Anda di halaman 1dari 13

PEMBENTUKAN FALSAFAH

PENDIDIKAN KEBANGSAAN
(FPK) SEBAGAI FALSAFAH
EKLEKTIK

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan,
berakhlak
mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian masyarakat dan Negara.

Intelek

Rohani

Falsafah
Pendidikan

Emosi

Jasmani

MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA


MENYELURUH DAN BERSEPADU

Penguasaan 3M

Membuat
keputusan
dengan
bijaksana

INTELEK

Ilmu dapat
dimanfaatkan kepada
diri sendiri, orang lain

Dapat berfikir
secara rasional

.ROHANI, JASMANI DAN EMOSI


ROHANI
-budi pekerti, kepercayaan kepada Tuhan, kemantapan jiwa dan nilainilai murni
-penting untuk mengawal diri individu

JASMANI
-kecergasan fizikal dan kesihatan
diri
-membentuk individu yang menjaga
kesihatan diri
-dapat memperkembangkan
kemahiran teknikal untuk
dimanfaatkan dalam hidup

EMOSI
-menekankan tentang perasaan
tenang dan tingkah laku yang
terkawal
-memiliki dan memupuk kasih
sayang, semangat kekitaan dan
perpaduan

Gabungan nilai-nilai baik


daripada pelbagai sumber dan
falsafah iaitu falsafah barat
moden, falsafah barat
tradisional dan falsafah
pendidikan islam.

Falsafah pendidikan islam


Falsafah Pendidikan Islam ialah satu
usaha berterusan untuk menyampaikan
ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam
berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah
bagi membentuk sikap, kemahiran,
keperibadian dan pandangan hidup
sebagai hamba Allah SWT yang
mempunyai tanggungjawab untuk
membangun diri, masyarakat, alam
sekitar dan Negara ke arah mencapai
kebaikan di dunia dan kesejahteraan
abadi di akhirat.

Falsafah pendidikan barat


TRADISIONAL
ESSENSIALISME
- Guru sebagai model yang
penerapan nilai-nilai murni
dalam setiap matapelajaran

MODEN
PROGRESSIVISME

-Mahukan perkembangan
pelajar dari segi intelek dan
jasmani
- Agama diketepikan

PERENIALISME
- Penerapan nilai
- Fokus pada pekembangan
peribadI

REKONSTRUKTIVISM
- Mengesyorkan untuk
membaki dan membina semula
masyarakat

Falsafah
pendidikan
tradisional

Falsafah
pendidikan
islam

Falsafah
pendidikan moden
- Progressivisme

-Perenialisme

- Rekonstruktivisme

- Esensialisme

Eklektik

(FPK)

KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN


KEPADA TUHAN
Falsafah barat
tradisional

Falsafah barat
moden

Manusia harus
yakin bahawa
alam tidak
terjadi dengan
sendiri

Nilai dan etika


yang diamalkan
adalah
daripada tuhan

Falsafah
pendidikan Islam
Kepatuhan
kepada Tuhan
adalah asas
utama dalam
pembentukan
diri

MELAHIRKAN WARGANEGARA YANG


BERPENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK
MULIA DAN BERTANGGUNGJAWAB
Falsafah barat
tradisional
Pendidikan untuk
mendidik individu
mejadi
bertanggungjawab,
berbudi pekerti dan
pandai
menyesuaikan diri

Falsafah barat moden

Falsafah pendidikan
islam

Sifat bertanggungjawab, berketerampilan dan berakhlak mulia adalah nilai yang diterima
sejagat.

Pengetahuan
menjadikan
individu kenal
diri, tugas serta
tanggungjawab
nya.

BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA


MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN
KEMAKMURAN KELUARGA,MASYARAKAT DAN NEGARA.

Falsafah barat
tradisional

Pendidikan
diperlukan
untuk
membantu
masyarakat

Falsafah barat
moden

Falsafah pendidikan
islam

Pendidikan
untuk
mengembangk
an rancanganrancangan
pembaharuan
sosial

pendidikan adalah
untuk menyiapkan
individu untuk
beperanant
terhadap
agama, diri
sendiri,masyarakat
dan
persekitaran