Anda di halaman 1dari 53

HOWARD GARDNER

(KECERDASAN
PELBAGAI)
PENGENALAN
Diperkenalkan oleh Howard Earl Gardner
pada tahun 1983 dalam bukunya yang
bertajuk Frames of Mind: The Theory of
Multiple Intelligences.

Definisi kecerdasan sebagai satu set


kemahiran yang membolehkan seseorang
itu menyelesaikan masalah atau
menghasilkan keluaran atau
perkhidmatan yang bernilai kepada
budayanya.
Teori ini menyatakan bahawa manusia
mempunyai lapan kecerdasan yang
merangkumi pelbagai kebolehan,
keupayaan, bakat atau kemahiran yang
wujud secara semulajadi.

Setiap kecerdasan tidak bergantung


antara satu sama lain.

Perkembangan kecerdasan bergerak


dengan kadar yang berbeza dan individu
menunjukkan kebolehan yang tidak
sama untuk semua jenis kecerdasan.
Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah :

Bahasa-linguistik
Logik-matematik
Visual-ruang
Kinestetik
Muzik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalis
Teori ini menegaskan bahawa setiap individu
mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi
pada darjah atau kadar yang berbeza-beza
dari segi kekuatan dan kemahiran.

Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan


menerusi pendidikan, pengalaman dan
persekitaran.

Menurut Nor Hashimah Hashim dan Yahya


Che Lah, teori ini juga digunapakai sebagai
salah satu daripada konsep pendidikan
prasekolah.
Teori ini membantu guru dalam mendidik
kanak-kanak kerana setiap kanak-kanak
mempunyai kecerdasan yang berbeza-
beza.

Kecerdasan kanak-kanak dapat


ditingkatkan melalui peluang-peluang
pendidikan semasa mereka di prasekolah.

Sesuatu kecerdasan yang kuat dalam diri


kanak-kanak dapat digunakan bagi
memperkukuhkan kecerdasan yang lemah.
KECERDASAN
LOGIK- MATEMATIK
Banyak menggunakan otak kiri dalam
proses berfikir dalam menyelesaikan
masalahnya (Nordin Mamat, 2005).

Kebolehan menggunakan nombor,


menaakul, mengenal pasti pola abstrak,
perkaitan, sebab dan akibat (logik).

Melibatkan pemikiran saintifik, termasuk


pemikiran secara induktif dan deduktif,
membuat inferens, mengkategori,
generalisasi, perhitungan dan pengujian
hipotesis.
Contoh aktiviti: Penggunaan
simbol, rumus, urutan nombor,
pola abstrak, perkaitan sebab dan
akibat (logik), penyelesaian
masalah, pengurusan grafik dan
pengiraan.

(sumber:http://z6.invisionfree.com/DRAGONIZER/ar/t
1145. htm)
Ciri-ciri pelajar :

Dapat menyelesaikan masalah matematik dengan


cepat
Suka menggunakan komputer
Bermain catur, checker dan lain-lain permainan
yang memerlukan strategi, kemudian pelajar
tersebut akan memenangi permainan tersebut
Memberi sebab kepada sesuatu peristiwa atau
kejadian secara logik
Melakukan eksperimen kepada perkara-perkara
yang tidak difahami.

(Ramlah Jantan& Mahani Razali, 2006).


KECERDASAN
MUZIK
Kebolehan untuk menghasilkan dan
menghargai irama, nada dan bentuk-
bentuk peluahan muzik.

Melibatkan kepekaan kepada nada,


rentak bunyi dan memberi gerakbalas
kepada elemen-elemen yang
melibatkan perasaan.

Banyak menggunakan irama dan


melodi
Dalam bilik darjah, guru perlu
membantu ke arah membina dan
mencungkil kecerdasan muzikal
dalam diri pelajar.

Misalnya, guru merancang dan


mempertajamkan kemahiran dengan
mempertingkatkan kemampuan
pelajar dalam mengubah atau
mencipta lagu.
(Nordin Mamat, 2005).
Ciri-ciri pelajar :

Boleh bermain alat muzik


Mudah mengingati melodi lagu
Boleh mengenalpasti bila not muzik ‘off
key’
Memerlukan muzik apabila belajar
Mempunyai koleksi kaset atau CD lagu-
lagu
Suka menyanyi lagu-lagu kepada diri
sendiri
(Ramlah Jantan& Mahani Razali, 2006).
KECERDASAN
VISUAL (RUANG)
Maksud:
Kemampuan berfikir menggunakan
gambar.

Kebolehan mencipta gambaran mental


dan mengamati dunia visual.

Berkebolehan mencipta gambaran atau


lukisan 3D

Berkepekaan terhadap warna, garis,


bentuk dan ruang.
(http://bapakethufail.wordpress.com/2008/06/20/mengoptimalka
n-perkembangan-kecerdasan-pada-anak-sejak-usia-dini)
Ciri-ciri pelajar :

Menyukai permainan “puzzle”


Menyukai carta, rajah dan peta minda
Mudah mentafsir dan memahami peta,
rajah, graf dan lain-lain
Suka melukis, menari dan menyanyi
Contoh aktiviti: melukis, mengecat,
mewarna, membuat garisan, boleh
berimaginasi dan membuat peta minda.
(Ramlah Jantan dan Mahani Razali, 2004)
KECERDASAN
BAHASA/ LINGUISTIK
Kemahiran atau kebolehan mengguna
perkataan dengan berkesan sama ada
secara lisan atau bertulis.
Kecerdasan ini merangkumi pembacaan,
penulisan, dan perbualan sama ada dalam
bahasa sendiri atau bahasa asing.
Kecerdasan ini tidak hanya berkisar kepada
penghasilan bahasa, tetapi juga merangkumi
perbezaan, susunan dan rima perkataan.
Berkeboleban dalam memanipulasikan ayat,
gaya bahasa dan pengucapan dengan baik
dan sempurna.
Ciri-ciri pelajar :
Suka menulis
Suka bercerita
Mengeja perkataan dengan mudah dan
tepat
Mempunyai ingatan yang baik pada
nama tempat, tarikh atau lirik
Suka membaca buku jika ada masa yang
terluang
Suka pada permainan bahasa seperti
teka silang kata
(Ramlah Jantan dan Mahani Razali, 2004)
KECERDASAN
INTERPERSONAL
Maksud :
Lebih melibatkan kepada pengalaman sosial
seseorang
Gardner membahagikan kepada 4 iaitu
kepimpinan, kemampuan membina
hubungan dan pertahankan persahabatan,
kemampuan menyelesaikan konflik dan
keterampilan analisis sosial.
Ciri-ciri pelajar :
Mempunyai ramai kawan
Boleh berempati dan memahami perasaan
orang lain
Menyukai permainan berkumpulan dengan
rakan-rakan
Menyertai aktiviti-aktiviti kumpulan lepas
waktu sekolah
Bijak bersosialisasi sama ada di sekolah
atau dalam masyarakat
Contoh aktiviti :
• komunikasi antara individu
• latihan kolaboratif
• memberi maklum balas
• strategi pembelajaran kooperatif
(sedia bekerjasama)
KECERDASAN
NATURALIST
Maksud :
• dimiliki oleh individu yang menyintai alam
semulajadi seperti flora dan fauna
• mudah mengenal dan mengingati nama
tumbuh-tumbuhan dan haiwan
• gemar meneroka hutan atau memelihara
binatang
Ciri-ciri pelajar :

• Suka mengumpul spesies rama-rama


yang dikeringkan atau koleksi kulit siput
• Boleh mengenalpasti nama tumbuhan dan
haiwan dengan cepat
• Suka memelihara kucing, burung, arnab,
dan lain-lain
• Suka menanam bunga dan membuat
perhiasan menggunakan bahan dari alam
semula jadi seperti buluh dan rotan
Contoh aktiviti :
• Melakukan aktiviti menanam pokok di
sekitar kawasan sekolah
• Melaksanakan aktiviti gotong-royong
membersihkan kawasan sekolah
• Membela haiwan peliharaan seperti arnab,
ikan dan sebagainya
• Membuat lawatan ke zoo dan taman
bunga dan sebagainya
KECERDASAN
KINESTETIK-BADAN
• Melibatkan pengunaan tubuh untuk
menyelesaikan masalah, mencipta
sesuatu serta menyatakan idea dan
perasaan.
• Olahragawan, pakar bedah, penari,
gimnastik dan orang yang
menghasilkan kraftangan bermutu tinggi
adalah orang-orang yang memiliki
kecerdasan ini.

(Nordin Ahmad, 2005)


Ciri-ciri pelajar :

– Berjaya dalam sukan.

– Tidak boleh duduk diam di atas kerusi – ada


saja aksinya.

– Menyukai aktiviti-aktiviti mencabar.

– Perlu menyentuh orang bila bercakap.


– Boleh demontrasi kemahiran dalam bidang
kraftangan, pertukangan kayu atau menjahit.

– Bijak meniru mimik muka atau tingkahlaku


orang lain.

– Terlibat dalam aktiviti fizikal seperti berenang,


menunggang motosikal atau berkasut roda.
KECERDASAN
INTRAPERSONAL
• Mempunyai pengetahuan tentang diri
sendiri yang melibatkan perasaan, niat
dan matlamat hidup.
• Kecerdasan ini sukar dinilai.

(Ramlah Jantan& Mahani Razali, 2006).


Ciri-ciri pelajar :
– Mempamerkan kebolehan untuk berdikari.

– Memberi reaksi dengan pendapat yang


bernas kepada sesuatu tajuk.

– Mempunyai rasa keyakinan diri yang tinggi.

– Mahu menjalani hidup yang “privacy”.

– Suka bersendirian dalam mengejar matlamat,


hobi dan projek.
Proses Pelakasanaan
Kecerdasan Pelbagai
Proses pelaksanaan Teori Kecerdasan
Pelbagai dalam pengajaran dan
pembelajaran adalah melalui beberapa
peringkat.
Peringkat 1: Padanan
• Guru harus menyedari bahawa adalah
amat perlu memadankan pengajaran dan
pembelajaran dengan kecerdasan
pelbagai murid.
• Dalam proses mencari padanan antara
kedua aspek tersebut, guru perlu
mengenal pasti kekuatan-kekuatan diri
mereka dan kekuatan pelajar itu sendiri.
Kekuatan Guru
• Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences
Checklist for Adults).
• Mengetahui kekuatan guru di antara kecerdasan pelbagai
berdasarkan senarai semak yang disediakan.
• Memilih pelbagai aktiviti berdasarkan kecenderungan minat atau
kecerdasan dominan guru.
• Merujuk kepada Jadual Kecerdasan Pelbagai untuk memperluaskan
strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kecerdasan lain.
Kekuatan Murid/Pelajar
• Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar.
• Mengenal pasti aktiviti yang digemari murid pada masa lapang.
• Merujuk kepada laporan prestasi murid.
Peringkat II: Percubaan
• Empat langkah boleh diambil bagi melaksanakan
peringkat percubaan ini, iaitu:
1. Perancangan
• Guru memikirkan bagaimana Teori Kecerdasan
Pelbagai boleh diaplikasikan ke dalam pengajaran dan
pembelajaran seharian. Bagi tujuan ini, beberapa
soalan boleh digunakan sebagai panduan dalam
rancangan pelajaran.
Contoh soalan bagi kecerdasan naturalis,
bagaimanakah guru boleh membawa alam semulajadi
ke dalam kelas atau guru perlu membawa murid keluar
kelas?
2. Persekitaran
• Guru memikirkan cara memaksimumkan
potensi persekitaran terutama sekali keadaan
di dalam bilik darjah.
• Berikut adalah beberapa fokus yang boleh
digunakan;
– Stesen Kecerdasan
– Perhiasan bilik darjah
– Lawatan luar
– Sumber bilik darjah
3. Proses
• Guru mempunyai beberapa opsyen menggunakan
Teori Kecerdasan Pelbagai merentasi kurikulum.
Opsyen tersebut melibatkan lima model yang
dicadangkan dan guru boleh memilih mengikut
kesesuaian murid, bilik darjah, mata pelajaran dan
topik yang diajar, iaitu;
– Sisipan. Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan
digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung.
– Jaringan. Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran
tematik.
– Jalinan. Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata
pelajaran.
– Perkongsian. Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan
dalam dua mata pelajaran.
– Kesepaduan. Beberapa kecerdasan digunakan secara
bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan
4. Penilaian
• Guru boleh menggunakan cara yang berbeza
dalam pengendalian penilaian.
• Dalam proses penilaian tersebut, guru harus
memastikan agar penilaian yang dibuat itu
bermakna, berkonteks, mencerminkan
kepakaran murid dalam sesuatu bidang,
berpadanan dengan kecerdasan murid,
digabungjalinkan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran dan membenarkan
perkembangan kesemua kecerdasan.
Jenis penilaian:
• Projek dan produk
• Pemerhatian di stesen-stesen kecerdasan
• Persembahan, penyampaian dan demonstrasi.
• Penyelesaian masalah dan eksperimen.
• Rakaman, video, kaset dan penggambaran.
• Laporan, folio, portfolio, dan pameran.
Peringkat III: Peningkatan
• Pada peringkat ini, guru boleh merancang dan
menjalankan pelajaran dengan menggunakan
Teori Kecerdasan Pelbagai untuk
mempertingkatkan kemahiran berfikir murid,
terutamanya dalam penyelesaian masalah dan
untuk memperluaskan pemikiran murid.
• Selain itu, perancangan juga boleh dijalankan
untuk mempertingkatkan kemahiran berfikir bagi
murid yang berkebolehan tinggi.
RANCANGAN MENGAJAR
KELAS: Pra Sekolah TARIKH: 14 Julai 2009 MASA: 50 minit
• TAJUK PENGAJARAN: Haiwan
• KONSEP: Haiwan Jinak
• OBJEKTIF PENGAJARAN:
• Murid-murid dapat mengenal nama dan ciri-ciri ayam,
itik dan burung.
• Murid-murid dapat menyanyi dan membuat pergerakan
ayam, itik dan burung.
• Murid-murid dapat melukis ayam, itik dan burung
mengikut imaginasi.
• PENGALAMAN SEDIA ADA: Murid-murid telah
membuat topeng ayam, itik dan burung.
• PENERAPAN NILAI: Kasih sayang,
bekerjasama dan mematuhi arahan.
• ABM: Gambar haiwan, kad imbasan, video/
lagu, kertas lukisan, pensel warna, topeng,
kostum dan senarai semak.
• KBKK: Kanak-kanak lebih memahami kekuatan
diri sendiri dalam pelbagai kecerdasan yang
diterapkan. (Kecerdasan Intrapersonal)
Langkah / Fokus Input Pengajaran ABM Catatan
Masa pembelajaran /
Pembelajaran
-Guru - Murid-murid
Permulaan memperkenalkan melihat gambar Gambar -Kecerdasan
(Set Induksi) tema ‘Haiwan ayam, itik dan haiwan Visual
5 minit Jinak’ melalui burung.
gambar haiwan.

- Guru - Murid-murid
Langkah 1 memperkenalkan mengeja nama Kad -Kecerdasan
nama dan ciri-ciri haiwan dan imbasan Bahasa
(10 minit)
setiap haiwan. menceritakan
semula ciri-
cirinya.
- Murid-murid -Kecerdasan
Langkah 2 - Guru menyanyi dan Video / Muzik
(10 minit) menayangkan membuat Lagu -Kecerdasan
video. pergerakan
haiwan. Kinestetik
Langkah 3 - Guru - Murid-murid
(15 minit) membahagikan dibahagikan -Kecerdasan
murid kepada 2 kepada 2 Interpersonal
kumpulan. kumpulan.
- Guru mengarah - Kumpulan 1
Kumpulan 1 melukis, melukis, mewarna Kertas -Kecerdasan
mewarna dan dan menulis nama lukisan, Visual
menulis nama haiwan tersebut. Pensel -Kecerdasan
haiwan tertentu. warna Bahasa
- Guru mengarah - Kumpulan 2
Kumpulan 2 memain memain peranan -Kecerdasan
peranan haiwan haiwan tersebut
tertentu dengan Topeng Muzik
dengan nyanyian
nyanyian dan dan pergerakan. Kostum -Kecerdasan
pergerakan. Kinestetik
- Guru menilai -Kumpulan 1
Kemuncak hasil kerja dan mempamer dan Senarai -Kecerdasan
/ persembahan menceritakan hasil semak Bahasa
Penutup daripada lukisan mereka.
-Kecerdasan
Kumpulan 1 dan - Kumpulan 2
(10 minit) 2. Muzik
membuat
persembahan.

• ULASAN/REFLEKSI :
KESIMPULAN
Setiap kanak-kanak mempunyai kecerdasan
yang berbeza-beza dan ianya perlu dinilai
dengan sama rata dan sama berat.
Contoh alat pengukuran ialah Ujian
Kecerdasan Stanford-Binet.
Guru perlu meransang kecerdasan melalui
aktiviti P&p dan aktiviti di dalam kelas
(membina sudut-sudut pembelajaran).

Anda mungkin juga menyukai