuk belajar.

Reka bentuk kajian


dan Metodologi
Reka bentuk kajian.
Populasi dan persampelan
Pengumpulan data dan alat kajian.

Reka Bentuk Kajian


Kajian ini berbentuk Non-experimental
quantitative dan menggunakan
Convenience Sampling.

Populasi dan persampelan


Lokasi
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kota
Kinabalu, Sabah.

Populasi
Populasi kajian adalah seramai 728
Pelatih Diploma Kejururawatan,
melibatkan pelatih Diploma
Kejururawatan semester 2 sehingga
semester 6 dan tidak termasuk pelatih
semester 1.

Sampel
70 orang responden dipilih iaitu 14
orang Pelatih daripada setiap semester
yang dipilih menggunakan Convenience
Sampling.
Iaitu 10% daripada populasi, tidak
termasuk pelatih semester 1 dan
responden pilot study seramai 18 orang.
Sisihan persampelan ialah 0.096 ( jika <
0.05, penyelarsan perlu dilakukan).

Pemboleh ubah
Independent variable ialah Kelas Tutorial.
Dependent variable adalah pelatih
Diploma Kejururawatan.

Pengumpulan Data dan


Alatan Kajian
Alatan Kajian
Kaedah questionnaire iaitu borang soal selidik
pen and paper. Borang soal selidik ini terdiri
daripada tiga bahagian iaitu:
Bahagian A: Data demografik
Bahagian B: Impak positif kelas tutorial
Bahagian C: Impak negatif kelas tutorial
Menggunakan skala likert dengan skala jawapan
Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat
Tidak Setuju.

Pilot Study
18 orang pelatih Diploma Kejururawatan Tahun
2 Semester 1 dipilih iaitu 10% daripada saiz
populasi 175 pelatih.
Menilai kesesuaian soalan kajian
(questionnaire) serta menilai keberkesanan
teknik analisis kajian yang digunakan dalam
kajian sebenar.
Kajian ini dijalankan sebelum kajian sebenar
berlangsung. Semua responden yang telah
mengikuti pilot study adalah dikecualikan
daripada menyertai kajian sebenar.

Data Analysis and


Interpretation of Data

Data Analisis Dan Intepretasi Data


Data dianalisis menggunakan
Statistical Package For Social
Science(SPSS) edisi 22.0

Hasil data analisis menggunakan


spss

Peratusan tertinggi
Peratusan terendah

DATA
DEMOGRAFIK
RESPONDEN

Jantina
Responden

Umur Responden
Taraf Pendidikan
Responden

PERATUS (%)
Jantina

4.3%

95.7%

Umur (Tahun)

< 20

21-25

>25

28.6% 67.1%

4.3%

Taraf Pendidikan

SPM

SPTM

DIPLOMA

58.6%

30.0%

11.4%

Peratus tertinggi
Peratus terendah

PERATUS (%)
IMPAK POSITIF KELAS TUTORIAL

SANG
AT
TIDAK
SETUJ
U

SANGAT
SETUJU

SETUJ
U

TIDAK
SETUJU

Ulang kaji lebih berkesan semasa tutorial

11.4

58.6

27.1

2.9

berpeluang membuat perbincangan kumpulan


semasa tutorial

7.1

62.9

27.1

2.9

tutorial membantu dalam meningkatkan


prestasi akademik

12.9

68.6

15.7

2.9

lebih memahami subjek dipelajari semasa


tutorial

11.4

64.3

21.4

2.9

Masa diisi dengan lebih berfaedah apabila


menghadiri tutorial

12.9

60.0

22.9

4.3

bersedia dari segi mental dan fizikal untuk


menghadiri tutorial

2.9

35.7

55.7

5.7

tutorial dapat membantu dalam meningkatkan


skill praktikal

11.4

62.9

21.4

4.3

tutorial dapat meningkatkan sahsiah diri

2.9

65.7

27.1

4.3

Carta 4.3.3 menunjukkan sebanyak 12.9% responden


sangat bersetuju dan sebanyak 68.6% responden pula
bersetuju bahawa tutorial membantu dalam
meningkatkan prestasi akademik. Manakala 15.7%
responden tidak bersetuju dan 2.9% responden sangat
tidak bersetuju dengan penyataan ini.

Peratus tertinggi
Peratus terendah

PERATUS (%)

IMPAK NEGATIF KELAS TUTORIAL

SANGA
T
TIDAK
SETUJ
U

SANGA
T
SETUJU

SETU
JU

TIDAK
SETUJU

12.9

51.4

35.7

0.0

Kelas tutorial membebankan

7.1

32.9

58.6

1.4

Merasa penat untuk membuat persiapan ke kelas tutorial


semasa penempatan klinikal

22.9

54.3

22.9

0.0

11.4

30.0

54.3

4.3

2.9

14.3

77.1

5.7

teknik pembelajaran tutorial bercanggah dengan


kebiasaan teknik pembelajaran menyebabkan saya tidak
dapat mengikuti pembelajaran tutorial

10.0

22.9

65.7

1.4

tidak melibatkan diri sepenuhnya semasa tutorial kerana


tiada tumpuan

11.4

44.3

42.9

1.4

Kelas tutorial menyebabkan aktiviti harian semakin padat


menyebabkan pengurusan masa terganggu

21.4

45.7

28.6

4.3

Kelas tutorial menganggu masa rehat

pembelajaran tajuk yang berulang menyebabkan berasa


bosan.
pembelajaran tajuk yang berulang tidak menambah
pengetahuan

Carta 4.4.2 diatas menunjukkan penyataan tutorial membebankan.


Sebanyak 7.1% responden daripada jumlah keseluruhan responden
sangat bersetuju bahawa menghadiri kelas tutorial semasa minggu klinikal
membebankan mereka dan sebanyak 32.9% responden pula setuju
dengan pernyataan ini, manakala sebanyak 58.6% responden yang tidak
bersetuju dan 1.4% responden yang sangat tidak bersetuju tutorial
membebankan.

Perbincangan Hasil Kajian


i. Data Demografik (Bahagian A)
Umur responden
Hasil daripada kajian mendapati 28.6% responden terdiri
daripada lingkungan umur <20 tahun. Manakala 67.1%
responden adalah dari lingkungan umur 21-24 tahun dan
4.3% responden terdiri daripada lingkungan umur 25> tahun.
Ini menunjukkan responden yang terbanyak dalam kajian ini
adalah pada lingkungan umur 21-24 tahun.

Jantina responden
Hasil penyelidikan mendapati seramai 95.7% responden
adalah terdiri daripada perempuan dan 4.3% responden
adalah terdiri daripada lelaki. Ini seterusnya menunjukkan
jantina responden terbanyak adalah perempuan.

Taraf pendidikan
Melalui hasil penyelidikan pengkaji mendapati seramai 58.6%
responden adalah berpendidikan SPM, 30.6% responden
berpendidikan STPM dan 11.4% responden mempunyai kelulusan
diploma. Ini menunjukkan bilangan terbanyak responden adalah yang
mempunyai taraf pendidikan SPM.

ii. Impak Positif (Bahagian B)


Bahagian ini membincangkan tentang persepsi pelatih tentang impak
positif kelas tutorial terhadap pelatih. Kelas tutorial semasa minggu
praktikal membuatkan aktiviti mengulangkaji lebih berkesan dimana Kelas
tutorial juga dikatakan dapat memberi peluang kepada pelatih untuk
membuat perbincangan kumpulan dimana 62.9% responden bersetuju dan
27.1% tidak bersetuju. Ini seperti dikatakan oleh Mohamad S.S, (2005),
berbincang dalam kumpulan merupakan kaedah yang amat berkesan
dalam membantu setiap pelajar mencapai kecermerlangan akademik.
Maka dengan itu kelas tutorial dapat membantu dalam meningkatkan
prestasi pelatih di mana seramai 68.6% responden bersetuju dan 15.7%
responden tidak setuju. Seperti yang dinyatakan oleh Azizi Y. (2010)
dimana kelas tutorial dapat membantu pelajar dalam pelajaran terutama
dari segi memperbaiki dan meningkatkan keputusan mereka.

Sambungan.. Impak Positif (Bahagian B)


Selain itu, 64.3% responden bersetuju dan 41.4% sangat
setuju bahawa kelas tutorial dapat membantu pelatih lebih
memahami sesuatu subjek pelajaran jika pengajar
memberi soalan berulang mengenai subjek dimana secara
tidak langsung dapat meningkatkan ingatan mereka
terhadap subjek tersebut. Menurut Aminudin M. (2007),
latihan yang banyak dan berulang kali dapat memberi
kesan kepada kecemerlangan peperiksaan yang
sebenarnya.
Sebanyak 60.0% responden bersetuju dan 22.9% tidak
setuju bahawa dengan adanya kelas tutorial ini pelatih
dapat mengisi masa dengan lebih berfaedah dengan
mengulangkaji pelajaran sebagai persediaan menghadapi
minggu peperiksaan.

Sambungan.. Impak Positif (Bahagian B)


Dengan adanya kelas tutorial ini, pelatih dapat meningkatkan skill
praktikal mereka dimana pengajaran dan perbincangan teori
mengenai prosedur kejururawatan dapat dilakukan,dimana 62.9%
responden setuju dan 21.4% responden tidak setuju. Pembentukan
sahsiah diri pelatih juga dapat dilakukan melalui nilai moral yang
diterapkan semasa pengajaran tutorial,dimana 65.7% responden
setuju dan 27.1% tidak setuju. Menurut Ahmad M.I, (2007) aktiviti
dan kegiatan dalam pembelajaran dapat menangani sikap-sikap
negatif di kalangan pelajar, disamping dapat meningkatkan
semangat pelajar dalam membina sahsiah diri. Namun untuk
menghadiri kelas tutorial ini pelatih harus sentiasa bersedia dari
segi mental dan fizikal, 55.7% responden mengatakan tidak
bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadiri kelas tutorial
dan 35.7% mengatakan sentiasa bersedia untuk menghadiri kelas
tutorial. Menurut Ahmad (2005) keadaan umum fizikal dan
kecergasan tubuh dapat mempengaruhi semangat dan minat dalam
mengikuti pelajaran.

iii. Impak Negatif (Bahagian C)


Bahagian ini membincangkan tentang persepsi pelatih Kolej
Sains Kesihatan Bersekutu Kota Kinabalu terhadap impak
negatif kelas tutorial dijalankan semasa sesi praktikal. Hasil
kajian menunjukkan 55.7% responden bersetuju bahawa kelas
tutorial menganggu masa rehat pelatih. Manakala majoriti pelatih
juga bersetuju bahawa mereka penat untuk membuat persiapan
ke kelas tutorial iaitu 54.3%. Menurut Muhd A.A.J, (2006) pelatih
mesti membuat persediaan-persediaan yang diperlukan sama
ada dari segi fizikal dan mental sebelum memulakan sesi
pembelajaran. Disamping itu 45.7% responden bersetuju
bahawa adanya kelas tutorial semasa praktikal menyebabkan
pengurusan masa mereka terganggu. Muhd A.A.J, (2006)
menyatakan pengurusan masa merupakan aspek yang amat
penting dalam kehidupan terutama pelajar untuk mencapai
kecemerlangan dalam akademik. Manakala 44.3% responden
setuju bahawa pelatih tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya
kerana tiada tumpuan.

Limitasi Kajian
I. Masa tidak mencukupi untuk
menjalankan kajian ini dengan lebih
terperinci.
II. Pengetahuan pengkaji yang terhad.
III. Kesukaran mencari bahan yang
mencukupi.

IMPLIKASI
PELATIH JURURAWAT
Hasil kajian diperolehi
menunjukkan bahawa
impak kelas tutorial
memberi lebih kesan
positif kepada pelatih
berbanding dangan
kesan negatif,
terutamanya pada
waktu terdekat
peperiksaan agar
pelatih dapat melatih
tubi serta membuat
persediaan sebelum
menduduki
peperiksaan. Ini juga
membolehkan pelatih
jururawat dapat
peningkatkan prestasi
dalam kelas dan
meningkatkan PNGS .

ORGANISASI
Hasil kajian yang
telah diperolehi
mendapati para
pengajar perlu
meneruskan kelas
tutorial kepada
pelatih semasa
minggu praktikal
untuk meningkatkan
lagi prestasi pelatih
dalam peperiksaan
kerana terdapat
banyak kesan positif
yang di perolehi oleh
pelatih itu sendiri.

PROFESION
Hasil kajian mendapati
bahawa kelas tutorial
dapat meningkatkan
pengetahuan pelatih
tentang subjek yang
dipelajari terutama
dalam kejururawatan
yang mana ia dapat
diaplikasikan dalam
perawatan kepada
pesakit semasa berada
di wad. Ini dapat
melahirkan jururawat
yang berkemahiran
dan berpengetahuan
dalam memberikan
perawatan yang
optima.

CADANGAN
1. Jururawat pelatih

Pengkaji ingin
mencadangkan agar
pelatih
mengaplikasikan kelas
tutorial dalam
memperbaiki gred
akan datang dengan
membuat perancangan
dan persediaan untuk
tutorial dan praktikal
dalam mencapai
matlamat pelatih
sendiri.

2. Organisasi

Mencadangkan agar pihak kolej


menyediakan pelan pengajaran dan
pembelajaran yang menarik minat pelatih
untuk menghadiri kelas tutorial seperti sesi
demonstrasi, sesi soal jawab dan
penggunaan alat-alat bantuan mengajar
dalam pembelajaran.
Mencadangkan agar pihak kolej membuat
kelas tutorial 2 kali seminggu bagi
membolehkan pelatih berpeluang
mengulangkaji pelajaran mengikut cara
mereka sendiri disamping dapat
menggunakan masa terluang untuk
merehatkan minda mereka selepas praktikal.

Sambungan..cadangan

CADANGAN
3. Kajian selanjutnya
Pengkaji mencadangkan agar kajian seterusnya
yang berkaitan dengan impak kelas tutorial
semasa minggu praktikal dilaksanakan
menggunakan kajian experimental agar kajian
lebih mendalam dan terperinci dapat dilakukan.
Disamping itu, hasil kajian tersebut dapat
dijadikan sebagai perbandingan di antara kajian
yang telah dilakukan dengan kajian yang akan
datang.

Kesimpulan
Melalui hasil kajian yang diperolehi,
pengkaji dapat mengenalpasti kesan
negatif dan kesan positif kelas tutorial
terhadap pelatih Diploma Kejururawatan
semasa minggu praktikal dan mendapati
kesan tutorial lebih membawa kesan positif
kepada pelajar dan cuma sedikit kesan
negatif.

Rujukan
Abdul Jabar, M.A., 2006. Siri Motivasi dan
Kecemerlangan Utusan Cemerlang Gemilang &
Terbilang,: Saya berada dalam keadaan bersedia
untuk belajar, p.19.
Abd.Razak, A.Z., dan Azman, N., Stail Berfikir dan
stail pembelajaran pelajar jururawat : SATU KAJIAN
KES DI KOLEJ JURURAWAT MURNI.AJTLHE
Vol.4,No.1,Jan 2012,14-31. Available at:
<http://www.ukm.my/jtlhe/pdf/2%20ATJHE66.pdf>
[Accessed 16 July 2014]
Amir, R., 2007. Stail Berfikir, Stail Pengajaran dan
Stail Pembelajaran Pensyarah dan Pelajar UKM.
Ijazah Kedoktoran Fakulti Pendidikan: UKM Bangi.

Rujukan
Amir. R., Rahman, S., Muhammad, T.A., dan Badusah,
J., 2007. Stail Berfikir Pelajar Kejuruteraan: Kesesuaian
Stail Dengan Bidang Pengajian. Seminar Pendidikan
Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan
Malaysia.
Arshad, M., 2004. Tuisyen - Amalan Dalam Sistem
Pendidikan. Utusan Malaysia, 26 Januari.
Baharom, N., 2005. Kamus Dewan Edisi keempat.

Rujukan
Dunn, R., and Dunn, K., 1995.Teaching students
through their individual learning Styles.Reston VA:
Reston Publishing.
Dunn, R., and Biggs, S., 1995. A meta-analtic
validation of the Dunn and Dunn model of learning
style preference Jurnal of Educational Research,
88(6), pp. 353-362
Grasha, A. F. 1996.Teaching With Style: A
Practical Guide to Enhancing Learning by
Understanding Teaching and Learning Style.
Pittsburgh: Alliance Publishers.

Rujukan
Halili, S.H.,Sulaiman, S. dan Abd.Rashid, M.R., 2011.
Keberkesanan Proses Pembelajaran Menggunakan
Teknologi Sidang Video,The Effectiveness of Learning
Process Using Video Conferencing Technology,Jurnal
Pendidikan Malaysia 36(1)(2011) : pp. 55-56
Ismail, A.M., 2007. Jati Diri Seorang Pelajar : Interaksi
dan Amalannya. Shah Alam: Karisma Publication Sdn
Bhd. 2, p. 44-45.
Lim, N.L., dan Awang, M.I., 2013. Faktor Guru,ibubapa
dan rakan-rakan dengan amalan tuisyen pelajar : satu
tinjauan awal [PDF]. Available at :
<http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/listseminar/medc201
2/pdf/84.pdf> [Accessed 18 July 2014]

Rujukan
Lum, K.M., dan Loke, P.M., 2012. Stress dalam
Kalangan Pelajar. 6r4-pa.blogspot, [blog] 9th
August. Available at: <http://6r4pa.blogspot.com/2012/08/09/stres-dalamkalangan-pelajar-by-lum-ka.html> [Accessed 14
July 2014].
Mansur, A., (2007).Peranan tuisyen perlu di
perluaskan.Available at :

<http://www.hmetro.com.my/myMetro/.../Perananp
usattuisye> [Accessed 14 July 2014]
Mohamed Nor, K., 2006. Belajar Teknik Belajar,
pp.133-134

Rujukan
Rogers, K.M.A., 2009.A preliminary investigation and
analysis of student learning style preferences in further
and higher education. Journal of futher and higher
education. 33(1). 13-21.

Sabran, M.S., Siri Motivasi dan kecermerlangan


Utusan,Rahsia Kecermerlangan Akademik Rahsia 6,
perbincangan kumpulan p.58
Selye, H., 2013. Stress without Distress. 2nd ed. New
York: Lippincott Williams & Wilkins.

Rujukan
Sims, R., and Sims, S., 2006. Learning Styles and
Learning: A Key to Meeting the Accountability Demands in
Education. Hauppage. NY: Nova Publishers
Terry, D., 2010. What Can I Get Out Of
Tutorials.Available at :
<http://www.curtin.edu.au/learningfortomorrow/festivalof-learning.cfm> [Accessed 21 July 2014]
Wittman, P., 2007. Promoting reflection In groups of
Diverse Nursing Students. Nursing Eduction.
Philadelphia: Davis.

Rujukan
Yahaya, A., dan Hii, C.H., 2010.Persepsi pelajar
tingkatan 4 terhadap keberkesanan kelas
Tambahan di Sekolah [PDF]. Available at:
<http://eprints.utm.my/2402/> [Accessed 14 July
2014]
Zulkarnain, Z., Saim, M., dan Abd Talib, R., 2011.
Hubungan Antara Minat, Sikap Dengan
Pencapaian Pelajar Dalam Kursus CC301Quantity Measurement,Kajian Literatur. Available
at :
<http://www.polipd.edu.my/v3/sites/default/.../1Edu
Sem12.p> [ Accessed 16 July 2014]