Anda di halaman 1dari 45

Pendekatan

Pengajaran
Matematik
Tuan Azrin
Tuan Zaimi
Tuan Syahrul

GE 6643
Psikologi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

MENGAPA PERLU PENDEKATAN


PENGAJARAN?
Perbezaan

pelajar
Perbezaan objektif pengajaran
Perbezaan setting

KEPELBAGAIAN PENDEKATAN

MASALAH DAN KEKANGAN


Kurang
Kurang

atau tiada pendedahan


pengetahuan

tentang

kaedah

berkenaan.
Tidak

terdapat

rujukan

khusus

yang

membincangkan tentang sesuatu kaedah


Tidak

suka kepada perubahan

Pendekatan
Kemahiran

Pendekatan
Penyiasatan
(Investigative)

Pendekatan
utama

Pendekatan
Penyelesaian
Masalah

Pendekatan
Konseptual

Pendekatan Kemahiran
Guru

mengajar untuk pelajar menjadi mahir.


Guru ini percaya kepada kurikulum yang telah
ditetapkan dalam mengajar matematik.
Mereka cuba untuk memindahkan hukum dan
peraturan, formula, serta asas matematik kepada
pelajar.
Mereka juga inginkan jawapan yang cepat
daripada pelajar.
Dalam pendekatan ini penekanan ialah kepada
hafalan, bukannya pemahaman bermakna.

Pendekatan Konseptual
Guru

mengajar untuk kefahaman.


Dalam
pendekatan
ini
guru
sebagai
pembimbing
bagi
memastikan
pelajar
mengingati secara bermakna.
Pelajar kurang aktif.
Ausubel
(1968) dalam meaningful verbal
learning
theory
menekankan
hubungkait
pengetahuan
lepas
pelajar
dengan
pengetahuan baru melalui advance organizers.

Pendekatan Penyelesaian
Masalah
Dalam

guru

pendekatan ini pelajar adalah aktif dan


sebagai

konsultan

dalam

aktiviti

merangka

strategi

penyelesaian masalah.
Guru

membantu

pelajar

penyelesaian dan pelajar mempunyai peluang


untuk membina pengetahuan mereka sendiri.

Pendekatan Penyiasatan
(Investigative)

Menurut NCTM dan pandangan konstruktivis sosial,


pendekatan penyiasatan ini dibentuk oleh guru
matematik
dan
bermula
sejak
tahun-tahun
kebelakangan abad ini.
Andaian utamanya ialah kemahiran asas, konsep dan
proses inkuiri adalah perlu bagi kekuatan matematik.
Oleh itu, guru perlu mengajar untuk kemahiran masteri,
kefahaman dan pemikiran matematik.
Ini juga bermaksud guru perlu mengajar secara
bermakna.
Pendekatan ini menekankan pemahaman yang
mendalam dengan melibatkan pelajar dalam proses
inkuiri.

KAEDAH KAEDAH PENGAJARAN

1. KAEDAH SYARAHAN/KULIAH
2. KAEDAH PERBINCANGAN
3. KAEDAH KAJIAN KES

4. KAEDAH PROJEK
5. KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF

KAEDAH SYARAHAN/KULIAH

Syarahan atau kuliah


bukan satu ucapan formal.
Ianya melibatkan
perancangan dan
penyampaian sesuatu
persembahan dalam kelas
yang mengutamakan
kepentingan interaksi
antara pengajar dan
pelajar.

Ciri ciri kaedah syarahan / kuliah:


-

Memperkenalkan tajuk

Memberi penerangan

Mempelbagaikan aktiviti

Komunikasi dengan pelajar(tanya soalan)

Suasana persekitaran yang menyeronokan

Menggunakan OHP, slide atau LCD

Memberi cara, prosidur dan arahan

Penutup

Secara amnya, syarahan atau kuliah terbahagi


kepada 3 fasa, iaitu :
a) Pengenalan

b) Pengisian kuliah (isi kandungan)


c) Penutup

Ketiga tiga fasa ini mestilah dijalankan dengan baik


agar memberi keberkesanan terhadap syarahan
atau kuliah yang disampaikan.

Cadangan / Panduan untuk syarahan/kuliah yang


berkesan:
Pengenalan permulaan syarahan/kuliah
a) Mulakan kuliah dengan pengenalan yang
menarik atau menangkap perhatian pelajar
(capture students interest)
Contoh: Kaitkan tajuk yang hendak
dibincangkan dengan isu- isu semasa.

b) Sediakan ringkasan pengisian kuliah sama ada


secara verbal, atau handout, atau dengan
menulis rangka pengisian dipapan putih.

c. Beritahu pelajar bagaimana anda hendak mereka


mengaplikasikan bahan bahan dari kuliah.
contoh : menyuruh pelajar mengaplikasikan
satu teori ke dalam aktiviti pengajaran

di sekolah.

d. Memberi penjelasan atau definisi terminologi baru.


contoh : jelaskan definisi pemilihan secara rawak (random
selection) kepada pelajar.

Pengisian Kuliah Isi kandungan Syarahan/Kuliah


a.

Beri sedikit fleksibiliti atau kelonggaran dalam pengisian

yang disampaikan supaya ada ruang untuk pelajar


bertanya atau memberi komen.
b.

Tentukan key points yang ingin dihuraikan semasa sesi


kuliah.

c.

Menyusun bahan pengisian kuliah dalam urutan yang


logikal.
i. Sebab-Akibat
ii. Urutan masa
iii. Berasaskan topik (topikal)
iv. Membanding bertentangan (Compare-contrast)

d. Sediakan beberapa contoh atau misalan untuk

menjelas topik yang diajar.


e. Adakan transisi bagi menunjukkan kesinambungan atau
perkaitan antara idea idea.
f. Semak pemahaman pelajar semasa syarahan/kuliah
dengan :
i.

Menanya pelajar

ii.

Minta pelajar bertanyakan soalan soalan.

iii.

Mengadakan masalah atau situasi untuk diselesaikan oleh

pelajar.
iv.

Memerhatikan reaksi pelajar (nonverbal cues) seperti tanda

tanda kekeliruan, kurang tumpuan atau salah faham.

Penutup Kuliah Menamatkan kuliah


a.

Menjawab soalan soalan yang dikemukakan


pada awal kuliah.

b.

Menamatkan sesi kuliah secara ringkas dan buat


preview kuliah akan datang.

c.

Minta pelajar merumuskanperkara/idea utama


kuliah.

d.

Bertanya dan menjawab soalan soalan dari


pelajar.

Kebaikan kaedah syarahan/kuliah


a.

Menyalur penyebaran maklumat serta bahan bahan yang


terkini.

b.

Membenarkan pengajar menentukan objektif, pengisian,


arahtuju sesuatu penyampaian.

c.

Berguna untuk merangsang minat terhadap sesuatu subjek.

d.

Memperkukuh penjelasan bahan bahan teks.

e.

Membantu

pembelajaran

individu

yang

bergantung

kepada pengajaran berstruktur.


f.

Membenarkan

penyampaian

banyak

bahan

kumpulan pelajar dalam jangka masa yang terhad.

kepada

Kelemahan kaedah syarahan/kuliah


a.

Boleh menjadikan pelajar pasif oleh sebab

kurang tumpuan.
b.

Menggalakan komunikasi sehala.

c.

Memerlukan pengajar yang mahir berucap dan


menulis.

KAEDAH PERBINCANGAN
Perbincangan ialah
pertukaran idea idea
secara verbal, pendapat
atau pandangan, perkara
utama dan persepsi
dengan tujuan untuk
menjelas dan
memperkayakan
pemahaman keatas
pengisian sesuatu kursus.

Tujuan Kaedah Perbincangan


a.

Untuk memberitahu.

b.

Untuk menggiat dan merangsang.

c.

Untuk mengetahui pendapat/pandangan lain.

d.

Untuk memajukan kreativiti.

e.

Untuk berkongsi idea.

f.

Untuk memajukan kerjasama.

Teknik teknik Memimpin Perbincangan


a. Penyusunan
tempat
perbincangan
(room
arrangement)
b. Suasana yang selesa tidak mengancam (non
threatening atmosphere)
c. Memerhatikan bahasa badan (observe body
language).
d. Rancang soalan soalan kunci terlebih dahulu
(plan key questions in advance)
e. Minta pelajar menulis respon - respon sebelum
bertanya soalan.
f.
Guna masa menunggu bersesuaian (use
appropriate wait time).

Kebaikan Kaedah Perbincangan


a. Memberi peluang setiap pelajar untuk turut serta.
b. Menggabungkan
segala
pengetahuan,
kebolehan dan pelbagai pengalaman di dalam
kelas.
c. Memberi rasa giat serta rangsangan yang tinggi
sekiranya dirancang dan disusun atur dengan
sempurna.
d. Mengekal minat dan penglibatan pelajar.
e. Penyerlahan daya sumber pelajar untuk dikongsi
bersama.
f.
Membuat pemerhatian keatas pembelajaran.

Kelemahan Kaedah Perbincangan


a. Boleh bertukar menjadi satu perbalahan sekiranya
suasana tidak terkawal.
b. Perbincangan mungkin dikuasai(dominasi) oleh
beberapa orang pelajar.
c. Perbincangan yang efektif ditentukan oleh saiz
kumpulan yang kecil. Saiz yang dianggap optima
ialah tujuh orang.
d. Perkara perkara penting yang boleh jadi terkeliru
atau hilang.
e. Kawalan masa merumitkan.
f.
Boleh menjadi satu aktiviti yang memakan masa
yang lama.

KAEDAH KAJIAN KES

Kajian kes adalah satu


kaedah pengajaran
dimana pelajar pelajar
diberi maklumat mengenai
satu situasi yang mana
mereka dikehendaki
membuat keputusan atau
menyelesaikan masalah
berkaitan situasi tersebut.

Menulis kajian kes


Biasanya satu kes dirangka berkisarkan satu situasi
konflik di mana unsur unsur berikut perlu diberi

penekanan:
1. fakta
2. perasaan
3. hubungan

Merangka Satu Kajian Kes


Kajian kes boleh dilihat dari sudut yang mempunyai
satu siri berstruktur :
1. Struktur masa
2. Struktur naratif
3. Struktur plot

Prosedur Menulis Satu Kajian Kes


Langkah 1: Beri huraian ringkas individu individu yang terlibat
dalam kes serta peranannya. Ini termasuk juga pernyataan isu
utama kes, misalannya, satu masalah sosial dikalangan
pelajar.
Langkah 2: Sediakan maklumat mengenai latarbelakang (fakta
dan perasaan) berkaitan individu individu dan situasi atau
keadaan yang berlaku.
Lankah 3: Jelaskan perkembangan tambahan berkaitan isu
utama kes dan diakhiri dengan satu pernyataan yang
menggambarkan keputusan yang perlu dibuat dengan
menimbulkan persoalan persoalan yang khusus.

Kebaikan Kaedah Kajian Kes


a.

Pelajar bergiat secara aktif

b.

Membuat pemerhatian keatas pembelajaran.

c.

Merupakan satu aktiviti pembelajaran yang


menyeronokkan.

Kelemahan Kaedah Kajian Kes


a.

Maklumat mestilah tepat dan dikemaskinikan.

b.

Pelajar akan menaruh minat yang begitu


mendalam terhadap pengisian kes.

c.

Membentuk kajian kes yang berkualiti adalah


rumit dan memakan masa lama.

KAEDAH PROJEK
Ciri ciri Kaedah Projek:
a.

Memerlukan lebih daripada satu masa pengajaran.

b.

Perlu ada perancangan bersistematik dan berstruktur.

c.

Biasanya

lanjutan

daripada

pengajaran

pembelajaran yang lepas.


d.

Boleh dijalankan secara individu atau projek.

e.

Mendapat pengetahuan dengan sendiri.

dan

KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF


Ciri ciri Pembelajaran Koperatif:
a.

Para pelajar dibahagikan kepada beberapa

kumpulan yang kecil.


b.

Setiap

kumpulan

mempunyai

tujuan

dan

matlamat yang sama.


c.

Pelajar saling bantu membantu dalam setiap


kumpulan.

KAEDAH PEMBELAJARAN

KOPERATIF

PEMBELAJARAN KOPERATIF
Suatu

strategi pengajaran dimana pelajar saling

membantu

dalam

sebuah

kumpulan

kecil,

dengan mempunyai tujuan dan matlamat yang


sama

Bagi

meningkatkan kerjasama dalam kumpulan,

Jonhson dan Johnson (1999) menyarankan lima


unsur penting dalam interaksi kumpulan iaitu:

Unsur-unsur penting dalam interaksi kumpulan:


1) Persandaran positif
2) Tanggungjawab individu
3) Interaksi promotif
4) Kemahiran sosial

5) Penilaian kumpulan

1) Persandaran positif

Merujuk kepada persepsi bahawa kejayaan seseorang itu


bergantung kepada kejayaan individu-individu yang lain
dalam kumpulannya.

Pelajar dalam kumpulan koperatif bukan hanya mengambil

berat terhadap pembelajarannya tetapi juga rakan yang lain


dalam kumpulan tersebut.

Matlamat kumpulan adalah penting kerana seseorang tidak


akan berjaya mencapai matlamatnya tanpa kerjasama ahli
kumpulan.

Persandaran positif boleh diteguhkan dengan cara


pemberian bonus.

Persandaran positif juga boleh digalakkan dengan


pengagihan sumber iaitu setiap ahli diberi sebahagian
daripada keseluruhan maklumat atau masalah dan
diminta melengkapkannya.

Pelajar perlu memainkan peranan sebagai pembaca,


pemeriksa dan pemberi galakan dalam kumpulan
masing-masing. Kumpulan yang berjaya hendaklah
meraikanya atau diberi ganjaran.

2) Tanggungjawab individu

Ahli kumpulan adalah bertanggungjawab terhadap sumbangannya bagi


kejayaan kumpulan.

Menurut Johnson et al. (1994) mengatakan tanggaungjawab individu boleh


dilaksanakan dengan membuat penilaian kepada setiap ahli dalam

kumpulan.

Ahli

tersebut

adalah

bertanggungjawab

terhadap

sumbangannya bagi kejayaan kumpulan.

Langkah ini bagi mengelakkan ahli daripada hanya menjadi penumpang

dan tidak memberi apa-apa sumbangan kepada kumpulan.

Johnson juga mencadangkan pemberian ujian individu kepada pelajar dan


memilih secara rawak hasil kerja atau ujian tersebut.

3) Interaksi promotif

Adalah melibatkan peranan setiap individu dalam

kumpulan memberi galakan untuk kejayaan


kumpulan.

Menurut Johnson (1994) interaksi promotif wujud jika


setiap individumemberi galakan dan memudahkan usaha
antara mereka untuk menyiapkan tugasan bagi mencapai
matlamt kumpulan.

Johnson memberi tiga langkah untuk mengalakan


interaksi iaitu:
i)

Menetapkan masa untuk pertemuan kumpulan

ii)

Memberi kesedaran tentang pentingnya


persandaran positif yang melibatkan semua pihak.

iii)

Mengalakkan interaksi promotif dalam kalangan


ahli.

4) Kemahiran sosial

Adalah melibatkan kemahiran - kemahiran interpersonal


asas seperti mendengar, memberi maklum balas positif,
berkongsi bahan dan kerja, memberi dan menerima
pertolongan dan mengendalikan ganguan ahli-ahli.

Kemahiran seperti kemahiran memimpin, membuat


keputusan, komunikasi dan pengurusan konflik harus

diberi perhatian dalam pembelajaran koperatif.

5) Penilaian kumpulan
Menurut Johnson dan Johnson, penilaian kumpulan
mempunyai dua tujuan utama:

Penilaian

kumpulan

boleh

digunakan

untuk

menentukan apa yang baik dan apa yang harus

ditingkatkan.

Penilaian
membuat

kumpulan
keputusan

juga

boleh

tentang

digunakan
apa

diteruskan dan apa yang perlu diubahsuai.

yang

untuk
harus

Amalan yang baik dalam pengajaran:


Pengajaran matematik yang baik melibatkan:
1) Objektif pengajaran yang jelas

2) Pengajaran yang berstruktur


3) Penggunaan istilah dan notasi yang betul
4) Penyoalan yang berkesan
5) Menunjukkan contoh-contoh penyelesaian yang
pelbagai bentuk

6) Memberi ruang kepada pelajar untuk


menyelesaikan masalah.
7) Penglibatan pelajar
8) Kerja kumpulan yang teratur

9) Memberi peluang kepada pelajar untuk menunjuk


dan menjelaskan, membuat latihan dan berbincang
untuk menyelesaikan masalah.

10) Memberi sokongan pembelajaran kepada pelajar


i.e bantuan rakan, buku kerja terpandu dan kerja
individu yang disesuaikan.

11) Penggunaan sumber pembelajaran yang berkesan


i.e lembaran kerja,nota syarahan dan kertas soalan
lepas yang berunsurkan web.

12) Menyediakan pelajar dengan pelbagai aktiviti


pengajaran dan pembelajaran.
13) Penggunaan teknologi
i.e kalkulator grafik dan perisian