GEOGRAFI MANUSIA

Pengenalan Mata Pelajaran 942/2

Format Kertas 2
Terdiri daripada 5 Tema 1. Penduduk 2. Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar 3. Transformasi Desa dan Pembandaran 4. Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau 5. Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya

Perbandingan Sukatan
STPM • Penduduk - Penduduk dan Alam Sekitar (sumber) • Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar - Pengangkutan dan Perhubungan • Transformasi Desa dan Pembandaran • Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau • Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya

PMR • Penduduk • Petempatan dan Pembandaran • Pengangkutan dan Perhubungan • Sumber • Kegiatan Ekonomi - Kesan terhadap alam sekitar • Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa

Tema 1: Penduduk
• Konsep Penduduk • Taburan Penduduk • Pertumbuhan Penduduk • Migrasi Penduduk • Penduduk dan Alam Sekitar • Kemahiran Amali

1.1.1 Konsep Penduduk Sebagai Sumber
• Diukur dari segi kuantiti dan kualiti • Dari segi kuantiti – bilangan, umur
dan jantina • Dari segi kualiti – taraf pendidikan, kemahiran, kesihatan dan sikap

1.1.2 Penduduk Sebagai Agen Perubahan
• Perubahan dari segi pandang darat
fizikal dan pandang darat budaya • Pandang darat fizikal – perubahan sistem geomorfologi, sistem ekologi, sistem hidrologi dan sistem atmosfera. • Pandang darat budaya – perubahan guna tanah (hutan  kawasan petempatan, pertanian, jalan dsb)

1.2 Taburan Penduduk
• Taburan penduduk dunia mengikut wilayah
(Asia, Afrika, Eropah, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Oceania) • Taburan penduduk Asia Tenggara dan Malaysia – pola taburan (padat, sederhana, jarang) dan faktor mempengaruhi (fizikal, sosial, ekonomi, governan) • Kesan ketidakseimbangan taburan penduduk (kesan positif, kesan negatif)

1.3 Pertumbuhan Penduduk
• Trend pertumbuhan penduduk dunia
dan Malaysia • Mengira kadar pertumbuhan penduduk • Konsep-konsep kependudukan (penduduk optimum, penduduk lebihan, penduduk kurangan dsb)

1.3.2 Faktor Pertumbuhan Penduduk
• Faktor asas berdasarkan kadar
kelahiran, kadar kematian dan migrasi • Faktor lain melibatkan faktor sosial, ekonomi dan dasar kerajaan.

1.3.3 Kesan Pertumbuhan Penduduk Kepada Sumber Alam, Ekonomi, Sosial dan Politik
• • Kesan positif Aset tenaga kerja Meluaskan pasaran Menguatkan pertahanan negara Kesan negatif Tekanan terhadap sumber Kemerosotan dan kepupusan sumber Pencemaran dan kerosakan sumber Masalah kemiskinan dan kemunduran Kesan sosial Menggalakkan migrasi keluar

1.3.3 Kesan Pertumbuhan Penduduk
• Kesan terhadap ciri demografi dan
status sosioekonomi negara maju dan negara membangun • Konsep lebihan penduduk, kurangan penduduk dan penduduk optimum • Piramid penduduk

1.3.4 Piramid Penduduk dan Model Peralihan Demografi
• Konsep piramid penduduk • Ciri-ciri dan implikasi empat bentuk piramid
penduduk; piramid progresif, piramid peralihan (regresif), piramid stabil dan piramid terganggu • Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk piramid • Model peralihan demografi dan kaitannya dengan tahap pembangunan negara

1.4 Migrasi Penduduk
• Konsep Migrasi • Jenis migrasi
-migrasi dalaman -migrasi antarabangsa • Pola Migrasi

1.4.2 Migrasi Dalaman
• Pola migrasi dalaman
-migrasi luar bandar ke bandar -migrasi bandar ke bandar -migrasi bandar ke luar bandar -migrasi luar bandar ke luar bandar -transmigrasi • Faktor-faktor yang mempengaruhi -ekonomi, sosial, bencana alam, governan • Kesan migrasi dalaman

1.4.3 Migrasi Antarabangsa
• Pola dan perkembangan migrasi
antarabangsa • Faktor-faktor yang mempengaruhi -Ekonomi, sosial, governan, politik, bencana alam • Kesan migrasi antarabangsa -kesan di negara asal dan negara destinasi

1.5 Penduduk dan Alam Sekitar
• Pengenalan komponen alam sekitar
-Biosfera (sistem ekologi) -Litosfera (sistem geomorfologi) -Hidrosfera (sistem hidrologi) -Atmosfera (sistem atmosfera)

1.5.2 Alam Sekitar Fizikal Sebagai Sumber
• Menghuraikan sumber
- biosfera (flora dan fauna) - litosfera (mineral dan tanah) - hidrosfera (air dan marin) - atmosfera (udara dan angin) • Membezakan jenis sumber alam - boleh diperbaharui - tidak boleh diperbaharui

1.5.3 Daya Tampung Persekitaran
• Kepentingan sumber alam kepada
manusia • Konsep daya tampung sumber alam • Keseimbangan ekosistem

1.5.4 Kesan Pertumbuhan dan Tumpuan Penduduk Terhadap Alam Sekitar
• Kesan tumpuan penduduk di sesebuah
kawasan kepada alam sekitar • Sebab berlakunya kemusnahan alam sekitar di kawasan tumpuan penduduk • Langkah-langkah mengurangkan kesan kemusnahan alam sekitar - langkah perundangan - langkah bukan perundangan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful