Anda di halaman 1dari 52

TOPIK 3: PERKEMBANGAN ISI-

ISU REMAJA DI DALAM BILIK


DARJAH
Pengenalan
•Perubahan yang dilalui oleh seorang
remaja sering kali memberi kesan kepada
aktiviti mereka sebagai pelajar dalam
bilik darjah

•Oleh itu, guru memainkan peranan


penting dalam membantu pelajar tersebut
Perkembangan isu-
isu remaja di dalam
bilik darjah

bahas tingk
a ah
emosi
laku
• kecacatan
bahasa • salahlaku
a)Ciri • kemurungan • masalah disiplin
b)Punca • kebimbangan • kelangsangan
c)Kesan
Kaedah menangani Kaedah menangani
Kaedah menangani
3.1 Kecelaruan Bahasa
Bahasa

Definisi bahasa

• (Feldman,2005) : Sebagai penghantaran dan


penerimaan maklumat menerusi simbol yang
tersusun mengikut percaturan tertentu
• (Cohen, 2001) : Konsep bahasa mencakupi
kemahiran mengaitkan ayat untuk dijadikan
cerita yang bermakna, faham akan bahasa
badan serta peraturan sosial dan budaya untuk
berhubung dengan masyarakat
Peranan bahasa

• sebagai alat perhubungan dan


penyatuan masyarakat
• membina dan memperoleh dan
menerapkan ilmu pengetahuan yang
dipelajari
• dalam konteks psikologi, bahasa
digunakan untuk mengawal tingkah
laku san emosi orang lain dan diri
sendiri
3.1.1 Jenis Kecacatan Bahasa

a)Lambat berbahasa (language delay) :


misalnya kanak-kanak

b)Kecelaruan bahasa :
• Kecacatan dari segi pemahaman dan
penggunaan bahasa dalam bentuk
pertuturan, penulisan dan simbol
• Mencakupi kecacatan bahasa dari segi
fonologi, morfologi, sintaksis, semantik
dan prakmatik
• Masalahnya lebih berat
• Punca
• Faktor biologi :
a)Pesakit sindrom down yang kurang
kemampuan dari segi fonologi dan prakmatik
b)Pesakit Fragile X yang kurang ekspresi dalam
pengucapan dan mempunyai masalah dalam
pragmatik
• Kecacatan pertuturan :
a)Salah sebutan
b)Kacacatan suara
c)gagap
Fonologi : kajian tentang bunyi sebutan

Semantik : kajian tentang makna kata dan ayat

Morfologi : kajian tentang pembentukan kata

Sintaksis : kajian tentang pembentukan kata

Pragmatik : ilmu praktikal tentang cara menggunakan


bahasa untuk komunikasi

Pengkisahan : kemahiran berbual, bercerita, menerangkan


atau menghuraikan sesuatu

Kemahiran mendengar : kemahiran mengingat dan


menganalisis maklumat lisan
3.1.2 Simptom kecacatan bahasa dan
kecelaruan psikologi

•( Cohen, 2001 ) Kanak-kanak dan remaja yang


mengalami masalah kecelaruan psikologi
biasanya menunjukkan kecacatan bahasa
•Justeru mudah dikesan oleh ibubapa di rumah
ataupun guru di dalam kelas
• Contoh :
a)Pelajar tidak mendengar semasa berbual

b)Tidak patuh apabila diarahkan

c)Cenderung untuk bercakap banyak

d)Suka menyampuk

e)Memberi jawapan sebelum mendengar


keseluruhan soalan
Contoh (samb.)
f) Masalah kebimbangan yang keterlaluan/gementar
untuk bercakap di hadapan khalayak ramai

g) Sensitif pada kritikan dan penilaian negatif

h) Pelajar yang mengalami oppositional defiant


disorder kerap kali enggan patuh pada arahan
orang yang lebih dewasa
3.1.3 Kesan kecacatan bahasa

• Kecacatan bahasa akan meninggalkan kesan


yang besar kepada kehidupan manusia
• (Reed, 2005) Kesan negatif kecacatan bahasa
boleh dilihat dari aspek sosial, akademik,
ekonomi dan kelakuan
• Kesan utama :
a)Gangguan terhadap hubungan peribadi dan
kemasyarakatan
b)Sukar memahami orang lain dan sukar juga
orang lain memahami mereka (interaksi sosial
sukar dicapai)
Kesan utama (samb.)
c) Bagi pelajar, sukar untuk mencapai
kecermelangan dalam bidang akademik.
Akibatnya ramai yang tercicr dalam
persekolahan menyebabkan pemilihan
kerjaya mereka terbatas dan seterusnya akan
mempengaruhi kedudukan ekonomi mereka
pada masa hadapan
d) Terlibat dalam kes disiplin, salah laku dan
penyalahgunaan bahan-bahan terlarang
seperti rokok, arak dan dadah
3.1.4 Ciri-ciri Umum Remaja Yang Bermasalah
Kecacatan Bahasa
•Menurut REED(2005)
Tidak dapat mengingat maklumat yang diberitahu di
dalam kelas.
Tidak mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran
dan pengajaran serta kerja berkumpulan.
Tidak mendengar guru mengajar.
Tidak dapat memberikan makna atau menggunakan
kata dengan betul.
Tidak berupaya untuk belajar daripada soalan yang
ditanya oleh pelajar lain.
Tidak pandai menjalin hubungan yang baik dengan
rakan.
Tidak dapat menyiapkan tugas dalam masa yang
ditetapkan.
• Menurut OWENS(2004)
• Susah memahami dan mematuhi arahan.
• Sukar menggunakan bahasa untuk keperluan harian.
• Berkelakuan kasar dalam hubungan sosial.
• Mempunyai masalah untuk bertutur dengan berkesan.
• Tidak pandai menyusun idea lisan dan tulisan.
• Tidak memahami jenaka dan ulasan yang tersirat.
• Tidak mampu mentafsir emosi atau meramal hasrat orang
lain.
• Memberikan tindak balas yang tidak sesuai terhadap
soalan.
3.1.5 Penilaian Kecacatan Bahasa
•REED (2005), pelajar akan diletakkan di bawah
pemerhatian saintifik dan temu bual secara saintifik akan
dijalankan.
•Seterusnya, penilaian dibuat dengan alat saringan ujian
bahasa seperti Clinical Evaluation of Language
Fundamentals Screening Test oleh Semel, Wiig, secord
(1996).
•Ujian saringan akan diikuti dengan alat ujian piawai
seperti Comprehensive Test of Phonological Processing
oleh Wagner, Torgesen dan Rashotte (1999) serta Oral
and Written Language Scales oleh Carrow-Woolfolk
(1996).
3.1.6 Punca Kecacatan Bahasa Dan Kaedah
Menanganinya
1.Terencat akal
Ciri-ciri bahasa:
-Perbendaharaan kata lambat berkembang.
-Hanya mampu membina ayat mudah dan pendek
-Sebutan mirip kepada perkembangan kanak-kanak
prasekolah.
-Lemah dari segi kefahaman dan pengulangan bahasa.
Teknik mengatasi:
-Penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk visual dan
audio.
-Menekankan kepada perbezaan dan persamaan kata.
-Kaedah pengulangan bahan pengajaran , perkaitan dan teknik
mengingat dapat digunakan untuk meningkatkan ingatan
jangka pendek.
2. Ketidakmampuan belajar bahasa
Ciri-ciri bahasa:
-Susah untuk menjawab soalan.
-Bermasalah dalam memahami definisi dan bahasa
tersirat.
-Sukar memahami ayat negatif dan pasif.
-Tidak konsisten dalam sebutan
-Sukar membezakan huruf atau bunyi kata yang lebih
kurang sama.

Teknik mengatasinya:

-Mengurangkan rangsangan yang tidak diperlukan.


-Alat bantu mengajar visual dan fizikal.
3. Kecacatan bahasa khusus
Ciri-ciri pelajar:
-Percakapan seperti kanak-kanak.
-Kurang fleksibel dalam menyampaikan maklumat.
-Memberikan maklum balas yang tidak sesuai untuk tajuk
perbincangan.
-Penceritaan kurang lengkap.
-Perkembangan perbendaharaan kata yang lambat.
-Kurang mampu membuat huraian.

Teknik mengatasinya:
-Menamakan huruf dan objek.
-Menggunakan lagu sebagai alat untuk mengingat.
-Menggunakan bahasa isyarat untuk mengingat.
-Melakonkan atau melagukan gambar.
-Mengelompok kata dan objek.
4. Pengabaian dan penderaan
Ciri-ciri bahasa:
• Lemah dari segi kemahiran berbual.
• Mengelak untuk berbincang tentang
perasaan.
• Berbual untuk tempoh yang singkat sahaja.
• Perbendaharaan kata untuk menghuraikan
perasaan terhad.
• Lebih kerap menggunakan ayat mudah atau
pendek.
• Mempunyai masalah kefahaman bahan lisan
dan pembacaan.
Teknik mengatasinya:
Owen(2004)
• Mengenal pasti punca serta menyelesaikan kes
pengabaian dan penderaan.
• Menggalakkan mereka untuk berinteraksi dan
berkomunikasi dengan rakan sebaya.
• Perlu dilatih untuk peka dengan rangsangan.
• Galakan untuk berkongsi masalah dan meluahkan
perasaan.
Cohen(2001)
4 jenis intervensi:
• Meningkatkan kemahiran sosial pelajar.
• Penghapusan tingkah laku bermasalah
di dalam kelas.
• Terapi mainan.
• Terapi keluarga.
Reed(2005)
• Mengajarkan kemahiran dan strategi
untuk belajar bahasa.
• Memberikan ganjaran sewajarnya
jika pelajar menunjukkan
peningkatan dalam kemahiran
berbahasa.
Garis panduan lain dari Owens(2004)
• Bercakap dengan anak-anak tentang hal-hal yang
mereka suka dan berkongsi keseronokan mereka.
• Elakkan bertanya terlalu banyak soalan.
• Galakkan anak-anak untuk bertanya dan jawablah
soalan mereka dengan jujur dan terbuka.
• Gunakan intonasi yang lembut dan masukkan unsur
lawak jenaka.
• Jangan menghakimi atau mertertawakan kanak-
kanak kerana mereka tidak lagi mahu bercakap.
• Berikan masa yang cukup untuk mereka
memberikan tindak balas.
• Hormati mereka dengan jangan
menyampuk ketika mereka sedang
bercakap.
• Galakkan mereka untuk terlibat dalam
perbualan dengan orang lain dan dengar
idea mereka.
• Terima mereka dan kemampuan mereka
berbahasa seadanya.
3.2 Kecelaruan Emosi
• Remaja merupakan satu tempoh peralihan
yang penuh dengan cabaran dan dugaan.

• Cabaran dan dugaan kadangkala


menimbulkan perasaan negatif.

• Perkara ini sebenarnya adalah perkara biasa.

• Namun begitu, jika terlalu lama dibiarkan


hingga menganggu kehidupan sosial mereka
akan membuatkan mereka mengalami
kecelaruan emosi.
Kecelaruan
emosi

Kemurung
Kebimbangan
an
3.2.1 Kemurungan
• Kadar kemurungan meningkat dua kali
ganda pada zaman dari kanak-kanak dan
akan meningkat lagi apabila menjadi
dewasa(Robert, 1997)

• Kanak-kanak dan remaja yang murung


biasanya tidak mahu berkongsi masalah
dan lebih banyak mendiamkan diri.

• Ini menyukarkan kita untuk menjejaki


pelajar yang mengalami kemurungan
Faktor
Kemurungan
• Ibu bapa
sendiri
yang
• mengalami
mengalam
pengalaman
i
lampau yang
kemurung
• individu yang negatif
an
sering •Cth- kematian,
dikenakan dirogol, ibu bapa
hukuman, bercerai dll
kurang (Robert dan
mendapat Bishop, 2005)
perhatian dan
Ciri-ciri Individu Yang
Mengalami
Kemurungan

•Selalu fikir •Sedih yang •Tidak suka


ingin keterlaluan aktiviti
membunuh sosial
diri
•Hilang •Rasa diri tidak
keseronokan berharga apabila
apabila orang menegur
melakukan melakukan
aktiviti yang kesalahan
dahulunya
Cara Mengatasi
Masalah
Kemurungan
Langkah awal- jika
sudah pasti Keluarga
•bina interaksi yang sihat
mengalami
kemurungan, sejarah antara ahli keluarga.
•Makanan yang sihat
silam mereka
perlulah disemak serta disukai
•Perlu bertolak ansur jika
Ujian klinikal ada permintaan tertentu
khas- •Jangan mendesak
perbincangan mereka menjadi dewasa
bersama ibu
bapa/penjaga
Kesimpulannya
• Mereka memerlukan lebih simpati,
lebih rehat lebih kasih sayang dan
perhatian daripada semua pihak
yang terlibat.
3.2.2 Kebimbangan
• Bimbang yang sederhana penting bagi
menaikkan semangat untuk belajar.

• Kebimbangan sosial yang normal bagi


remaja.
Penampilan diri
Identiti
Penerimaan rakan sebaya
Perihal seks
Kebebasan
• Kanak-kanak lebih cenderung untuk bimbang
mengenai perihal akedemik manakala bagi
remaja pula perihal sosial lebih menjadi
kebimbangan.

• Namun begitu, kebimbangan yang keterlaluan


akan menjadi masalah hingga menganggu
fungsi sosial serta akedemik remaja.
Ciri-ciri pelajar
kebimbangan

Tidak realistik Takut yang


terhadap perkara, keterlaluan-
preistiwa, situasi gelap, tempat
dan objek tinggi,
binatang dll
Mempunyai
penilaian kendiri
yang negatif,
sukar
menunpukan
perhatian dan
mudah terganggu
Cara Mengatasi Pelajar
yang Mengalami
Kebimbangan
•Pengambilan
•Teknik
ubat-ubatan
atas nasihat merehatkan
pakar minda

•Mendedahkan •Beri ganjaran


dengan teknik apabila berjaya
mengawal tingkah melawan
laku dan proses kebimbangan agar
mental yang negatif berterusan
3.3 Kecelaruan Tingkah
Laku

3.3.1 Salah
Laku 3.3.3
Kelansangan
3.3.2
Masalah
Disiplin
3.3.1 Salah Laku (Conduct
Disorder)
• Satu kumpulan masalah tingkah laku
yang sering berlaku dalam kalangan
remaja.

• Dicirikan dengan tingkah laku


langsang, suka menentang,
mengamuk, menganggu, dan suka
melanggar peraturan(Novak dan
Palaez,2004)
Pelajar Mempunyai
Kecenderungan Untuk
Melakukan Salah Laku
Merasakan Tidak dapat
sekolah adalah menguasai
satu tekanan kemahiran
menulis, membaca
dan mengira

Kerap Tahap Pencapaian


ponteng kemahiran lisan akedemik
sekolah rendah rendah
Ciri-ciri Pelajar Salah
Laku
Lazimnya, mereka Mereka bertindak
suka bergaduh dan langsang bukan
merosakkan harta sahaja pada
benda manusia malah
pada haiwan
Suka
membuat Kurang rasa
tanggapan simpati dan suka
yang salah menyakiti orang
Ciri-ciri Pelajar Salah Laku
(samb.)

Kurang Suka mengguna


kemahiran cara ganas dan
sosial kasar untuk
selesaikan
masalah
Kurang pandai
menyelesaikan Selalu
masalah dengan menyangka
berkesan orang lain ingin
menyakiti
mereka
Cara Mengatasi Masalah
Salah Laku

Kombinasi
program tertentu- Rakan yang baik
supaya mendapat akhlaknya dan
kemahiran tingkah laku
prososial boleh menjadi
model

Peneguhan yang
positif dari ibu Hukuman juga
bapa dan guru boleh dijalankan
3.3.2 Masalah Disiplin
• Tingkah laku berdisiplin-tingkah laku
mematuhi peraturan secara rela atau
ditetapkan oleh pihak berkuasa tanpa
perbincangan(Povey,1997)

• Tindakan disiplin yang bersifat


ancaman dan hukuman sebenarnya
berkesan dalam jangka masa yang
singkat.
3.3.2 Masalah Disiplin
(samb.)
• Tindakan disiplin yang berkesan boleh
diraih dengan adanya persetujuan
antara pihak yang terlibat di samping
perlaksanaan yang tekal dalam
suasana yang mesra.

• Antara punca- ganjaran yang diberi


oleh ibu bapa atau guru keatas tingkah
laku mereka yang salah.
Cara Mengatasi Masalah
Disiplin
Memantau
Melontar segala aktiviti di
suara dengan dalam kelas
berkesan

Bina hubungan baik Menyediakan bahan


dengan pelajar di pengajaran yang
dalam dan di luar baik bagi meraih
kelas penglibatan pelajar
Cara Mengatasi Masalah Disiplin
(samb.)

Melibatkan pelajar Mengekalkan keadilan


dengan aktiviti dalam undang-undang
mencabar dan kelas
bermanfaat

Jika masalah berat Mendahulukan


modifikasi tingkah laku penggunaan
dijalankan peneguhan positif
3.3.3 Kelangsangan
• Kelangsangan- tindakan sengaja
untuk menyakiti orang lain dari segi
fizikal atau psikologi.
Punca
Kelangsangan
Rasa kecewa atau Kehilangan kasih
takut atau sayang, kekurangan
terpengaruh dengan pelukan dan
tingkah laku perapatan(Dale,1997
langsang orang lain. )

Perubahan fizikal
mereka juga
mendorong kepada
kelangsangan
Cara Mengatasi
Kelangsangan
Bagi remaja,
gabungan antara
hukuman dan
ganjaran boleh
digunakan

Bagi kanak-kanak, gabungan


pendekatan fizikal, lisan, dan
psikologi boleh diguna-
disentuh/diusap belakangnya
dan dipujuk dengan lembut,
tanya dengan lembut
Jenis-jenis
Kelangsangan
1.Langsung 3.Instumental
• serangan secara • Lakukan langsang utk
langsung dapatkan
(fizikal/lisan) sesuatu(tiada niat
• Cth- ingin sakiti pada
tumbuk/keluarkan awalnya)
kata kesat hadapan • Cth-potong
mangsaLangsung barisan/ambil mainan
4.Hostile
2.Tidak
orang lain
• Sengaja indin
• Tindakan langsang
sukar dikenal pasti dera/sakiti orang lain
• Cth-manaruh dendam • Cth-mengecam utk
dalam diam bunuh/cederakan/rosa
kkan hubungan
Jenis-jenis Kelangsangan
5.Proaktif
(samb.)
7.Fizikal
• Secara sengaja pada org • Ambil tindakan yang
lain sbgi cara dapatkan ada potensi utk
sesuatu /matlamat cederakan orang
• Cth-menyekat • Cth-menolak orang
laluan/sembunyikan untuk
buku milik orang menjatuhkannya
8.Hubungan
6.Reaktif • Ambil tindakan untuk
• Sebagai satu memburukkan hubungan
tindakbalas dengan orang lain
terhadap • Cth-Hentikan komunikasi
kekecewaan orang dgn seseorang berujuan
lain untuk menyakiti hatinya